Mark 12

Jisas Nakripam Wobuwobren Baraen Um Yowemi Armam Henek Mour Nubarig Iri

(Matyu 21:33-46; Luk 20:9-19)

Aria Jisas nakripam enyudok wobuwobren baraen nakri, “Anan arman nau wain iyoh aria narok narub ananig nubarig. Aria anan narok anag bariyaigi nuwag um ko sharauri wainip orokwipi shurkwip aria shunak shishishep shumakwiyeshep um ihat tutogurep. Aria shopunek, narak anap ourop potem iruhw iri um anan arman nunaki nupe neyoh nubarig ba nupe um. Aria anudok nagrem nubarig iri nakrip kupaimi armam henek kontrak hanaki hape henek mour ananig nubarig aria anan nanak kupaigunum. Douk nanak nape arigaha aria abudok nyutob um wainip shurkwip orokwip shudiyep um batogur. Aria anan neshopok anan nenekuman mour meyoh iri nanak um nukrip amudok henek mour ananig nubarig iri hukani ananip um wainip shurkwip. Aria anan nanak natogur aria amam han aria heshopokan natanam nanak meyoh. Douk anan nanak napeik aria nagrem nubarig iri wata shopunek neshopok kupaini nenekuman mour meyoh iri nanak um nukripam hukani enep shurkwip. Douk nanak natogrumam aria amam wata shopunek haworun barag aria han heneken abraenyin atun aria heshopokan natanam nanak meyoh. Aria wata shopunek neshopok kupaini nanak aria amam han nagok. Aria anan neshopok anam shopunek hanak aria amam henekesh-umam namudok atin. Anam ham henekam abraenyim atum heyokasam, aria anam ham hagok.

“Douk amudok henek mour um anudok nagrem nubarig iri hatuh, aria ananin nuganin douk anan urkum manawash-uman iri atun napeik. Aria anan naneyagwreh nakri, ‘Eikin nuganin nunak um, amam ta humnekan.’ Aria anan neshopokan nanak. Douk nanak natogur aria amam henek mour nubarig iri hatrun aria hanakripam hakri, ‘Anudok nagrem nubarig iri nugokuk um, ananin nuganin ta nugrem ihishmorim ananish eshudok. Douk namudok aria apak mon nugokuk um apak ta murao ananig nubarig!’ Douk namudok aria amam hasuwan han nagok aria hawashan natogur nakusuk aduk agudok nubarig.”

Aria Jisas narig amudok debeimi Juda nakri, “Aria anudok nagrem nubarig iri ta nunek maresh? Anan ta nunaki nubo amudok henek mour iri hugok hutuh aria ta wata nurao kupaimi hunak hunek mour ananig nubarig. 10 Aria ipak patrin enyudok baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri aka, uwok? Baraen enyudok,

‘Amudok utom
12:10 Putik futnot nyape Matyu 21:42 iri.
douk
harok urupat iri hakri wokumam iri douk
matogur sagomim utom masah wobratum urupat iri.
11 Amam douk Debeini nenekam matogur namudok
aria apak manadudareh-umam makri enyen douk Debeini atun neneken iri mour!’”
12 Aria amam debeimi Juda hadukemesh hakri anan nakri enyudok wobuwobren baraen um amam. Douk namudok aria amam juwehosim um anan aria hakri hunek kwotuman aria huweshikan. Aria amam hanogugur um eshesh armam armago aria hakutunukuk ba hanak.

Amam Harig Jisas Um Shunek Takis Um Sisar Aka, Uwok

(Matyu 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Aria anah nyumnah, amam debeimi Juda heshopok anam Farisi hani anam Herot ananim hanak henek rohw um hukwiraeh Jisas horigan enen baraen. Amam henekesh namudok um hakri kadak amam humnekan nukri enen yoweinyi baraen um hunek kwotuman-umen iri. 14 Aria amam hanak agundok Jisas napeum aria harigan hakri, “Debeini Tisa! Apak madukemeshum nyak douk madae nyunogugur enesh arpesh uwe. Aria nyak douk madae nyukrip nyeiguhw shato iruhw-eshi arpesh kupainyi baraen aria nyeiguhw wokeshi nyukripeshuk kupainyi uwe, uwok. Nyak apa nyakripesh atin baraen ihishmorim arpesh. Aria nyak apa nyagipesh adurin atinyi baraen aria nyenek skulumesh wosik um Iruhin ananih aih. Douk namudok aria nyak kripap. Apakin lo douk nyakri mumam? Enyen douk wosik um munek takis um debeini gavman um Sisar aka, uwok?”

15 Aria Jisas nadukemesh um amam douk henek rohw. Douk namudok aria anan narigam nakri, “Ipak pakri pukwiraehe um maresh? Ipak haroki anam utom douk pape penek takis omi ba itrum.”

16 Aria amam hanaki hakon anam utom aria Jisas narigam nakri, “Enyudok nyeigur aria aborir shetem amudok utom iri omiyesh?”

Aria amam hakri, “Debeini gavman Sisar ananish.”

17 Aria Jisas nakripam nakri, “Sisar ananish eshudok eneshenesh ta puko Sisar. Aria Iruhin ananish ta puko Iruhin.”

Aria douk anan nakripam namudok aria amam hakitak yowiyokuk abom.

Amam Sadyusi Harig Jisas Um Shagok Iri Ta Shukitaki Aka, Uwok?

(Matyu 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 Aria amam Sadyusi, douk hakri shagok iri ta mare wata shukitaki iri hanaki Jisas napeum aria harigan hakri, “Debeini tisa, seiwok Moses nuwemaguk enyudok Iruhin ananin lo um apak nakri namudok, ‘Aria anan arman ananik irohukwik madae kubuki enesh batowish aria anan nugokuk um, ananin wanin ta nukwaur. Anan ta nukwaur um shubuki batowish um aria ta shubuh ashukenyik nuwag.’”

20 Aria amam hakripan shopunek hakri, “Anob nyutob, 7-poreim nugamim douk atish amakenyish shamubuki iri hape. Aria ashuken narao onok irohukwik aria anan nagokuk aria okwok madae kubuki enesh batowish uwe. 21 Aria aninuman nakwaur aria anan shopunek nagok aria okwok madae kubuki enesh batowish uwe. Aria douk anan nagokuk aria rabinari iri nakwaur. Douk nakwaur shape aria anan shopunek nagok aria madae kubuki enesh batowish uwe. 22 Aria namudok atin, ihim-morim amudok 7-poreim haraok aria amam ihim-morim hagokuk aria okwok madae kubuki enesh batowish uwe. Aria okwok shopunek kwagiguk kwagok. 23 Aria abudok nyutob shagok iri wata shukitaki um, okwudok armatok ta kwukitaki aria kwupe um meini? Nyak nyadukemesh, sagomatin ihim-morim amudok 7-poreim haraok iri atum.”

24 Aria Jisas nakripam nakri, “Ipak madae pudukemesh uwe. Um maresh? Ipak madae pudukem baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri uwe. Aria shopunek, madae pudukemesh um agundok Iruhin dodogowini abom um uwe. 25 Abudok nyutob shagok iri wata shukitak-umori, armam armago ta mare shunoraum um atin uwe, uwok. Eshesh ta shupe kabi douk Iruhin ananish enselahos douk shape iruhw heven iri um. 26 Aria ipak ta patarihen iri Iruhin nakripepen iri baraen um agundok ta shagok iri wata shukitaki um aka, uwok? Aria shopunek, ipak patarihen enyudok baraen douk nyetem okwudok buk Moses nenyemok iri aka, uwok? Moses douk natik nyih hanu enen shokwinyi rowog aria Iruhin nakripan enyudok baraen nakri, ‘Eik douk Abraham nani Aisak aria Jekop amamin Iruhin.’ 27 Namudok aria Iruhin douk madae shagok iri esheshin uwe, uwok. Anan douk shape iri esheshin Iruhin. Aria ipakin baraen madae adurin abom uwe, uwok.”

Iruhin Ananin Nyarik Iri Lo

(Matyu 22:34-40; Luk 10:25-28)

28 Aria anan nenek skulumesh um lo iri shopunek nanaki nape nemnekam um hape hanatutukem um. Aria shopunek, anan nemnek Jisas nakripamen iri baraen douk yopunyi atin abom. Douk namudok aria anan narig Jisas nakri, “Meinyi Iruhin ananin lo douk nyape nyarik abom nyeshagrakuk ihinyumorim lo?”

29 Aria Jisas nakripan nakri, “Nyarik iri lo douk enyudok,

‘Ipak Israel ta pumnek! Apakin Debeini Iruhin abom douk anan atun Iruhin.
30 Douk namudok aria ipak urkwip ta punawasham abom ipakin Debeini Iruhin.
Aria ipakiruh aparuh, huni ipakish mishish shuni ipakip urkwip
ta shunawasham abom ihinmorim um ipakin tinytin
aria pukwu ipakin dodog um punek ananin mour.’
31 Aria nyagimori enyudok iri douk enyudok,

‘Ipak ta urkwip punawasham kupaishi arpesh douk shape hurukatin um ipak iri
kabi ipak urkwip punawasham ipak kanak um.’
Aria enyen douk madae enen kupainyi lo nyishagrakuk enyudok biyen lo uwe, uwok.”

32 Aria anudok nenek skulumesh um lo iri nakrip Jisas nakri, “Tisa! Nyakin baraen douk yopunyi atin abom. Nyak nyakri adur! Iruhin douk anan atun Debeini abom aria madae anan shopunek nupe debeini kabi douk anan um uwe. 33 Douk namudok aria adur atin, apakip urkwip ta punawasham abom um anan atun. Aria apakiruh aparuh huni apakish mishish shuni apakip urkwip ta shunawasham abom aria muko ihinyumorim um apakin dodog um munek ananin mour. Aria urkwip punawasham kupaishi shape hurukatinyum apak iri kabi douk apak urkwip punawasham apak kanak um. Enyudok biyen lo douk nyarik iri yopunyi lo abom. Aria ta apak mugipesh enyudok biyen lo um, ehudok aih douk hushagrakuk agundok apak munek ofa um eneshenesh eshudok mashaisheh nyih hanish hashahuk ba mako Iruhin um shani ihinyumorim ofa shopunek.”

34 Aria Jisas nemnekan um ananin baraen douk yopunyi adurin atin abom aria nakripan nakri, “Abudok nyutob um nyuwishi agundok Iruhin nape Debeini um ananish arpesh um douk banaki hurukatin.” Aria ihishmorim arpesh shanogugur aria madae shorigan um enen shopunek baraen Jisas uwe, uwok.

Jisas Narigesh Um Krais Douk Iruhin Nagraehan Neshopokan Nanakumori Nunarao Arpesh Iri

(Matyu 22:41-46; Luk 20:41-44)

35 Jisas nape nenek skulumesh numun narub Iruhin ananit debeiti urupat tataoum. Aria nakripesh enyudok baraen nakri, “Amudok henek skulumesh um lo iri hakri Devit ananin barhonin ta nutogur Krais douk Iruhin nagraehan neshopokan nanakumori nunarao arpesh iri um maresh? 36 Seiwok douk Iruhin ananin Mishin nyohur Devit kanak aria nakri enyudok baraen um Krais nakri, ‘Debeini nakrip eikin Debeini nakri, “Nyak poe agundok um eikin yopunyi rogurehahum arigaha ibo nyakim horim ba hubuhuk.” ’

37 “Aria tik, Devit kanak douk nahwar anudok arman Krais ananin Debeini. Douk namudok aria Krais ta wata nutogur Devit ananin barhonin mumam?”

Aria douk Jisas nakripesh namudok aria sabaishi arpesh shanadudareh abom shakri ananin baraen douk yopinyi adurin atin.

Amam Henek Skulumesh Um Lo Iri Amamih Yoweihi Aih

(Matyu 23:1-36; Luk 11:37-54, 20:45-47)

38 Aria Jisas nape nakripesh baraen nakri, “Ipak gamo pudukemesh um ipak mare pugipesh amudok henek skulumesh um lo iri um amamih yoweihi aih. Amam hanadudareh abom hore rouhi atih rupeh hurahaen um arpesh shutrum shukri amam da yopumi debeimi armam. Aria shopunek, hakri hurahaen hunak agundok arpesh apa shantorum shapeum, aria shutrum aria shunek-umam yopihi nyumneh. 39 Aria hanak um lotu eshesh Juda shape sheneyagwreh baraen-ogwi urusag um, amam hanadudareh um hunak hupe hurik, hutem yopishi wagiturahos um kadak arpesh shutrum. Aria shenek debeiguni worigun obi nyutob, amam apa hanadudareh um hunak hupe yopugunum douk debeimi atum hapeum. 40 Aria amam apa hanak hawish armago douk armam hagok howosopukuk iri owoig urusag aria hatru hakwumesh-aruh owowish eshudok eneshenesh. Aria amam hanak hape henek beten um, amam henek rourouni beten meyoh um hakri kupaishi arpesh shutrum. Aria kweipon Iruhin ta nuwanamam amamish yoweishi inahos aria ta nunekam humnek debeiri eriger.”

Onok Armatok Arman Nagok Nakwusopukuk Iri Kwenek Ofa Kwakon Utabor Iruhin

(Luk 21:1-4)

41 Jisas nape hurukatin um asudok bokis douk shape shakwutu utabor babuh um gani numun Iruhin ananit debeiti urupat. Aria anan nape natik arpesh shanaki shape shakwutu utabor babuh asudok bokis um. Sabaishi shogrem sabaibori utabor iri shanaki shakwutu debeibori utabor babuh bokis. 42 Aria onok armatok douk anan nagok nakwusopuk iri kwanaki kwakwutu biobor shokwubori utabor babuh.

43 Aria Jisas nahwar ananim disaipel hanaki aria nakripam nakri, “Adur atin, eik yakripep, okwudok arman nagok nakwusopuk iri armatok okwokwibor karowibor biobor utabor, douk kwanaki kwakwutubor bokis iri douk sabaibori abom. Ababor douk beshagrakuk abom abrudok sabaibori utabor douk ihishmorim shanaki shakwutubor iri. 44 Eshudok ihishmorim shanaki shakwutu tukwanibor um esheshibor utabor babuhuk bokis aria tukwanibor debeibori bakwusumeshuk urusag. Aria okwok kwakwutu sabaibori okwokwibor utabor. Aria okwok douk nyaruk armatok iri, madae anabor utabor bukusamokuk urupat um kwunotor worigun um uwe, uwok.”

Copyright information for `AON