Matthew 6

Wom yimaroh tamohroh hanyeft

Jisasr wom mrokfot kfo memor, “Niko wadukaf hanyswako. Mirahko tamoh tamoh dborioh nmbuham be yima nyingahato anakahtnomm yimam afo ahtimnom. Inji narahko, to mirahko ka hefenr yorhwa Bro Nkifrar inji htihato ka tawo tamohm hirahrnom. Nhai.

Ni womn kangn wuskapa duha yimam tamohm ahiyanm, mirahn fumrr yakitohyuk yimar tohakhato fumrr nriyaf hanyhato yimam tamohm ahi hanyanm. Be yau tebfi hanyhato nhofijo rihti ahtihato wahtanyhekfot. Yimaroh nyingahato womm tamohm hanyeft, ndt be yuwi kangn, womm inji htihato kfo mirahm, ‘Ndr tu yima hayet yimayer.’ Na kfiwanko, bi ndar yima mif thetmn bi inji kfo yindhorwomn to mirahn ka Bro Nkifrar tfit kfo yindhorrahra. Nhai. Nd ni nayuk nefm be inji yimam hti duha. Hingrna kafrohkfot. Bro Nkifrarpar htirahr. Rorpar htihato rorn tawo ttharahrn.”

Kfo bruttnanef yuhathu mrokfot

(Luk 11.2-4)

Jisasr wom mrokfot kfo memor, “Kangko, Bro Nkifrar akfo bruttnanome, mirahko nd mikfo nhehta mkfo nhehtayet yimam niwa yuhat ahiknom. Rom inji newum. Kfo bruttnaneft rroh yima yuhum be myindhornitmm Judaroh rhu rifinyuk rmonm o yihota nadbgm tohhato kfo bruttnaneft. Kangm, ‘Tafont tohhato kfo bruttnakahtnom yimam htirahmnom.’ Na kfiwanko, inji niwa yimam to bi yimamn htihato kfo yindhorwomm. Bro Nkifrar nhai tfit kfo yindhor inji naruhatrm. Kangko, Bro Nkifrarpno akfo bruttnanome, tukmoh kunyko yihato rumko fknenihato rumthu yifhatikt frkihnihato nikmoh Bro Yifemrko kfo bruttnakfot. Bro Yifemrpar htirahr. Ndnettn tamoh nefm yiro kamonghato nayukm rorn htihato ttha hanyrahrko.

Yo kfo bruttnaneft be mirahko Bro Nkifrar hik duha yimam kanjo akfo bruttna yukenom. Rom inji kfo bruttna yuke thombat duka kangm, ‘Kfo bruttna yukekahtnom nmoh nkifram wanyrahmnom.’ Niko mirahko rom niwa yuhatn ahiknom. Tamohm yibonhato be yima yuhurparn duka htaneft, Bro Nkifrar bi htitworm.

Kfo bruttnaneft inji kfo bruttnakfot:

‘O hefenr tohwa nmoh Bro Yifeme,
ninhu hnaru yufat nhai yuta rrha borrhakfot.
10 Nom kangnom, ninhu kingdomkfot aniehnat.
Nom ninhu duka yima yuhur ahiktwanom, hefenr tohwam hikwa kanjo.
11 Hrek yihar yeyuk yeshrim wahanynom.
12 Nom nayuk fasoh fasoh nefenm wayafhonm,
nom womroh nefm yafuhiwa kanjo.
13 Tndh Satanr nia toh nhehaknewurnom, mirahn ahti marsisayanm. Nhai.
Waminrfa htiyaktwannom.’
14 Wawanyko. Womm wom fasoh fasoh netmko, rom nayuk nefm duka mumafahukomm, tawo nikmoh Bro Yifemr, hefenr tohwar, mumafhirahrko niko nayuk tamoh tamoh nefenm. 15 Nhai duka mumafherfokomm rom nayuk nefm, to tawo niko nayuk tamoh tamoh nefenm nhai duka mumafohiruhatrko nikmoh Bro Yifemr.”

Yeshri kurhato kfo bruttnaneft

16 Jisasr kfo memor, “Nuwa kurhato rhurahko, mirahko mikfo nhehta mkfo nhehtayuk yimam niwa kanjo tafontn nyingatikm wuyak kihhato arhunom. Yuwi inji anakahtnom hti nhta mirahmnom, ‘Nuwa kurhato yorhwamn nyingatikm wuyekwomm.’ Inji na duha. Na kfo mifwanko, niko hingrna kafrohyuk hingrnefm tafontn htahato yimam htihato ptha srhhirahmko, to be. Bro Nkifrar nhai tfit ttharuhatrko. 17 Nuwa kurhato rhurahkome, nikmoh nyingatikm yuk marnya yo tmarim komim marnyahato rhukfot. 18 Nyingatikm yifatoh marnyarahmko, yimam nhai hti nhtaruhatmko. Nikmoh Bro Yifemr, rorrpar niko hingrna kafrohyuk hingrnefm htirahr. Rorn ttha hanyrahrm niko hingrna kafrohwa hingrnefm.”

Hefenrn wuss wuhta hanykfot

(Luk 12.33-34)

19 Jisasr wom mrokfot kfo memor, “Niko mirahko ndar bbinysoftn niko wuss tamoht yak yakhato masat aharhunom. Ndar bbinysoftn wuss tamoht masat harhuneft, dmthu ruheht korht. Womm binef wingrtn kawutm. Yo rikoh yimaroht korht. 20 Be ndnettn ndar bbinysofthu wuskar tamohr masat harhu duha. Yura hefenrpar wuthu tibmon bugakfot. Hefenko nhai dmt kabofringkahtm. Nhai binef wingrt yekahtm. Yo nhai rikoh yimam yak tmbranihato yakkahmm. 21 Nikmoh yima yuhum be nd wuskam yorhwa kmitn yirahm.”

Nyingaf thatipthu kshef

(Luk 11.34-36)

22 Jisasr kfo memor, “Nyingaf thatipthu kshef. Ninhu nyingaf dboriohf rhuneft thatipt yak nukaf hanyrahft. 23 Nyinga bebetn rhurahn, yak tato botatohato hingrna fura bofurarahn tamoh tamoh nefm. Nd nukeft ni yakitohyukt bi nohraht, be bro yifungt tohrahn.”

Nhai hus tohak yimafhu slef yima tohkfot

(Luk 16.13)

24 Jisasr kfo memor, “Nhai wom yimar hus tohak yimafhu slef yimar tohkfot. Ka womr yindhorrforrn, womr hhrekrforr. Womrhu mrokfom wany yakiorforn womrhu mrokfom nhai wany yakiorfotrm. Niko nhai rpatn Bro Nkifrarhu dukefti maru dukeft rpat yakitohkfot.”

Rhu duka rhu kinyaki duha

(Luk 12.22-31)

25 “Ndnatn kfo kanganko, mirahko tukmoh rhu toh nmbuhat htihato duka kinyaki bokinyakihato akfo amanyom, ‘Nome, tamohm yehato rhuruhanom, o tamohm hmbre wondhruhanom?’ Nikmoh dukefm tukmoh toh nmbuham dukewukome, to mirahko be yeshrirpam adukanom. Yo thatipt dukewuko, mirahko hmbresharpam adukanom. Nhai. 26 Nungam htitwokomm. Rom nhai wom yewuri fant nuhtakahm. Rom nhai wom wuss wushato yeshrt o tamoht yak tibmonkahm. Rom be inji rhu furewatm tu hefenr tohwa Bro Yifemrn kahukrm yeshrt. Niko finji dukewako? Ka be nd nunga furenrpam hti dukewur? Nhai yimako tur yak yeny nhombrayukko dukakahrko? 27 Yimar be turhu rhu marnya nmbuhatn duka hasonefte ka nd dukeftn nd yimarhu bbinysofthu tohyuk yiham tfit yak nhirta hanyrfomt? Nhai ndar bbinysofthu wom yimar noheft yironak hanyhato afo kfo marifort, ‘Awi ar noheft. Na wofnkaha bmbri nohneft. Na kanga afo atoh buhtaka. Tafi ndar bbinysoft toh buhtarroya.’

28 Mirahko tukmoh toh nmbuhat htihato akfo amanyom, ‘Nome tamoh hmbresham hmbriruhanom?’ Htitwoko yifako sinyewa plauam nhai tumn hmbreyuk hmbresham hingrnakahmm. 29 To na, na kfiwanko, bingot Solomonr tu dborioh dborioh wondht wondhmour. To rorhu wondht nhai be mfro yifa tohrmot. Plauamn tot tu wondht harhuwomt. 30 Wur rhu htfaswa kipr furat, yihof yimam pukakhato kaht kandhi thuruhat, ndhtet kipr furat to Bro Nkifrar kfiwatr tfa htahato fnhu nmboretwot. Ndnettn yimako, Bro Nkifrarhu dukefr rim tohni buga duha yitako, to mirahko duka kinyakinom. Bro Nkifrar hirahrko wondhyuk wuskam. 31 Ndnatn mirahko tukmoh toh nmbuhat htihato akfo amanyom, ‘Nome tamohm yehato tohruhanom? Hmbreshame tamoh hmbresham hmbriruhanom?’ 32 Nd yeshri hmbresha dukefrn rhu hasoneft, ndt Bro Nkifrar hik duha yimaroh dukefer. Niko be ndhtet dukefrn rhu haso duha. Nikmoh Bro Yifemrko bi htitwor niko nd ndm yibonwohat. 33 Tamoh tamohm kangko ayaknom, afo Bro Nkifrarhu kingdomkfoti ror tohwa toheft toh hikkfot, ee kto nd niko dukayuk tamoh tamoh dukefm hirahrko. 34 Ndnettn niko mirahko yihofrhof yeyuk yeshrim o tamohm dukahato aduka kinyaki hasonom. Yihofrhof krhopam, rom yihofrhofem. Mirahko yihofrhof krhopam tfit ayakkahnom hrefrhof krhopampno ahtanomm.”

Copyright information for `AMP