Mark 6

Iesuare amo rajehu Iesu bijönimoruomade jöhoje.

Ëhi'onugoromo Iesuro va'adeje. Va'oromo hesi amëro rue'i hesi ijorajoho jaburo hu'o gemu mae rovareje. Rueruomoromo Jew rajo jabesi nuho majaho rovamu Iesuro God rajahijarue osare va'oromo God-are jö bëhoho röjëhijadeje. Röjëhijamu ae aho'obëhe heromo tiöjareje. Tiöromo uvoruomadeje: Ëiahuro jöho dinö'e hejë'ëro jövajëjo. Hu diehi'oromo ëhi jië'e simano maho baejade höjo. Darugo'e mu masijoho diehi'oromo vaejaje höjo. Hu sarerivajëjo. Ma-ijo muemu vaejaje ae höjo. Hu Mary-are harihe höjo. Hu James-are Joses-are Judas-are Simon-are öe höjo. Hesi ma'ino ömo'ömoho aviae no'o gemu mae raromarue höjo. Ëhi uvoruomoromo nue huodivareje. Nue huodivamu gëgorovo Iesuro uëvadeje: Jö God-aro baeromo majëhijarue aribövioho dinö'e dinö'e va'ë'iroho aëro no mae uehorovavuarue höjo. A'i nosi sa'a rajoho aganoho osae gemuore raromaruoho jemëremu bogo ëhioho uehorovavuaruje höjo. Ëhi uëromo hu darugo'e mu vae'iröhoho bogo eni jiadeje. Huro guomo guomo'e ae ma-gemu gemu jabesi sinore hesi övoho bamëhoromo sinoho avohëvamu marëjëvadeje. Ëhemu ë'adeje. Röhu hesi amo rajehu hu bogo ma uehorovarohuni ëhuni tiöjadeje.

Iesuare ijoraje 12 jabuhu va'oromo mu vaeröhego Iesuhu rëmö'öjade jöhoje.

Ëhi'onugoromo va'adeje. Va'oromo amore amore jöho röjëhibe juvadeje.
Röjëhibe juvoromo hesi ijoraje 12-ho uëvadeje: Ruehëromo rovamu uëvadeje: Naro jemë rëmö'ö'ië'ajëjo jemëro nasi jöho ae majëhibe jijiho'irarijego. Jemë ae niö'i niö'i ame göro göro va'orëjo. Jemëhu mu vae'irarijohuni nasi darugoho bojëmijajëjo ëhuro jemëro Satan-are a sisë gö gö a dëre jio'amë'oho rarovö'ö'irarijego. Röhu va'ië'iroho ma-guduodemu ujuohorëjo. Ioho esöho ijo bajoho bövioho bise'oho bogavëjo. O höru guduoho io'amoromo niöge ma-gemu gemu io'amo'i nadi niö'i niö'ioho io'amorëjo. 10 Ëhi uënugoromo uëvadeje: Amo göre göre va'oromo aehu di osare raromojöro uëvamu va'o raromë'oho ëhuremu raromonövorëjo ijonö ë amore jioromo va'ië'e jëvaje. 11 O di amore ariböviehu jemesi örire nu huodëgoromo jö bogo ejëhë'oho amoho nugo va'irögoro jabesi sa'a hesi tohotohe jemesi höru hitahire jiajoho sa'aro riremo va'ego ë amo rajohuro garomo uvo'irarëjo: No sisë ë'ë'e javuajëjo.

12 Ëhi majëhijamu hegorovo ijorajo ömo'ömohuro va'oromo jöe majëhibe jijihoromo uënövareje: Uehoro sisëho vuonugo'i uehoro mae baerëjo. 13 Ëhi jië'e jöho majëhibe Satan-are aribövi sisë aho'obëhe jabesi dëre jëvajoho rarovö'öbe ose guomo guomo'e a jabesi sinore otehoromo sinoho avohëvobe ëhi jië'e mu masijoho vaebe jijihareje.

John bapataeto vaejaje a guomade jöhoje.

14 Ëhi jië'e mu masijoho vaebe jijihamu sa'a a böröme Herod-ro ë jöho hejadeje rabëni Iesuhu ë'aje jöho ae aho'obëhe dinö'e dinö'e vaerovë'ëro jië'ëro. A ioro'iorohuro uvoruomadeje: Ëaho John bapataeto vaenövade ahuro guomoromo ri'öjë'e höjo. Ëhu'ëro darugo böröme baeromo mu masijoho vaejaje höjo. 15 A ioro'iorohuro uvoruomadeje: Iesu hu mami'e hijade ae Elijah-ro rovë'ëro ë'ajëjo. A ioro'iorohuro uvoruomadeje: Jö God-aro baeromo majëhinövare aribövi ioro'ioro jiarëhi hu ëhi jië'e aëro jië'ëro ë'ajëjo.

16 Ae göëro göëro Iesuare jöho gö gö atavamu hegoro Herod-ro ae uëvadeje: Ëaho hu John höjo. Urimo naro hesi sönöho tariojahode höjo röhu hu guomoromo ri'öjë'ëro hijajëjo. 17 Röhu ë jö hesi bëhoho urimë'i Herod-ro hesi öe Philip-are vabore hesi ihoho Herodias gohoniahijadeje. Gohoniahijamu John-ro ri'öromo ua'i hijadeje: Jasi vuojiri baejanoho ëho bogo maehu höjo. Ëhi ua'i hijamu Herod-ro ë magonaho hesi jöëni ae uëvamu John guduamoromo tövoromo savoji gagore ba'amareje. 19 Ëhi'amu ë magonahohuro John nue huodivoromo ano'i nimadeje. Ëhi nimoromo röhu Herod-ro magonahoho ahamu ano'ië'adoho vuonugadeje. 20 Herod-hu magonaho ahade hesi bëhoho huro uvadeje: John hu a ma-mabëhe hö uvoromo ëhuni John juhuonamiromo avoho mueberomo magonahoho ahadeje. Magonahoho ahoromo va'oromo henövadeje John-ro God-are jöe majahi'ego. Jöe majahi'ego Herod-ro nurunurumo'ego hesi jöho he'i nimonövadeje.

21 Ëhi'oromo John anojöëni magonahoho ahobe ruejuvo Herod rahade majaho rovamu evare magonahehu vae'i nimade majaho rovadeje. Ëhesi bëhoho Herod-ro söröe baeromo hu ajamiromo ë sa'a muebejarue aribövioho muorovo mu muebejarue aribövioho a masijo ioro'iore Galilee sa'are raromaruoho ë a masijoho uëvadeje: Ruehego na söröe bojëmi'iröjo. Bojëmi'iröjamu rueruomadeje. 22 Rueruomamu ë magonaho hesi abojohuro rueromo javavadeje. Javavamu gagorovo Herod'o hesi örire rueruomade ariböviohu'o ë magonahoho garomo vuëvorovoruomadeje. Vuëvorovoromo Herod-ro magonahoho uavadeje: Ja rabe rabe nimë'oho uevego bojami'iröjo. 23 Naehu muebejaje öri ari'o nimë'oho iae ëhu'o ririre tarioromo vituoho bojami'ejöjo. God-ro ge'ego na mae uavajëjo. 24 Ëhi uavamu ë magonahohuro va'oromo vëmoho uavadeje: Na rabe bae'ejöjo. Rabe bae'ejöjamu rue vëmohuro uavadeje: Uanëjo bapataeto vaejaje ae John-are sönöho tarioromo simanoho baro bojemëjo. 25 Ëhi uavamu hejë'i rue abojohuro ma-burëro vuonorö'ö rueromo a börömoho uavadeje: Na negajoho avevejö'e ae uëvego bapataeto vaejaje ae John-are sönöho tarioromo simanoho hevö döre bamoromo baro bojemarëjo. 26 Ëhi uavamu hegorovo rue a börömohuro huë vavaene böröme baejadeje. Iae hu huë vavaene baejadeje röhu urimo darugo'e jöho ë aribövi jabesi nuniro ë magonahoho mae uavë'ëro ëhu'ëro huotorovoromo nijio'iraeröhoho hu bijönimadeje. 27 Bijönimamu evare ae gemu ma-burëro nugö'öromo uavadeje: Va'oromo John-are sönöho tarioromo simanoho baruenëjo. Baruenëjamu savoji gagore va'oromo sönöho tarioromo simanoho 28 hevöre bamonugoromo barueromo abojoho bojamadeje. Bojamamu huro bava'o vëmoho bojamadeje. 29 Ëhi'amu John-are ijore ijore jijiharue ariböviohuro ë jöho heromo rueromo sinoho bava'oromo munë gagore bamareje.

Iesuhu ae aho'obëhe 5,000 da'uojëhade jöhoje.

30 Iesuare apostle ömo'ömohuro mu masije vaebe jijihë'ëro vuonorö'ö rueromo Iesu uavareje: No muoho ëhi ëhi vaeromo jöho ëhi ëhi majëhiromo rovare höjo. Ëhi jië'e jöho jabumëro Iesu majahi barëjareje. 31 Majëhi barëjamu gagorovo ruehuro gavade ae aho'obëhe rovë'i va'ë'i rovë'i va'ë'ëro hu'o hesi ariböviohu'o i ue'aho'iröhe o bövi bise'o vae'iröhe majaho bogojiamu gagorovo uëvadeje: Ruehego no a rumo'e sa'are nosi sivue va'o raromoromo jemëro ëhuro ma-bisemu nuhorëjo. 32 Ëhi uënugoromo jaburo boat-re ajio raromoromo a rumo'e sa'are jabesi sivue va'i va'areje.

33 Va'i va'amu ae aho'obëhe gavare jabumë va'amu iae mae gëromo uvoruomadeje: Ëaribövioho Iesumëro boat-re va'aruë uvoromo amo göre göre jioromo sa'a hörëro ma-burëro va'oromo Iesu'o hesi ariböviohu'o boat-re va'aruoho iosirëmiromo jaburo jovo ioni gönö urimo rueruomadeje. 34 Urimo rovamu Iesuro ijonö ro höröromo ravo'amoromo gavade ae aho'obëhe tagavë'e jiamu gëgorovo uehorovoromo uvadeje: Vaevë'ëjo. Ëaribövioho vëmu vavu'o rumo'e ö mahu'ëro raromanovaruë uvoromo jabesi jöëni vavaenimadeje. Jabesi jöëni vavaenimamu evare jöe aho'obëhe röjëhijadeje. 35 Jöe aho'obëhe röjëhijuvo majae beva'ia'amu gagorovo hesi ijorajo ömo'ömohuro rueromo uavareje: Aveho a rumo'e sa'ae höjo. O majae mami'e barëjë'e höjo. 36 Ëhuni ave aribövioho rëmö'öjego ave bëhire amo masijore ininore va'oromo ie imo'amo'irarëjo ue'ahoröhe. 37 Ue'ahoröhe höjamu uëvadeje: Bogajo. Jemëro iruno'oho da'uojëhirëjo. Da'uojëhirëjamu uavareje: Asë'ëjo. Dinö'e ioho baeromo da'uojëhijöro uvanuëjo. Na ja uvoromo ë'anuëjo: No 200 kina javuë'ëro noro ëho bava'oromo bu'ö barëromo ioho imo'amoromo ujuoho rueromo ëhuro da'uojëhi'ejarë uvoromo o diehi uvoromo jövanuëjo. 38 Jövanuëjamu uëvadeje: Ioho dimino'e jëvajëjo. Va'oromo gahëjo. Va'oromo gahëjamu va'oromo adaho garomo vuonorö'ö rueromo uavareje: No ie aho'obëhe övo gö mine o visue niö'i ëhi javuajëjo.

39 Ëhi uëvamu hegorovo ruehuro ae aho'obëhe uëvadeje: Va'oromo hahagu hahagu gagovoromo ëhi garasiohuro raromobe va'ohëjo. 40 Va'ohëjamu rue ariböviohuro va'oromo ë 50 50 o 100 100 hahagu hahagu gagovoromo ëhi garasi rövë'e mabëhire raromobe va'areje. 41 Raromobe va'amu gagorovo ie övo gö mine visue niö'i ujuoho rovaroho ëho Iesuro ujuohoromo ö'idöho sioroho garomo God huë mae uavadeje. Huë mae uanugoromo ioho ato'atovoromo hesi ijorajo ömo'ömoho i'imëmijadeje ae aho'obëhe suvuorëmijöro. Ëhi'oromo visue niö'i taritarivoromo i'imëmijadeje jaburo ëhu'o suvuorëmijöro. 42 Ëhi'amu ae aho'obëhe ë ioho visuoho ue'ahamu da'uëgadeje. 43 Da'uëgamu gagorovo ijorajoho jaburo i vitu vituoho visu vitu vituoho aegamu esöe aho'obëhe 12 irijiomo'amadeje. 44 Ëhi'areje. Iesuro ie övo gö mine visue niö'i ujuohoromo suvuorëmijamu ama'e aho'obëhe 5,000 ë ioho ue'ahoruomadeje.

Iesuhu e'u döre hörehu va'ade jöhoje.

45 Ëhi'amu gavë'i Iesuro ijorajo ömo'ömoho uëvadeje: Boat-oro ajio raromoromo e'u ioni gönö Bethsaida amoro urimo va'ohego na a ioro'ioroho rëmö'öjöjo. 46 Ëhi uëvamu hegorovo hesi ijorajoho jaburo boat-re iojiomoromo va'oruomamu Iesuro parie vae'i dahorunö ajiomadeje. 47 Ajiomoromo parie vaejamu vahiromadeje. Vahiromamu nume ijorajoho jaburo öri ëgoböviro jovo döre va'oruomo'i Iesuro ruhe sa'are hesi sivue hijadeje. 48 Hi'i gavadeje burëro jabesi nuninö rue'ego ijorajoho jaburo jovoho sisë'i sisë'i huo'öbe va'oruomamu. Ëhi'ojuvo sisonuvo'ië'adeje. Sisonuvo'ia'amu Iesuro abueromo jovo döre hörëro va'adeje. Va'oromo jabumë iosirëmi'ië'adeje. 49 Iosirëmi'ia'amu ijorajoho jaburo gavareje hu jovo döre juvamu gagorovo uvareje: Aru'ahëro juvajëromo jiodudu'iraeromo jö'e dadovareje. Jö'e dadovamu hejë'i uëvadeje: Nadi juhuonivo'i biririvohëjo. Na jevajëjo. 51 Na jevajë uënugoromo boat gagore ajiomoromo jabu'o gemu mae hijamu buroho barëjadeje. Buroho barëjamu ë aribövioho dadivëvadeje. 52 Ëhesi bëhoho Iesuhu mami'e i da'uojëhade hesi bëhoho bogo avoho baejareje jabesi uehoroho bogo eni jië'ëro.

Iesuhu Gennesaret sa'are hiromo guomo guomo aribövi ajëmade jöhoje.

53 Ëhi'amu e'u ioni gönö rueromo Gennesaret sa'are ravo'amoromo boat-oho ijo bunore be nugareje. 54 Röhu ravo'amamu gavë'i evare ae aho'obëhe Iesu garomo uvoruomadeje: Iae Iesu hö uvoromo 55 ë sa'ae börömoho ma-burëro jijihoromo aevoromo guomo guomo'e aribövioho giojimo ujuoho rueromo henövare uvavo'ego: Iesu ë dirö'ore hijajë'ego ë va'onövareje. 56 Iesuhu amo masijore ininore o dinö'e dinö'e rovë'iroho guomo guomo'e aribövioho giojimo ujuohoromo aehu gagovarue öri ari'ere ë ro bahinövareje. Bahinugoromo Iesu ëninamiromo uanövareje: Guomo guomo'e aribövioho uëvego ja niögu vituohuremu rëhego ëhuro guomo guomoho barë'amajo. Ëhi ua'ego ae rahu niögu rëhë'oho ëhuro marë'amonövadeje.

Copyright information for `AOM