1 Corinthians 16

Utabor Um Shutaurum Iruhin Ananish Arpesh Um

Douk eik yakri ikripep um abrudok utabor douk ipak pape patarumabor um pakri puko Iruhin ananish arpesh shape Jerusalem iri um. Eik yarik yeyabig ahudok yah um ihishmorim Iruhin ananish arpesh shape ihirubmorim warub um shokugi nahobig Galesia iri. Aria douk eik yakri ipak shopunek ta pugipesh eshesh. Eik yakrip eshesh shape Galesia iri enyudok atin baraen douk ta ikrip ipak um. Baraen douk enyudok. Ihihmorim Sandeih nyumneh, ipak ihishmorim atin atin ta pusiya abrudok utabor ipak parabor agudok ganakuk iri wik aria pubukuk anabor bukusuk sik um ipakig urusag. Aria purao debeibori um, ipak pubukuk debeibori, o purao karowibor um, pubukuk karowibor. Ipak punekesh namudok um abudok nyutob eik inakmagu, ipak ta mour uwok um purim utabor um pukesh-abor um. Aria eik yakri ipak pugraeh anam armam um hurao ipakibor utabor hunak um Jerusalem iri shopunek hupe. Aria meihi nyumnah eik itogragu, aria ta inek anap shup um eshesh shape Jerusalem iri um ikripesh um amam aria ikomap husuwap hunak. Aria ta wosik um eik shopunek inakumagu, amam ta huni eik munakugu.

Pol Nakri Nunak Nutik Iruhin Ananish Arpesh Shape Korin Iri

Eik ta inaku itrip, aria sagomatin eik ta irik inaku itiguk eshesh shape shokugi nahobig Masedonia iri ba iyoh, aria ta kadak inaku itik ipak. Um maresh? Eik ta iwish inaku namudok Masedonia um. Aria eik madae idukemesh uwe. Eik ta inaku ini ipak mupe roubum o eneh karowih nyumneh, o ini ipak mupe arigaha abudok yoweibi nyutob douk ta eshah atuh hur obi nyutob bunak butuhuk. Aria eik wata ikri inak meiburi kupaiburi wabur um, ipak wosik putaurume um eshudok eneshenesh aria eik inak. Eik yakri uwok um itripukuk meyoh aria inak uwe, uwok. Eik yakri ta Debeini nukri wosik um, eik yakri ini ipak mupe karowihi um roubi nyutob shopunek. Aria eik yakri ipe agundok Efesus arigaha ahudok nyumnah shunek agundok debeguni worigun shahwarogun um Pentikos iri hutogur. Um maresh? Iruhin nenekume yopihi yah hapeime um inek yopinyi mour um itaurum sabaishi arpesh ikripesh ananin baraen aria shatanam shukon aparuh anan. Aria sabaishi shopunek shakwiraeh eik um shakri sheneke um eik mare inek enyudok mour.

10 Aria ta Timoti nunaku nutogur-umep nukripep um, ipak ta punek ananihw apahw hwur wosik. Um maresh? Anan douk nenek Debeini ananin mour kabi douk eik yape yeneken um. 11 Mare putrun aria pukri anan douk anan rohwini arman aria pukanaguk agabus uwe, uwok. Ipak punekan ananihw apahw hwur wosik aria putauruman pukon enesh eshudok eneshenesh aria peshopokan nutanam nunaki um eik. Eik douk yape yatrugun um anan nani anam Iruhin ananim armam shopunek.

12 Douk eik yakri ikripep um apakin ashuken Apolos. Eik yeshopokan um nunigu amudok Iruhin ananim armam douk hanaku hatrip iri um hunaku. Aria anan nakri uwok um nunaku ahudok nyumnah. Aria meihi nyumnah anan kanak nutik anah yopihi yah um nunakumagu, anan ta nunaku.

Enen Shopunek Nyagiguk Iri Baraen

13 Ipak ta gamo putaurum ipakish horik horin aria gamo pusuhw Krais ananin baraen dodog pugipeshen wosik. Ipak mare pupe urkum mushukepuk uwe, uwok. Ipak ta piyotu dodogowip aria mare punogugur um enesh eshudok eneshenesh. 14 Ipak punek eneshenesh eshudok um, ipakip urkwip ta punawasham Iruhin nini arpesh aria punekesh.

15 Aria ipak padukemesh um Stefanas nani ananip awirop douk shape shokugi nahobig Akaia iri. Eshesh douk sagomatin um shatogur Kristen iri. Aria kupaishi arpesh shape shokugi nahobig Akaia iri shagiguk shatogur Kristen. Ihih nyumneh Stefanas nani ananish shapeum shenek enyudok mour um shutaurum Iruhin ananish arpesh. Aria ipak eikishi arpesh, eik yakri ikripep dodogoiwe atuwe um ipak pupe shakamum amudokmori armam huni ihishmorim arpesh douk shataurumam shape shenek enyudok mour iri. 17 Eik douk yanadudareh um agundok Stefanas nani Fortunatus iri Akaikus hanaki um. Um maresh? Ipak douk madae punaki putiwe uwe. Aria douk madae punaki putiwe um, aria douk amam hanaki hatiwe aria hutaurume. 18 Aria amam hanaki aria henek eik yani ipak manadudareh aria apakiruh aparuh hor wosik. Douk namudok aria ipak ta punadudareh um amudokmori armam aria putuk amamish nyeiguhw shuto iruhw.

19 Iruhin ananish arpesh shape sabairubi shokurubi warub douk bape shokugi nahobig Esia iri shenek-umep yopihi nyumneh ipak. Aria Akwila aria Prisila shani Iruhin ananish arpesh douk apa shape shenek lotu esheshit urupat iri shopunek shenekumep yopihi nyumneh Debeini ananin nyeigur. 20 Ihishmorim Kristen shape agundok iri shenekumep yopihi nyumneh ipak. Aria ipak ta pugipesh apak Iruhin ananish arpesh apakih aih aria punapuprik ipakish Iruhin ananish arpesh.

21 Douk eik kanak Pol eikis wis yowemagu enyudok atin banenyi baraen namudok. “Eik yenekumep yopuhi nyumnah ipak.”

22 Aria enen arpen nyukri uwok um urkum munawasham Debeini um, eik yakri Iruhin nen nyugok.

Aria eik yakri Debeini, nyak nyunaki.
23 Eik yakri Debeini Jisas nutaurumep meyoh.

24 Eik urkum manawasham ipak ihipmorim douk pani eik matukur Krais Jisas iri.

Copyright information for `AON