aSng 32.1-2

Romans 4

Bro Nkifrar Abrahamrhu yima rifhurio hifa hti wuthamo yuhat

Bro Nkifrar yimaroh yima tohrawofm hti wutha thofte finji niwatm hifa htitarm? Nmoh nkifra Abrahamrhu yima tohrawofm Bro Nkifrar hifa hti wuthamo yuhat tndh hikrhota wawanyswako. Abrahamr rorhu ruheft hifa rhuhato Bro Nkifrar ahti wutharr, Abrahamr ka kfo grharfor? Uwa. Kfo grharfor. To nhai, Abrahamr nhai nd yuhat hikrmor. Bro Nkifrarhu rfa borngt kfo kangt, “Abrahamr Bro Nkifrar pthamo mrokfefm yakitoh kihmotrm Bro Nkifrar rorhu yima yuhur hti wuthahemorr.” Yimar wom hingrnafam hingrnahato maruham yak thombat nhai kfo mekahr, “Be he marufat kahukma.” Nhai. Ror turhu hingrna yuhatn nd marum kekworm. To yimar kangr Bro Nkifrar ahti wuthara, ka boririfhut yakitohhato dborioh dborioh nefm naruharn o hingrnefm hingrnaruharn hti wutharahrr? Nhai. Yimar Bro Nkifrar yakitoh kihhato rorhu yima dukefr riduka kangrr, “Fasoh fasoh net yimam Bro Nkifrar yuhuwafhato yak marnya bomarnyewatrm yima yuhum wutham korhmm.” Inji dukarahr, Bro Nkifrar yak wutharuhatrr yima yuhur wuthar rhurahrr. To yimam nkifra boririfhut yakitoh duhatm, be nd Bro Nkifrarhu yakitoh kih yuhatn Bro Nkifrar hti wuthahato kfo yindhorwam, to ndmn Defitr kfo memor,

“Fitoh yimaroh fasoh nefm
Bro Nkifrar yak wus bowushi-hato bi fafho thurm,
nd yimam yindhorkfot.
Bro Nkifrar hifa htitrm.
Fitoh yimar Bror nhai wom duka hany hikahrr rorhu fasoh fasoh nefm,
nd yimar yindhorfot.
Bro Nkifrar hifa htitrr.” a 
Nd Defitr kfomo mrokfot finji dukewakomt? Bro Nkifrar, ror hikwa tha puktuhet yimarpam ka hifa htitworm? Nhai. Ror hikwa tha puktuhet yimami tha pukthu duha yimam rpat hifa htitworm. Bi kfiyanko, Abrahamr Bro Nkifrar pthamo mro-kfefm yakitoh kihmotrm rorhu yima yuhur Bro Nkifrar hti wuthakmorr. 10 Bro Nkifrar Abrahamr rihti wuthak-mohat tafi tha puk duhatrn yima yuhur rihti wuthakmorr. 11 Rihti wuthakhato kfo memorr, “Ni barkof yima nanhu mrokfom riyakitoh kihak-motnm yima yuhur hti wuthamoyann. Ndnettn tha wapuktwa.” Ndnettn tha puk duha yima tangim Bro Nkifrarhu mrokfom yakitoh kihhato yima yuhum hti wuthamom, Abrahamrn tor nd kmi kmiroh barkof nkifra yimar. 12 To mirahko ka nd rpayet. Abrahamrn tor tha puket Judaroh barkof nkifra yimar Bro Nkifrar hti wuthamor. Ror tafi tha puk duha bi Bro Nkifrar rifakitoh kihakmor. Judam, Abrahamr namo neft hikmo yuhatn, Abrahamr tor Judaroh barkof nkifrar.

Tamoh tamohm, Bro Nkifrar kfo htayukm, Bro Nkifrar hikwa yimamn kekwomm

13 Bingot Bro Nkifrar Abrahamrpno yihato heyuk rhu marnya nmbuhat kfo nuhasmohat nhai boririfhut hikmoa nmbuhat htihato rhu marnya nmbuhat kfo nuhasrmorr. Nhai. Abrahamr tu Bro Nkifrarn yakitoh kihmotr Bro Nkifrar hti wuthahato kfo nuhas memorr, “Kto ninhu frikeftn hifa rhu marnya nmbuhat hiruhanm.” 14 Mirahko ka boririfhut hik-ruhanomn ee Bro Nkifrar kfo htayuk hifa rhu nmbuham hirahrnom. Nhai. Mrokfot nhai inji yikaht. To nom boririfhuthu hik yuhat nhai hik marnyakahnomt, wom kfo boririfhu mrokfom yak frikatiyafoni hanitnomm. Yak frikatini hanitatnomm Bro Nkifrar namburwornom. Ndnettn nhai boririfhuthu hik yuhat htihato ror kfo htayuk hifa rhu nmbuhat hiruhatrnom. Nhai. Bro Nkifrarhu mrokforoh yakitohhato hikneftn htiruharn ee btn ror kfo htayuk hifa rhu nmbuhat hirahrnom.

16 Ndnettn nmoh dukefm nd Bro Nkifrar bi kfo htayuk tamoh tamohroh yak dukefrn rhukfot. Bro Nkifrar nmoh yima yuhum inji htiruharmn nd ror kfo htayuk tamoh tamohm hirahrnom. Arihat fitoh fitoh Judami yima tangim Bro Nkifrar kfo htayuk mrokforoh dukefrn korhm, nd yimam kekwomm nd ror kfo htayuk tamoh tamohm. Ndhtet dukefrpno ruhet yimam Abrahamrhu yonm korhm. Abrahamrhu yonm yorhwamn nd rorhu yufatpno kfo htamo tamoh tamoh rhu nmbuham o nefm nd yonmn yakrahmm. 17 To Bro Nkifrarhu rfa borngt Abrahamrhu toh yuhat kfo memot, “Na, Bro Nkifraya, kforuha tangi tangi kasinyarahn.” Bro Nkifrarhu htiyeft inji htitrt. Rorhu tngt yafothayetet. Ror kfoneft noheh yimaroh sinyaneft noheh yimam tfit sinyarfom. Abrahamrhu bro dukeft duka memor, “Bro Nkifrar tamoh mrokfom rorhu tngt bi kfoneft nhai yi furakaht rorhu tngt. Fipett korht.”

18 Abrahamrhu yon frikefthu kasinya yuhat Bro Nkifrar nd kfomot, Abrahamr wanymohat nhai marimor, “No sawohno bi tabon bugahato bi bas kasi hmbriyetno. Na bi 100 gunyjimeta. Nhai tfit wom yonm nasakkfot.” Nd yon frikefthu kasinya yuhat Bro Nkifrar kfomot nhai marimor, “Duka mumafruhant.” Nd dukefr be yima yuhur rhuhato be duka hasomour. Dukahaso dukahaso ee kto htimort nd Bro Nkifrar kfoyuk mrokfot fipett rhumot. 20 Tufhu tohefti ruheft htimohat nhai kfo marimor, “No ndar bi tabon bugahato bas bi tebitt hmbriyetno to finji wom finji yon frikeft kasinyaruhano?” Be nd Bro Nkifrar kfoyuk mrokforpat yakitoh kihmour. Yakitoh kihhato toh bmtamoarn be Bro Nkifrar kfo yindhor hasomour. 21 Nhai finji finji dukarmor. Be kfo memour, “Bro Nkifrar kfoyuk mrokfot nhai furarmor. Htiruhant tu fipett rhuraht.” 22 Bro Nkifrar kfomo dukefrpar rhumotr ndnettn “Bro Nkifrar hti wuthamorr rorhu yima yuhur.”

23 Bro Nkifrarhu rfa borngt kfo yamuka, “Bro Nkifrar rorhu yima yuhur hti wuthamorr,” nd mrokfot nhai Abrahamrpar kformor. Nhai. 24 Nom rpat buga kfomor. Jisasr nohhato tfit sinyamo yuhat nom duka famunom, “Nmoh Nungothet Jisasr nohmohat Bro Nkifrar tfit kasinya mifmorr.” Inji dukaneft Bro Nkifrar kangr, “Tu yima toh rawof wuthayet yimayem.” Jisasr nohmohat nmoh fasoh nefmn yak hatoh hanymotmr yahr kmimn wasmomr. Be rorn nohhato nd fasoh nefm minoh nhehafmorm. Jisasr nohmohat tfit tu Bro Nkifrarn fak kasinyamorr. Yak kasinyamotrr nd yiha Bro Nkifrar nmoh yima yuhum rihti wuthakmorm.

25 

Kraisrpno rpat nohmonomn tfit rpat sinyahato rpat tohwonom

(Sapta 5—8)

Copyright information for `AMP