Ephesians 5

Aji'ere raromo jijiho'iröhe jöhoje.

God-ro hesi dë vövöbajo'e aho'o uehorovëvego jemë hesi aboji harihu'e jëvaje ëhuni huhu ë'ajëhi jemë'o ëhi ë'onövore. Ëhi'oromo ae uehorovëvë'i raromo jijihonövore. Ëhesi bëhoho Kerisoro no uehorovavuoromo nosi jöëni God-are örire suvuore bojamirovoromo guomorovadeje. Guomorovamu God-ro uvadeje: Huro mabëhe ë'ë'ëro ëhuro iae na huë mae jevajëjo. Kerisohu uehorovavuadëhi ëhi ae uehorovëvë'i raromo jijihonövore.

O jemë God-are aribövie jëvaje ëhuni önö'e mahunö'e muoho nadi vaeromo ae gö jabesi bövioho bise'oho nadi ujuohëho'i ë'orego ëhuro ëhi jië'e mu sisë hesi jöho jemesiriroho bogojio'i. O mu sisë jöho simano rumo'e jöho ijo ijo'e atarue jö sisëho nadi atore. Atë'oho bogo maehuje. A'i huë ma jöhemu God-are öroro atore. Ave jö gavarujoho iae maeje. Ae rahu önö'e mahunö'e jijihë'oho o ae gö jabesi bövi bise'o ujuohëho'i ë'ë'oho Keriso'o God'o muebejarue öri ari'eroho bogo va'oruomo'ë'e. Ae gö jabesi bövi bise'o ujuohëho'i ë'arue hesi bëhoho God dejonö bamo'i inömo sisë nuninö bamarue mueje.

Ëhi jië'e mu sisëho God-are jö bijönimarue ariböviohuro vaejaruëro jië'ëro ëhu'ëro God-are i'ue mana bae hesijö. Ae göehu sareri'e jö atoromo uëvë'oho: Bogo ëhioho jio'a'ajë uëvë'oho nadi ejëhore. Ëhuni ëhi jië'e ariböviohu'oho gemuoroho nadi jijihore. Urimoroho jemë'o ramoramo'ere raromonövarijeje. Jaruvoho jemë Badare aji'ere raromaruje. Ëhuni aji'ere raromarue ariböviehu raromo jijiharuëhi ëhi raromo jijihore. Rabëni. Aji rovë'ohuro ëhuro mu maemu vaeromo jö maemu atoromo bövie bise'e avoho vaejarueje. Ëhuni aji'ero raromore. 10 Avoho uehorovoromo gare Badahu nimaje muoho diho jiego. 11 O ramoramo'e mu aehu ma-imo vaejaruoho ëhi jië'e muoho nadi gavanovo'i mu mae vaejego jaburo ëho garomo uvoruomo'iro: Nosi muoho sisë höjo. 12 Iae ëhi jië'e muoho jabesi saginiëri vae'amaruoho javoje vëmunajoho jië'ego bogo atarue jöhoje. 13 Jabesi sisë aho'o gurihiro jiadoho aji va'orahoro jië'oho jabesi mu diehi jiajoho ë garuomo'ë'e. 14 Mu rabe va'orahore jië'oho iae aji'eje. Ëhuni noro God uehorovoromo jöe ioromo uvarueje:

Niavanuoho ri'öjëjo.
Guomanuoho i'ovëjo.
Ëhi'o'iramu Kerisoro ja ajivavo'ajëjo.
15 Ëhuni jemë diehi jië'e mu vaeromo raromo jijiharujoho ëho avo'avoho vaere. Simano rumo'e muoho bogo a'i simano ma'e muohemu vaere. 16 Mu mae rovajoho nadi vuonugo'i hesi muoho avoho vaere jaruvoho mu sisë vaeruomaje majae jiaje. 17 Ëhuni nadi sisë'ioho uehorovo'i a'i jemëhu diehi mu vaejöro Badahu nimajoho ëho avoho garomo baere.

18 Nadi vörö'e jovoho ue'ahego simanoho huotorovëvo'i. Ëhuro sisërëjëvo'ë'e. A'i nadi'ego God-are Aru'ahohuro rarovëvego ëhuro simano mae jëvo'i. 19 Psalms surire jajivare jöho God rajahi'iröhe jöho Aru'ahehu bojëmaje jöe gö gö iaruoho majahirovore. Dë vövöbajo'e aho'o God rajahiromo ëhi jië'e jöho ionövore. 20 Vae majae huë mae o huë sisë rovë'oho nosi Bada Iesu Keriso-are ihoro God Vavuoho mae uanövore.

Masurovë'e ariböviehu diehi avoho raromo'iröhe jöhoje.

21 Röhu Keriso mae uehorovaruje jëvaje ëhuni göëro gö hesi jöho ejahorovore.

22 Vaboroharo Badare jöëni jemesi baruoho ejëhore 23 rabëni hesi bëhoho baruoho vaboro jemesi simane jio'amë'e jiaje. Keriso ekaresia nosi simanoho jio'i no hesi sino haho'e gemuoho javuë'ëro huro no maro bamavuë'eje. Röhu hu ekaresia nosi simano jiajëhi ëhi baruoho vaboro jemesi simanoho jio'ame. 24 Ëhuni ekaresiaehu Keriso-are jö ejaharuëhi ëhi vaboro ömo'ömoho jemëro baru jabesi jöho ejëho barëre.

25 O baruoharo jemesi vaboroho dë vövöbajo'e aho'obëhe uehorovëvore. Ëhesi bëhoho Kerisoro ekaresiaho uehorovavuoromo hesi arijo'arije bojamirovoromo guomorovadeje 26 ëhuro ekaresiaho jovëro u'ovahuoromo hesi jöho majahuiromo ma-maemu avohavuoröhëni. 27 Ma-maemu avohavuego ekaresiaho aji mabëhe javuoröhego. I'o masu'iröhe magonaho va'inumi rumo'e sino haho'e bogo abuejë'e sisë rabe rabe bogojio'i ma-maemu jiajëhi ekaresiaho no ëhi ma-maemu gemu javuego huro no hesi baejavuoröhëni. Ëhuni ekaresiaho no uehorovavuoromo ajamuijadeje. 28 Iae Kerisohu ekaresia uehorovavuadëhi ëhi baru ömo'ömoho jemëro jemesi vaboroho uehorovëvore. Uehorovëvoromo jemesi sino rajahirovarujëhi jemesi vaboroho ëhi rajëhire. Jemëhu jemesi vaboro rajëhijë'ohuro ëhuro jemesi sinohu'o rajahirovarujeje. 29 Aho jabesi sinoho bogo bijönimorovo'i a'i Kerisohu ekaresiaho no hesi sino haho'e gemuoho javuajëromo muebejavuajëhi aëro jabesi sinoho ëhi avo'avoho mueberovarueje. 31 Vaboro'o baru'o jabesi jöho God-are surire jajivoromo uvë'eje: Ëhu'ëro jië'ëro aëro vëmu vavu'oho rëmö'ö'i vaborohu'o gemu mae hi'a'ajëjo. Hu'o hi'iramu jabumë niö'i jëvadoho röhu gemu jio'a'ajëjo. 32 Ëhi uvë'eje. Röhu ë jö hesi bëhoho uhuroho jö börömo börömeje. Ëjö hesi bëhoho naro uëve Keriso'o hesi ekaresia'o no gemuoho javuaje jöhoje. 33 Röhu jemesi jöhu'oje. Ae gemu gemu jemesi arijo'arije rajahirovarujëhi jemesi vaboroho ëhi rajëhire. O vaboro ömo'ömoho jemëro baruoho masijoho hö uehorovore.

Copyright information for `AOM