1 Corinthians 14

Sabainyi Yopinyi Presen Iruhin ananin Mishin Nyakopen Iri

Ipak ta punek mour dodogowip atip um ipakip urkwip punawasham kupaishi arpesh. Ipak mishish ta shikitak abom um purao ihinyumorim yopinyi presen douk Iruhin ananin Mishin apa nyakopen iri. Aria nyarik iri abom nyeshagrakuk ihinyumorim presen douk ipak ta mishish shikitak abom um puraen iri douk enyudok um Iruhin ananin Mishin nyupuhur nyutaurumep pukripesh ananin baraen um kabi amam profet hakripesh um. Apak madukemesh, enyudok arpen douk nyeyagwreh kupainyi baraen douk arpesh madae shudukemen iri uwe, enyen douk madae nyukripesh baraen enesh arpesh uwe, uwok. Enyen douk nyakrip Iruhin atun. Um maresh? Madae enen arpen nyudukem enyudok baraen enyen nyeyagwrehen iri uwe. Enyen douk Iruhin ananin Mishin nyenyuhur nyeken dodog aria nyeyagwreh enyudok baraen douk seiwok nyanabeshuk nyape iri. Aria enyudok arpen douk Iruhin ananin Mishin nyenyuhur aria nyeyagwreh ipakin baraen nyakripesh Iruhin ananin baraen iri, enyen nyakripeshen iri baraen douk nyutaurum arpesh nyenekesh shasuhw Krais ananin baraen dodog aria nyogabeimesh esheshiruh aparuh hur wosik aria shenek yopihi aih. Enyudok arpen douk nyeyagwreh kupainyi baraen iri douk nyataurum enyen kanak nyatogur dodogowin. Aria enyudok douk Iruhin ananin Mishin nyenyuhur aria nyeyagwreh ipakin baraen nyakripesh Iruhin ananin baraen iri douk nyataurum ihishmorim Iruhin ananish arpesh nyenekesh shatogur dodogowish shasuhw Krais ananin baraen dodog. Eik yakri wosik um ipak ihishmorim piyagwreh sabainyi kupainyi baraen. Aria eik yakri abom um ipak purao enyudok yopinyi presen um Iruhin ananin Mishin nyupuhur piyagwreh ipakin baraen aria pukripesh Iruhin ananin baraen um. Um maresh? Ta enyudok arpen douk nyeyagwreh kupainyi baraen iri nyiyagwreh um, enen kupainyi arpen ta nyuwanam enyudok baraen nyukripesh um Iruhin ananish arpesh shumneken aria nyutaurumesh shutogur dodogowish. Aria ta mare enen arpen nyuwanam enyenyin baraen um, enyenyin baraen ta mare nyutaurum enesh arpesh, uwok. Douk namudok aria enyudok arpen douk Iruhin nenyuhur aria nyeyagwreh ipakin baraen nyakripesh ananin baraen iri nyeneken iri mour douk nyeshagrakuk abom enyudok nyeyagwreh kupainyi baraen iri.

O ipak eikish arpesh, ipak urkwip purum enyudok baraen. Aria eik inaku ini ipak mupe aria iyagwreh kupainyi baraen ikripep Iruhin ananin baraen um, eik ta itaurumep um pusuhw Iruhin ananin baraen dodog putogur dodogowip mumam? Aria ta eik inyanam-umep um, enyen douk wosik. Aria ta eik ikri itaurumep um, eik ta ikripep um enen baraen douk Iruhin neyabigeyen iri, o ikripep um enen baraen um purao yopinyi saki o ikripep enen baraen douk Iruhin ananin Mishin nyeyohur nyakripeyenyi o inek skulumep um enesh namushi eshudok eneshenesh um, eshudok eneshenesh douk wosik.

Mukripesh Iruhin Ananin Baraen Um, Apak Ta Mukripesh Apakin Baraen

Eneshenesh eshudok kabi douk buwaen o gita douk madae gamo shupe shiyagwreh shenek yopinyi gaha abom iri uwe douk namudok atin. Aria arpesh ta mare shubirakesh wosik um, eshesh ta mare shiyagwreh wosik. Aria apak ta mumnekesh aria ta mudukem yopinyi gaha mumam? Aria ta arpen nyihapur oruhw iri mare nyihapuruhw hwiyagwreh wosik um, amudok henek wanohw iri ta hunek garibog aria hupe hutrugun um hunek wanohw mumam? Aria ipak shopunek douk namudok atin. Ipak pukripesh Iruhin ananin baraen um, ipak ta piyagwreh pukripesh esheshin baraen douk eshesh shadukemen iri. Aria ipak pukripesh baraen kupainyi um, eshesh ta shudukem baugenyum ipakin baraen mumam? Ipakin baraen ta nyunakuk atap meyoh. 10 Adur, sabainyi kupainyi baraen nyape agudok atapig nahobig. Aria madae enen rohwin wehinyi baraen nyupe uwe. Ihinyumorim baraen douk baugenyum baraen nyape. 11 Aria ta eik mare idukem baugenyum baraen douk kupainyi arpen nyakriyen iri um, enyen ta nyukri eik kupaiburi waburiwe iri. Aria eik shopunek ta ikri enyen douk kupaiburi waburin. 12 Ipak douk oub bakitak um pakri purao sabainyi yopinyi presen douk Iruhin ananin Mishin apa nyekepen iri. Douk namudok aria ipak ta punek mour dodogowip um purao enyudok presen um putaurum Iruhin ananish arpesh shusuhw ananin baraen dodog shutogur dodogowish um.

13 Douk namudok aria enyudok arpen douk nyeyagwreh kupainyi baraen douk arpesh madae shudukemen iri uwe, enyen ta nyunek beten nyurig Iruhin um nuken saki um nyuwanam enyudok baraen um arpesh shudukemen. 14 Um maresh? Ta eik iyagwreh inek beten kupainyi baraen eik madae idukemen iri uwe um, agundok douk eikin mishin atin nyenek beten. Aria eikim urkum douk mapeik meyoh. 15 Douk namudok aria douk eik ta inekesh mumam? Eik ta inek beten ini eikin mishin nyuni eikim urkum shopunek. Aria eik ta iyarub ini eikin mishin nyuni eikim urkum shopunek. 16 Aria ta ipak puni ipakish mishish atish putuk Iruhin ananin nyeigur punek tenkyu uman, aria enen arpen douk madae nyurao enyudok presen
14:16-17 Baugenyum enyudok baraen Grik douk biyen. Enen nyakri arpen madae nyurao enyudok presen um nyudukem enyudok baraen eshesh sheyagwrehen iri uwe. Aria enen nyakri arpen douk wata nyutogur Kristen iri uwe.
um nyudukem enyudok baraen ipak peyagwrehen iri nyuni ipak nyupe um, enyen ta nyumnek ipakin beten aria nyukri adur mumam? Adur, ipak ta punek yopini beten punek tenkyu um Iruhin, aria ipak ta mare putaurum enyudok arpen douk nyani ipak nyape iri uwe, uwok. Um maresh? Enyen douk madae nyudukem enyudok baraen ipak penek beten peyagwreh-enyi uwe, uwok.

18 Eik yenek tenkyu um Iruhin. Um maresh? Eik yeshagrakuk ipak abom um agundok yeyagwreh sabainyi kupainyi baraen um. 19 Aria abudok nyutob yani Iruhin ananish arpesh mape menek lotu obi nyutob, eik yakri ikripesh banenyi
14:19 Enyudok baraen um Grik douk nyakri 5-porein baraen o 5-porein wod. Aria ta Inglis nyakri 5 words. Aria baugenyum enyudok baraen douk nyakri banenyi baraen meyoh.
baraen douk ta shudukemen iri um itaurumesh. Eik yakri uwok um ikripesh sabainyi 10,000-porein baraen um ikripesh kupainyi baraen uwe, uwok.

20 O ipak eikish arpesh, ipakip urkwip douk wata pape kabi shokwishi esheship um. Aria douk jurug. Shunek yoweihi aih um, ipak ta pupe kabi shokwishi douk madae dodogowish um shunek yoweishi inahos iri uwe. Aria ipakip urkwip ta putogur kabi yopishi esheshipi um. 21 Enen Iruhin ananin lo douk nyetem ananik Buk iri douk nyakri namudok. Debeini nakri,

“Eik ta ihur kupairubi warubish arpesh douk sheneyagwreh kupainyi baraen iri
um shukripesh eikin baraen eshudok eikish arpesh aria eshesh ta mare shugipeshen uwe, uwok.”
22 Douk namudok aria apak madukemesh, enyudok presen um piyagwreh sabainyi kupainyi baraen um, enyen douk Iruhin madae nukepen um niyabigep ananin dodog ipak douk pasuhw Krais ananin baraen pagipeshen iri uwe, uwok. Anan douk nekep enyudok presen um nakri niyabigesh ananin dodog eshudok douk madae shunek bilip-uman iri uwe. Aria enyudok presen douk Iruhin ananin Mishin nyekepen um nyupuhur um pukripesh Iruhin ananin baraen um, enyudok Iruhin douk madae nuko eshudok madae shunek bilip-uman iri uwe, uwok. Anan douk nekesh enyudok presen um putaurum eshudok douk shenek bilip um anan iri.

23 Douk namudok aria ta ihishmorim Iruhin ananish arpesh punak pupe atugun aria ihishmorim pupe piyagwreh sabainyi kupainyi baraen, aria enesh douk madae shusuhw Krais ananin baraen iri uwe shini ipak shupe um, eshesh ta shumnekep aria shukri ipak pogugak iri. 24 Aria ta Iruhin ananin Mishin nyupuhur aria pukripesh Iruhin ananin baraen ipakin baraen, aria ta enen arpen douk madae nyunek bilip iri uwe o enen douk madae gamo nyudukem Iruhin ananin baraen iri uwe nyuni ipak nyupe um, ipak ihishmorim ipakin baraen ta nyiyabigen aria enyen ta nyudukemesh um enyen douk nyenek yoweishi inahos iri. Aria ipakin baraen enyen nyumneken aria ta nyunek kwot-umen. 25 Aria ihinyumorim enyenyim manabeshuk iri urkum ta munawereh mutogur yopugunum. Aria enyen ta nyubuh nyuduk ohrubus aria enyenyig yomag gutik atap aria ta nyutuk Iruhin ananin nyeigur nyuto iruhw. Aria enyen ta nyukripesh yopugunum nyukri, “Adur atin Iruhin nani ipak nape.”

Ihinyumorim Mour Apak Munek Lotu Muneken Iri Ta Muneken Wosik

26 O ipak eikish arpesh, baugenyum eikin baraen nyakri mumam? Abudok nyutob ipak panak pape penek lotu um ipak apa penek maresh? Ipak douk Iruhin ananin Mishin nyepuhur aria apa penek sisigin mour. Enen nyeyarub, enen nyenek skulumep um Iruhin ananin baraen um pudukemen pugipeshen wosik. Aria enen nyakripep um Iruhin neyabigen iri baraen. Aria enen nyeyagwreh kupainyi baraen, aria enen nyawanam enyudok kupainyi baraen. Aria ipak ta punek enyudok ihinyumorim mour um putaurum Iruhin ananish arpesh shutogur dodogowish um agundok shasuhw Krais ananin baraen shagipeshen um. 27 Aria ta enesh shukri shiyagwreh kupainyi baraen um, biyesh o biyesh atin meyoh ta shiyagwreh. Aria eshesh ta shiyagwreh atin atin. Aria shopunek, kupainyi arpen ta nyuwanam esheshin baraen. 28 Aria ta mare enen arpen nyuwanam-uman baraen iri nyupe agundok um, enyudok arpen douk nyukri nyiyagwreh kupainyi baraen iri ta nyuweshik enyenyit nokwat aria nyupe meyoh. Enyen mare nyiyagwreh abudok nyutob Iruhin ananish arpesh shunatorum shupe um, uwok. Enyen atin ta wosik nyuni Iruhin atun nyiyagwreh. 29 Aria biom o biom atun meyoh armam douk Iruhin ananin Mishin nyumhur um hukripesh ananin baraen iri hukripep baraen. Aria ipak enep pape iri ta pupe punek skelimum enyudok baraen. 30 Aria ta abudok atub nyutob enen arpen nyupe um lotu aria enyen nyumnek Iruhin nukripen enen baraen um, enyudok douk nyeyotu nyape nyeyagwreh iri ta mokureg aria pumnek enyudok enen nyukitak nyiyagwreh iri. 31 Um maresh? Ipak ihipmorim douk Iruhin ananin Mishin nyepuhur um pukripesh ananin baraen iri ta piyagwreh atin atin. Ipak punekesh namudok um ihishmorim shumneken shudukemen wosik aria shutogur dodogowish. 32 Aria eshudok arpesh douk sharao enyudok yopinyi presen um Iruhin ananin Mishin nyishuhur shukripesh ananin baraen iri ta shiyohen wosik enyudok presen. 33 Um maresh? Iruhin douk nakri uwok um apak muneken hwaroh enyudok mour um munek lotu um uwe, uwok. Anan nakri apak muneken wosik aria apakiruh aparuh hur wosik.

Aria ihirub warub, ihishmorim Iruhin ananish arpesh shuntorum shupe um, armago mare ukitak wiyagwreh enen baraen uwe, uwok. Owo ta upe wehigun. Owo mare upe iruhw um armam kabi douk Iruhin nakoguk Moses enyi lo nyakrium. Owo ta upe shakamum amam.
35 Aria ta owo ukri udukem baugenyum enen baraen um, owo ta unak urusag aria kadak uworig owowim armam. Aria ta Iruhin ananish arpesh shuntorum shupe aria onok armatok kwukitak kwiyotu kwiyagwreh um, ehudokmori aih douk abraenyihi aih.

36 Ipak pakri ipak kanak douk baugos abom um Iruhin ananin baraen nyakitak nyanaki um aka? O ipak atip parao Iruhin ananin baraen abom aria kupaishi uwok?

37 Aria enen arpen nyukri enyen Iruhin ananin Mishin nyenyuhur um nyukripesh Iruhin ananin baraen um, o nyukri enyen nyarao enen yopinyi presen douk Iruhin ananin Mishin nyekepen iri um, enyen ta nyudukemesh um enyudok baraen douk eik yenyemagu um ipak iri douk Debeini ananin lo. 38 Aria ta enyen nyukri uwok um nyumnek enyudok baraen um, ipak shopunek pukenyuguk agabus enyudok arpen.

39 Douk namudok aria ipak eikishi arpesh. Ipakish mishish ta shikitak abom um Iruhin ananin Mishin nyupuhur pukripesh ananin baraen. Aria ipak mare punek enen lo um pakri mare piyagwreh kupainyi baraen um uwe, uwok. 40 Aria ipak Iruhin ananish arpesh punak pupe punek lotu um, ipak ta puneken wosik ihinyumorim enyudok lotuin mour um nyutogur yopinyi adurin lotu.

Copyright information for `AON