Mark 3

Jisas Nagabe Anan Rogur Yowenyan Iri Um Ahudok Nyumnah Sabat

(Matyu 12:9-14; Luk 6:6-11)

Kupaihi nyumnah Sabat, Jisas nanak nawish eshesh Juda shape sheneyagwreh baraen-ati urupat. Aria anan rogur yowenyan iri arman nanaki nawish nanamesh nape. Aria arpesh shape atudok urupat iri shakri shukon baugos um enen baraen Jisas shakri shutik anan ta nubrig enen lo aka, uwok. Douk namudok aria eshesh shape shatrun duk um shakri kadak anan nukri nugabe anudok rogur yowenyan iri ahudok nyumnah Sabat um, aria eshesh shuneman baraen. Aria Jisas nakrip anudok rogur yowenyan iri nakri, “Kitaki nyeyotu agundok orokohun um sabaishi arpesh shutrin.” Aria anan nakitak nanak neyotu aria Jisas narigesh nakri, “Apakin lo douk Iruhin nakoguk Moses enyi nyakri munek maren mour ahudok nyumnah Sabat? Mugamoh arpesh mugabeyesh aka, mukri uwok umesh? Mugamohesh shupe wosik aka, ba mesh shugok?”

Aria eshesh madae shiyagwreh shukripan enen baraen uwe.
Aria anan neyotu natrish aria nyibur juwehosibur. Um maresh? Anan natrish um eshesh showeshik esheshiruh aparuh dodog aria shakri uwok um shumnek Iruhin ananin baraen shugipeshen. Aria anan nakrip anudok rogur yowenyan iri nakri, “Kwanu nyakin rogur.” Aria anan nonu rogur aria enyen yopin abom. Aria amam Farisi hakitak hatogur hanak hani anam Herot ananim armam hape habo baraen um hakri hurim anah yah um hubo Jisas nugok.

Sabaishi Arpesh Shagipesh Jisas Shanak Shape Hurukatin Um Debeigi Waiyag Galili

(Luk 6:17-19)

Aria Jisas nani ananim disaipel hakutukuk abrudok wabur hakitak hanam debeigi waiyag Galili. Amam hanak aria sabaishi arpesh shagipesham shanak. Eshudok arpesh enesh shanaki shokugi nahobig Galili iri. Aria enesh shanaki shokugi nahobig Judia iri. Aria enesh shanaki debeigi nahobig Idumia, aria enesh shanaki Jerusalem iri. Aria enesh shapeiri gani wobrehah um worub Jordan iri shanaki, aria enesh shape iri hurukatinyum arbudok biarub warub Taia bani Saidon iri shanaki. Eshesh ihishmorim shemnek um Jisas nape nagabe ehudok arugeh hapeyeshi aria eshesh shanaki um nugabeyesh. Aria agundok sabaishi arpesh shanaki shape shuknigun. Douk namudok aria Jisas nakrip ananim disaipel um harauri anat shokwuti bot tunaki tukusuman hurukatin um kadak sabaishi arpesh shukri shunaki hurukatin um anan um aria anan ta nuto nutemaguk bot. Ta neyotu atap um, eshesh ta shishiwokan. 10 Um maresh, nubokuhieb nyutob anan nagabe sabaishi ehudok arugeh hapeyeshi. Douk namudok aria eshudok arugeh hapeyeshi shape shatatigas um shunak shususuhw Jisas meyoh aria eshesh ta yopish. 11 Aria abudok nyutob douk yoweishi sagabehos shapenyesh iri shanaki shatik Jisas aria shabuh shatu shakus hurukatin um anan aria shohwar debeg shakri, “Nyak douk Iruhin ananin Nuganin.”

12 Aria Jisas nakripesh dodogowinyi baraen nakri eshesh mare shukripesh um anan douk Iruhin ananin Nuganin.

Jisas Nagraeh 12-poreim Aposel Um Hunak Hukrip Arpesh Um Ananin Baraen

(Matyu 10:1-4; Luk 6:12-16)

13 Aria Jisas nato anag mihig aria nahwar sabaimi armam douk anan nakriyam iri hanaki. 14 Aria anan nagraeh 12-poreim armam aria nakom enyudok nyeigur aposel. Aria nakripam um huni anan hupe hurahaen aria neshopokam um hunak hukripesh ananin baraen sabaishi arpesh. 15 Aria shopunek um nukom dodog um huhiyahuk yoweishi sagabehos shutogur shuruwokuk.

16 Amudok 12-poreim aposel Jisas nograeham iri douk amudok. Saimon, douk Jisas nodowon kupainyi nyeigur Pita iri, nani Sebedi ananim nugamim, Jems nani ananin wanin Jon, douk Jisas nodowon kupainyi nyeigur Boanerges iri. Baugenyum enyudok nyeigur douk shakri, “Utag Pogarog.” 18 Amam hani Andru, Filip, Bartolomyu, Matyu iri Tomas. Hani Alfius nuganin Jems iri Tadius iri Saimon douk natogur anap awirop shohwaresh um Selot
3:18 Putik futnot nyape Matyu 12:4 iri.
iri.
19 Amam hani Judas Iskariot. Anan douk nowereh Jisas um ananim horim iri.

Enesh Shenek Rohw Shakri Satan Douk Kupainyi Nyeigur Shohwaren Bielsebul Iri Nyataurum Jisas

(Matyu 12:24-32; Luk 11:14-23, 12:10)

20 Aria Jisas natanam nanam urupat aria sabaishi arpesh shanaki shape anan napeum. Aria Jisas nani ananim disaipel hatrish namudok aria amam nyutob uwok um hupe meyoh ba hunek anagun worigun hugnoh uwe, uwok. 21 Aria ananishi, eshesh atup awirop shemnek um agundok anan madae nupe meyoh um nuwok worigun um, aria eshesh shanak um shuran shunak. Um maresh? Eshesh shakri anan douk nagugak.

22 Anam henek skulumesh um lo iri douk hape iri Jerusalem hanaki henek rohw. Amam hakripesh hakri Jisas douk enyudok Bielsebul douk debeinyi um sabaishi sagabehos iri nyenekan dodogowin aria anan douk nohiyahuk eshudok enesh sagabehos shatogur sharuwok. 23 Douk namudok aria Jisas nahwar sabaishi shanaki um anan aria nakripesh enyudok wobuwobren baraen nakri, “Satan anan kanak ta mare nuhiyahuk ananishi sagabehos shutogur shuruwok uwe, uwok. 24 Aria douk arpesh shape atug nahobig iri shunadiyogurum shunak shupe sisiguk, aria shunenem horin horik aria shupe shurpak akure, eshesh ta mare dodogowish uwe, uwok. 25 Aria shopunek douk anap awirop shunadiyogur um, aria eshesh kanak shunenem horin horik aria shupe shurpak atin shup akure, eshesh shopunek ta mare dodogowish uwe, uwok. 26 Aria douk Satan nini ananish shunadiyogur um shunak shupe sisiguk, aria eshesh kanak shunenem horim horik ba shupe shurpak atin shupe aria eshesh shopunek ta mare dodogowish uwe, uwok.”

27 “Aria ta mare anan arman nunak nuwish anan dodogowinari arman ananit urupat aria nutrun nukwumeshi aruh ananish eneshenesh uwe, uwok. Sagomatin anan ta nuweshikuk anudok arman nupeik ba iyoh, aria anan ta kadak nunak nutrun ba nukwuaruh um eneshenesh.”

28 Aria douk amam henek skulumesh um lo iri hakri enen sagab nyataurum Jisas um nenek mour um. Douk namudok aria Jisas nakripam nakri, “Adurigom atin eik yakripep, Iruhin ta ko nukweshihuk um eneshenesh yoweishi inahos arpesh shenekesh iri shuni enyudok ihinyumorim yoweinyi baraen douk eshesh shakriyen um anan iri, aria nukweshiheshuk. Aria enyudok enenyenen douk shububunim um Iruhin ananin Mishin iri, Iruhin ta nusuhw enyudok esheshin yoweinyi douk eshesh shakriyen iri aria ta mare nukweshiheshukuk uwe, uwok. Esheshish yoweishi inahos ta shupe um douk arigaha kweipon amnab butuh ahi nyumneh.”

Jisas Ananik Amakek Kwani Ananim Aruhim

(Matyu 12:46-50; Luk 8:19-21)

31 Aria abudok nyutob Jisas ananik amakek kwani ananim aruhim shanak shatogur. Aria shanak sheyotu aduk urupat aria shenek baraen nyanaman um nutograri aduk. 32 Aria agundok sabaishi arpesh shape shersharih um anan aria eshesh shakripan shakri, “Nya, nyakik amakek kwani aruhim sharimen.”

33 Aria Jisas nakripesh nakri, “Meishi eikish amakek aruhim?”

34 Aria anan nushakam eshudok nernarih douk shape iri aria nakripesh nakri, “Eikish amakek aruhim douk eshudok! 35 Meishi douk shape shagipesh Iruhin ananin baraen iri douk Eikish aruhim, mohwuhiyu aria amakenyiyu.”

Copyright information for `AON