Luke 2

Maria Kukwarumori Jisas

(Matyu 1:25)

Aria abudok nyutob Maria kwanarahaen obi nyutob, Sisar Ogastas nenek enen lo nyanak um ihirubmorim warub. Anan nakri ihishmorim arpesh shape abudok debeibi amnab Rom esheshib iri ta shunaki shurao esheshish nyeiguhw shushem bumeb. Abudok nyutob douk sagomatinyib nyutob um shurao nyeiguhw um. Aria Kwirinius douk nape debeini um gavman um shokugi nahobig Siria. Namudok aria ihishmorim arpesh shanak um esheshirub debeirubi warub sisiguk atin um shuwem esheshish nyeiguhw. Eshesh shanak um debeirubi warub douk seiwok esheshish popehesh yamehesh shapenyarubi.

Aria abudok nyutob, Josep nape wabur Nasaret douk bape shokugi nahobig Galili iri aria nakitak nanak um Betlehem douk bape shokugi nahobig Judia iri. Naburdok douk seiwok shobuki King Devit aburi. Aria Josep douk nanak um Betlehem um maresh? Anan douk nakitak agundok King Devit ananip awirop. Anan nani ananik irohukwik Maria shanak um shuwem esheshish nyeiguhw. Aria abudok nyutob, Maria douk kwanarahaen. Aria eshesh wata shape Betlehem aria nyutob batogur um okwok kwubanuh um. Aria okwok kwabanuh kwabuki sagomin nuganin. Douk kwanabuki aria kweshrehan rupeh kwonor nor anas bokis douk shorumesh worigun bulmakauhos shagnoh um. Um maresh? Urupat arpesh sheshuhati douk shuknit um arpesh aria madae anagun nupeik meyoh um eshesh shishuh um uwe, uwok.

Enselahos Shakrip Heyoh Sipsipahos Iri Um Jisas

Aria abudok wab anam heyoh sipsipahos iri harao amamish sipsipahos hatogur aduk abrudok wabur aria hape heyohesh. Aria enen Debeini ananin ensel nyatogrumam aria Debeini nenek agundok amam heyotum bogaragun nakusuk. Namudok aria amam hanogugur abom. 10 Aria enyudok ensel nyakripam nyakri, “Ipak mare punogugur uwe, uwok. Eik yanakumori ikripep yopinyi baraen douk ta nyunek ihish arpesh shunadudareh abom iri. 11 Ahudok nyumnah onok armatok kwabuki anan armanin batowin. Okwok kwanabuki Devit ananibur wabur Betlehem. Anan douk Debeini arman Krais douk Iruhin nagraehan neshopokan nanakumori nunarao arpesh iri. 12 Aria ipak ta putrun aria pudukeman namudok. Ipak ta putik enen armanin batowin amakek kweshrehen rupeh aria kwonyor nyor anas bokis douk sheremesh worigun bulmakauhos shagnohasi.”

13 Douk enyudok ensel nyakripam namudok aria ahudok atuh sabaishi dodogowishi enselahos abom shape iruhw heven iri shatogur shani enyudok ensel sheyotu. Aria shape shatuk Iruhin ananin nyeigur nyato iruhw. Shakri,

“Apak matuk Iruhin ananin nyeigur nyato iruhw. Anan douk nape gani iruhw heven iri.
Ipak arpesh pape atap iri douk apa penek Iruhin nanadudareh-umep iri
ipakiruh aparuh hur wosik aria punadudareh.”

Heyoh Sipsipahos Iri Hanak Hatik Jisas

15 Douk enselahos shakutukuk amudok hape heyoh sipsipahos iri shatanam shatomokuk iruhw heven aria amam hanakripam hakri, “Apak munak um Betlehem um mutik enyudok mugu douk nyatogur iri. Enyudok douk Debeini nakripap-umenyuguk iri.”

16 Namudok aria arigas amam hakitak hanak aria haparug Maria kwani Josep aria hatik enyudok batowin shopunek nyor bogis kauhos shawok worigunasi. 17 Douk amam hatrin jurug aria hakripesh baraen douk enselahos shakripom-enyi um enyudok batowin iri. 18 Aria ihishmorim arpesh shemnek enyudok baraen amam hakripeshuk um aria shakri, “O, mumam mumam namudok.” 19 Aria Maria madae urkum mukwokuk um enyudok ihinyumorim baraen uwe. Okwok kanak kwape urkum apa morumen. 20 Aria amam hape heyoh sipsipahos iri wata hatanam hanak. Aria amam hanadudareh um Iruhin hape hatuk ananin nyeigur nyato um enyudok amam hatrin aria hemneken kabi douk ensel nyakripomuk um.

Shadowan Nyeigur Jisas

21 Aria douk Maria kwabuki Jisas aria douk hakri um 8-poreih nyumneh um, eshesh shatah ananihw yegenyihw aria shadowan nyeigur Jisas. Enyudok nyeigur douk Maria wata kupeiguk uwe aria ensel nyakripokuk um shudowan enyudok nyeigur.

Simeon Nani Ana Shatik Jisas Numun Iruhin Ananit Debeiti Urupat

22 Aria Josep nani Maria shape eneh nyumneh. Eshesh shape shagipesh enyudok lo seiwok Iruhin nakoguk Moses enyi nyakrium. Eshesh shenekesh namudok um Iruhin nutrish aria nukri eshesh douk yopishi. Aria douk ehudok nyumneh hatuhuk aria Josep nani Maria sharao Jisas shanak um Jerusalem um shuko Debeinian. 23 Eshesh shenekesh namudok kabi douk Debeini ananin lo nyakrium. Lo nyakri, “Ihim-morim sagomim nugamim amakenyiyu womubuki iri ta puko Debeiniam.” 24 Aria eshesh shopunek douk shanak um shurao eshudok eneshenesh um shuko amam pris hunek ofamesh huko Debeini kabi ananin lo nyakrium. Aria Lo douk nyakri namudok, “Arpesh ta shirauri bioguhw armiguhw kabi douk debeibi maishub um o bioguhw yanporeiguhwi armiguhw kabi douk shokubi maishub um. Eshesh shuraeshi aria shunek ofamesh shisheh shuko eik.”

25 Aria abudok nyutob, anan arman douk shahwaran um Simeon iri nape Jerusalem. Anan nagipesh lo atin iri arman aria apa nenek lotu um Iruhin. Aria anan apa nape natrugun um arman douk Iruhin nagraehan neshopokan nunakumori nunarao eshesh Israel shupe wosik iri. Aria Simeon, Iruhin ananin Mishin douk nyawishan aria nyapenyan. 26 Aria enyen nyanohur nyakripan um anan ta mare arigas nugok aria ta nutik anudok arman Krais. Anudok douk Debeini nagraehan neshopokan nanakumori nunarao arpesh iri. 27 Namudok aria Iruhin ananin Mishin nyohur Simeon aria nanak nawish numun narub um Iruhin ananit debeiti urupat tataoum. Aria amakenyish sharauri nuganin Jisas um shunekuman enyudok douk Iruhin ananin lo nyakrium eshesh ta shunekenyuman iri. 28 Aria Simeon natrishan nasuwan ananis wis aria natuk Iruhin ananin nyeigur nyato iruhw nakri,

“Debeini, nyak nyagipesh baraen douk riguk nyakri adurin atin um ta ipe arigaha itrunum.
Aria douk nyak nyukri wosik aria eik yasuhw nyakin mour aria eikihw apahw hwur wosik aria igok.
30 Um maresh? Eik yatrun eikis nabes anudok nyakin arman douk nyagraehan nanakumori nunek enyudok mour um nunarao arpesh shupe wosik um.
31 Nyak douk nyeneken ihishmorim arpesh shapeum aria shatrin.
32 Aria anan douk kabi anat lait um tiyabigesh yah eshudok douk madae shudukem Iruhin iri uwe um shugipeshah.
Aria ta nunek nyakish arpesh eshesh Israel shurao debeinyi nyeigur.”
33 Aria Jisas ananish amakenyish shemnek namudok aria shakitak yowiyokuk um enyudok baraen douk Simeon nakriyen um Jisas iri. 34 Aria Simeon narig Iruhin um nunek yopinyi um Jisas nini ananish amakenyish. Aria nakrip Maria nakri, “Mnek, Iruhin nagraeh enyudok batowin um nyunek sabaishi arpesh eshesh Israel um shukutukuk Iruhin shupeik rougun. Aria shopunek, ta nutaurum sabaishi shutanamori um Iruhin aria wata nunaraesh shutanamori shupe wosik. Anan ta nupe kabi douk anan arman douk Iruhin nakutuni um nunek ananin mour iri. Aria sabaishi arpesh ta shutrun aria shiyagwreh-uman enenyenen yoweinyi. 35 Anan ta nunekesh namudok um nunek sabaishi arpesh esheship urkwip panabeshuk pape esheshiruh aparuh iri punowereh putogur yopugunum. Aria nyak Maria, nyakin mishin ta yowen abom kabi douk shaduken anat bainat tawish tabreiri nyakim urkum aria nyemnek debeiri eriger um.”

36 Aria agundok onok armatok kwenenem profet iri shopunek kwape. Okwokwin nyeigur Ana, aria okwokwin yaken douk shahwaranum Fanuel. Eshesh douk apudok awiropish douk shahwarop um Asa iri. Aria okwok douk ruwogik abom. Okwok douk kwani anan shanaraum shape 7-poreish kwarahos meyoh. 37 Aria eshesh shape aria anan nagokuk aria okwok kwape meyoh um, okwok kwape 84-poreish kwarahos. Aria okwok madae kukutukuk atin Iruhin ananit debeiti urupat uwe, uwok. Nyumnah wab kwape um kwenek lotu um Iruhin aria kwenek beten atin. Anabik um, okwok kwoshakwur um worigun aria kwape um kwenek beten atin. 38 Aria abudok banab atub nyutob, okwok shopunek kwanaki hurukatin aria kwenek tenkyu um Iruhin. Aria kwape kwakripesh baraen um anudok nuganin Jisas ihishmorim arpesh douk shape shatrugun-uman Iruhin wata nunaki nukweshih arpesh shape Jerusalem iri douk shape shakamum kupaishi iri shutogur wosik atin um.

Josep Nani Maria Iri Jisas Shatanam Shanak um Nasaret

39 Aria douk Josep iri Maria sheneken sheyaten enyudok mour kabi douk Debeini ananin lo nyakrium shuneken iri, aria eshesh wata shatanam shanak um shokugi nahobig Galili. Eshesh shanak um esheshibur wabur Nasaret. 40 Aria nuganin yopun nakitak dodogowin aria narao sabainyi yopinyi saki. Aria Iruhin nutauruman meyoh nenekuman yopinyi aria nape wosik abom.

Jisas Natogur Weroroini Batowinyin Aria Nanak Nawish Numun Iruhin Ananit Debeiti Urupat

41 Aria ihish kwarahos Jisas ananish amakenyish apa shanak um Jerusalem um agundok Pasovaigun worigun. 42 Aria douk arigaha Jisas ananish kwarahos shanak shatogur 12-poreish aria eshesh shanak um Jereusalem um agundok Pasovaigun worigun kabi douk seiwok shape shenekesh um. 43 Aria douk arigaha nyumneh shenek agundok worigun um hatuh aria eshesh wata shatanam um wabur. Douk eshesh shanak, aria nuganin Jisas napeik Jerusalem. Ananish amakenyish shopunek madae shudukemesh um agundok anan napemaguk uwe, uwok. 44 Eshesh shakri anan ta nani eshudok enesh arpesh shanak. Namudok aria eshesh shanak anah nyumnah shuknih aria eshesh wata shape shauriman. Eshesh sharig esheshis wanaruh eshudok douk shape atugunum iri. 45 Douk shabirak shatik madae shuparugan uwe aria wata shatanam shanak um Jerusalem um shuriman ganudok. 46 Eshesh shape shauriman arigaha hakri um 3-poreih nyumneh um, eshesh shanak shaparagan nape numun narub um Iruhin ananit debeiti urupat tataoum. Anan nani henek skulumesh um lo iri hape aria nape nemnek amamin baraen aria nasorigam um hukripanum nudukemesh. 47 Aria amam ihim-morim hemnekan aria hakitak yowiyokuk um ananin saki nyani baraen anan nebeyeny-umom iri. Aria amam hakri anan douk nadukemesh abom iri. 48 Aria abudok nyutob ananish amakenyish shaparugan obi nyutob, eshesh shakitak yowiyokuk abom. Aria ananik amakek kwakripan kwakri, “Nuganin, nyak nyenekeshumohw mumam namudok? Nyakin yaken nani eik mishish yowesh abom um nyak aria wape waurimen.”

49 Aria Jisas nawanamesh baraen nakri, “Ipak pape paurime um maresh? Ipak padukemesh aka, uwok? Eik ta ipe eikin Yain ananit urupat.” 50 Aria eshesh madae shudukem baugenyum baraen anan nakripesh-enyi uwe, uwok.

51 Aria anan wata nanamesh shatanam shanak um Nasaret. Aria ihih nyumneh anan nemnek esheshin baraen aria nenek eneshenesh eshesh shakripan um nunekesh iri. Aria ananik amakek kwananyur nyorumok urkum enyudok ihinyumorim baraen douk anan neyagwrehen iri. 52 Aria Jisas yopun nakitak um yegenyihw aria shopunek nakitak nadukemum eneheneh yopihi aih hani saki. Aria Iruhin nani arpesh shanadudareh-uman abom.

Copyright information for `AON