Colossians 2

Sareri'e jö bogo ejëho'i Keriso-are jöhemu mae uehorovo'iröhe jöhoje.

Röhu na nege jemëro ave jöho ga'irarijego. Na muoho bogo bise'o vadu'oho vaejajeje ëhuro jemë'o Laodicea amo rajohu'o nasi nu ano'o bogo gevarue a ioro'iorohu'o ajëmi'irodëni. Naehu mu vaejaje hesi bëhoho na nege jemesi dë vövöbajo'ohu'o jabesirohu'o biririvëho'iröhego. Jemë'o jabu'o huë baerovoromo rajahirovo'irarijego. Jöho avoho heromo ëhuro mae uehorovoromo uvo'irarijego: Jöho bogo sareri'ehu jio'i ma-mae gemu höjo. Ëhuro God-hu urimo subivëhade jö hesi bëhoho Keriso-are jöho ga'irarijego. Ae rahu Keriso-are bëhi gavë'oho ëhuro God-are nuni aji'e uehoro maho börömo mae biroho'anue. Ëhuremu jio'i biroho'irane öre gö bogoje.

Na Keriso-are jö ëhi uëvaje hesi bëhoho ae göëro jemë sarerëmiromo vuëvo'e jöho majëhijego mae höromo ejëhojöëni uëve. Röhu na rori'o hi'i röhu nasi uehoroho aho'o jemesirire jie. Ëhuro na jemë'o jevanove. Jemë'o hijanovoromo gavaje jemë biririvoromo gemuore riravoromo Keriso mae uehorovego gëromo nimorohajeje.

Keriso-are ae gemuohuro javuë'ëro ëhu'ëro bövi bise'o eni javuego mae raromarue jöhoje.

Röhu jemë aevoromo mae uehorovoromo uvarijeje: Iesu Keriso iae nosi börömoho höjo. Aevoromo hu mae uehorovarijëhi ëhi uehorovoromo hu'o gemu mae raromo jijihore. Ije ö'e dirumu'ëro bibivajëhi o javu öbehu bibivo'amajëhi ëhi Keriso-are jöro dirumunö'e io'amoromo bibivo riravore. Ëhi'oromo röjëhijamu hejarije jöho biririvoromo mae uehorovobe hesi öroro mabëhe uabe va'ore.

Röhu aehu ëma sarerëmiromo uëvaruoho: Aveho nuni aji'e jö böröme hö uëvaruoho nadi ejëhoromo guaroho rireromanovore. Jabuhu atarue jöho ma-aëro jabesi uehorëro avohobe rovë'eje. Ave sa'a hesi jöhemu jië'ëro ëhuro Keriso-are jöho ahajeje. Ëhuni jabesi jöho nadi ejëhore. Ëhesi bëhoho God-hu diehi jiajoho iae Kerisoro hesi sino haho'ere bae barëjë'eje. 10 O aru'aho mue gö gö jemëhu baejöro God-hu nimajoho iae eni bae barëjë'e jëve Keriso-are ae gemuohuro jëvë'ëro Kerisoro simano vaeruomaje darugo'e aru'ahe gö gö aho'o taemëvo'i huro gemuëro dö maroho jië'ëro.

11 Jemë Keriso-are ae gemuohuro jëvë'ëro ëhu'ëro jemesi sino sisëho tarivëhanovë'eje. Ëhesi bëhoho bogo ma aehu Jew rajo muoho vaeromo sinoho tarivëhamu ëhuro God-are aribövie jëvo'i a'i Kerisoro jemesi sino hesi mu sisëho tarivëhë'eje God-are aribövie jëvoröhego. 12 Jemë bapataeto vaejarijevare evare Keriso guomamu hure bamarohuro ëhuro jemesi uehoro mamioho hu'o gemu mae guavëhë'eje ioro'ioremu barëjëho'iröhego. Röhu God-ro darugoho bojamamu Keriso guomoromo ri'öjadeje. Ëdarugoho jemëro mae uehorovoromo ëhuro Keriso'o gemu mae ri'öromo uehoro i'oho baejarijeje. Bapataeto vaejarijevare ëhi jëvadeje. 13 Urimoho jemë mu sisëhemu uehorovonövarijeje. Mu sisëhemu uehorovoromo bogo Jew rajehu jëvo'i sa'a gö rajëro jëvë'ëro God-are jögoroho bogo baejë'ëro ëhu'ëro jemesi dë vövöbajo'oho vuovëvanovadeje. Jaruvoho God-ro jemë Keriso'o gemu mae ajëmamu i'ovoromo ri'öromo uehoro i'e baejë'e jëve. Röhu God-ro nosi sisëho aho'o uehorovoromo vuonugahuë'eje. 14 Urimo huro hesi jögoroho bojamuiromo uövuadeje: Ëhi ëhi ë'orëjo. Bogo ë'ë'oho i'ue bae'a'arujëjo. Ëhi uöromo gavade noro ë jögoroho ahamu gagorovo nosi ihoho jajivoromo uvadeje: Jabumë mu sisë ëhi ëhi vaejë'ëro i'ue bae hesi jioruomajëjo. Ëhi ë'ë'ëro Keriso korosire guomadevare God-ro nosi sisëho uehorovoromo vuonugoromo nosi mu sisë jö surire jiajoho Keriso'o korosire ano taemoromo mu'uvahuadeje ëhuro mae javuoröhego. 15 Röhu majae gemuore Keriso korosire guomamu ëhuro aru'aho sisë ihe gö gö sa'a bövi bise'o muebe'amarue jabesi darugoho God-ro ruahö'ö'amoromo rori'o ujuoho ruruhö'öjadeje. Ruruhö'öromo ë sisë aribövioho söromo a nunire rovadeje ae aho'obëhe garöhego God-ro jabumë ruahö'öjëvë'e jiego.

16 Vörö'e aru'aho sisëhu ave sa'are muebejëvoruomadoho ruahö'öjëvë'e jiaje ëhuni aehu ave sa'a hesi jögorohuremu uehorovoromo uëvaruoho: Ëioho jovoho bogave i'irarijëjo. ËJew rajo maja börömoho vadune göro göro manaere göro göro hurae göro göro ëhi rovego ëhi ëhi vaenövorëjo. Nosi jögoru bogo ejahuë'oho sisërëjëvo'ajë uëvaruoho nadi ejëhore. 17 Ëhi jië'e jögorohuro ëhuro God-are mu maehu rue'iröhoho ëho no ma-sisë'i sisë'i maja aru'ahonö'e gavarueje. A'i Keriso gavë'ohuro ëhuro ë mu ma hesi bëhoho gavarueje. 18 Ëhuni aehu sarerëmiromo uëvaruoho: No nia'ovo'iraeromo mu masijo masije gavë'ëro ëhu'ëro a masije javuajëjo. Ëhuni uëvaruëjo: Jemesi arijo'arije taemorovorëjo. Aneraho uvene aho röjëhinövorëjo. Nosi jö bogo ejahuarujohuni sisëro va'a'arujë uëvaruoho nadi ejëhore. Ëhi jië'e ariböviohuro sinehu nimaje mu sisëho uehorovoromo ma-döhemu nimoronimorohë'i jijihoruomajeje. 19 Bogo biririvoromo Keriso mae uehorovoruomajeje. Röhu Keriso hu simanoho jio'i no hesi övo höru'oho javue. Hu simanoho jië'ëro muebejavuego övo höru'oho jarömi umuogëro darugoho baerovoromo gemuoro bimuvorovoromo God-hu ëhi ë'ojöro nimadëhi ëhi vaeromo böviraebe va'arueje. Ëhi jië'ëro Keriso nosi simanohoje röhu ë sisë aribövioho bogo biririvoromo simanoho Keriso'o gemuoroho bimuvorovoruomajeje.

Keriso'o gemu mae vuovanovoromo mu mami vuonugo'i hu'o gemu mae ri'öromo mu i'o baejare jöhoje.

20 Röhu jemë Keriso'o gemu mae bimuvoromo vuovëvamu ave sa'a hesi mu jöho barëjëhadeje. Sa'a mu jö barëjëhadoho röhu jemë rabëni ave sa'a hesi mu uehorovarijoho bogo vuonugë'e ëhi gemuoho raromo jijiharujeje. Jemë rabëni aviëhi jië'e jöho ejëharujeje: 21 Aveho nadi ma'enorëjo. Ëho nadi irëjo. Aruëroho nadi rëhorëjo. 22 Ëhi jië'e jögoroho ma-i hesi jögore o inömo hesi jögoreje. I ijë'oho barëjajeje. O inömo baeromo mu vaejë'oho ëhuro ma-sisërë'amajeje. Ëhi sisërë'amoröhe inömo bövi bise'o hesi jögoroho ma-aëro bojëmiromo röjëhiruomajeje. 23 Röjahi'iramu uvo'a'anue: Jabesi jöho nani simano ma'e jöe höjo. Ëhesi bëhoho jaburo uvarueje: Uehore aho'o bojamiromo aru'aho masijoho uvene aho röjëhinövorëjo. Arijo'arije taemorovonövorëjo. Sino haho'oho ijumorovonövorëjo. Röhu jabesi jöho ma-döemu maeje. Ejëhë'oho bogo ëhuro sinehu nimaje mu sisëho aharueje.

Copyright information for `AOM