Revelation of John 4

Jon itila lofug hevenim nanguna

Afa ka mingim itila lofug nangunaba mengig heven la pigi gofena. Afa ka higinaba elni mengig la fuf lofug fwina moasinam afa esona og, “Au sis gam fuko blo ka nem mungwali mangwal sa sumi yi puguiagegim enam ka nem ogfuna.”

Afa ikagna Godna Sungwabug sulufla heven gam wanikanam afa ka nangunaba el enanai yi misog elni pegag sime la gafena.

Afa ena elbi ehena nofbosugba tafnaiig i gwemaug i enaig ginofna fena enaig funba kig numweheg. Afa tafnag pegag simem wagi go fakana. Ena tafnagba yibiyibug fakanam fwina tonbusiagenam enaig gwemaug fun bus lofug.

Afa mingba 24 misog elni pegag sime ena simem wagigo fakana. Afa 24 saglag el nanai yi auguiafna. Afa busug lofug i afa misog elni gol misog lofug enaigna fiasaina.

Afa enag olyi sime la asa afwei ifiyi ifiyi fiagena afa hug fwina pialele fenam lag kanam afa elegeg la gohug lam ehena nofbusug gam afohiafna. Eba elegeg la gohug Godna sungwabug.

Afa gwenanai yi bu kwania la glas lofug gifini. Eba fwina ombusiagena.

Afa olyi nai sis lofug sambaga sambaga nof blistanig simem waki fakana. Afa ehengelni nihi yi kaksag nofug afohiegna gifini, fig nofbusug gam afa masigim.

Afa angigba eba ofenaiba laion lofug afa angigiegba eba ofenaiba bulmakau lofug afa olyinaiba eba ehena nofbusugba ofenaiba el afa figniegba eba ofenaiba osianig efugukag lofug.

Afa mungu mungu ehengelni anglagba eba enwesog la gohsaina afa nofug munggwali eligim gohsaina afa anglag skau gohsaina. Afa osuna i afa sinaini i ehengel mwanifi yi gwese fagohegoba og;

God eba wasnei nemug feg ehe afsug feg, afsug fegim, afsug nemug feg. Eba ehe autunai fegim afa glaunai fegim afa autunai la gwese gofufe.
Afa ena sis sambaga sambaga blistanig afohiegim afa enaig mwanifi fatig og, Ne God fwina kwania nemug feg, afa mungwali haig haig gawig nem ahnai skaufinigim afa nem suialag onig. Afa sa elim wahkig ena sime la gaulem esinig. Maia enaig esinibi

10 asa 24 saglag el ehenai yi apaiyegim afa sonag el eba wahkig gohug ehena unehlagim fingi fig. Afa heafgelni misog elni misog lofug ehenangum lambi aitinig enaba ogfuni og ehe kam nangwaghiawagig wasnei faig afa kagel ehem ahnai skaufinig. Afa ehengel enaig esogona og;

11 Ne kangelni Ainiyag fegim afa God feg. Asa mungwali sama neana unehlag fingi finim afa mungwali nem ningmaginim afa ne kigmog flag afa mungwali gafugafiageg eba nimbiafna sawieg la ne esegba asa gohug.
Copyright information for `AMNAMANAB