Acts 18

Pol Nanak Nenek Moul Korin

Enyudak nyanakuk ali Pol natukemaguk Atens nanamu Korin. Nanak natoglu ali nogwatu ananu alman echech Juda. Ananin yeul Akwila ali douk chonalali enyudak provins Pontas. Wak loubali e nanali ananik almatok Prisila chatukemaguk enyudak kantri Itali chanamali Korin. Umu moneken, Klodias douk nape nebenalimu gavman umu echech Rom uli nakagas chanatimaguk Juda umu chutukemaguk Rom chunakuk. Pol nanak natulich ali nanubu nanech chape. Chape ali nanech chape chenek moul. Umu moneken, anan chopuk nakwlopu wilagwich selahas kobi echech umu. Chakwlopech umu kipahechi chutalich chukech utabal ali chunak chukwich umu chulak wilag. Eheh nyumneh douk echech Juda moul wak chape meyoh ehi, anan douk nanak nawich echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat. Nawich ali dodogowinu atunu nanech chape cheyagwleh. Umu nakli nuhul echech Juda chunu echech Grik echechip ulkwip ali chunek bilip umu Jisas.

Abudak nyultab Sailas nanu Timoti hatukemaguk enyudak provins Masedonia hanaki abali, Pol wihlu wehlu napemu naklipech God ananin yopinyi balan. Dodogowinu atunu naklipu echech Juda nakli, “Jisas anan Krais, douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli.” Wakuli chechegeik ananin balan ali chaklipanu enen enen. Namudak ali nekechuk agab naitak nenekuk enyudak pasin umu agundak wo chumnek God ananin balan umu e. Naitak nagudupechuk ipluk ananih luseh kwakusuk ali naklipechuk dodogowinyi balan nakli, “Ipak pukli punak puwichuk umu, enyebuk douk wak yek inekepu dakio punak puwichuk e, wak. Ipak meyoh penenek. Ali nameitu yek eke inamu kipahechi douk echech wak Juda uli e ali eke iklipechen.”

Ali natukemaguk atudak wilpat echech Juda chape cheyagwleh balan atali ali nanamu Titus Jastas ananitu wilpat. Titus Jastas douk nenek lotumu God uli. Ananitu wilpat douk tatau halakatimu atudak wilpat. Ananu alman chohwalanamu Krispas uli douk nebenalimu atudak echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat. Krispas nanu chanatimaguk chape ananitu wilpat uli douk chenek bilip umu Diginali. Wolobaichi Korin chopuk chemnek Pol naklipech enyi balan chenek bilip ali chenek baptais.

Ali anab wab Pol natik enech echudak kobi nanabek yomnis natulich umu. Natulich ali Diginali naklipanu nakli, “Kobi elgeinyu nyukli yokwatu tichuk, wak. Nyuklipech balan ali kobi nyukli nyukleik enyebuk nyeneken uli moul, wak. 10 Umu moneken, yek yanenyu huluk ali eke kobi enech elpech chukli chunekenyu malmu, wak. Umu moneken, wolobaichi ablabuk wabulichi watak chunek bilip uli e douk yekich.” 11 Pol napenyich enen chuknin enen takanin yohleguh abuldak wabul Korin. Nape naklipech God ananin balan.

12 Aliga anabu nyultab ali Galio nape nebenalimu gavman umu abudak nebebi amnab douk echech Grik chapenyub uli. Ali ababuk nyultab echech Juda chowachabal chape chabo balan ali chaitak chasuh Pol chalawanamu kot. 13 Chanak ali chakli, “Anudak alman nape nohul elpech umu chublo lo ali chugipech enen sik pasin umu chunek lotumu God umu.”

14 Pol naklimu nube balan wakuli Galio naklipu echech Juda nakli, “Anudak alman nenek enen chokwinyi o nebenyi ina umu, yek eke ikli wosik umu imnekatu ipak Juda ipakitu kot. 15 Wakuli enyudak douk penechichilak umu balan nyanu enech yeguh uli enen ipakin lo. Ali yek eke kobi imnek ipakig kwotog umu enyudakmali, wak. Ipak yet punak punogabeyen.” 16 Ali nanolak nape chatukemaguk wilpat chasuh kwotog atali chatoglu chanak. 17 Namudak ali chaitak chasuh Sostenis douk nebenalimu echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat uli ali chanu agundak adukitamu kwotogwitu wilpat tatawamu. Chanu wakuli Galio nape nanatulich meyoh. Wak nukli enen balan e, wak.

Pol Natanamomu Abuldak Wabul Antiok Douk Blape Enyudak Provins Siria Uli

18 Pol wata nanu echech Kristen nape wolobaihi nyumneh abuldak wabul Korin. Ali wata natukemechuk nanu Prisila kwanu Akwila chalau kolohuk chanamu Siria. Watak chulau kolohuk e ali Pol naitak noble ananim boglom banam abuldak wabul Senkria. Nenek namudak umu moneken, anan douk naklipanu enen nyanubu adulin atinyi balan God umu nunek enech echudak. 19 Chanak aliga chanak chatoglu Efesas ali Pol natukemaguk Prisila kwanu Akwila agnabuk. Anan nanak nawich echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat ali nanu echech Juda chape chalpak balan umu nakli nichuhul umu chunek bilip umu Jisas. 20 Ali echech douk chasolikanamu nunech nupe eneh nyumneh alagun. Wakuli anan naklipech wak. 21 Wakuli ababuk nyultab nakli nutukemechuk nunak abali, anan douk naklipechuk namudak. Nakli, “Sapos God nukli wosik umu, yek eke wata itanamali itulipu.” Naklipechuk ali nanak nalto kolohuk kwatukemaguk Efesas kwanak. 22 Aliga kwatoglu kweil Sisaria ali nabih nanamu Jerusalem. Nanak natik echech God ananich elpech chanu echechim nebemi nenemechuk gude ali wata naglumu Antiok. 23 Pol nabih nape kwalowi loubali nyultab Antiok umu julug ali wata natukemabuluk nanak. Nanak nawich nanak abudak nebebi amnab Galesia uli Frisia ali nape naklipaguk echech chagipech Jisas uli umu chupe dodogowich umu bilip.

Apolos Naklipech God Ananin Balan Efesas

24 Ali ananu alman echech Juda douk chohwalanamu Apolos uli nanamali Efesas. Anan douk chanalali wabul Aleksandria. Nanubu nadukemu enenyi enen ali neyagwleh naklipech balan kalbu. Balan nyetemu God ananik buk uli douk nadukemen kalbu. 25 Likuk enech chenek skulumanu umu Diginali ananih yah ali nameitu anan nanubu dodogowinu atunu naklipech kalbu Jisas nenekech uli. Ali anan wo nugamu nudukemen e Jisas ananin balan, wak. Nadukemu enyudak kalbu, douk Jon nenek baptaisumech uli naklipech enyi atin. 26 Nanak nawich echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat ali dodogowinu atunu nape naklipech balan. Wak elgeinomu echech almam almagou e, wak. Aliga Prisila kwanu Akwila chemnekanu ali chalawanu chanamu echechitu wilpat. Chanak ali chagamu chaklipanu kalbu umu ahudak yah douk God naklimu elpech chugipechah uli. 27 Aliga ali Apolos nakli nunamu agundak echech Grik chapemu. Ali echech Efesas douk chagipech Jisas uli chagakamanu chenekumech anas pas echech Kristen chape Grik uli. Chenekas umu chakli nunak nutoglu ali kobi chukanaguk agabus, wakuli chugakomanu. Douk nanak natoglu ali nanubu nagakomech kalbu echech Kristen douk God nagakomech meyoh ali chasuh ananin balan dadag chagipechen uli. 28 Balan echech Juda chasalikanu agundak wolobaichi elpech chowachabal chapemomu douk dodogowinu atunu nebeyenyumech. Dodogowinu atunu nechegeik echechin lahahainyi balan ali nagamu nagilapechen kalbu balan nyetemu God ananik buk uli umu Jisas. Nakli Jisas anan Krais, douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli.

Copyright information for `APE