1 Corinthians 10

Kedeke Wosik Ati Traim Nyutoglomapu Ali Mugoul Munek Yowenyi

O ipak yekipu elpech, yek yakli ipak imas pudukemu enyudak. Seiwak chanatimaguk apakich popech yamech echech Isrel chape chakamomu ogudak olug douk gwape gwalikech umu yah uli. Ali echech chalikwech amnab chanak chablo ogudak nebegwi yous yeulig umu Ret Si. Echech chagipech Moses ali chawich chanak ogudak olug gwechukalich gwanu yous ali chagipech ananin balan chanu anan chasuh atin tinytin. Ali enyen kobi douk chenek baptais umu. Ali chanatimaguk chawak echudak kakwich uli abaludak abal douk God nekechech uli. Abaldak abal douk blatogloli amudak nebemi utam bulbuduk douk God nekechom ali manamech chanak uli. Okudak bulbuduk douk Krais. Wakuli wolobaichi echebuk elpech, God nakli wak echechin pasin ali nyihihichinu nekech agab ali nach. Anan nach chagak ali echechiluh yegechiweluh hlakus hlanakuk agnabuk wohigunmu elpech wak umu.

Ali echudak chanatimaguk douk chatoglomu chuklipapu yopinyi dodogowinyi balan apak doumeipalimu apak oub kobi bitak umu munek yowenyi kobi douk seiwak echech cheneken umu, wak. Ali echudak douk chaklipapamu apak kobi munek lotumu amudak wo adulimi god omi e kobi douk seiwak echech enech chagipechom umu. God ananik buk douk kwaklimu echech kwakli namudak, “Echech chape chawak kakwich uli abal ali chaitak chape cheyalub ali chenek enenyi enen yowenyi chanasonukeh umu chanak hwaloh.” Ali apak chopuk kobi munek yowenyimu munasonukeh umu munak hwaloh kobi douk seiwak echech enech cheneken umu. Ali atuh nyumnah, wolobaichi 23,000-poleich chagak ali chanubu chanak chawichuk. Ali apak kobi michakomu Diginali kobi douk seiwak enech chechakomanu ali idulguh hwach chagak umu. 10 Ali apak kobi muwimanu lublub God kobi douk seiwak enech chowimanu lublub ali enyudak ensel douk nyabo elpech chagak uli nyach chagak ali chanubu chanak chawichuk umu.

11 Enyudak nyanatimaguk nyatoglomu echech uli douk nyape kobi anagu mag umu kipaichi elpech chutulin ali kobi chunek yowenyi. Ali enyudak balan douk nyaklimu enyudak pasin uli chopuk douk chenyemu nyetemu God ananik buk. Enyudak balan chopuk douk chenyemomu nyuklipapu dodogowinyi balan apak doumeipalimu munenek yologimu apak kobi mugipech echechin yowenyi pasin. Apak douk amanaki halakatimu abudak nyultab umu ahudak hugikuk uli nyumnah hutoglomu. 12 Douk namudak ali enyebuk elpen douk nyukli enyen anyeyotu dadag uli, enyen imas nyunenek yologimu kedeke wosik ati enyen nyugoul nyunek yowenyi. 13 Nyanatimaguk traim douk nyatoglomu ipak uli douk wak enen sik e, wak. Enyebukmali atin traim chopuk isave nyatoglomu chanatimaguk elpech. Wakuli God isave nagipechen kalbu ananin adulin atinyi balan umu nakli eke nugakomapaluli eke kobi nutukeme-paguk umu enen traim nyunek win umu ipakin strong, wak. Ababuk nyultab traim nyutoglomepu abali, God eke nugakomepu nunekumepu anah yah umu pichalakuk enyebuk traim. Ahudak yah douk namudak. Anan eke nugakomepu nunekepu piyotu dodogowipu.

Apak Munek Lotumu Aninu God Atunu Ali Kobi Mugipech Walehas Chunu Wo Adulimi god Omi E, Alagun

14 Douk namudak ali ipak yekipu God ananipu elpech douk yek ulkum manohwepa-luli. Ipak imas pukomuk agabus ali kobi pugipechom amudak wo adulimi god omi e. 15 Ipak douk padukemech uli elpech. Douk namudak ali ipak putik enyudak yek yenyemagu uli balan punek skelimumen. Ali ipak yet eke pudukemech umu yekin balan douk adulin atin. 16 Apak monek tenkyumu God umu abaldak wainibal abal blolu kap ali mabalah umu, ababal douk blenekapu manu Krais douk ananig butog gwopouh uli mape atugun ali masuh atin tinytin. Ali apak magwuduk atudak bret matowah umu, atat douk tenekapu manu Krais douk nagak umu nagakoma-paluli mape atum boglom. 17 Ali apak wolobaipali matoglu atin elpen. Umu moneken, apak manatimaguk douk mawak atudak atutu bret.

18 Ali ipak ulkwip pulamu echech Isrel cheneken uli pasin. Echebuk elpech douk chawak echebuk mahich uli kakwich douk chechemu tebol chenek ofamech choku God uli douk chanu God chasuh atin tinytin ali chenek lotumanu. 19 Ali yek yakli malmu? Echudak mahich uli kakwich douk chenek ofamech choku walehas douk elpech meyoh chenekech uli douk aduligeichi kakwich o echudak walehas douk aduligeichi? Yek yakli namudak waka? 20 Wak. Yek douk yakli namudak. Echudak douk echebuk elpech douk wo chudukemu God uli e chenek ofamech choku lowohem uli, echebuk douk wo chunek ofamech chuku God e, wak. Ali yek yakli wak umu ipak punu amudak lowohem pusuh atin tinytin umu. 21 Ipak wo punek inap umu punek lotumu Diginali puwak wainibal abal blolu ananip kap uli, ali wata chopuk puwak abalabuk douk chenek ofamabal choku lowohem uli alagun e, wak. Ipak wo punek inap umu punu Diginali pupe atum boglom puwak ananich kakwich, ali wata chopuk punak puwak echebuk douk chenek ofamech choku lowohem uli e, wak. 22 Apak makli munek Diginali nyihihichi-namu apak waka? O apak douk manubu dodogowipu mechalakuk anan waka?

Apak Imas Mupemu Mutuk God Ananin Atin Yeul Nyukih

23 Enech chakli namudak, “Enyen douk wosik umu munek chunatimaguk enechi enech echudak.” Enyudak enyen douk adul, wakuli chunatimaguk echudak eke kobi chugakomapu. Ali echech chakli, “Enyen douk wosik umu munek chunatimaguk enechi enech echudak.” Wakuli echudak eke kobi chugakomapu chunekapu mutoglu dodogowipamu musuh Krais ananin balan dadag mugipechen umu. 24 Ali ipak kobi ulkwip pulamu pukli punagabe ipak atipamu ipak pupe kalbu, wak. Ipak imas ulkwip pulamu pugakomu kipaichi chopuk.

25 Mahich douk chatalich maket uli, echebuk wosik putalich ali pichah. Ipak kobi punek tinytin ali pusolik, wak. 26 Umu moneken, God ananik buk kwakli, “Apudak atap panu chanatimaguk echudak chanu amnab, echech douk Diginali ananich atich.”

27 Ali sapos enen elpen douk wo nyusuh Krais ananin balan uli e nyukli nyuhwalepamu punak punen puwak kakwich uli mahich, ali ipak oub bitakepamu punak umu, ipak iken punak. Punak ali echebuk kakwich echech chunekech-umepaluli, echebuk ipak iken pichah. Ipak kobi punek tinytin ali pusolik, wak. 28 Wakuli sapos enen elpen nyuklipepu nyukli, “Echudak mahich douk chach chenek ofamech umu lowohem” ulimu, ipak kobi pichah, wak. Ipak punek tin umu enyebuk elpen douk nyakli-pepaluli nyunu echebuk enech elpech echechin tinytin. Kedeke ipak pichah ali echech chugipechepu chichah ali echechip ulkwip pulu chukli echech achenek yowenyi. 29 Yek douk wo iklimu ipakin tinytin e. Yek yaklimu enyebuk elpen douk nyaklipepamu echudak mahich chanu kakwich uli enyenyin tinytin. Ali enen elpen eke nyukli, “Yek yape fri. Douk namudak ali enyebuk elpen douk enyenyin tinytin wo dodogowin uli e eke nyuneke ali kobi iwak echudak kakwich uli mahich umu moneken? Yek eke ichah. 30 Sapos yek inek tenkyumu God umu echudak kakwich uli mahich ali ichah umu, kipaichi elpech douk chawal-ugamemu moneken? Enyudakmali pasin yek yakli waken.”

31 Douk namudak ali bawogenyumu enyudak balan douk namudak. Sapos ipak puwak kakwich uli mahich o abal o punek moneken umu, ipak imas punekech umu putuk God ananin atin yeul nyukih. 32 Ipak imas punek tin umu chunatimaguk elpech. Echech Juda chunu echebuk douk wo chudukemu God uli e, chunu God ananich elpech douk chasuh ananin balan chagipechen uli. Echudak chanatimaguk elpech ipak kobi punek enen pasin umu punek enen echech nyunek yowenyi, wak. 33 Ali yek chopuk douk namudak ati. Enechi enech yek yenekech uli, yek isave yenekech umu yakli igakomu chunatimaguk elpech. Yek wo inek tin umu ikli igakomu yek otuwe e, wak. Yek yeneken umu yagakomu chanatimaguk elpech umu God wata nunalawech chutanamali chupe kalbu.

Copyright information for `APE