Titus 2

Ruweheshi Arpesh Esheshin Baraen

Aria nyak ta nyunek skulumesh um enyudok yopinyi baraen kabi douk enyudok adurin yopinyi baraen nyakrium. Nyak nyunek skulumesh um eshesh shumneken aria nyutaurumesh um shunek yopihi aih um shugipesh Iruhin ananin baraen. Nyak nyukripam enyudok atin amam ruwehemi um amam mare huwok abar aria hugugak, uwok. Amam ta urkwip purum adurih yopihi aih aria hutaurumep wosik um amamip urkwip. Aria hupe wosik aria hunek bilip um adurin atinyi baraen aria amam urkwip punawasham Iruhin nini ihishmorim Kristen shopunek. Aria amam hiyotu dodogowim atum um husah enenyenen dodog douk nyutogrumam iri.

Aria shopunek, nyak nyukrip owo ruwehew iri armago namudok atin um owo upe Iruhin ananiyu atuw. Owo mare unakripesh agabusin kupaishi. Aria shopunek, mare uwok sabaibari abar aria ugugak, uwok. Owo ta uyabigo yopihi aih aria yopinyi baraen oudok weroroiwi um owo urkwip punawasham owowim armam huni owowish batowish. Aria shopunek um utaurum owowip urkwip wosik aria owo urkwip pur wosik um unek yopinyi atin. Aria unek ihinyumorim owowin armagowin mour wosik aria unek yopihi aih um utaurum kupaishi arpesh. Aria owo ta umnek owowim armam amamin baraen. Owo unekesh namudok um kupaishi arpesh ta mare shunumogesh shububunim Iruhin ananin baraen um shen nyubuhuk, uwok.

Weroroimi Amamin Baraen

Aria douk namudok atin, nyak dodogowin um mamudok weroroimi um nyumhur um hutaurumep wosik amamip urkwip. Aria ihinyumorim mour nyak kanak nyuneken iri, nyak ta nyiyabigesh yopihi atih aih um eshesh shutrih aria shugipesheh. Aria nyak nyunek skulumesh um, nyak ta urkum mur um yopihi atih aih aria nyunek enyudok mour. Nyak ta nyiyagwreh yopinyi atin baraen um kupaishi arpesh mare shumnek enen yoweinyi baraen douk madae adurin iri uwe um enyudok mour nyak nyeneken iri, uwok. Aria nyak nyunekesh namudok um eshudok douk shakri uwok um nyak nyunek Iruhin ananin mour iri ta mare shukri enen yoweinyi baraen um ohwak, uwok. Eshesh ta abraen nyesh.

Shape Shakamum Kupaishi Shenekumesh Mour Meyoh Iri Esheshin Baraen

Aria nyak nyukrip eshudok douk shape shakamum kupaishi shenekumesh mour meyoh iri um shunek mour wosik. Aria shopunek, shumnek esheshim debeimi douk hekesh mour sheneken iri amamin baraen shugipeshen. Eshesh ta shunek yopinyi mour um shunek esheshim debeimi hunadudareh. Eshesh mare shukri uwok um shumnek amamin baraen, aria mare shutrum shukwumesh aruh enesh eshudok eneshenesh, uwok. Eshesh ta shuneken wosik abom enyudok mour douk debeimi hekeshen iri um amam hutrish aria hukri Iruhin ananin baraen douk yopinyi. Anudok Iruhin, anan douk nataurumap narap matanamori um anan iri.

Apak Mupe Yopupari Aria Mupe Mutrugun Um Ahudok Nyumnah Krais Nutanamori Ahi

11 Iruhin douk nataurumap meyoh narap matanamori um anan aria mape wosik. Aria enyudok baraen um agundok Iruhin narap um nyatogur yopugunum aria ihishmorim arpesh shemnekesh-umen. 12 Aria ehudok aih um anan nataurumap meyoh um douk neyabigap um mukehuk agabus yoweihi aih huni eshudok douk agundok atapishi arpesh mishish shakitakumesh um shunekesh iri. Aria douk apak mupe agundok atap obi nyutob um, apak ta mutaurumep wosik apakip urkwip aria mupe munek yopihi atih aih kabi douk Iruhin nakri um. 13 Aria douk abudok nyutob apak mupe munek ehudok yopihi aih obi nyutob, apak munadudareh aria mupe mutrugun um ahudok yopuhi abom nyumnah douk apak madukemesh um ta hutograri iri. Ahudok nyumnah apakin Debeini Iruhin Jisas Krais nunaki ahi, anan ta nutrugun abom aria nutogur yopugunum. Anan douk anudok arman douk nataurumap narap matanamori mape wosik atin iri. 14 Anan kanak nagok um nator apak um nakweshihap um ehudok yoweihi aih douk howeshikap henekap mape mabrig Iruhin ananin lo iri. Aria nenekap matogur yopupari um mutogur ananish arpesh abom aria mishish shakitak um munek eneheneh yopihi aih.

15 Aria nyak ta nyunek skulumesh um enyudok baraen aria nyutaurumesh nyishuhur um eshesh dodogowish um shugipeshen. Aria nyukripesh dodogowin atin um eshudok arpesh douk shakri uwok um shumnek yopinyi baraen iri. Um maresh? Enyudok mour douk Iruhin kanak nakripen um nyuneken. Aria mare enesh arpesh shukri nyak douk anan rohwin arman, uwok.

Copyright information for `AON