2 Corinthians 4

Aji mu mabëhe baejë'ëro ëhuni Paul-mëhu biririvoromo mu vaejare jöhoje.

Ëhi jië'e aji'e muoho God-ro noni vavaenimoromo bojamuijë'eje. Ëhuni bogo u'uhoromo vuonugo hesi javue. Gurihijë'e javoji'e mu sisëho bijönaguego bogo vaejarueje. Sareri'e muoho bogo vaeromo God-are jöho huotohuotovoromo majëhijarueje. A'i God-are jö maho sama'e huruoho majëhiromo hesi nunire riravoromo mue vaeromo nosi arijo'arije ae aho'obëhe röjahirovarueje jabesi uhure uehorovoromo uvojöro: No ma-mae javuajëjo. Keriso-are jö maho noro iae sama'e majëhijarueje röhu ë jö hesi bëhi tugohëhë'oho sisëre va'iröhe aribövi jabesi örohemu tugohëhë'eje. Ëhesi bëhoho Keriso bogo ma uehorovarue aribövioho ave sa'a hesi börömohuro jabesi uehoroho tugohëhë'eje jö ma hesi ajohuro ajivëvego Keriso-are ajoho garuomojöëni Keriso hu God jiajëhi ëhi jië'ego. Bogo nosi jöho majëhi'i a'i ae majëhiromo uëvarueje: Iesu Keriso hu Bada höjo. Nomë Iesuare jöëni jemesi mu vaejëharue aribövie javuajëjo. Keriso-are jö majëhijarue hesi bëhoho ni'i'ivadiroho God-ro uvade höjo: Ramoramoho ajivëjo. Ëhi uvade ahuro nosi dë vövöbajo'oho ajivavuadeje noro hesi aji mahemu Keriso-are nu ano'ere garuomoröhego.

Paul-mesi sino haho'e u'uhëvadeje. Huë vavaene baejareje röhu God mae uehorovë'ëro biririvoromo mue vaejareje. Ëhesi jöhoje.

ËGod-are aji maho nosirire u'uhë'e rama gagore jianovajeje ëhuro noro garöhego daruge aho'o bogo nosirehu jio'i hesi God-are örire jioromo rovego. Majae ëhi huë vavaene böröme bae'i arijarueje. Röhu bogo ijumavuo barëjë'eje. Öre nahoromo uehore gö gö bae'i arijarueje. Röhu öroho iae biroharueje. Ae aho'obëhe sisë vaejavuoruomajeje. Röhu God bogo vuororamuijë'eje. Aëro anaguo'i arijarueje. Röhu bogo ma anaguë'eje. 10 Iesuhu vi'ehi baeromo guomadëhi majae ëhi no'o sa'a sinore ëhi vi'ehi baeromo vuovo'ië'obe va'arueje God-ro nimë'ëro noro garöhego Iesuare darugoho nosi sinore jiego. 11 Majae ëhi ave sa'are raromaruevare evare Iesuare jöëni vuovo'iröhëro raromarueje God-ro nimë'ëro noro garöhego Iesuare darugoho nosi sa'a sinore jiego. 12 Ëhu'ëro jië'ëro noehu Keriso-are jö majëhijaruoho vuovo öriro muoho vae'i a'i jemë ë jöho heromo i'ovo örire jëvajeje.

13 Röhu God-are surire jajivoromo uövuë'eje: Na mae uehorovode höjo. Ëhuni jöho jövode höjo. Ëaehu jajivadëhi no'o ëhi gemuoho mae uehorovë'e raromarueje. Mae uehorovoromo ëhuni jöho atarueje. 14 Atarue hesi bëhoho no garomo uvarueje: Bada Iesu ajamamu ri'öjade aho God-ro no'o ëhi ajamui'iramu ri'ö'ejarëjo Iesu'o gemu mae javuë'ëro. Ri'ö'iramu jemë'o gemu mae hesirire söjavuo va'a'ajëjo. 15 Ëmuoho aho'obëhe nosirire rovaje hesi bëhoho ëhuro God-ro ae aho'o huë baeromo ajëmiromo dë vövöbajo'e huotovëhobe va'ego ae aho'o hu rajahi avohego hesi ihoho dö maro jioröhego.

16 Ëhuni no bogo u'uhoromo muoho vuonugo hesi javue. Nosi sino haho'oho sisërëjavuobe va'irögoro a'i nosi aru'ahoho majae ëhi i'ovavuobe va'ajeje. 17 Nosi huë vavaenoho ma-bisemu baeromo ma-burëro barë'iröhoho jio'i röhu ë huë vavaenohuro ëhuro ijonö aji ma-mabëhe ioro'ioremu bae'ejo. Huë vavaenoho ma-bise'ego bogo uehorovo'ejo. A'i ajoho börömo mae jio'ë'e. 18 Nunehu ga'amaruoho bogo nuroho vae'i a'i nunehu bogo ga'amaruoho nuro vaejë'e raromarueje rabëni hesi bëhoho nunehu ga'amaruoho ëho majae ma-bunemu jioromo barë'i a'i bogo ga'amaruoho ëho jiemu jio hesi jië'ego.

Copyright information for `AOM