Mark 6

Arpesh Shape Nasaret Iri Shakon Agabus Jisas

(Matyu 13:53-58; Luk 4:16-30)

Aria Jisas wata nakutukuk abrudok wabur nakitak natanam nanak um ananibur wabur. Aria ananim disaipel shopunek hanaman hanak. Aria ahudok nyumnah Sabat eshesh Juda mour uwok shape meyohahi iri, Jisas nanak nawish eshesh Juda shape sheneyagwreh baraen-atari urupat aria nape nenek skulumesh nakripesh yopinyi baraen. Aria sabaishi arpesh shape shemnek ananin baraen iri shemnekan aria shakitak yowiyokuk abom shakri, “Enyudok baraen nanak naraenyi meiguni? Omi nyutauruman aria anan douk nadukem enyudokmori yopinyi baraen? Aria shopunek, omi nyutauruman nyenekan dodogowin aria nape nenek enyudok Iruhin atun neneken iri mour? Anan douk nenek mour um narak urusag iri. Aria anan douk Maria okwokwin nuganin. Aria ananiyu mohwiyariyu wani ananim warhim Jems iri Josis, hani Judas iri Saimon douk eshudok shani apak mape agundok.” Eshesh shakri namudok aria shakonuguk agabus.

Aria Jisas nakripesh nakri, “Anan profet ta nunak ihirubmorim warub aria ta shutuk ananin nyeigur nyuto iruhw. Aria ihishmorim shape ananibur wabur iri, shuni ananishi eshesh atup awirop um shuni eshesh anabur wabur ta uwok.” Douk namudok aria Jisas madae nunek enen Iruhin atun neneken iri mour ananibur wabur uwe, uwok. Aria anan nawemesh wis karowish arugeh henekeshi aria nagabeyesh yopish. Aria shopunek, Jisas natik um agundok eshesh madae shunek bilip um uwe aria anan nakitak yowiyokuk abom.

Jisas Neshopok Ananim 12-poreim Disaipel Um Hunak Hukripesh Iruhin Ananin Baraen

(Matyu 10:5-15; Luk 9:1-6)

Aria Jisas nanak anarub warub douk bape hurukatinyum ananibur wabur iri aria nape nenek skulumesh nakripesh yopinyi baraen.
Aria anan nahwar ananim 12-poreim disaipel hanaki heyotu atugun, aria nakom gobi um huhiyahuk yoweishi sagabehos. Aria nakripam nakri, “Aria ta punak ahudok yah um, ipak mare punasuhw anagun worigun nini esharuh. Aria mare punaruk anabor utabor, uwok. Ipak punak meyoh, punasuhw butip atip um punakusim um. Aria ipak punare sandelahos, aria mare punasuhw anah rupah, uwok. 10 Aria ta punak putogur anabur wabur aria abrudok waburish arpesh shukri wosik um shukep anat urupat um pishuh um, ipak punak pupe atudok atut urupat. Ipak pupe arigaha meihi nyumnah pakri pukutukuk aburdok wabur punak ahi, aria ipak kadak pukutuburuk punak. 11 Aria ta punak anabur wabur, aria arpesh shape aburdok wabur iri mare shunadudareh-umep, aria mare shumnek ipakin baraen um, ipak pukutukuk abrudok wabur aria pugudupeshuk nyupruk ipakiruh yeriweruh kwukusuk aria punak. Ipak punekesh namudok um eshesh shutrip aria ta shudukemesh shukri eshesh douk shenek yoweishi inahos.”

12 Aria amam hanak biom biom hanak hakripesh Iruhin ananin yopinyi baraen hakri, “Ipak pukeshuk agabus yoweishi inahos aria putanam pukon aparuh Iruhin.” 13 Amam hakripesh Iruhin ananin baraen aria hahiyahuk sabaishi yoweishi sagabehos shopunek douk shape arpesh iri shatogur sharuwok. Aria howayakumesh yopuri wel sabaishi arugeh hapeyesh iri aria hagabeyesh.

Herot Nakri Um Jisas Douk Jon Nenek Baptaisumesh Iri

(Matyu 14:1-12; Luk 3:19-20, 9:7-9)

14 Aria abudok nyutob, King Herot douk nape debeini um gavman iri nemnek baraen um enenyenen douk nyape nyatograri. Um maresh? Jisas ananin nyeigur douk nyarahaen sabairubi warub. Aria enesh shakri, “Jon douk nenek baptaisumesh iri wata nakitaki nape. Aria anan douk dodogowin aria nape nenek enyudokmori mour.”

15 Aria enesh shakri, “Anan douk profet Ilaija.”

Aria enesh shakri, “Anan douk anan profet kabi douk seiwokimi profet um.”
16 Douk namudok aria anudok debeini um gavman iri Herot nemnek baraen um enyudok mour Jisas ananim disaipel heneken iri aria nakri, “Jon douk nenek baptaisumesh iri douk seiwok yatupok ananin aruhwigur! Aria douk anan wata nakitak nape aria nape nenek enyudok mour!”

17 Herot nakri namudok um maresh, seiwok anan nanatrun armatok ananin wanin Filip aria Jon nape nakrip Herot sabaih atih nakri, “Nyak nyabrig Iruhin ananin lo um nyanatrun armatok Herodias nyakin wanin!” Jon nape nakripan namudok aria Herot neshopok ananim soldia hasuwan haran hanak howeshikan. 19 Aria Herodias okwokwih apahw juwehosihw abom um kwakri kwubo Jon nugok aria okwok kwabirak kwatik uwok. 20 Um maresh, Herot nanogugur um Jon aria nape natauruman. Anan nadukemesh um Jon douk yopuyopuni aria ananih apahw douk yopuhw aria hwanawasham Iruhin. Aria shopunek Herot nakri wosik um numnek Jon ananin baraen aria anan urkum morum sabaishi eshudok eneshenesh aria anan nenek wari abom.

21 Douk arigaha aria Herodias kwaparug anah yah um kwubo Jon nugok um. Aria douk Jon wata nonoweshik nape, aria ahudok nyumnah douk amakek kwabuki Herot ahi iri hatogur. Aria Herot nenek debeiguni worigun um urkum murum ahudok nyumnah amakek kwanabuki um. Anan nenek worigun aria nahwar debeimi douk hatauruman henek gavmanin mour iri, hani amam debeimi um ami iri, hani ihim-morim debeimi um shokugi nahobig Galili iri um hunak huni anan huwok worigun. 22 Douk amam hape hawok worigun aria Herodias nugawik kwanaki kwawish kwenek danis. Aria Herot nani amudok douk nahwaram hanaki hani anan hawok worigun iri hatruk aria hanadudareh um okwok abom.

Aria Herot narigok nakri, “Nyak nyakri eik iken maresh? Eshudok nyak nyukriyesh iri, eik ta ikenyesh.”
23 Aria Herot nakri um iruhw nakripok nakri, “Eik yakripen adurin atin baraen um eik ta iken ihishmorim eshudok nyak nyorigeimesh iri. Aria nyukri isiyamohw eikib amnab buni ihishmorim eikih jah huni utabor, aria iken enesh nyak, aria ohwak unasuwesh shopunek atin um, eik ta ikenyesh!”

24 Douk anan nakripok namudok aria okwok kwanak kwarig okwokwik amakek kwakri, “Eik ta ikripan um nuke maresh?”

Aria amakek kwakripok kwakri, “Nyukripan nuken Jon douk nenek baptaisumesh iri um ananig barag.”

25 Aria okwok kwanak arigas kwahur kwanak kwawish aria kwakrip Herot kwakri, “Eik yakri douk atin, nyureme Jon douk nenek baptaisumesh iri ananig barag onohw yaurehw aria nyukeyog!”

26 Douk okwok kwakripan namudok aria anan nenek wari um Jon. Aria anan ta mare wata nukri uwok. Um maresh? Iganigadae anan nakripok um anan ta nukok ihishmorim eshudok eneshenesh okwok ta kworiganumesh iri. Aria shopunek, amudok douk nahwaram hanaki hani anan hawok worigun iri douk hemnek. 27 Douk namudok aria arigas anan neshopok anan soldia aria nakripan nakri, “Nyak nyunak shunuweshik-ati urupat nyutupok Jon ananin aruhwigur aria nyiraouri ananig barag.”

Aria anudok soldia nemnek namudok aria nanak natupok Jon ananin aruhwigur.
28 Anan natupenyuk aria nereiri barag onohw yaurehw aria nanaki nako Herodias okwokwik nugawik aria okwok wata kwanak kwako amakek. 29 Aria Jon ananim disaipel hemnek namudok aria hanaki hohur tukwanin atun hanak haruman.

Jisas Nekesh Worigun Sabaishi Arpesh Abom Armam Atum Douk 5,000-poreim

(Matyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)

30 Douk amam aposel wata hatanamori hani Jisas hape aria hakripan um enyudok mour amam heneken iri nyani baraen amam hakripesh-enyi. 31 Aria agundok sabaishi arpesh sharahaen shenek yawi kare aria Jisas nani ananim madae anob nyutob hupe um hurao uhwin aria huwok worigun um uwe. Douk namudok aria Jisas nakripam nakri, “Yaipo! Kitak apak atup munak anagun wehigunum arpesh uwok um aria munak mupe murao uhwin.”

32 Aria amam hakitak hato bot aria amam atum hanak anagun wehigun um arpesh uwok um. 33 Aria sabaishi arpesh shatrum hanakum aria eshesh shadukemam. Douk namudok aria arpesh shape ihirub warub iri shakitak shakutukuk esheshirub warub aria shahur sharik shanak shatogur sheyotu agundok douk ta Jisas nini ananim hunak hubuh um. Aria amam douk hagiguk hanak hatogur. 34 Douk hanak hatogur anagas aria amam hetem bot iri hanatu habuh atap, aria hatik eshudok sabaishi armam armago aria Jisas nenek gihaumesh abom. Um maresh, arman madae anan uwe um nutaurumesh nukripesh baraen iri. Eshesh shape kabi douk sipsip arman madae anan uwe um niyohesh iri uwe. Douk namudok aria anan nape nenek skulumesh abom nakripesh sabainyi Iruhin ananin baraen. 35 Douk nenek skulumesh arigaha wabigep aun nabuh, aria ananim disaipel hanaki hakripan hakri, “Nya, aun nabuh aria shopunek, agundok apak douk mapeik wehigunum arpesh wakagun um. 36 Douk namudok aria nyak nyishopokesh shunak anarub warub bape hurukatin iri um shunak shunator anagun worigun.”

37 Aria Jisas nakripam nakri, “Ipak kanak pukesh anagun worigun.”

Aria amam wata harigan hakri, “Nyak nyakri apak munak mutor bret douk ta wosik mutorut um 200 kina iri aria munaki mubiromesh aka?”
38 Aria anan narigam nakri, “Ipak pudareh bret ipak pasuhwot iri. Ipak pasuhwi makwunit? Kare putik”

Aria amam hadarehat jurug aria hanaki hakripan hakri, “Apak masuhwi 5-poreit bret tani bias arbus meyoh.”

39 Aria Jisas nakrip ananim disaipel um hukrip ihishmorim armam armago shunosiaum um karowish atish aria shunak shupe yopuruhi utoruh hatogrum. 40 Aria amam hakripesh shanasiam um. Aria 50-poreish shanak shape sik, aria 100-poreish shape sik, aria eshesh shape namudok atin shanak. 41 Eshesh shape aria Jisas nohur atudok 5-poreit bret tani asudok biyos arbus nasuwesh nanig natik iruhw heven aria nenek beten nenek tenkyu um Iruhin. Anan nenek tenkyuman jurug, aria nawor atudok bret tani arbus nako ananim disaipel aria hape hasiyaesh hanak. 42 Aria amam hasiyaesh aria ihishmorim shashoh aria dugaresh. 43 Aria atudok bret tani eiguhw douk shashoh dugaresh shakusuk iri, amam disaipel hatrishesh heshuruk 12-poreruh sararuh shishukniruh aria heshubuk shakus. 44 Aria eshudok arpesh douk shawok agundok worigun iri, armam atum douk sabaimi um 5,000-poreim.

Jisas Narahaen Netem Nanak Iruhw Um Waiyag Galili

(Matyu 14:22-23; Jon 6:16-21)

45 Douk enyudok nyanakuk, aria Jisas neshopok ananim disaipel hanak arigas hato bot aria harik hanakum wabur Betsaida douk bape gani wobrehahig um waiyag iri. Aria anan napeik um arigaha neshopok eshudok armam armago shanakuk aria anan douk nagimam nanak. 46 Anan neshopokesh shanak shatuh, aria anan nato onohw yoduhw um nukih nunek beten.

47 Aria wab amam disaipel hetem bot hanak hatogur orokohunig um waiyag. Aria abudok nyutob Jisas atun wata nape nenek beten atin gani iruhw yoduhw. 48 Anan nape nenek beten, aria natigu ananim disaipel hetem bot. Aria debeinyi uhwin nyahuri nyawanam tarigum bot aria amam hape henek debeinyi mour, henek mour debeg abom. Aria douk natrum aria hurukatinyum gugruk, anan nakitak nagimam nanak. Anan nabrig agudok waiyag narahaen nanaki iruhw igum. Anan nanak aria nakri nishagrakuk amam nunak, aria amam hatrun um narahaen nanaki iruhw um. Aria amam hakri anan da sagaben. Douk namudok aria amam hanogugur abom aria hahwar henyugwreh debeg atin. 50 Um maresh? Amam hatrun aria hanogugur abom.

Aria Jisas arigas nakripam nakri, “Ipak mare punogugur, uwok! Ipak ta dodogowip. Enyudok douk eik.”
51 Aria debeinyi uhwin wata nyahur atin. Aria anan nanak natoum nakih nanamam hape bot aria enyudok uhwin nyahur iri nyagok nyabuhuk. Aria ananim disaipel hakitak yowiyokuk. 52 Um maresh? Ruwahepih anan nawor 5-poreit bret tani biyos arbus nako sabaishi arpesh aria amam madae hudukemesh hukri anan douk dodogowini uwe! Amam urkwip pokomuk abom.

Jisas Nagabe Sabaishi Arugeh Hapeyeshi Shape Shokugi Nahobig Genesaret Iri

(Matyu 14:34-36)

53 Aria habrig waiyag hanak arigaha hanak hatogur anagas gani wobrehahig um waiyag, um agudok shokugi nahobig Genesaret, aria amam habuh hanuk bot hanak haweshikot. 54 Douk amam howeshiguk bot hanak aria arpesh iganigadae shatik Jisas shadukeman. 55 Douk namudok aria eshesh shahur shanak ihirub warub bape shokugi nahobig Genesaret iri. Eshesh shanak aria shakripesh sharauri arugeh hapeyeshi shetemi betog aria sharaesh shanaki um Jisas um agundok eshesh shemnek um anan nanak napeum. 56 Aria ihirub debeirubi bani shokurubi warub douk Jisas nanak um, arpesh sharao esheshish arugeh hapeyeshi shanak sheshubuk agundok douk eshesh apa shapeum. Aria eshesh sharig Jisas dodogowish atish um arugeh hapeyeshi shususuhw anagasih um ananih rupah. Aria ihishmorim douk shasusuhw anagasihum ananih rupah iri, wata yopish.

Copyright information for `AON