Matthew 23

Jisas Nakripesh Dodogowinyi Baraen Um Mare Shigipesh Amam Farisi Hani Amam Henek Skulumesh Um Lo Iri Henekehi Yoweihi Aih

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46, 20:45-46)

Aria Jisas nape nakrip eshudok worobaishi arpesh shani ananim disaipel. Anan nakri namudok, “Amam Farisi hani amudok henek skulumesh um Iruhin ananin lo iri, hape debeimi henek skulumesh kabi seiwok Moses nape Debeini aria nenekesh um. Namudok aria ihin baraen amam hakripepenyi, ipak ko pumnek aria pigipeshen. Aria ehudok yoweihi aih amam apa henekehi, ehudoki aih ipak mare pigipesheh uwe, uwok. Amam hakripesh um Iruhin ananin lo aria amam madae ta hugipeshen uwe, uwok. Amam hakrip ipak um pigipesh dodogowinyi lo kabi da amaenyigwi unug hagwem ipakibus agabus, aria ipak penek debeinyi mour um apa pusah agwudok unug. Aria amam madae ta hutaurum ipak ba pusah enyudok dodogowinyi lo uwe, uwok.

“Ihish eneshenesh amam henekeshi, amam henekesh um arpesh ta shutrum aria shukam big. Amam douk henek shaginohw-oguni bokisigun
23:5 agundok shokuguni shaginohw-oguni bokisigun amam haweshikogun yomogos sani roguhw iri, amam douk hagipesh eshesh Juda esheshih aih aria haweshikogun nape. Agundok morim bokisigun douk howem enen Iruhin ananin baraen numunum bokisigun aria henyur nyorum urkwip porumen aria hugipeshen. Putik Namba 15:37-41.
aria haweshikogun nape amamigos yomogos aria roguhw. Aria amamih rupeh henekehi apubusih um rouhi hatogur heiruk.
Shenek debeiguni worigun um amam hakana hunak hupe wagiturahos shutao yopugunum um gani debeimi atum hapeim. Eshesh Juda shape sheneyagwreh baraeny-ogwi urusag shopuk amam hakana hunak hupe yopishi wagiturahos shape sharik iri. Amam hakri abom um arpesh shukripam shenekumam yopihi nyumnegwih, wabigegwis aria ruwahegwis gani shantorum um agegwiruhum, aria amam hakri abom um arpesh shuhwaram ‘Debeini Tisa.’

“Aria arpesh douk mare ta shuhwarep ‘Debeini Tisa’ uwe, uwok. Atun arag arman anan douk ipakin Debeini Tisa aria ipak ihipmorim douk pape ashuken anin. Aria douk atap agudok nahobig ipak ta mare puhwar anan arman ipakin yaken uwe, uwok. Atun arag arman nanahwaram ipakin yaken iri douk nape heven iri. 10 Aria douk mare ta shuhwarep ‘Debeimi’ uwe, uwok. Ipak douk puhwar atun arag Debeini, eik douk Krais anudok arman Iruhin nagraehe aria neshopoke um yanaki iri. 11 Meishi arpesh douk shukri shupe ipakish debeishi, eshesh ta shupe shunek mourum ipak meyoh. 12 Meishi arpesh shakana shuto debeishi abom iri eshesh shubuh atap iri. Meishi arpesh madae shuhur esheshish nyeiguhw shuto iruhw iri, eshesh ta shunahwaram debeishi arpesh.”

Jisas Nakrip Amam Farisi Hani Amam Henek Skulumeshum Iruhin Ananin Lo Iri Um Yoweihi Aih Amam Henekeh Iri

(Mak 12:40; Luk 11:39-52, 20:47)

13 Aria Jisas ta shopunek nakri namudok, “Eik yakri giha abom um ipak penek skulumesh um lo iri aria ipak Farisi. Aria ipak ko pupe yoweihi aihum. Umum maresh, ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Umum maresh? Ipak padukemesh um putapok witogum arpesh shakana shuwish aburdok wabur um Iruhin nape Debeini um ananish arpesh shapeum heven. Umum maresh? Ipak kanak shopunek ta mare puwish uwe, uwok. Aria kadak ba arpesh shakana shuwishum aria ipak punak putapumesh yah eshesh kabi da putapok witog um esheshis nabes yomogos um.

15 “Eik yakri giha abom um ipak penek skulumesh um lo iri aria ipak Farisi. Aria ipak ko pupe yoweihi aihum. Umum maresh? Ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Ipak panak parahaen ihigunum youg aria amnab umum pakana penek atun arman um nutogur ipakin disaipel. Aria abudok nyutob anan ko nutogur disaipel ba jurug, aria ipak kanak pabirak namudok aria anan nenek uhwin um ipak um nenek yoweyoweihi aih. Aria ipak penekan aria pushopokan um ta nunam yoweiburi wabur hel kabi da ipak kanakmorim.

16 “Eik yakri giha abom um ipak Farisi nabes seshuhep iri pakana piyabik yehum kupaishi, aria ipak ko pupe yoweihi aih um. Umum maresh? Ipak pakri namudok, ‘Enen arpen nyukri um Iruhin ananit urupat aria nyukana adur iruhw um nyunek enesh muguhwos, aria ta mare nyunekesh um da enyen nyakrium. Aria douk enen arpen nyukri um gol rakus Iruhin ananit urupat aria nyukri adur iruhw, aria enyudok arpen ta nyenekesh kabi da nyakrium.’ 17 Ipak pagugaki aria nabes seshuhepi, maresh eneshenesh douk yopishi sharikiri um Iruhin ananis nabes? Gol douk yopuri aria rarik iri aka? Iruhin ananit urupat douk yoputi ba tarik iri? Ipak padukemesh, Iruhin ananit urupat atut douk tenek gol ratogur Iruhin ananish muguhwos. 18 Aria shopunek ipak pakri namudok, ‘Douk meinyi arpen nyukri alta aria nyukri adur iruhw um nyunek enesh muguhwos, enyudok douk baraen meyoh. Aria douk nyukri ofa nyutem iruhw alta iri aria nyukri adur iruhw, aria enyen ta nyenekesh kabi douk nyakrium.’ 19 Ipak nabes seshuhep iri, maresh muguhwos douk yopishi ba sharik iri um Iruhin? Ofa douk yopunyi nyarik iri um Iruhin aka? Alta douk yopunyi nyarik iri um Iruhin ananis nabes aka? Enyudok alta douk nyenek enyudok ofa nyatogur Iruhin ananish muguhwos. Aria enyudok alta nyeshagrakuk ofa. 20 Namudok aria meinyi arpen nyukri alta aria nyakana adur iruhw, enyen dodogeshinyum enyenyin baraenyum alta nyani ihishmorim eneshenesh shetem iruhinyum iri. 21 Aria meinyi arpen nyakri Iruhin ananit urupat iri aria nyukri adur iruhw um nyunek enesh muguhwos, enyen dodogeshinyum enyenyin baraenyum Iruhin ananit urupat aria Iruhin anan kanak shopunek, nape atudok urupat iri. 22 Aria meinyi arpen nyukri heven iri aria nyukri adur iruhw um enyen dodogeshinyum enyenyin baraenyum Iruhin ananin yopunyi wagitur aria anan kanak napeyenyi enyudok wagitur iri.

23 “Eik yakri gihaum ipak douk penek skulumesh um Iruhin ananin lo iri aria ipak Farisi. Aria Ipak ko pupe yoweihi aihum. Umum maresh? Ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Ihig shokugi apig eneshenesh nubarigish ipak pasiyaeshum 10-poreigunum aria pukon anabikum Iruhin. Aria douk urkum moshukep-ukukum ihin debeinyi baraenyum Iruhin ananin lo, kabi da yopuhi aih um, urkwip purum arpesh aria punek gihaum arpesh um aria punek bilipum Iruhin ananin baraen aria pigipeshen. Douk ipak ta dodogeshipum pigipesh enyudok baraenyum debeinyi lo, aria ipak mare ta urkwip pukepukuk um nyanyudok enen um shokugi apig enesheneshin lo shopunek uwe, uwok. 24 Ipak nabes seshuhep iri pakana piyabik arpesh um yah, ipak kabi da arpen nyushakam shokuri eshur ror enyenyik yabik, aria enyen nyatukor nyawashorukuk. Aria enyen madae nyutik debeinyi mahin Iruhin nakri um mare shunyoh iri kamel douk nyor yabikum, aria enyen nyahurig yabik nyakutuguk.

25 “Eik yakri giha abom um ipak douk penek skulumeshum Iruhin ananin lo iri aria ipak Farisi. Ipak ko pupe yoweihi aihum. Um maresh? Ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Ipak gamo pakrup adukisum kas sani yaureruh, aria ipakih yoweihi aih hape numuniruhum. Ahudok aih douk namudok, ipak penek nyigiya um kupaishi esheshish muguhwos aria ipak pakwuaruh-umesh. Umum maresh? Ipakip urkwip douk porum ipak kanak atin. 26 Ipak Farisi da nabes seshuhep iri. Sagomatin ipak pukrup numunipum kap, aria ta adukipum shopunek ta bogrop.

27 “Eik yakri giha abom um ipak douk penek skulumeshum Iruhin ananin lo iri aria ipak Farisi. Ipak ko pupe yoweihi aihum. Umum maresh? Ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Ipak douk kabi wonugwegwiruh eshesh showatomoruh shakwu shigorihwiti beit. Adukihwum wonugwehw yopuhwum shutruh, aria numun shagoki esheshish bishiguh aria ihishmorim goutukwishi eneshenesh shor. 28 Ipak shopunek pape namudok atin. Arpesh shatik ipakiruh yegeshiweruh, aria shakana ipak douk yopishi arpesh. Aria amu uwok. Numunum ipak douk shunikipum agundok peyagwreh biyog nukwatog um aria agundok pabrig Iruhin ananin lo um.”

29 Aria Jisas ta nakri namudok, “Eik yakri giha abom um ipak douk penek skulumeshum lo iri aria ipak Farisi. Ipak ko ta pupe yoweihi aihum. Umum maresh? Ipak peyagwreh biyog nukwatog iri. Ipak penek yopuruhi wonugwegwiruh um amam profet, aria ipak paginohw-oruh um eshesh yopishi shagok iri arpesh. 30 Aria ipak pakri namudok, ‘Nubo seiwokum babenomi hapeyobi nyutob um, aria apak ta mare mutaurum esheshum shubo amam profet hugok uwe, uwok.’ 31 Um enyudok ipakin baraen ipak kanak powereh agundok ipak patoguromi yamehem seiwok habo amam profet hagok iri um. 32 Ipak mare pigiyagig penekesh namudok ipak douk yopishi arpesh uwe, uwok. Ipak kare, ba punekesh ahudoki yoweihi aih kabi da ipakim yamehem seiwok henekeshum aria piyatak ipakim yamehem amamih yoweihi aih! 33 Ipak kabi da yoweiguhwi yuguhw um. Iruhin ko nenemep baraen ipak aria ipak ko punam hel, ehudok yoweihi nyih ta ipak puruwok um yah wokumep.

34 “Namudok aria ipak pemnek! Eik ko ishopokugu amam profet aria yopumi urkum morom iri anam here yopumi urkum iri aria amam hadukemesh um Iruhin ananin lo iri hunamagu ipak. Namudok aria ipak ta pubo anam hugok, pupruk anam aria penek nyilim anam hir rowogin kruse aria pupruk anam numun ipak Juda pape peyagwreh-ogwi urusag. Aria ipak ta apa puhiyahamum ipakirub warub aria amam ta huruwok hanam kupairubi warub. 35 Namudok aria Iruhin ko ta nunekep pusah debeinyi amain um agundok pabo ihim-morim yopumi armam hagok um. Amam seiwok hape abudok amnab iri, enyudok debeinyi amain kweipon nyupe ipak atin. Enesh arpesh seiwok shabo sabaishi yopishi arpesh shagok iri douk parik pabo Abel nagok arigaha shabo Sakaraia, Berekia ananin batowin, anan douk anudok arman ipak seiwok pan nagok orokohunum Iruhin ananit urupat aria um alta. 36 Eik yakripep adurin baraen ipak, enyudok yoweinyi poe ta nyutogurum ehudok yoweihi aih, ahudok ko hutogrum eshudok arpesh douk shape agudok nahobig abudok nyutob iri.”

Jisas Nenek Gihaum Arpesh Shape Jerusalem Iri

(Luk 13:34-35, 19:41-44)

37 Jisas natik wabur Jerusalem aria nakri namudok, “O ipak arpesh pape Jerusalem iri, seiwok ipak apa pabo amam profet hagok. Armam Iruhin neshopokam haraumepari ananin baraen iri, ipak douk shopunek pakwu-umam utabor pam hagok. Worobaihi atih nyumneh eik yakri iraepari aria ishigorip kabi anat mamokit owot tarauri nugag gwanaki atugun aria teshigorug atatish kapraigiyohos um. Aria ipak pakri amu uwok um eik. 38 Aria douk pumnek! Douk ipakibur wabur ko bunanukuk buniyatakuk aria mare ta enesh arpesh shupe abrudok wabur uwe, uwok. 39 Eik yakrip ipak adurin baraen namudok, ipak ko mare ta putik eik shopunek, arigaha kweipon abudok nyutob butogurum ba ipak ko pukri, ‘Apak makri Iruhin nunekuman yopishium anudok arman douk nanakmorim Iruhin ananin nyeigur iri.’”

Copyright information for `AON