Mark 9

Sisas mingnag mo sihini, “Yinimihe ka nem osonug, mingnag el ohwi gofo enamba mas pigi, emba auguianam nanguf God puguagum ehefena tifutukni afalig fegim enam.”

Sisasna elig enag wahigifenam nemona fena

Matyu 17:1-13, Luk 9:28-36

Enag ena mayi kanamba afa fasagafinim enuwesowa gohok siyi mayi kanamba eso Sisas Pita, Jems, Jonnum sulufunam fukuka wankana aikieg kwiegam. Ehel mungo ahunam gofwehenam eso enag nangwagofofenamba Sisasna elig enag wahigifenam nemona fena

ehena lofug gamba enaig esena pukowagenam mungwal businam fatinam busug newugehe fena. Mas aman mungo ohuna betenai lofug enag gigiafegim busug enaig pugufehmo? Awai!

Eso Sisasna nihiyinai sambaga munga enag nangwaginimba Elaijam i Mosesmi sambaga ningigi enag. Sisas ga mo sihiyagofofena.
9:4Mosesmba autinai Godna mo fanam Israelim ogofunugena ok ma enaig paharuk ahufi. Elaija gamba gwenaik fena God na mom fanam elim sihinugekafena autinam.


Pita enam nangonam enag Sisasim osona, “Anuana, nawo bigwo gohiyi auguiafum. Emba sa yuhwafei. Nawo sambaga mungo fofug lala nimbagim, mingwo neana, mingwo Mosesna, mingwo Elaijana.” Pita enaig osona.

Ahnaig asegba? Sisasna nihiyinai enag enam embefini, Pitamba mas anuanafegmo, emba ahnaig mo osog?

Leango penam elim enag yisienugena eso mo leango meanai pugunam, enaig osona, “Elimba kana leg, ka olug lahlafenag, ehena mo enag numwehenim higi!”

Yikagnam ehefena nihiyinai nunofehiagini enag mas amanim nangunimo, Sisas mungo gofena.

Enanam enag mugum wahiyinim apekugonam ahuafenamba, Sisas tifutinam osoni ehefena nihiyinaim enag, “Nogofeka amanim sihinim esel na nangug enam enag. Enag El God Ningihiana Of Wanai enag mayi wahanam, piske bwihiaimba, emba sa na sihigonugi.”

10 Ehefena nihiyiani enag ehena mom enam pahalug ahua fenamba, enaig esini ehefum mungo olugyi wa sahugehufena, “Amangwo wahagim bwihiagmba?”

11 Ehefena nihiyinai Sisasim enaig sahinifini, “Ahnaig asegmba el Godna mo anuana fig, enag enaig osogona, ‘Elaija mayi boimba, afa eso Kraiswo sum wambof.’ Anuana el enag enaig osogona. Ahnaig asegmba, enagna osog?” Sisasna nihiyinai enag enaig sahinifini Sisasim.

12 Sisas wahigifenam osoni, “Elimba yinimehe el mungo Elaija lofug yuwanamba pugunam wambof elni olugum enag numwehenugeimba God nangum ambogogum. Ahnaig, asegba? Autinam el enag Godna mom ginofinim enaig osogona, ‘Enag El Of Wanai God Ningihiaimba enag wa tawetik nalig faf, afa el kwisinim mas fatinif.’” Sisas enaig sihifeni.

13 Sisas Jon, buwa aitiag el, enam olningenam, enag enaig osoni, “Enag yawomba ka nem osonug, Elaija lofug eseli enag ati pugug, afa amang amangim mingnag eseli membini enag ena ati esini elim enam gwenaig autinam profet eseli ginofini, ena yuhwa gwesif.”

Sisas luwal fangonam mungo numwehenagena Satanna nihiyinai amtakwalig ehena nihiyi gofena enam

Matyu 17:14-21, Luk 9:37-43

14 Sisas sambaga mungom ehefena nihiyinaim enam wankanam wan pugunam nangwagnamba ehefena nihiyinai mingnag eseli ehelni nihiyi elksa wahegagena auguiafena. Enag el enag elwo anuana el Godna mom fig el Sisasna nihiyinai ga fuflafegegofofena.

15 Enag mungwal el enag nangunimba Sisas bwafena enag kukugiafakafinim eso osogona, “Sisasmba atiombo.” Enag eso el enag gwesim kikigni ahunam Sisas nangum, eso enaig osogona, “Atiaho nambok?”

16 Sisas ehefena nihiyinaim enam sahini, “Amang mo enag el gimba na fuflafegegofona?”

17 Enag mungo el elksa eseli ena mewa gofena, enag Sisasim osona, “Anuana, kana luwal fangonam Satanna nihiyinai amtakwalig ehena nihiyi go mengig kapinifegim, mo wagi hwanig, enag ka ne nangum ombug.

18 Enaig esefugum amansiniwo tifutifugum kikehalafugum kiafigigninifugum betewa fatia, memp meng megam puguafug, afa goimo nunuwafug, elig enag lilhifefugum fatia, ena ka neana nihiyinaim sahinig enam enag hugufatini, enag ahnaig asihmo?”

19 Sisas enaig sihifeni, “Negel, Israel, mas na olningigmo Godmba emba nem kwaganif, negelmbi nimbehe kwisig God nangum ambogogumba, sahinigim, pahalu ahuagimba. Ahanansiyigim ka nem wanagafuf? Ahanansiyigim ka negelni kinig fanif? Luwalim enam ka nangum ombugo.”

20 Eso luwal fangonam enam Sisas nangum ombugona. Satanna nihiyinai amtakwalig enag Sisasim nangonam, eso yikagnamehe luwalim enag fuluwali fatinamba luwal enag penam betewa wafuakihla fekafenamba memb busug meng megam pugunam wahegagena.

21 Sisas luwalna awagim enam sahana, “Ahananam enaigmba puguna?” Awag enag osona, “Yuwanam, wesigyiehe esena.

22 Autinai gwenaig ehe esefugufena, enag Satanna nihiyinai amtakwalig enag suwiwa buwa gamba fa taiku fefuku, enaig esefuku, ogum, ‘Nawo tigenam ma wahai!’ Enag ka nem tifutigim sahanagim, na yuhwafegmba, sa na kam afafenim kam kwagani!” Luwalna awag enag Sisasim enaig sahanafena.

23 Sisas enaig osona, “Hei, nembehe na enaig olningenagmba, God ehe yininewug feg amang amang enag God ona, ‘Emba kesef’ enag Godmba yinimehe wa esef. Aman Godum enam olningenagmba Godmba emba wa yuhwafef, enamba God wa kwegofuf. Amang amang kifutuk naligmbi God mungo ehe wa esef.”

24 Yikagnam luwalna awag enag osona, “Enaigmba ati ka olningigim, afa kana olningigmba tumek. Kam kwegofo! Mas ka mungwal olningugugum yuhwa fegmo!”

25 Sisas nangwagenamba elksa yikagna muhwa nuwagenam wahegagena, enaig fenamba enag, Sisas Satanna nihiyinai amtakwaligim enam nunumuafana, “Nemble Satanna nihiyinai mengig nihifenag angugum nihiliag, ka nem osonag, luwalna nihiyinai enag pugumbo! Nofeika piske ka sahom!”

26 Satanna nihiyinai amtakwalig nag hlehlefukonam, luwalim enag fuluwalifatinam, ehena nihiyinai enag pugumbona. Luwal fangonam enag nangunimba lilhifefatinam wahag lofug enaig fena. Mungwal el eseli enag enaig osogona, “Ati wahag!”

27 Enag Sisas enaig esena, luwalim ningagana kikehalanam gifiohlunamba, eso sukli bwihiagofena.

28 Eso Sisas lalagam sahowankana ehefena nihiyinaim mungo, enag ehefena nihiyinai enag mungwal sahini, “Ahnaig asegmba enag kagelmbi Satanna nihiyinai amtakwalig enag ahnaig hugufati fegonuhmo?”

29 Enag Sisas osoni, “Amangmba mas enaig amtakwaligimba hugufatini? Awai! Godum sahanag mungwamba sa hugufaiti!”

Sisas piskenam osoni, “Kamba wahanam piskenam bwihiaf”

Matyu 17:22-23, Luk 9:43-45

30 Sisas ehefena nihiyinaim wankana ena kimbigimwo wahiyinam ahunam olugyi Galili provinswa apekugona wanpuguna. Sisas onanawo ehefena nihiyinaim ahnaig ahnaig mom sisifunugem, enaig fenamba enag ona, masa bigim mingnag el enag anuwanafegonuf enanayi ka yikagim wanaga enam.

31 Sisas ehefena nihiyinaim osoni, “Enag El Of Wanai God Ningihiana esel enam mingnag el wa kikehelinim tigekigim elim enam wa faigof. Emba wa el enag tigekimbi wahanam. Afa sambaga mungo si mayi ahuimba eso wa piskenam bwihiaf.”

32 Ehefena nihiyinai enag mas ena mom enag olninginimo, enag embefini Sisasim sahinigim.

Aman Ainiyagmba fef

Matyu 18:1-5, Luk 9:46-48

33 Enag ahunam Kaperneam kimbigwa apekugoenam, lalagam saigonam, eso Sisas ehefena nihiyinaim sahini, “Amang mom minawamba na fuflafege ambogofena?”

34 Ehefum fuflafege ambogofena, aman Ainiyagmba fef, enaig fenamba enag ehefena nihiyinai enag mas Sisasim osuinimo.

35 Sisas agafenamba, ehefena nihiyinaim enam wunoni. Mayi ambogonamba, enag osoni, “Aman oi, ‘Kawo Ainiyag fem,’ emba eso ma mungwal elim kukwaganig el fei, enag enaig gafunag elmbi emba sa Ainiyagmba fei.” Sisas enaig sihifeni.

36 Enag enaig esena, luwal wesigim kikehlanam ombunam olugyi ehefena nihiyinaim elni muhuwa wasonam, eso luwalim enam ehefena nihiniyi fa sambagahla fefanam eso ehefena nihiyinaim enag osoni,

37 “Aman kam pahlukuagmba afa enag luwal ohunaigimba wunonim kwaganimba, elimba kamehe lahlafefag. Aman kam lahlafefagmba elimba amang kam mungo lahlafefahmo, elimba aman esel kam ningihianamba ka bok, enam gamba lahlafefag.” Sisas enaig osoni.

Aman bigelim waginig hwanigmba, elimba bigelni hiheg

Luk 9:49-50

38 Jon Sisasim sihina, “Anuana, ka nangugmbi el mungo Satanna nihiyinai amtakwaligim neana tifutukni ningitigifeka, enag ehmba mas big mungwalyi gowahnefihmo. Enaig fenamba enag elim enam ka kwenig.”

39 Sisas osoni, “Negel nogafeika kwenim. Aman tifutuk gafungag kana tifutukni fegmba, emba mas kam yikagna ahnaig ahnaig amtakwaligim kam osoni.

40 Aman bigelim waginig hwanigmba elimba bigelni hiheg.

41 Yinimehe ka nem osonug. Amangal nem enaig olningugonimbi. ‘Elmbi elimba Kraisim pahalukahua, enag enam ka kwaganim,’ enag enaig nem olningugonimbi afa nem buga faiyimbi, emba elim enam ka lahlafehiagef.”

Elni olningugugum enag amangwo amtakwalesungofef

Matyu 18:6-9, Luk 17:1-2

42 Sisas ming mo sihini, “Luwal wesig mungo osohwi ohunaig kam ati olningenagmba, emba luwalim enam aman wahigifenam okuf, aman enaigmba osofefimba enaigmba sa yuhwafeite amangal hun nalig ma finim enag elni wuningliyi kikinim eso ma bu nofugwa fati eso ma pekanam wahai.

43 Enaig neana ningagag enag esenam, kam olningenagim pahalukuagimba, mayi amtakwalmba fefeimba, eso hegefati. Enaig esei mungwa ningaganamba, emba sa na Godna muhwa hegeg agag enag fanam agafi. Masa na wa ningagag sambagana fenam afa na wa amtakwaligam kaf suwi mas fuhului esim wa.

44 Ena kukwamba elni ahnaig ahnaig tawetik enag gwesenam gofuf, ena kukwamba suwi enag mas fuhului.

45 Enaig neana mongug enag esenam, kam olningenagim pahlukuagimba, mayi amtakwalmba fefeimba, eso hegefati. Enaig esei mungwa mongugnimba, emba sa na Godna muhwa hegeg agag enag enaig esenam fanam agafi. Masa na wa mongug sambagana fenam afa na wa amtakwaligam wa kaf suwi mas fuhului esim wa.

46 Ena kukwamba elni ahnaig ahnaig tawetik enag gwesenam gofuf ena kukwamba enag suwi enag mas fuhului.

47 Enaig neana nofug enag esenam, kam olningenagim pahalukuagimba, mayi amtakwalmba fefeimba, eso nofug enag mingaganai nofugwo fusufati. Enaig esei mungwa nofnamba, emba sa na Godna muhwa hegeg agag enag enaig esenam fanam gofi. Masa na wa nofug sambagana fenam afa na wa amtakwaligam wa kaf suwi mas fuhului esim wa.

48 Ena kukwamba elni ahnaig ahnaig tawetik gwesenam gofuf ena kukwamba ena suwi emba mas fuhului.

49 “Suwi enag eso wa mungwal el ningum bonuf. Suwi enag enaig eseg sol lofugmba.
9:49Autinam Israel el enag enaig esifini. Sis tigifinim Godum faiyifini solna sisiagifinim. Sol enag sisim numwehiagegmba enag God enam lahlafenak. Enag nihigim God mas nenamo afa el enaig Godum faryina. Enag suwiemba enaig eseg ahnaig ahnaig kinig el ningum boimba enag kinig suwi rofukmba enag elim numwehianugei, enag el enag Godna nofwa lahlafek.


50 “Solmba lahlagehe, enag sol embeg enag awaiemba, eso aman piskena enaig embeg enag esehmo? Solmba enaig eseg sisim numwehiageg. Negel gimba enaig esi, sol lofugmba nimbefena olugyi numwehiagimbi enag elim olyi lahlafehiagi, emba sa na auguiafi.”

Copyright information for `AMNAMANAB