John 6

Jisas Nekesh Worigun Sabaishi Arpesh Armam Atum Shadareham Hatogur 5,000-poreim

(Matyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

Aria anob nyutob banakuk, aria Jisas nabinawish nanam gani wobrehah um agudok debeigi waiyag Galili. Enyudok enen nyeigur douk shahwarog um Taiberias. Aria sabaishi arpesh abom shagipeshan. Um maresh? Eshesh douk shatik enyudok Iruhin atun neneken iri mour douk anan neneken um nagabe eshudok arugeh henekeshi arpesh yopish um. Jisas nanak nato anag mihig aria nakih nani ananim disaipel hape nagundok. Aria abudok nyutob um eshesh Juda shenek agundok debeiguni worigun Pasova um douk hurukatinyum ta butogur.

Jisas natrugun neyatagun aria natik um sabaishi arpesh abom shape shanamanari. Aria narig Filip nakri, “Filip, ta munak mutor anat bret agnum, um eshudok sabaishi arpesh ta shutoh iri?” Jisas narigan enyudok baraen um nakri nukwiraehan. Anan douk nadukemesh um enyudok mugu douk ta nuneken iri.

Aria Filip nawanaman baraen nakri, “Douk apak ta muwashak 200-poreibor silwai-bor utabor um aria ta mutor anat bret akure, atudok bret ta mare sabaiti um eshudok sabaishi arpesh um ta shuwok anabik mudukigun meyoh uwe, uwok.”

Aria anudok anan Jisas ananin disaipel Andru douk Saimon Pita ananin wanin nakri, “Anan shokuni neyotu agundok iri douk noruk bias shokusi arbus sani 5-poreig shokugwi bretog. Aria eshudok douk shopunek ta shunek maresh um shutaurum eshudok sabaishi arpesh?”

10 Aria Jisas nakripap nakri, “Kripesh shupe atap.” Agundok douk sabairuhi utoruh hatogur aria sabaishi arpesh shabuh shape. Sabaishi arpesh aria armam atum sabaimi atum abom hatogur 5,000-poreim. 11 Douk shabuh shape jurug, aria Jisas nohur bret nasuwat nenek tenkyu um Iruhin aria nape nasiyat um arpesh. Nasiyatumesh jurug, aria asudok biyos arbus douk nosuhur nenekesh namudok atin. Aria eshesh sabaishi shashoh arigaha dugaresh atish. 12 Douk sabaishi dugaresh aria nakrip apak ananim disaipel nakri, “Putrish putorum bret douk shatoh aria takusuk iri. Um maresh? Ta mununu anat aria ta tukusuguk meyoh uwe, uwok.” 13 Memnek namudok aria matorumat matruk 12-poreiruh suraruh aria shunukiruh aturuh um tutukwanit um agudok 5-poreig bretog douk eshudok sabaishi arpesh shani batowish shagwoh aria gwakusuk iri.

14 Douk eshudok arpesh shatik enyudok Iruhin atun neneken iri mour douk anan Jisas neneken iri aria shakri, “Adur atin, anudok arman douk anudok profet Iruhin nakri um ta neshopokan nanamori agundok atap iri.”

15 Jisas natrish aria nadukemesh um eshesh hurukatinyum ta shunaki shusuhwan shupe aria shunegan nutogur esheshin king. Namudok aria nakutukuk eshesh aria anan atun nanak nato yoduhw.

Jisas Narahaen Nanak Iruhw Um Agudok Debeigi Waiyag

(Matyu 14:22-23; Mak 6:45-52)

16 Douk arigaha wabigep aria apak ananim disaipel makitak mabuh um agudok debeigi waiyag. 17 Apak mapeum Jisas aria anan madae nanaki aria mabuh mato anat bot aria mabimawish manak um wabur Kaperneam. Abudok nyutob douk iganigadae wab, aria Jisas douk watak nunaki nutogrumap uwe, watak. 18 Aria abudok nyutob, debeinyi uhwin douk nyahur aria nyohur waiyag ba debeibi morub bakitak aria waiyag yoweg. 19 Apak ta menek pul manak 5 o 6 kilomita rougun um anagas aria douk Jisas narahaen iruhw um waiyag nanaki hurukatinyum bot. Douk matik namudok aria manogugur abom. 20 Aria Jisas nakripapari nakri, “Mare punogugur uwe, uwok. Enyudok douk eik Jisas.” 21 Douk memnek aria manadudareh um mutukan nutowi bot. Aria ahudok atuh matik um bot tanak tatogur gani wobrehah um agudok waiyag douk apak mape menek pul manak um.

Armam Armago Shape Shaurim Jisas

22 Ruwahepih aria eshudok sabaishi arpesh douk watak shape gani wobrehah um agudok waiyag. Shadukemesh um nabatik madae anat atut bot tur nagundok uwe, uwok. Atut meyoh tor aria douk apak ananim disaipel iganigadae mato menek pul manak. Jisas madae nunamap munak uwe, uwok. 23 Aria abudok nyutob, onog botog gworari wabur Taiberias iri douk gwanak gwatograri. Gwatograri hurukatin um agundok douk Jisas nenek tenkyu um Iruhin um bret aria nako eshudok arpesh shatoh um. 24 Douk eshudok arpesh shatik um Jisas nani apak ananim disaipel madae mupe agundok uwe, aria shabuh shato agwudok botog shanam Kaperneam um shurim Jisas nagundok.

Jisas Anan Douk Adur Atin Kabi Atudok Bret Tabuhi Iruhw Heven Iri Um

25 Douk arigaha shanak shaparugan gani wobrehah um agudok waiyag aria shakripan shakri, “Debeini Tisa, meibi nyutob nyanaki agundok?” 26 Aria Jisas nawanamesh baraen nakri, “Adur atin yakripep, ipakip urkwip douk madae purum enyudok yeneken iri debeinyi mour kabi enen kak eik yeyabigepum aria douk panaki paurime uwe, uwok. Ipak douk pawok bret ba dugarep atip namudok aria douk ipak apa paurim eik. 27 Mare pupe punek mour um agundokmori worigun douk ta pishoh aria shunak shuwishuk iri uwe, uwok. Aria ipak douk punek mour um purim agundok anagun worigun douk ta puragun aria ta nunekep pupe wosik abom ihih nyumneh iri. Agundok worigun douk Eik Anudok Arman douk yatogur adurinyi arpen iri ta ikepagun. Um maresh? Yain Iruhin douk neke big aria nakripe wosik um inek enyudokmori mour.”

28 Namudok aria sharigan shakri, “Aria apak ta munek maresh, um apak ta munek Iruhin ananin yopinyi mour?” 29 Aria nakripesh nakri, “Mour douk Iruhin nakri um puneken iri douk enyudok. Anan douk neshopoki eik yanaki, aria nakri ipak ta pusuhw eikin baraen dodog pugipeshen.” 30 Namudok aria eshesh watak sharigan shakri, “Ta nyunek maren Iruhin atun neneken iri mour um apak mutrin aria munek bilip um nyakin baraen? 31 Apakish yamehesh douk shawok atudok bret mana gani wehigunum arpesh uwok um. Shatoh kabi douk Iruhin ananin baraen nyetem ananik Buk iri nyakrium. Nyakri namudok. ‘Anan nekesh bret tabuhi iruhw heven iri shatoh.’”

32 Jisas nemnek aria nakripesh nakri, “Adur atin yakripep, atudok bret tabuhi iruhw heven iri douk madae Moses nukepat iri uwe, uwok. Eikin Yain nekep atudok adurit bret douk tabuhi iruhw heven iri. 33 Bret douk Iruhin nekepat iri douk takutukuk iruhw heven aria tabuhumori tutaurum eshudok atapishi arpesh um shupe wosik abom ihih nyumneh.”

34 Aria eshesh shakripan shakri, “Debeini, apak makri nyak nyupeum ta nyukop atudok bret ihih nyumneh.” 35 Aria Jisas nakripesh nakri, “Eik douk atudok bret douk ta shurat aria shupe wosik abom ihih nyumneh um. Eshudok douk shunakmori eik aria shusuhw eikin baraen shugipeshan iri, eshesh mare ta nyurub besh shopunek uwe, uwok. Aria eshesh mare ta abar besh shopunek uwe, uwok. 36 Aria ta douk yakripep, ipak douk patik eik aria madae pusuhw eikin baraen penek dodog pukri adurin uwe, uwok. 37 Ihish arpesh douk eikin Yain nagraehesh um shunakmori eik iri ta shunakmori eik. Eshudok douk shunakmori eik iri, eik ta mare inowisesh ikeshuk agab uwe, uwok. 38 Eik douk madae ikutukuk iruhw heven aria ibuhmori igipesh eik kanak eikim urkum um inek enenyenen mour um eikim urkum morumen iri uwe, uwok. Aria douk yanamori igipesh eikin Yain douk neshopoke yanaki iri um ananim urkum. 39 Aria anan neshopoke yanaki iri nakri um ineken iri douk enyudok. Nakri mare ikutukuk enen um eshudok ihishmorim arpesh douk anan nagraehesh um shunamori eik iri shunak shuwishuk uwe, uwok. Aria nakri eik ta irukesh yapis eshesh aria watak ishuhur shukitak shupe abudok nyutob ko hugiguk iri nyumnah hutogurum. 40 Adur, eikin Yain nakriyenyi douk enyudok atin. Nakri ihishmorim arpesh douk shutik eik ananin Nuganin aria shusuhw eikin baraen shugipeshan iri, eshesh douk ta adur shupe wosik abom ihih nyumneh. Aria douk ta watak irukesh yapis ishuhur shukitak shupe ahudok hugiguk iri nyumnah hutogrum.”

41 Eshesh Juda shemnek aria urkwip juwehosip abom aria shape sheneyagwreh shokwin atin baraen um enyudok Jisas nakri anan douk atudok bret tabuhi gani iruhw heven iri um. 42 Namudok aria shakri, “Anudok arman anan douk Josep ananin nuganin shahwaranum Jisas iri. Ananish amakenyish douk madukemesh. Aria douk mumam namudok, um iganigadae nakri anan douk nape gani iruhw heven aria nabuhi?”

43 Jisas nemnek aria nawanamesh baraen nakri, “Ipak um maresh ba urkwip juwehosip aria ipak pape peyagwreh panaboum baraen orokohun um ipak kanak meyoh? 44 Madae enen arpen ta nyukana nyunakmori eik uwe, uwok. Aria douk Yain neshopok eik yanaki aria nuhur enyudok arpen akure, enyen wosik ta nyunakmori eik aria nyusuhw eikin baraen nyugipeshen. Aria enyudok arpen, eik douk ta watak inyuhur nyukitaki wanugwehw ahudok hugiguk iri nyumnah hutogurum. 45 Baraen douk profet henyem nyetem Iruhin ananik Buk iri douk nyakri, ‘Iruhin ta nunek skulum ihish arpesh um ananih aih.’ Namudok aria sabaishi arpesh douk shumnek eikin Yaken ananin baraen aria shudukemen wosik iri, eshesh ta shunakmori eik. 46 Madae enen arpen nyutik Yain uwe, uwok. Eik douk yani Iruhin wape iri aria yakitak yanaki iri atuwe yatrun.

47 “Adur atin yakripep, ihishmorim arpesh douk shusuhw eikin baraen shugipeshen iri, eshesh douk ta shupe wosik abom ihih nyumneh. 48 Eik Jisas douk atudok bret douk arpesh ta shurat aria tunekesh shupe wosik abom ihih nyumneh iri. 49 Seiwok ipakish popehesh yamehesh douk shawok atudok bret mana gani wehigunum, aria eshesh douk shagok. 50 Aria arpesh douk shuwok atudok adurit bret douk takutukuk iruhw heven tabuhi iri, eshesh douk ta mare shugok, uwok. 51 Eik kanak douk atudok adurit bret douk tabuhi gani iruhw heven um ta tunek arpesh shupe wosik abom ihih nyumneh iri. Arpesh douk shuwok atudok bret iri ta shupe wosik abom ihih nyumneh. Atudok bret douk eikihw yegenyihw. Ta ikesh eikihw yegenyihw um itaurum ihishmorim eshudok atapishi arpesh um shupe wosik abom ihih nyumneh.”

52 Douk eshesh Juda shemnek namudok aria juwehosish abom. Aria eshesh kanak apa shanogogonim shakri, “Anudok arman nakri ta nukop ananihw yegenyihw muhwoh mumam?”

53 Aria Jisas nakripesh nakri, “Adur atin yakripep, douk ipak mare puwok Eik Anudok Arman douk yatogur adurinyi arpen iri eikihw yegenyihw o puwok eikibor owishibor um, ipak ta mare pupe wosik abom ihih nyumneh, uwok. 54 Aria eshudok arpesh douk shuwok eikihw yegenyihw hwuni eikibor owishibor iri, eshesh ta shupe wosik abom ihih nyumneh. Aria ahudok hugiguk iri nyumnah hukri hutogur obi nyutob, eik douk ta watak ishuhur shukitak shupe. 55 Um maresh? Eikihw yegenyihw ohwohw douk kabi adurigun worigun abom um. Eikibor owishibor douk shopunek kobi aduribar abar abom um. 56 Eshudok arpesh douk shuwok eikihw yegenyihw hwuni eikibor owishibor iri, eshesh douk shape eik aria eik yape eshesh. 57 Eikin Yain douk baugos abom um agundok shupe wosik abom ihih nyumneh iri um douk neshopoki eik yanaki. Aria eik douk yape dodogoiwe um anan aria ta ipe wosik abom ihih nyumneh. Aria douk namudok atin. Eik douk dodogoiwe iri aria eshudok arpesh shuwok eikihw yegenyihw iri, eik douk ta inekesh shupe wosik abom ihih nyumneh abom. 58 Eik douk atudok bret douk tabuhi gani iruhw heven iri. Atudok bret douk madae kabi atudok seiwok ipakish yamehesh shatoh aria eshesh ta shagok um uwe, uwok. Arpesh douk shuwok atudok bret iri, eshesh ta shupe wosik abom ihih nyumneh.”

59 Jisas nakripesh enyudok baraen aburdok wabur Kaperneam. Nakripeshen abudok nyutob nape nenek skulumesh yopinyi baraen gani numun eshesh Juda shape sheneyagwreh baraen-ati urupat obi nyutob.

Baraen Jisas Neyagwrehen Iri Douk Ta Nyutaurum Arpesh Um Shupe Wosik Abom Ihih Nyumneh

60 Sabaishi arpesh douk shapeum shemnek ananin baraen aria shagipeshen iri douk shemnek enyudok baraen aria sheneyagwreh shakri, “Enyudok baraen douk juwehosin abom um apak mugipeshen um. Ta omi nyupe nyumneken aria nyugipeshen?”

61 Jisas douk madae enesh arpesh shukripan uwe, aria nadukemesh um eshesh douk juwehosish aria shape sheneyagwreh shokubur atin um enyudok baraen douk nakripeshen iri. Namudok aria nakripesh nakri, “Ipak douk pemnek enyudok baraen nyenek ipakip urkwip yowep aria juwehosip, aka? 62 Aria douk ta mumam, douk ipak putik Eik Anudok Arman douk yatogur adurin arpen iri ito iruhw douk riguk yapeum? 63 Arpesh meyoh ta mare dodogowish um shugok um eshesh kanak um shupe wosik ihih nyumneh, uwok. Iruhin ananin Mishin atin wosik dodogowin atin abom um nyunekesh shupe wosik abom ihih nyumneh. Enyudok eik yakripep enyi baraen douk ta nyutaurum ipakish mishish aria ta nyunekep pupe wosik abom ihih nyumneh. 64 Yakripep baraen aria anep madae punek bilipume uwe, uwok.” Jisas anan douk sagomatin riguk nohur ananin mour nape neneken um aria nadukemesh um eshudok arpesh douk ta mare shunek bilipuman iri, shani anudok arman douk ta niyabig ananim horim um anan Jisas aria husuwan hunak hon nugok iri. 65 Aria Jisas watak shopunek nakri, “Douk namudok aria yakripep yakri, ‘Douk Iruhin ta mare nuken dodog enen arpen um, enyen meyoh ta mare dodogowin um nyunaki nyunek bilip um eik, uwok.’”

66 Jisas nakripesh enyudok baraen um jurug, aria sabaishi arpesh douk shapeum shagipeshen shemnek ananin baraen iri watak shakutunukuk aria shatanam. Madae shukri um shugipeshan uwe, uwok.

67 Jisas natik namudok aria narig apak ananim 12-poreim disaipel nakri, “Aria ipak douk shopunek pakri pukutukuk eik punak, aka?” 68 Aria Saimon Pita nawanaman baraen nakri, “Debeini, apak mukutukuk nyak aria ta watak manam amiapen? Aria uwok. Baraen douk ta nyutaurumap um mupe wosik abom ihih nyumneh um douk nyape um nyak atin. 69 Douk apak menek bilip abom aria madukemesh um, nyak douk yopuyopuni arman douk Iruhin nagraehen aria nashopoken nyanaki iri.” 70 Aria Jisas nabeimam baraen nakri, “Eik kanak yagraeh ipak 12-poreim armam. Aria ipak 12-poreim, ipak anan douk Satan ananin nuganin.” 71 Enyudok baraen douk nakriyen nenyem Judas, anudok Saimon Iskariot ananin nuganin. Anan douk anan um amudok 12-poreim disaipel, aria anan ta niyabig Jisas um ananim horim aria amam hunaki husuwan hunak hon nugok.

Copyright information for `AON