Romans 13

Apak Ta Mupe Shakamum Debeini Gavman

Ihishmorim arpesh ta shupe shakamum amudok debeimi gavman. Apak madukemesh. Madae anan gavman nutogur nupe meyoh uwe, uwok. Ihinyumorim gavmanin mour douk Iruhin nakriyen aria douk nyakitak. Ihin nape iri gavman douk Iruhin meyoh nonusap nape. Namudok aria arpesh shubrig baraen um gavman iri, eshesh douk shabrig Iruhin neneken iri mour. Aria arpesh shunekesh namudok iri ta shurao yoweinyi poe um ahudok shenekeh iri yoweihi aih. Debeini gavman douk madae nupeum nunek eshudok shenek yopihi aih iri shunogugur uwe, uwok. Anan douk napeum nunek eshudok shenek yoweishi inahos iri shunogugur. Ta ipak mare pukri punogugur gavman um, aria ipak douk ta punek yopinyi atin. Namudok aria amam ta hutuk ipakish nyeiguhw shuto. Um maresh? Amam gavman douk hasuhw Iruhin ananin mour um hutaurumep pupe wosik. Aria ta punek yoweih aih um, ipak wosik ta punogugur. Ipak padukemesh. Amam douk hasuhw debeinyi big aria madae huraen meyoh uwe, uwok. Amam douk hasuhw Iruhin ananin mour um hubeimesh yoweinyi poe eshudok arpesh shenek yoweishi inahos iri. Namudok aria apak ta mupe shakamum gavman. Apak mare mukri amam agundok ta hubeimap yoweishi inahos um aria douk mugipesh amamin baraen, namudok uwok. Apakip urkwip ta pur yopihi aih aria mukri ehudok aih douk adurihi. Namudok aria apak douk mugipesheh.

Douk namudok, aria ipak douk penek tagis. Um maresh? Debeimi gavman douk hasuhw Iruhin ananin mour iri. Ihih amam douk dodogowim atum aria hanape um hasuhw enyudok atin mour um gavman. Maresh eshudok douk ipak ta puko gavman um, ipak ta pukesh. Harao tagis iri, ipak punek tagis pukom. Hagipesh enenyenen lo harao utabor um gavman iri, ipak ta punek tagis pukom. Meimi debeimi, ipak wosik pupe shakamum amam. Namudok douk nyeiguhw shato-umam iri, ipak ta pukri amam douk yopumi.

Iruhin Nakri Apak Ta Urkwip Punawasham Kupaishi Arpesh Abom

Ipak mare pubuk enen tuwehin nyupe uwe, uwok. Umum maresh? Ta mare ta nyutuk enyudok tuwehin. Ipak douk mour nyapenyepum urkwip punawasham kupaishi arpesh aria ipak shopunek. Um maresh? Arpen urkum manawasham kupaishi iri douk nyagipesh lo adur atin. Enyudok lo douk nyakri, “Mare punek wehrur um. Mare pukwu orugwih. Mare punek nyigiya um kupaishi eshudok eneshenesh.” Enyudok lo nyani sabainyi enyudok enen nyape iri lo douk sabainyi nyetem enyudok atin lo. Enyudok. Ipakip urkwip ta punawasham kupaishi arpesh kabi ipak urkwip punawasham ipak kanak um. 10 Arpen douk enyenyim urkum manawasham kupaishi arpesh iri, enyen douk madae nyunekumesh enesh yoweishi inahos uwe, uwok. Namudok aria eshudok arpesh douk urkwip panawasham kupaishi iri, eshesh douk shagipeshen adur atin enyudok lo.

Apak Ta Mupe Yopinyi Poe Abom

11 Eik douk yakri ipak punek enyudok um urkwip punawasham kupaishi. Um maresh? Douk mapenyobi nyutob douk padukemob. Nyutob douk batogrum pukutukuk yobus aria pikitak. Um maresh? Seiwok wata sagomatin menek bilip um Krais um, abudok nyutob um Iruhin nutogur nurap mutanam mupe wosik um douk watak roubi. Aria douk banob nyutob banaki hurukatin meyoh. 12 Wab douk hurukatin um butuh aria hurukatin um nyumnah hakri hutogur. Namudok aria apak mukutukuk ihihmori shenekeh weibus iri yoweihi aih. Mukutihukuk aria marao sabaihi yopihi aih douk shenekeh nyumnegwih iri. Musuhweh hupenyap aria kabi munek wanohwihw suruhw hwapenyap um. 13 Apak ta mupe murahaen wosik atin kabi arpesh shape sharahaen nyumnegwih iri um. Apak mare muwok dodogowibari abar aria munek dehik muwish mutogur, uwok. Mare munek wehrur um. Mare mupe munabirak hanabosusih iri eneheneh abraenyihi yoweihi aih. Mare juwehosip murpak munitok o munek nyigiya um kupaishi eshudok eneshenesh, uwok. 14 Aria ipak ta parao Debeini Jisas Krais nupe ipakiruh aparuh aria urkwip. Putukur anan um pugipesh ananih atih aih. Ipak douk mare urkwip purum pukri pugipesh harik hapeiri-numunih yoweihi aih, uwok.

Copyright information for `AON