Revelation of John 3

Mo Sardis gam ikana

Ena moba maisim sihiagofna Sisas enaig esona sa ne ginofenam Sardis lanai siosna of lanai elim fai. Ena el elegeg la gohug sungwabug Godna ehenai yi gohug afa elegeg la gohug bagnofut ehenai yi go afa sa enag el enaig esog kati anwenafeg mangwal sa ne mungwali eseg. Afa el nem nangugbi eba ne nofkikena go afa eba ne melig lahag lofeg mas ne nufuna gafugafeg mo.

Is, nofeka nongi, sa buihia! Afa nimbeafna suialag nihe amtakwaligim ati meiofe sa ne enam wasnei afla. Afa neana gafugag kana Godna nof la eba mas ihlafeg mo.

Sa ne pese onigim mangwal sa ne higigim afa flag sa gwenam patalkunam sa ne olug waikefe. Afa ne enaig esefe ofe el nongi eba ka ukwef el lofug blofe afa mas ne kam anwenafenai sa ka ahnana neanangum blofe.

Afa mungu mungu el Sardis lanai mas heafgelni nihi lofugim nufwehe skofig mo. Eba ihlafifie busug lofug laitinim asa ka afuamine fififie.

Afa ambangel sa fagim filafig eba ehengel gafa busug lofug laitifi. Afa mas ka ehengelni unehlagim nofkikenagag buk la susuleni. Eba ka kikeafna api mi afa ehena of lanai el mi sihinfie hwa kana el.

Afa amban ne anganaba eba sa ne ena mo higim Godna Sungwabug sa siosim sihinig.

Mo Filadelfia gam ikana

Ena moba maisim sihiagofna Sisas enaig esona sa ne ginofenam Filadelfia lanai siosna of lanai elim fai. Ena elbi afsug fegim afa nufunam feg hwaba ehena mo. Afa enaig eseg Devitna ki gufnaba asa ehe Israelim nangwage hiagegofna, ena elbi heven ki kehlagu asa ehe mungwali nemug nangwage hiagego. Afa ehe mangwaliba pigiba eba mas amban kikise afa ehe mangwaliba kikiseba eba mas amban pigi. Enag el enaig esog.

Ka ati anwenafeg mangwal sa ne fiagig. Sa nangu, mengigba ka nem pigi fwahanag afa mas amban kikise. Ati ka anwenafeg ne gweseg maisim weti wasneigbi gu afa ne kana mo kehla gwese ukwia afa mas ne kana unehlagim mas fatinai.

Afa Satanna lala nai el ehe esogog ka Ju el eba ehe mwakwalig eba ka esinibi asa ambe nengelni kigmongug la apaiyenam afa ehengel anwenafi ka nem fwina membinig.

10 Afa maia enanam kwania kinig mungwali bite la pugunam elim yuhug faibi. Afa kana mo enaig esog sa numwehe wasnei afofum asa ati ne ena mom patalfug, eba ka nem nangwaghiage gofufe eba mas nem amtakwale saiyi.

11 Afa eba ka ikagna blofe. Sa ne kam olug onigig wasneig kehli ufu afa masa ukwef el nem haig esegonibi afa maia ne Godna kembig la apukegba eba God mas nem mangwal suialag fai.

12 Afa amban sa fagim filafeg eba ka ehem sumul lofug kikeafna Godna lala ugu fwahaiba eba mas ehe wahkig enanai fwaha fakafegofi. Afa eba ka kikeafna Godna unehlag i afa heafna kembigna unehlag i ka ehem ginofenafe. Afa eba mulug Jerusalem kikeafna God ningihiaiba asa hevenim fwahanam pe blofe. Afa ka kikeafna mulug unehlag ehem gafa ginofenafe.

13 Afa amban ne anganaba eba sa ne ena mo higim Godna Sungwabug sa siosim sihinig.

Mo Laodisia gam ikana

14 Ena moba maisim sihiagofna Sisas enaig esona sa ne ginofenam Laodisia lanai siosna of lanai elim fai. Afa el sihi og, eba esefe hwaba ehena mo. Eba Godna mungwali sawiegim patalkuiaule afa Godna mo nufunam sihiaule. Afa God sa mungwali gafugag fiageg eba ehe mog feg. Ehe enaig esog.

15 Ka ati anwenafeg mangwal sa ne fiagigbi eba mas ne kam patalkuiagim fwina wasneig mo afa ne mas fwina yiskoseg mo. Hanai yi ne afofufe? Sa ne gosi me awai sumi yi me.

16 Eba ne olyi gohug ka mas enaigim membeg mo eba ka nem ningihiafe ofenaiba el melfu aitig asa ka nem enaig esenifi.

17 Ena ne enaig esogog, “Ka kikeafba kaksag kig i gawig i fiasaieg. Ka kikeafba ati ihlafeg.” Afa ne mas anwenafig mo nengel eba amtakwalig el gawig fwainig afa ne nofug etetini afa ne lofug fwainig elig behig.

18 Sa ne kana onigig flinim asa ne kana gol yimieg nemug kam baimini afa sa ne kig kaksagna el finim asa ne kana busug lofug lambinim asa ne nembeafna eligim kikagu fiaginim afa sa ne kana nofug marasin lambinim sa ne nimbeafna nofug la laitiagibi eba sa ne fahigiagifi.

19 Afa ambanim sa ka membenag eba ka ehem ninimuiaflaiba asa ma suialag el fe. Asa ne wasneinam olug waikefe.

20 Sahig, ka neana olug yi tigego ne amban higinam sa ne olug pigiba ka sa blonam enanai yi sefuganam ka sa fane ahne.

21 Afa amban ne haig haig amtakwaligim filafefatiba sama ka i hawaganam asa ka mungwal nangwagehiag ahfegofufe asa ka haig haig amtakwaligim filafefatig asa ka gwenaig kikeafna Alag i safeg.

22 Afa amban ne anganaba eba sa ne ena mo higim Godna Sungwabug sa siosim sihinig.

Copyright information for `AMNAMANAB