Philippians 4

Pol Nakripesh Um Shupe Atug Barag Shunadudareh Aria Shurao Yopumi Urkum

Namudok aria eikish arpesh, eik urkum manawashamep abom aria yakri itrip abom ini ipak mupe. Baugos um agundok eik inadudareh um douk ipak atip. Ipak douk kabi yopishi eshudok eneshenesh kweipon ta iraesh iri. Ipak douk patukur Debeini aria pupe dodogowip abom atip kabi iganigadae yarig yakripep um.

Nyak Yuodia iri nyak Sintike, ipak bio armago pumnek. Ipak douk panadiyogur um aria eik dodogoiwe atuwe yakri ipak ta pupe atug barag abom um agundok pugipesh Debeini um. Aria nyak, enyudok enen douk nyani eik wanoprom abom um wenek atin mour iri, eik yakri nyak ta nyutaurum oudok bio armago. Riguk owo douk wani eik manoprom um munek debeinyi mour aria sabaishi shemnek Iruhin ananin yopinyi baraen. Mani Klemen iri eshesh ihishmorim douk shani eik manoprom um mour iri. Eshudok arpesh esheshish nyeiguhw douk shetem okwudok Iruhin ananik buk. Okwudok buk douk eshudok arpesh ta shupe abom ihih nyumneh iri esheshish nyeiguhw shetem um.

Ihih nyumneh ipak ta punadudareh um Debeini. Wata shopunek ikri, ipak ta punadudareh abom!

Ipak ta pupe samokwiyaish arpesh um ihishmorim arpesh ta shutrip aria shukri ipak douk penek yopihi aih. Um maresh, Debeini douk hurukatin um nunaki. Ipakish mishish mare yowesh um enesh eshudok eneshenesh, uwok. Aria eneshenesh eshudok shukri shutogrumep um, ipak ta punek beten porik Iruhin. Porigan um ta nutaurumep um eshudok douk ipak pakri nutaurumep-umesh iri. Punek beten porigan aria punek tenkyuman. Iruhin ananih aih um nenekap aparuh hur wosik um douk dedebeh abom atin heshagrakuk arpeshin saki. Apak arpesh douk madae wosik um mudukemeh uwe, uwok. Aria douk ta ipak punek beten namudok um, Iruhin ta nukep ehudok ananih aih aria ta hutaurum ipakip urkwip puni mishish shur wosik. Um maresh, ipak douk patukur Krais Jisas iri. Eikish arpesh, douk eik yakri ikripep enen nyagiguk iri baraen shopunek. Yakri ipakip urkwip ta pur abom um eneshenesh yopishi shani ehudok eneh aih douk arpesh shatrih aria shatukeh hato iruhw iri. Eheh douk ehudokmori. Ihihmorim adurihi, yopiyopihi, hani ehudok eneh ihihmori yopihi aih douk arpesh shanadudareh-umeh aria esheship urkwip porumeh ihih nyumneh. Ihihmorim aih o baraen yenek skulumep aria paraen iri, nyani enyudok douk pemneke yakriyen iri nyani enyudok enen yeneken iri, ipak ta puneken abom ihih nyumneh. Namudok aria Iruhin douk napeum nenek apakish mishish shor wosik manadudareh atin um ta nini ipak pupe.

Pol Nanadudareh Um Eshesh Filipai Um Shakonari Enesh Yopishi Eshudok Eneshenesh Um

10 Riguk ipak douk pokei enesh eshudok eneshenesh. Aria nubokadae, roubi nyutob ipak douk urkwip porome, aria madae puparug anah yah um pukei enesh eshudok eneshenesh um, uwok. Aria douk paparug anah yah, pataurume aria namudok douk peyabige um ipakip urkwip douk panawasham abom eik. Namudok aria eik yanadudareh abom yariguk um Debeini. 11 Enyudok baraen douk madae ikripep um eik eshudok woke um uwe, uwok. Um maresh? Eik douk yenek towin um abudok nyutob inasuhw karowish eshudok obi nyutob o inasuhw sabaishi um, eik ta inadudareh ikri jurug-umesh. 12 Riguk anob nyutob, eik douk yape namudok. Eneh nyumneh eshudok woke. Eneh nyumneh yatik sabaishi eshudok. Eneh nyumneh yawok worigun yariguk aria eneh nyumneh nyurub bae. Aria ehudok biyeh aih um itik sabaishi eneshenesh eshudok um o eneshenesh woke um, eik douk yadukemesh wosik. Ihigun yanak yape um nani ihibmori nyutob yanak yape aria meihi ehudokmori aih hutogrume obi nyutob, eikihw apahw douk madae yowehw uwe, uwok. 13 Krais neneke aria dodogoiwe. Douk eik yape dodogoiwe um anan aria wosik um inek ihihmorim ehudokmori aih.

14 Aria ipak douk penek yopihi aih abom um agundok pataurume um eshudok eneshenesh abudok nyutob eik woke um eshudok obi nyutob. 15 Ipak Filipai, ipak kanak douk padukemesh abom um riguk abudok nyutob yarig yanaku yakripep Iruhin ananin yopinyi baraen obi nyutob arigaha yakutukuk shokugi nahobig Masedonia um. Douk ipak pape Filipai iri atip pataurume um eshudok. Kupairubi warubishi Iruhin ananish arpesh douk madae shunekesh um manoprom um ehudok aih um shekesh eshudok kupaishi um, uwok. Ipak atip. 16 Riguk abudok nyutob yape Tesalonaika obi nyutob, ipak parik pataurume anah aria wata shopunek pataurume sabaihi nyumneh. 17 Aria douk, eik madae ihwarep um pukei enesh yopishi eshudok meyoh uwe, uwok. Aria yakri kweipon itrip um Iruhin nutaurumep aria nuwanam-umep ipakih sabaihi yopihi aih kabi ehudok ipak penekeh um eik iri um. 18 Ipakish yopishi eshudok pakri Epafroditus nasuwesh-umeri iri douk nekeyesh. Namudok aria douk abudok nyutob, eik douk yasuhw sabaishi eshudok um wosik ume. Enesh douk watak shakus meyoh. Eshudok ipak pekesh iri douk kabi enesh yopishi eshudok douk penek ofamesh peshaisheh pako Iruhin aria nemnek yopuri unar nakri wosik nanadudareh-umesh iri. 19 Eikin Iruhin douk nagrem ihishmorim eneshenesh yopishi eshudok iri. Namudok aria anan ta nukep ihishmorim eshudok ipak wokumesh iri. Um maresh? Ipak douk patukur Krais Jisas. 20 Apak ta mupe um mutuk Iruhin apakin Yain ananin nyeigur nyuto iruhw namudok atin ihih nyumneh. Adur atin!

Pol Nenekumesh Yopuhi Nyumnah Eshesh Filipai

21 Eik yakri yopuhi nyumnah um ihishmorim Iruhin ananish arpesh douk shatukur Krais Jisas iri. Amudok apakimi douk hani eik mape agundok iri shopunek henemepogu yopuhi nyumnah ipak. 22 Aria ihishmorim Iruhin ananish arpesh shape agundok iri shenemepogu yopuhi nyumnah ipak. Eshudok enesh shenek mour um Sisar douk debeini um gavman iri ananit urupat iri douk shanadudareh abom shariguk aria shenemepogu yopuhi nyumnah.

23 Eik yakri Debeini Jisas Krais nutaurum ipakish mishish, nunekumep yopinyi meyoh aria pupe wosik abom punadudareh.

Copyright information for `AON