Matthew 14

Herot Nakana Jisas Anan Douk Jon Nenek Baptaisumesh Iri

(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20, 9:7-9)

Aria abudok nyutob, Herot douk nape debeini um gavman um agudok shokugi nahobig Galili. Aria anan nemnek baraen um Jisas nape nenekeshi eneshenesh. Aria Herot nakrip amudok henek mour um anan iri namudok, “Anudok arman douk Jon nenek baptaisumesh iri atun. Anan atun ta nakitak wonugwehw. Namudok aria anan douk dodogeshin atun um nenek enyudok Iruhin atun nenekenyi mour.”

Seiwok Herot narao Herodias, okwok da Filip ananik irohukwik, aria Filip douk watak nape. Filip da Herot ananin wanin. Aria Jon nubo nakrip Herot namudok, “Nyak nyabrig Iruhin ananin lo um nyatrun ananik armatok. Namudok ta mare nyenekesh uwe, uwok.” Namudok aria Herot nasuhw Jon aria napiyakan nakwu senab aria nanur nape shunuweshik-ati urupat. Aria Herot nakana nubo Jon nugok, aria ta nanogugur um eshesh shakana Jon da anan profet.

Anah nyumnah enesh arpesh shanaki shani Herot shape shawok worigun um urkwip purum ahudok nyumnah seiwok nanakwaram ahi. Aria abudok nyutob Herodias okwokwik nugawik kwanaki kwape kweyorub kwatukobur kwanaki kwanak agundok da shantorum shapeum. Aria okwok kwonekesh namudok aria Herot nanadudareh abom um okwok. Namudok aria Herot nakripok adurin atinyi baraen um okwok namudok, “Adur iruhw nyak ta nyukri nyurik eik um maresh muguhwos aria eik ta ko ikenyesh atish.” Aria okwokwik amakek Herodias kwakrip nugawik aria nugawik kwonak kwakrip Herot namudok, “Eik yakri nyak nyuwemi Jon nenek baptaisumesh iri ananig barag iruhw um anohw yaurehw aria nyugusah nyunaki nyukeyog.”

Aria King Herot nemnek enyudok baraen aria ananish urkum apahw amamaenyish atish. Aria anan urkum morum dodogowinyi adurinyi baraen da nenekenyi aria anan nanoiwos um ta baraen nyonum eshudok shape shawok worigun shani anan iri um esheshis nabes. Namudok aria nakrip amam soldia um henekesh kabi da armatok kwakri um. 10 Aria anan neshopok anan arman nanak gani shunuweshik-ati urupat um nukrip amam soldia um hurupogesh Jon ananin aruhwigur. 11 Aria eshesh shurawi ananig barag getemi anohw yaurehw aria shako okwudok weroroikwi armatok aria okwok kurao barag konak um okwokwik amakek. 12 Aria Jon ananim disaipel hanaki harao ananit mukut hotusah hanak harumot. Amam harom Jonit mukut jurug, aria hanak hakrip Jisas.

Jisas Nekesh Worigun Sabaishi Arpesh Shadarehesh Shatogur 5,000-poreish Iri

(Mak 6:31-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)

13 Jisas nemnek baraen um douk eshesh shabo Jon nagok um, aria anan nakutukuk abrudok wabur aria narao anat bot aria nanak anabik da arpesh wokagunum. Douk anan nani ananish disaipel atin shanak. Aria sabaishi arpesh da shemnek baraen um Jisas da nanak um, aria eshesh shakutukuk esheshirub warub aria eshesh shagim yah shanak shaurim anan. 14 Nabudok nyutob Jisas nanak natogur anagas-igum waiyag aria natik sabaishi arpesh apa shebeiman. Aria anan nenemesh giha abom um eshesh aria anan nataurumesh nagabe ihishmorim da arugeh hapeyesh iri.

15 Aria wabigep amam disaipel hanamorim anan aria hakripan namudok, “Agnudok da arpesh wokagunum, aria hurukum ta aun nubuh. Nyak wosik ko nyushopok arpesh shunak esheshirub warub aria shutor worigun.”

16 Aria Jisas nakrip ananim disaipel namudok, “Umum maresh ba eshesh ta shunak? Ipak kanak ta pukesh worigun ba shugnoh.”

17 Aria amam disaipel hakrip anan namudok, “Apak da madae mubuk sabaiguni worigun agundok uwe, uwok. Apak da mobuk 5-poreig bretog aria biyoguhw eiguhw atish shakuh.”

18 Aria Jisas nakri namudok, “Haraki agwudok bretog gwani eiguhw um eik.”

19 Aria Jisas nakrip ihishmorim arpesh um shubuh shupe atap utoruh. Aria anan nohur agwudok 5-poreig bretog gwani agwuhwudok biyoguhw eiguhw aria anan nanig natik gani iruhw heven aria nenek beten aria nani Iruhin heyagwreh. Aria anan nawor agwudok bretog aria nakom disaipel. Aria amam disaipel hasia agwudok bretog um eshudok arpesh. 20 Aria ihishmorim shawok worigun ba duguresh. Aria ihigun morim tutukwanigun worigun douk nakuhuk iri, amam disaipel ta hatorumogun haraguni aria hognuruk 12-poreiruh sararuh. 21 Amudok armam douk hawok worigun iri shadareham hatogur 5,000-poreim. Aria armago wani batowish madae shudarehesh uwe, uwok.

Jisas Narahaen Iruhigum Waiyag

(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22 Aria arigas atin Jisas nakrip ananim disaipel um haprok huto bot aria hurik hunak gani wobrag waiyag. Aria anan kanak ta nupe ba neshopok eshudok arpesh shunak ba iyoh. 23 Anan neshopokesh shanak shatuh aria anan atun nato gani iruhw anohw yoduhw um nikih nenek beten. Aria abudok nyutob aun da nabuh um da anan atun nape gani iruhw yoduhw. 24 Atudok bot iganigadae tanak rougun abom aria uhwin nyaboi gani tarigum bot, aria abar beshiwok bot tanak tanaki.

25 Aria huruhuruk um gugrukibus aria Jisas narahaen nanaki iruhigum waiyag aria nanaki natogurum amam disaipel. 26 Aria amam hatik anan narahaen nanaki iruhigum waiyag aria amam hanogugur abom aria arugoguhwiar wam yowiyokuk. Aria amam hakri namudok, “Anudok douk enen sagab.”

Aria amam hanogugur abom ba hohwar debeg.
27 Aria arigas atin Jisas nakripam namudok, “Ipak pupe dodog. Enyudok douk eik atuwe. Ipak mare punogugur.”

28 Aria Pita ta nakripan namudok, “Debeini, enyudok douk nyak atin um, aria nyak nyukrip eik aria eik ta irahaen inakugu iruhigum waiyag aria inamagu nyak nagundok.” 29 Aria Jisas nakripan namudok, “Wosik nyak yowi.” Aria Pita nakitak nakutukuk bot aria narahaen iruhigum waiyag nanam Jisas. 30 Aria anan natik enen uhwin dodogowin abom aria nanogugur aria pususuwaran nabuh youg. Namudok aria anan nahwar namudok, “Debeini, nyak nyutaurum eik.”

31 Aria arigas atin Jisas nasuhw Pita ananis wis natukani. Aria Jisas nakrip anan namudok, “Nyak madae gamo nyenek bilip um eik uwe, uwok. Umum maresh ba nyak nyor biyep urkwip?” 32 Aria amam haprok hato bot, aria uhwin nyagok nyabuh. 33 Aria armam hape bot iri, amam henek lotu um Jisas aria hakri namudok, “Adur atin, nyak douk Iruhin Ananin Nuganin.”

Jisas Nape Genesaret Aria Nagabe Sabaishi Arugeh Henekeshi Shatogur Yopish

(Mak 6:53-56)

34 Aria Jisas nani ananim disaipel habrig waiyag hanak hatogur gani wabrehah anagas um Genesaret. 35 Arpesh shape nagundok iri shatik Jisas aria shadukeman, aria shenek baraen nyunam ihirub warub bape huruhuruk iri, aria eshesh sharawi ihishmorim arugeh henekeshi um anan. 36 Aria eshesh sharig Jisas debeg um ta nukri wosik aria eshudok arugeh henekeshi ta shususuhw anagas um ananih rupah. Aria ihishmorim shenekesh namudok iri ta shatogur yopish.

Copyright information for `AON