Acts 14

Pol Nanu Banabas Henek Moul Aikoniam

Hanak hatoglu Aikoniam ali hagimeh namudak ati kobi hanak kipailubi walub umu. Hanak hawich echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat ali hape haklipech Diginali ananin balan. Haklipech balan kalbu douk wolobaichi Juda chanu echech Grik chemneken ali chenek bilip umu Jisas. Wakuli echech Juda douk chakli wak umu chunek bilip uli nyihihichich umu echech Kristen ali chohulechi nyihihi-chigunmu kipahechi douk echech wak Juda uli e. Ali echechiluh apaluh douk wak hlulu kalbamu echech chagipech Jisas uli e, wak. Ali Pol nanu Banabas hape loubali nyultab ablabuk wabul Aikoniam. Hape ali dodogowim atum haklipech Diginali ananin balan. Ali Diginali nomuhul henek enenyi enen God atunu neneken uli moul. Heneken namudak ali Diginali nagilapu elpech ali chadukemech chakli balan haklipech enyi umu agundak God nagakomech meyoh umu douk adulin atin. Ali echudak wolobaichi elpech chape abuldak wabul uli chaitak cheneyaisumu. Woblech chanaguk amam aposel ali woblech chanaguk echech Juda sik. Namudak ali kipahechi elpech chanu echech Juda chanu hanatimaguk echechim nebemi chaitak chakli chunekam anagu anagu amam biam aposel. Chakli chukumom utabal chom hugak. Douk hemnek umu enyudak ali haitak halhwas hanak. Hanamu bialub nebelubi walub chohwalalub umu Listra uli Debi blanu analub blapeli halakatili douk blape enyudak provins Likionia uli. Hanak ali hape haklipech God ananin yopinyi balan agnabuk.

Pol Nanu Banabas Henek Moul Listra

Ananu alman ayas yowegas ali wo nulahe atili e douk nape abuldak wabul Listra. Watak nolu apahw abali ayas yowegas ali mamakik adakio kwonalali. Anan wak kwalowi nulahe ati e, wak. Ali anan douk nape nemnek Pol umu nape naklipech balan umu. Pol natulunu duk anudak alman ali natik umu anan nenek bilip nakli Jisas deke nugabeyanu. 10 Ali naklipanu nebegun nakli, “Kitak yotu iluh!” Ali anudak alman nanubu nanotoblig naitak neyotu iluh ali nape nanalahe nanak.

11 Douk wolobaichi almam almagou chatik enyudak Pol neneken uli ali achape chohwalu echechin ganagain balan douk cheyagwlehen enyudak provins Likionia uli ali chohwalu chakli, “Amam god douk henenemali almam ali amudak habihumapali!” 12 Banabas douk chohwalanu anudak god Sus. Ali Pol douk neyagwleh balan uli, namudak ali chohwalanu Hemis.
Echech Grik isave chakli wolobaimi god hape. Chakli anudak god Sus, chakli anan douk nanubu nebenalimu hanatimaguk echechim god. Ali anudak ananu god Hemis, ananin moul douk chakli nalahemu balan.
13 Atudak nebetali wilpat chenek lotumu anudak god Sus atali douk tatau adukahibulmu abuldak wabul. Ali ananu pris douk isave nenek ofamu echudak noku Sus uli nanak nalawali enech chuwoluhich bulmakauhas chanu polowahas douk chagalkechi nadululuh uli. Nalawech nanamali enyudak nebenyi dua douk chawich abuldak wabul umu. Umu moneken, anudak pris nanu echudak wolobaichi elpech chakli chunek ofa umu echudak bulmakauhas chuku Pol nanu Banabas.

14 Douk Pol nanu Banabas hemnek umu enyudak chakli chuneken-umom uli ali hanubu hakli wak ali hakawech amamih luseh. Ali hasahul hanak hawich agundak echudak wolobaichi elpech cheyotumu ali hohwalu hakli, 15 “Ohwakipu elpech, ipak peneken umu enyudak? Ohwak ati almam meyoh kobi ipak umu! Ohwak wanakumali wuklipepu God ananin yopinyi balan umu putukemaguk enyudakmali meyaluhin pasin. Umu agundak penek lotumu wak aduligeimi god umu ali putanamomu anudak aduligeinu God douk nanubu nape eheh nyumneh uli. Anan douk nenek iluh heven gnanu apudak atap uli yous ali nenek enechi enech chapenyugun uli. 16 Adul seiwakibu nyultab, anan douk nape nanatulich meyoh banatimaguk lainab elpech ali chagipech enenyi enen echech yet chakli chuneken uli. 17 Wakuli anan douk wak nunubu nunobechukumepu e, wak. Anan isave nenekumepu yopinyi pasin. Napeli iluh heven ali nenek echah holomepali. Nenek kakwich chatoglomepu wolobaichi umu duldulibu nyultab. Nekepu kakwich chanokwnumepu ali nenekepu penehilau palikuk.” 18 Haklipech enyudak balan echudak wolobaichi elpech wakuli wak chumneken e. Ali henek nebenyi moul umu hakli kobi chunek ofamu echudak bulmakauhas chuku amam, wak.

Chakumanu Utabal Pol

19 Ali echech Juda douk chapeli albudak biyalub walub Antiok blanu Aikoniam uli chanamali Listra. Chanaki chablanaguk echechin tinytin umu enen meyaluhin balan wolobaichi abuldak wabulichi elpech ali chemneken chakli adul. Namudak ali chakumanu utabal Pol chasonukehanu chatoglu adukahibulmu abuldak wabul. Echech chakli eke anagak. 20 Wakuli ababuk nyultab echech chagipech Jisas uli chanaki cheyotu chalihi-chalihanu abali, anan wata naitak ali nawich abuldak wabul. Wehluwih ali nanu Banabas hanamu Debi.

Pol Nanu Banabas Halahe Hanak Haklipechuk Balan Echech Chagipech Jisas Uli Umu Chupe Dadag Umu Bilip

21 Hanak hatoglu Debi ali hape haklipech God ananin yopinyi balan agnabuk. Ali henek wolobaichi elpech chagipech Jisas. Ali wata hatanamomu Listra. Hatoglu Listra ali hanubu hanamu Aikoniam. Hanak hatoglu Aikoniam ali wata hatanamomu Antiok douk blape enyudak provins Pisidia uli. 22 Hanaki albudak walub ali dodogowim atum hape haklipechuk balan echech chagipech Jisas uli umu agundak chunek bilip dodogowich atich umu. Haklipechuk hakli, “Apak makli muwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu, wakuli susubati apak imas muwich umu wolobainyi hevi.” 23 Hatanamu hanaki abali, ihalub walub God ananich elpech chapenyulub uli douk hatalihumechuk almam silisili atimu hunek lukaut umu echech Kristen uli. Henek tambumu kakwich ali henek betenumechuk. Henek beten haklipu Diginali chenek bilipumanu uli umu nugakomech ali chulu ananis atus wis.

24 Hawich hanak heyatak walub enyudak provins chohwalen Pisidia umu julug, ali hanak hatoglu enyudak enen provins yeulinyumu Pamfilia. 25 Ali haklipech balan anabul wabul yeulibulmu Pega. Haklipechuk agnabuk ali haglumu Atelia.

26 Hanak habih ablabuk wabul ali halau onok kolohuk hatanamomu Antiok. Hatanamomu abuldak wabul douk likuk echech God ananich elpech chenek beten chasolik God umu nugakomom meyoh, hulu ananis wis atus ali hunek enyudak moul umu. Ali nameitu douk enyudak aheneken heyaten ali wata hatanamali. 27 Hanak hatogloli Antiok ali henekumech balan chanatimaguk God ananich elpech chanaki chowachabal ali haklipech umu ihenyumali moul douk God nagakomom ali nohul amamich loguh neneken uli. Ali chopuk haklipech umu agundak God nagilapech yah kipahechi douk echech wak Juda uli e umu chunek bilip umu Jisas umu. 28 Ali hanu echech chagipech Jisas uli hape loubamu nyultab agnabuk.

Copyright information for `APE