Romans 11

Iruhin Nenek Gihaum Enesh Israel

Namudok eik douk yakri. Aria Iruhin douk ta nekeshuk agab abom um ananish arpesh aka? O uwok meyoh! Eik Pol douk shopunek anan um Israel iri. Eik Pol anan um Abraham ananin barhonin. Eik douk yakitak opudok Benjamin ananip debeipi awirop iri. Iruhin madae nukeshuk agab ananish arpesh uwe, uwok. Seiwok wata sagomatin anan nadukemesh aria nagraehesh. Enyudok baraen douk nyakrium Ilaija aria nyetem Iruhin ananik Buk iri aria douk padukemesh. Ilaija nakrip Iruhin nenek kwot um eshesh Israel namudok. Nakri, “Debeini, eshesh shabo nyakim profet douk apa

hakripesh nyakin baraen iri hagok, aria shawor nyakish altahas.
Aria douk enyudok eik atuwe yapeik aria shape shaurime um she igok.”
Aria Iruhin wata nawanaman maren baraen Ilaija? Iruhin douk nakripan nakri,

“Uwok. Eik yarao sabaishi 7,000-poreish Israelish arpesh.
Aria eshesh douk madae shunek lotu um anudok rohwin god Bal uwe, uwok.”
Aria douk namudok atin. Douk enesh karowishi Israel douk Iruhin nataurumesh meyoh aria nagraehesh shape ananish iri douk shape. Anan douk madae nutik esheshin yopinyi mour douk aria naraesh uwe, uwok. Iruhin nataurumesh meyoh aria douk naraesh shape ananish arpesh. Aria Iruhin natik esheshin mour meyoh aria douk naraesh akure, aria namudok douk madae nutaurumesh meyoh abom aria douk naraesh uwe, uwok. Namudok aria ta mukri mumam? Eshudok douk eshesh Israel dodogowishi atish shape shaurimesh iri douk madae shuparugesh uwe, uwok. Aria karowish Israel meyoh douk Iruhin nagraehesh iri atish wosik shaparugesh. Eshudok enesh kupaishi uwok. Esheshigos baragos sheshuk abom. Enyudok douk nyatogur kabi Iruhin ananik Buk kwakri um. Kwakri,

“Iruhin nenekesh yobus saesh abom aria shakri uwok um shumnek ananin baraen. Aria nenekesh nabes madae sutrugun uwe, arigos madae sumnek uwe.
Shape namudok atin seiwok arigaha douk.”
Seiwok Devit douk shopunek nakriyuk enyudok. Nakri,

“Eik yakri abudok nyutob eshesh shupe shuwok debeiguni worigun obi nyutob,
yakri abudok atub nyutob nyunek yoweishi inahos shutogrumesh kabi sheir nyumarub shape dodog um
o kabi mahish shagrukuk nuwagas um.
Yakri eshudok yoweishi inahos shutogrumesh abom shuwanamesh esheshih yoweihi aih.
10 Yakri nyunek esheshis nabes sishuk um mare shutrugun.
Aria shopunek yakri nyunekesh shusah esheshin amaen nyunihesh
shukutom atish shupe namudok ihih nyumnegwih.”

Iruhin Shopunek Nape Narao Eshesh Madae Juda Iri Uwe

11 Namudok aria yakri iyorigep shopunek. Agundok eshesh Juda shatu um madae shenek bilip um Krais aria douk ta shanak shawishuk aka? Adur atin uwok. Eshesh douk madae shenek bilip um Krais aria shakutukuk yah shenek yoweishi inahos. Namudok aria Iruhin douk wata nataurum eshesh madae Juda iri uwe wata naraesh shatanamori shape wosik atin. Iruhin nenekesh namudok um nakri eshesh Israel shutrun nutaurum um eshesh madae Juda iri uwe namudok aria shunek nyigiyaumesh aria eshesh shakana shenek bilip um Krais shopunek. 12 Eshesh Israel douk shakonaguk agabus Iruhin. Douk namudok aria anan nataurumesh wosik abom um ihish agundok atapishi eshesh madae Juda iri uwe nenekumesh yopinyi. Eshesh Israel douk shakutukuk ananih aih. Namudok aria anan douk narao eshesh madae Juda iri uwe nenekumesh yopinyi abom. Aria kweipon anob nyutob, ihishmorim Israel ta shutanamori um Iruhin. Aria abudok nyutob, Iruhin ta nunekumesh yopinyi abom um ihishmorim eshesh madae Juda iri uwe nishagrakuk enyudok kabi riguk narik neneken-umesh yopinyi iri um. 13 Douk yakri ikripep enen baraen ipak madae Juda iri uwe. Eik douk Iruhin nagraehe um inaki ikripep ananin baraen ipak. Namudok aria douk yanadudareh um enyudok yeneken iri mour. 14 Yakri inek enyudok mour namudok um ihur eikish arpesh eshesh Israel esheshiruh aparuh aria shunek nyigiyaum ipak douk Iruhin nenekumep yopinyi pape wosik iri. Yakri inek enyudok um Iruhin wata nutaurum enesh aria nunaraesh shutanamori shupe wosik atin. 15 Adur, abudok nyutob Iruhin nekeshuk agab eshesh Israel obi nyutob, anan douk apa narauri sabaishi agundok atapishi arpesh um ihirub warub shanaki shani anan shape atugun. Namudok aria abudok nyutob Iruhin wata shopunek nukri nurao eshesh Israel shuwish ananip awirop obi nyutob, namudok ta nunekumesh yopinyi abom sabaishi arpesh aria ta shupe kabi shagok aria wata shakitak-umori.
11:15 Enesh shakri baraen nyetem nyagiguk um Rom 11:15 iri, shakri baugenyum douk nyakri Iruhin ta nunek shagok iri arpesh wata shukitaki.


16 Kabi douk enyudok wobuwobren baraen um. Enyudok. Sagomatinyit bret douk shenekat plaua aria shuteh shako Iruhin um, atat douk Iruhin ananit. Namudok aria atudok sabaiti bret shagiguk shuteh iri, atat douk shopunek Iruhin ananit atut. Shopunek ta shuko Iruhin anaruh rowogiruh nukwaruh ananiruh um, aria nyeiguhwish um douk shopunek ananish atish.
11:16 Baugenyum enyudok wobuwobren baraen douk nyakrium bret tani rowog iri nyanak namudok. Seiwokishi Juda eshesh douk Iruhin ananishi arpesh. Aria doukeshi shagiguk shatograri iri douk shopunek ananish atish.


17 Iruhin douk natupakuk anabik um nyeiguhw enyudok shawen iri rowog oliv aria nawashenyukuk. Aria natupaki nyeigur kupainyi wanarin rowog oliv nanaki nadrunen um enyudok shawen iri rowog oliv. Ipak madae Juda iri uwe, ipak douk kabi enyudok wanarin rowog oliv um. Namudok aria douk ipak pani enesh Israel douk pape parao eneshenesh yopishi abom um eshudok douk shatogurum eshesh Juda iri. Paraesh kabi wanarin rowog oliv nyape nyarao ihat douk tanaki nukwaruh enyudok shawen iri rowog oliv um. 18 Namudok aria ipak madae Juda iri uwe mare punagunukuk pukri pishagrakuk eshesh enesh Israel douk shadukem eshudok shanabirak iri nyeiguhw uwe, uwok. Pakri punadudareh um, sagomatin ta pur urkum ba iyoh. Ipak douk atin nyeigur meyoh. Ipak madae putaurum nukwaruh uwe, uwok. Arhudok nukwaruh apa hataurum ipak dodogowip. 19 Aria ipak madae Juda iri uwe atin ta pukri namudok, pukri, “Iruhin douk natupok eshudok nyeiguhw nawasheshukuk aria wata nadron apak eshesh Israel esheshik outuk.” 20 O namudok wosik. Eshesh douk madae shunek bilip um Krais uwe aria Iruhin douk nadiyeshuk. Aria ipak douk pasuhw Krais ananin baraen dodog pagipeshen aria douk pape wosik. Aria gamo pudukemesh. Ta mare pukri pubo mishish aria putuk ipak kanak puto. Ipak ta punogugur aria pupe dodogowip um Iruhin. 21 Umum maresh? Iruhin douk madae nukuna wosik um eshesh Juda uwe, douk shape kabi eshudok adurish nyeiguhw iri uwe, uwok. Ipak douk namudok atin. Douk ipak mare pumnek baraen pugipeshen um, anan ta mare nukuna wosik um ipak uwe, uwok. 22 Douk putik enyudok aria gamo pudukemesh um ehudok Iruhin ananih biyeh aih. Ehudok aih um nenek gihaum arpesh um hani ehudok eneh um juwehosin um aria nekesh yoweinyi poe um. Anan apa juwehosinum arpesh douk shakutukuk ananih aih iri. Aria ipak, ta pugipesh ananin baraen um, anan ta nenek gihaumep. Wokumum, ipak shopunek ta nutupepukuk namudok atin. 23 Aria eshesh Israel douk shadukem eshudok enesh nyeiguhw, aria eshesh wata shukri shusuhw Krais ananin baraen dodog shugipeshen um, Iruhin ta wata nurawi enyudok rowog douk riguk sheir shatak um. Um maresh? Iruhin anan douk dodogowin um nunek enyudok. 24 Ipak madae Juda iri uwe douk padukem enyudok wanarin rowog oliv enyenyish nyeiguhw um. Iruhin madae nugipesh arpeshih aih
11:24 Arpeshih aih um shatupoki nyeiguhw um anagos yopugosi rowos shanaki shadrunesh agusudok anagos yopugosi rowos um yopipi shuruwep pir.
aria nukweshrigep-ari nunaki nudrunep enyudok enen shawen iri rowog oliv douk madae ipakin abom iri uwe. Namudok aria adur atin. Anan ta wata narauri enyudok shawen iri rowogish nyeiguhw aria nanaki nadrunesh eshesh kanak esheshin rowog douk riguk sharik sheir um.

Iruhin Nenek Gihaum Ihishmorim Arpesh Aria Nutaurumesh Meyoh

25 O eikish ashukenyish owashish, eik yakri uwok um ipak pugugakum enyudok seiwok nyanabeshuk iri baraen. Ta ipak urkwip pur aria pakri ipak wosik abom padukemesh iri arpesh aria namudok ta uwok. Namudok aria douk yakri ikripep-umen. Enyen enyudok. Eshesh enesh Israel, esheship urkwip douk peshuk abom. Eshesh ta shupe namudok atin arigaha abudok nyutob eshesh madae Juda iri uwe shutogur sabaish kabi Iruhin nakri um aria ta shutanamori um anan. 26 Eshesh madae Juda iri uwe shuwishi iyoh, aria Iruhin ta wata nutaurum ihishmorim Israel. Ta wata nuraesh shutanamori shupe wosik kabi ananik Buk kwakri um. Kwakri,

“Arman nunaraesh shutanamori shupe wosik iri ta nukitaki Saion nunaki.
Anan ta nutogur nukweshih eshudok Jekop ananish popehesh yamehesh douk ta shugiguk shutograri.
Nukweshiheshuk um ehudok aih um shape shubor-bukon um Iruhin ananin baraen.
27 Aria eik ta ipe ini eshesh mupe atugun muweshik enyudok adurin abom atin iri baraen kontrak.
Abudok nyutob inekuk ihishumori debeishi shokwishi shenekesh iri yoweishi inahos.”
28 Namudok aria eshesh Israel douk shekenyuguk agabus Iruhin ananin yopinyi baraen. Namudok aria eshesh shatogur Iruhin ananish horim. Shenekesh namudok um maresh? Um Iruhin nurauri ipak madae Juda iri uwe wata puwishi pusuhw enyudok baraen pugipeshen. Aria eshesh Israel, Iruhin douk seiwok ananim urkum manawashamesh abom. Umum maresh? Anan douk urkum morum enyudok adurin atinyi baraen kontrak abom seiwok nakrip esheshim yamehem-enyi. 29 Um maresh? Iruhin nakri nahwar enesh arpesh um shugipeshan aria nukri um nunekumesh enesh yopishi eshudok meyoh um, anan douk wata nukri um nubadig urkum atin uwe, uwok. 30 Seiwok ipak madae Juda iri uwe madae pigipesh Iruhin ananin baraen. Aria douk eshesh Israel shakenyuk agabus. Namudok aria Iruhin wata nenek gihaum ipak madae Juda iri uwe aria nataurumep meyoh. 31 Namudok aria eshesh Israel douk namudok atin. Iruhin nenek gihaum ipak madae Juda iri uwe nataurumep meyoh namudok aria eshesh Israel douk shakenyuk agabus abom ananin baraen. Shenekesh namudok um maresh? Um anan ta wata nenek gihaumesh nutaurumesh meyoh. 32 Iruhin douk noweshik ihish arpesh shape shakon agabus anan. Nenekeshumesh namudok um wata nakri nunek gihaumesh meyoh eshesh ihishmorim.

33 O yaipo! Iruhin anan douk nadukemesh abom iri. Ananim urkum douk dedebem abom atin! Anan nadukem eneshenesh aria urkum morum apak arpesh nenek gihaumap nutaurumap meyoh. Apak arpesh douk madae mudukem baugenyum um ananim urkum muni ananih aih uwe, uwok. 34 Enyudok douk kabi Iruhin ananik Buk kwakri um. Kwakri,

“Omi nyadukem Debeini ananim urkum? O omi nyakon enen baraen um nudukemesh? Uwok meyoh.”
35 “Omi nyarik nyakon enesh eshudok um anan ta wata nubeyeshumen? Uwok.”
36 Anan kanak abom baugos um ihishmori eshudok eneshenesh. Anan douk nagrem ihishmori abom eshudok aria neyohesh shape wosik atin. Anan nenek ihishmori eshudok shatogur eneshenesh shapeum shutuk ananin nyeigur nyuto. Eik yakri apak ihishmorim ta mutuk ananin nyeigur nyuto iruhw ihih nyumneh. Adur atin.

Copyright information for `AON