1 Corinthians 12

Yopinyi Presen Iruhin ananin Mishin Nyakopen Iri

O ipak eikish arpesh. Eik yakri uwok um ipak purpur um enyudok sabainyi yopinyi presen douk Iruhin ananin Mishin nyekepen iri. Ipak padukemesh, seiwok ipak madae pudukem Iruhin obi nyutob uwe, ipakip urkwip douk panadudareh um eshudok warehos douk madae shiyagwreh atin iri uwe. Aria eshesh shenekep panak pagipeshesh. Douk namudok aria eik yakri um ikripep enyudok baraen. Enyudok arpen douk Iruhin ananin Mishin nyupenyen aria nyunyuhur nyukripen baraen iri, enyen ta mare nyukri, “Jisas anan douk yoweini,” uwok. Aria enyudok arpen douk madae Iruhin ananin Mishin nyupenyen iri uwe ta mare nyukri, “Jisas anan douk Debeini,” uwok.

Adur, enyen douk sabainyi sisigin yopinyi presen douk Iruhin ananin Mishin apa nyakopen iri. Aria enyudok ihinyumorim presen douk enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyakopen. Aria sabainyi sisigin mour Debeini ananin nyape. Aria ananish arpesh douk sheneken um anan atun. Aria eheh douk sabaihi yeh um apak munek mour um. Aria atun Iruhin meyoh nakop ananin dodog apak ihishmorim ananish arpesh um nunekop dodogowip um munek enyudok mour.

Iruhin ananin Mishin apa nyeyabigap enyenyin dodog nyatogur ihishmorim arpesh atin atin um nyutaurum ihishmorim Iruhin ananish arpesh. Enen arpen, Iruhin ananin Mishin nyeken dodog um nyukrip kupaishi arpesh um Iruhin ananin baraen um nyiyabigesh yopipi urkwip aria shugipeshep. Aria kupainyi arpen, enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyeken dodog aria saki um nyukripesh baugenyum um Iruhin ananin baraen um sabaishi arpesh shudukem Iruhin wosik. Aria enen arpen, enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyataurumen abom um nyunek bilip um nyunek Iruhin atun neneken iri mour. Aria kupainyi arpen, enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyeken dodog um nyunek beten um arugeh haesh iri arpesh aria Iruhin wata nugabeyesh. 10 Aria enen arpen, Iruhin ananin Mishin nyataurumen nyeken dodog um nyunek Iruhin atun neneken iri mour. Aria kupainyi arpen, Iruhin ananin Mishin nyeken dodog um nyutogur profet um nyukripesh Iruhin ananin baraen douk Iruhin neyabiganen iri. Aria enen arpen, enyen nyeken dodog um nyunek skelimum sabainyi kupainyi baraen douk arpesh shakripeshen iri um eshesh shudukemesh um enyen douk Iruhin ananin baraen o yoweini Satan ananin. Aria enen arpen, enyen nyeken dodog um nyiyagwreh sabainyi kupainyi baraen. Aria kupainyi arpen, enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyeken dodog um nyuwanam enyudok kupainyi baraen nyukripesh baugenyum um. 11 Aria enyen douk enyudok atin Iruhin ananin Mishin nyenek enyudok ihinyumori mour abom. Enyen nyagipesh enyenyim urkum atum aria nyekesh sisigin yopinyi presen ihishmorim arpesh atin atin. Enesh nyekeshuk enen sik, aria enesh nyekeshuk sik.

Apak Ihishmorim Douk Mape Anabik Um Ahwudok Otuhw Yegenyihw Um

12 Arpenyihw yegenyihw douk otuhw meyoh. Aria sabaigunum shokushoku-gunum um yegenyihw hwanadran um atugun aria hwonek atin arpen. Aria Krais douk namudok atin. 13 Um maresh? Apak ihishmorim atin Iruhin ananin Mishin nyenek baptaisumap aria nyenekop matogur kabi atin arpen um. Apak Juda mani ipak douk riguk madae pudukem Iruhin iri uwe. Apak mani eshudok douk shape shakamum kupaishi arpesh shenek-umesh mour meyoh iri, mani eshudok douk shape meyoh iri, marao atin Iruhin ananin Mishin nyapenyap.

14 Apak madukemesh, arpenyihw yegenyihw douk madae anabik atugun nunekohw uwe, uwok. Ohohw douk sabaigunum shoku-shokugun nanadran um atugun aria nenek enen arpen. 15 Aria ta yerihw hwukri, “Eik douk madae wis uwe, douk namudok aria eik madae ipe anabikihwum um ahwudok yegenyihw uwe.” Douk yerihw ta hwukri namudok, aria ohohw douk madae hwupe anabikihwum um ahwudok yegenyihw. 16 Aria ta arigos sukri, “Eik douk madae nabep uwe, douk namudok aria eik madae ipe anabikihwum um ahwudok yegenyihw uwe.” Douk arigos ta sukri namudok, aria agagos douk madae supe anabikihwum um ahwudok yegenyihw. 17 Aria ta ihihwumorim shuknihw yegenyihw hwutogur nabep atup akure, ohohw ta hwumnek baraen mumam? Aria ta ihihwumorim shuknihw yegenyihw hwutogur arigos atugos akure, ohohw ta hwumnih eshudok eneshenesh mumam? 18 Aria arpenyihw yegenyihw douk madae ohohw kanak hwupe namudok uwe, uwok. Ohohw douk seiwok Iruhin nagipesh ananim urkum aria nenek ihigunmorim shokushokugun um ahwudok yegenyihw nape ahwudok shuknihw yegenyihw. 19 Aria ta ihihwumorim shuknihw yegenyihw douk barag atug o aiyas atugas akure, ahwudok yegenyihw ta hwupe mumam? 20 Aria yegenyihw douk madae hwupe namudok uwe. Ohwohw douk sabaigunum shokushokugun um nape aria nenek otuhw yegenyihw.

21 Aria nabes ta mare sukrip wis sukri, “Apak makri uwok um ipak. Aria ipak uwok akure, apak atup wosik ta mupe wosik!” Aria barag ta mare gukrip yeriweruh gukri, “Eik yakri uwok um ipak. Aria ipak uwok akure, eik atuwe wosik ta ipe wosik!” Adur atin enyudok ta uwok. 22 Aria agundokiruh um yegeshiweruh douk apak makri araruh madae dodogowiruh iri uwe aria madae hupe akure, yegenyihw ta mare hwupe wosik uwe, uwok. 23 Aria agundokiruh um douk apak makri araruh nyeiguhw wokaruh iri, apak apa meyoharuh wosik atin. Aria agundokiruh um apak apa abraenyip-umaruh iri, apak apa mobeshukaruh aria mushapomaruh. 24 Aria agundokiruh um douk apak madae abraenyip-umaruh iri uwe, apak madae mugabeyaruh aria muyoharuh namudok uwe. Aria Iruhin douk nenek ihigunmorim sabaigunum sisigigun um yegenyihw hwanak hwanadran atugun aria hwenek otuhw debeihwi yegenyihw. Aria anabig-iruh um douk nyeiguhw wokaruh, aria anan nakoruh nyeiguhw shato iruh-umoruh. 25 Anan nenekesh namudok um ahwudok shuknihw yegenyihw mare hwunabrig aria hwunasiya um uwe, uwok. Aria agundok sabaiguni sisigigun um ahwudok yegenyihw ta hwunagapesh aria hwunagabe um. 26 Douk namudok aria ta anabigihw um yegenyihw hwumnek eriger, ihihwumorim yegenyihw shopunek ta hwumnek eriger. Aria ta anabigihw um hwurao debeinyi nyeigur um, ihihwumorim yegenyihw shopunek ta hwunadudareh.

27 Douk namudok aria ipak ihipmorim atin atin douk pape kabi anabikihw um Krais ananihw yegenyihw um. 28 Aria Iruhin douk nagraeh ihishmorim ananish arpesh um shunek ananin mour. Sagomatin um douk aposel, Iruhin nagraeham um hanak hukripesh ananin baraen iri. Aria eshesh profet, douk Iruhin neyabigesh baraen shanak shakrip arpesh iri. Aria eshudok douk shenek skulumesh um Iruhin ananin baraen iri. Aria eshudok douk shenek Iruhin atun nape neneken iri mour. Aria eshudok douk shenek beten um arugeh hapeyesh iri aria Iruhin wata nagabeyesh iri. Aria eshudok douk shataurum kupaishi Iruhin ananish arpesh iri. Aria eshudok douk shenek sisigin enenyenen mour um sios iri. Aria eshudok douk sheneyagwreh sabainyi kupainyi baraen iri. 29 Aria ipak pakri mumam? Ipak pakri amam ihim-morim hutogur aposel omi atum? Aka pakri ihishmorim shutogur profet iri atish? Aka pakri ihishmorim shutogur tisa omi aria shunek skulumesh um Iruhin ananin baraen um shumneken shugipeshen wosik iri atish? Aka ipak pakri ta ihishmorim shunek Iruhin atun nape neneken iri mour? 30 O ipak pakri ta ihishmorim arpesh shurao dodog um shugabe arugeh hapeyesh iri arpesh? O pakri ta ihishmorim arpesh shurao dodog um shiyagwreh sabainyi kupainyi baraen aka? Aka pakri ta ihishmorim shudukemesh um shuwanam baugenyum um enyudok sabainyi kupainyi baraen? Adur atin ta uwok. Ihishmorim douk shenek esheshin sisigin mour douk Iruhin nekeshen iri. 31 Aria ipak ihishmorim oub ta bikitak abom um purao sagomatinyin presen douk Iruhin ananin Mishin nyako arpesh-enyi.

Apakip Urkwip Ta Punawasham Abom Um Kupaishi Arpesh

Aria douk eik yakri ikripep um eneh yopihi aih abom douk heshagrakuk ihinyumorim enyudok yopinyi presen iri.

Copyright information for `AON