1 Corinthians 6

Ipak Kristen Mare Punek Kwot Um Kupaishi Kristen

Aria ipak Kristen atip enen nyuni kupainyi punitok um enen baraen um, enyen ta nyenekesh mumam? Aria ta nyeshagrakuk Iruhin ananish arpesh douk ta wosik um shugabe ipakin baraen aria nyanak nyenek kwotumen um amudok debeimi haiden douk hasuhw kwotog iri aka? Aria enyen ta abraen mare nyen um agundok nyanak nyahwar amudok haiden um husuhw enyenyit kwot um uwe. Adur atin ipak padukemesh um kweipon apak Iruhin ananish arpesh ta munek skelimum ihishmorim atapishi arpesh esheshih aih. Aria ta apak ta munekesh namudok um, douk ipak kanak douk mare ta wosik punek skelimum enyudok shokwinyi baraen uwe um maresh? Ipak padukemesh aka, uwok? Kweipon apak ta munek skelimum enselahos esheshih aih shopunek. Douk namudok aria apak douk ta wosik munek skelimum baraen um enenyenen nyatogur abom agundok atap iri. Douk namudok aria ipak pakri punek skelim baraen um enesh eshudok um, ipak apa pugraeh eshesh douk Iruhin ananish arpesh douk madae shurao enen big iri uwe um shunek skelimeny-umep. Eik douk yowemagu enyudok baraen um yakri inekep abraen ipak. Ipak kanak ta madae anan nudukemesh abom um nupe orokohun um ipak Iruhin ananish arpesh aria nunek skelimum kupaishi Kristen esheshin baraen uwe? Aria douk enen Kristen douk nyarao kupainyi Kristen um kwot um amudok debeimi haiden douk hasuhw kwotog iri um hunek skelim um esheshin baraen!

Adur, ipak apa penek kwot um kupaishi Kristen. Douk namudok aria ehudok ipakih aih douk heyabigap um ipak douk madae dodogowip um pugipesh Iruhin ananih aih uwe, uwok. Ipak pekehuguk agabus abom. Ipak douk madae pupe putrish meyoh aria shunek yoweishi inahos um ipak wobur atin uwe um maresh? Aria ipak douk madae pupe putrish meyoh aria pukutishuk shutrip shukumesh-aruh ipakish eshudok eneshenesh uwe um maresh? Aria ipak madae punekesh namudok uwe, uwok. Ipak kanak wata pakitak penek yoweishi inahos um kupaishi ipakishi Kristen. Ipak penek rohwumesh panarukesh esheshish eshudok eneshenesh meyoh.

Ipak padukemesh um enyudok aka, uwok? Eshudok arpesh douk shenek eneshenesh yoweishi inahos iri ta mare shuwish agundok Iruhin nape Debeini um ananish arpesh um, uwok. Douk namudok aria ipak mare punek rohw um ipak kanak, uwok. Um maresh? Eshudok douk shenek ehudokmori yoweihi aih um shani kupaishi arpesh shenek wehrur um, aria shenek lotu um madae adurimi god omi iri uwe, shuni amudok armam douk hanukesh kupaimi amamiyu armago iri, huni amudok douk hanukesh kupaimi armam um henek yoweishi inahos iri, huni eshudok douk shakwuaruh iri, shuni eshudok douk shenek nyigiya um shakri shurao kupaishi esheshish eshudok eneshenesh iri, shuni eshudok douk apa shawok abar shagugak iri, shuni eshudok douk apa sheneyagwreh agabusin um kupaishi iri, shuni eshudok douk apa shabo kupaishi shanatrish eshudok eneshenesh iri, ihishmorim eshudokmori arpesh ta mare shuwish agundok Iruhin nape Debeini um ananish arpesh um, uwok. 11 Riguk ipak enep douk pape penek ehudokmori yoweihi aih. Aria Iruhin nakrup ipakiruh aparuh aria nenekep patogur ananip atip aria nahwarep yopishi arpesh. Anan douk nenekep namudok um agundok ipak patukur Debeini Jisas Krais aria nataurumep um. Aria Iruhin douk nako ananin Mishin atin aria nenekep patogur namudok.

Apakiruh Yegeshiweruh Ta Hupe Yopuruhi Um Mutuk Iruhin Ananin Atin Nyeigur Nyuto Iruhw

12 Adur, enen arpen douk nyakri namudok, “Ihishmorim eshudok douk wosik um eik inekesh.” Aria eshudok ihishmorim eik inekesh iri ta mare shutaurume, uwok. Enyudok baraen douk nyakri, “Ihishmorim eshudok douk wosik um eik inekesh iri” douk shape, aria eik ta mare ikutukuk enesh eshudok shupe debeishi-umari eik, uwok. 13 Aria enen arpen ta nyukri, “Aparuh douk worigun-iruh. Aria araruh douk hapeum worigun nubuh nur um.” Enyudok enyen douk adur, aria anah nyumnah Iruhin ta neyatokuk aparuh aria worigun. Iruhin douk madae nunek apakiruh yegeshiweruh um munek ehudok yoweihi aih um muni kupaishi munek wehrur um uwe, uwok. Anan douk nenekep um punek ananin mour. Aria anan douk Debeini um apakiruh yegeshiweruh aria apa neyoharuh. 14 Iruhin douk nakwu ananin dodog aria wata nohur Debeini nakitak nape. Aria kweipon anan ta nuhur apak shopunek mukitak mupe. 15 Aria ipak madae pudukemesh uwe? Ipak douk pape anabik um Krais ananihw yegenyihw. Douk namudok aria ta eik irao anabik um Krais ananihw yegenyihw inak iko okwudok douk kweyotu yah iri okwokwihw yegenyihw um, enyen douk wosik aka, uwok? Adur atin, namudok douk uwok. 16 Aria ipak douk padukem enyudok aka, uwok? Ta anan arman nunak um onok armatok douk kweyotu yeh iri um, eshesh biyesh douk shatogur atin arpen. Um maresh? Iruhin ananik Buk douk kwakri, “Eshesh biyesh ta shutogur atin arpen.” 17 Aria enyudok arpen douk nyunak nyatukur Debeini iri douk nyani anan esheshish mishish shatogur atin mishin meyoh.

18 Aria ipak ta puruwok-umaguk ehudok yoweihi aih um shenek wehrur um. Ihihmorim eneheneh yoweihi aih arpesh shenekeh iri, eshesh douk shenekehuk adukiruh um esheshiruh yegeshiweruh. Aria enyudok arpen nyunek ehudok yoweihi aih iri, enyen douk nyenek yoweishi inahos um enyenyihw yegenyihw. 19 Aria ipak padukem enyudok aka, uwok? Ipak kanak douk pape kabi Iruhin ananin Mishin enyenyit debeiti urupat um. Enyen douk Iruhin nekepen aria nyape numun ipak. Aria ipak douk madae pugrem ipak kanak uwe, uwok. Ipak douk Iruhin ananip atip. 20 Douk Iruhin natorip, anan nenek debeinyi mour. Douk namudok aria ipakiruh yegeshiweruh ta hupe um putuk Iruhin ananin atin nyeigur nyuto iruhw.

Copyright information for `AON