Galatians 3

Enyudak Bien Pasin Umu Chagipech Lo Umu Nyanu Agundak Chenek Bilip Umu Krais Umu

Ipak Galesia douk panubu pagugaku. Yek douk yanubu yape yawalmepu bawagas umu agundak Jisas Krais nagak lowag kruse umu. Douk yaklipepu kalbu ali kobi ipak yet panubu patulunu ipakis nabes umu. Ali omuni wata nyenekepu pagugaku pawi patoglu? Yakli ilikepu atin balan meyoh. Yakli ipak palau God ananin Michin umu wo, ati eke pagipech lo dakio palawen, waka pemnek God ananin balan penek bilip ali dakio palawen? Ati ipak douk adul panubu pagugaku, waka? Tik, susubati douk God ananin Michin nyagakomepu pagipech nupoleih yah. Wakuli nameitu douk wata pakli pugipech ahudak yah aliga putoglu duldulipalimu ipakin strong meyoh, waka? Ihenyumali likuk nyatoglomepaluli hevi douk nyatoglomepu meyoh, waka? Yek yakli enyebuk douk wo nyutoglomepu meyoh e, wak. God douk nekepu ananin Michin ali napemu nenek nebenyi moul mirakel nyatoglu patulin. Ali nenekumepu namudak umu douk nenek-umepamu agundak pemnek ananin yopinyi balan pahwen pagipechen umu o nenekumepamu agundak pagipech lo umu? Ipak douk ulkwip pulomu Ebraham. God ananik buk douk kwakli, “Anan nenek bilip meyoh umu God ali God dakio nohwalanu duldulinu alman.” Namudak ali douk pudukemech. Elpech chunek bilip umu God uli douk chanubu Ebraham ananich batowich. Seiwak watak, wakuli God anadukemech nakli luhut echech wo Juda uli e eke chumnek ananin yopinyi balan ali chuhwen dadag. Ali Anan douk ulkum molomu nakli kwali eke nuhwalech duldulichi elpech. Namudak ali seiwak naklipanu yopinyi balan Ebraham kobi God ananik buk kwaklimu. Kwakli, “God naklipu Ebraham nakli, ‘Nyak nyenek bilip umu yek. Namudak ali kwali eke inekumech yopinyi ihech apudak atapichi elpech.’” Ebraham nenek bilip ali God nanubu nenekumanu yopinyi. Namudak ali ihech chunek bilip uli elpech, God eke nunekumech yopinyi namudak ati kobi neneken umu Ebraham umu.

10 Wakuli ihech elpech douk chakli God eke nuhwalech duldulichimu agundak chagipech lo umaluli, echech God douk anaklimu eke chunubu chupe sisahw. Umu moneken, ananik buk douk kwakli, “Ihech elpech douk wo chupemu chugipech ihenyumali balan nyetemu ananik buk lo nyetemeyok ulimu e, echech God douk anohwalech yowechi ali naklimu chunubu chupe sisahw.” 11 Balan douk nyanubu bagalu, umu God wo nuhwalu enen elpen duldulinyimu agundak nyagipech lo umu e. Umu moneken, God ananik buk kwakli, “Elpen nyunek bilip uli, God eke nuhwalen duldulinyi ali eke nyupe eheh nyumneh.” 12 Agundak elpech chagipech lo umu douk wo chunek bilip umu God e, wak. Echech yet imas chunubu chugipech ihenyumali lo duldul kobi balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Lo nyakli, “Elpen nyunubu nyugipech ihenyumali lo nyaklien uli pasin duldul umu, enyen eke nyupe kalbu eheh nyumneh.”

13 God ananin lo douk nyakli, “Meichi elpech chublo enen lo uli, echech douk hevi nyaltowech ali eke chunubu chupe sisahw. Wakuli apak douk Krais nalau apakin hevi ali nakwachihapu umu mupe fri. Umu moneken, God ananik buk douk kwakli, “Chanatimaguk elpech douk chenek nyilimumech cheil lowas uli, echech douk God nohwalech yowechi ali naklimu chunubu chupe sisahw.” 14 Krais nenek enyudak moul umu enyudak yopinyi seiwak God naklipu Ebraham umu eke nyutoglomu kipahechi elpech douk echech wo Juda uli e. Nenek namudak umu apak wosik munek bilip umu Krais ali mulau God ananin Michin kobi seiwak anan nakliyuk adulin atin balan umu.

God Ananin Lo Eke Kobi Nyusimaguk Ananin Adulin Atinyi Promis, Wak

15 Ipak sachich owachich, nameitu yakli iklipepu enen balan umu agundak apak elpech mape magimeh umu. Sapos biam almam huwechik enen adulin atinyi balan kontrak umu hunek enech echudak umu, enyebuk balan deke kobi wata enen elpen nyublowen o nyuwemagu enen balan alagun, wak meyoh. 16 Enyudak adulin atinyi balan, God douk naklipu Ebraham nanu enen ananin bahlen. God ananik buk douk wo kwuklimu wolobaichi elpech e. Wo kwukli, “Nyak nyunu nyakich bahlechich” e, wak. Wakuli God ananik buk kwakli, “Nyak nyunu enen nyakin bahlen.” Enyudak balan douk nyakli atin elpen. Ali enyudak elpen douk Krais. 17 Bawogenyumu enyudak yekin balan douk namudak. God nakli enen adulin atinyi balan kontrak naklipu Ebraham. Douk aliga 430-poleich yohwleguh chanak chadiyuk, ali enyudak God nakaguk Moses enyi lo adakio nyatoglu. Enyudak lo douk nyagikuk nyatoglu, wakuli enyen douk wo nyunokwnumu nyublo enyudak kontrak ali nyusimaguk ananin adulin atinyi promis e, wak. 18 Ali sapos apak mugipech lo ali mulau enechi enech yopichi echudak muglemech ele, orait apak mudukemech namudak. Apak douk wo mugipech enyudak adulin atin balan ali mulawech e, wak. Wakuli God naklipanu enyudak atin aduligeinyi balan Ebraham ali nagakomanu meyoh. 19 Namudak ali lo douk nyanamali apak umu moneken? Enyen douk God nagikuk nenyanuh-umapali ananin promis umu abudak nyultab munek yowenyi abali, enyen eke nyugilapapu ali mudukemech mukli apak monek yowenyi. Ali enyudak lo douk nyape aliga anudak Ebraham ananinu bahlaninu seiwak God nakliyuk adul atimu eke nutogloluli natoglu. Enyudak lo douk God naklipali enselahas chanaki chaklipu Moses. Moses douk nape olokohun umu apak manu God uli, ali Moses nanaki noku apak. 20 Nape olokohun nalahemu balan uli eke nulahemen malmu sapos woblech atich elpech chupemu? Eke wak. Orait God douk anan atunu meyoh ali wak enech umu chugakomanu e, wak. Anan atunu wosik nakapu ananin adulin atinyi balan promis.

Enyudak Lo Douk Nyagilapapu Yah Meyoh Umu Munamu Krais

21 Enyudak promis douk wak anah yah umu God nuhwalu elpech duldulichi ali enyudak lo kipaihi yah e, wak. God anan wo bieh yegwih umu nuhwalu elpech duldulichimu e, wak. Anan douk atuh yah meyoh. Douk sapos enen lo deke wosik nyugakomapu munubu mupe kalbu eheh nyumneh ele, orait God deke nuhwalapu duldul-ipalimu agundak mugipech enyudak lo umu. 22 Wakuli wak. God ananik buk douk kwakli, “Enenyi enen yowenyi nyanubu nyowechikech dadag apudak atapich elpech.” Enyen nyowechikapu namudak umu apak monek bilip umu Jisas Krais uli eke mulau yopichi echudak. Echudak douk seiwak God nakli adulin atinyi balan umu nuku echech chenek bilip umu Krais uli. 23 Abudak nyultab ahudak yah chenek bilip umu watak hutoglu abalimu e, enyudak lo douk nyanubu nyowechikapu mape aliga aliga ahudak yah chenek bilip umu hatoglu honowoleh. 24 Lo douk nyape nyagilapapu yah meyoh nyalawapu aliga aliga Krais natoglu monek bilipumanu umu God nuhwalapu duldulipali elpech. 25 Nameitu douk bilip nyatoglu ali lo awata nyupe nyugilapapu yah e, wak.

Apak Monek Bilip Umu Krais, Ali Dakio Matoglu God Ananipu Batowich

26 Ipak panatimaguk douk pakli Krais Jisas ananin balan adulin atin pahwen pagipechen. Namudak ali God nohwalepu ananipu batowich. 27 Meipali ipak douk chenek baptaisumepu umu Krais ananin yeul ali penek pas anan uli, ipak douk apanubu patoglu kobi anan yet umu. 28 Namudak ali echech Juda wak enech sik, echech kipaichi enech sik, chape chakamomu kipaichi chenemech moul meyoh uli enech sik, chape fri uli enech sik, almam sik ali almagou onou sik e, wak. Ipak panatimaguk douk penek pas Krais ali panubu patoglu atin elpen meyoh. 29 Sapos ipak pupe Krais ananipamu, orait enyudak douk nyenekepu pape Ebraham ananipu bahlechich. Ali kwali eke pulau yopichi echudak douk seiwak God naklipanu adulin atin balan Ebraham umu eke nukaneyech uli.

Copyright information for `APE