Hebrews 4

God Ananich Elpech Eke Chunak Chuwich Chunu Anan Chupe Chunek Malolo

God ananin adulin atinyi balan umu ananich elpech chuwich chunu Anan chupe chunek malolo umu douk watak dodogowin nyape. Douk namudak ali yakli apak munubu munenek yologimu kobi enen atin nyudukuk atap umu kobi nyunak nyuwich nyunu God nyupe nyunek malolo, wak. Apak douk chopuk memnek God ananin yopinyi balan kobi seiwak apakich popech yamech chemneken umu. Echech douk chemneken, wakuli enyen wo nyunekumech enen yopinyi e, wak. Umu moneken, echech wo chunubu chusuh God ananin balan dadag chugipechen e, wak.

Nameitu, apak douk masuh God ananin balan dadag magipechen uli, apak douk eke munak munu God mupe munek malolo. Kobi balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. God nakli,

“Yek douk nyihihichi-wemu echudak chechegeik yekin balan uli. Cheneke namudak ali yalimu iluh yanubu yakli adul atimu echech eke kobi chuwich chunu yek mupe munek malolo, eke wak.”
God aseiwak nokwalmu agudak nohobigu ali ananin moul nyatuh, wakuli anan douk wata nakliyuk namudak.
Umu moneken, enen balan nyetemu God ananik buk uli douk nyaklimu ahudak namba 7 nyumnah. Nyakli, “God nenek enechi enech echudak neyatech 6-poleih nyumneh. Ali hakli namba 7 umu anan nenek malolo.” Balan dukwechuk yenyemu nyetemu chihah uli, God douk nakli, “Echech eke kobi chuwich chunu yek mupe munek malolo, eke wak.” Enyudak adulin atinyi balan douk watak nyape namudak, ali nameitu yah douk hapemu enech chuwich chunu Anan chupe chunek malolo. Seiwakichi douk chalik chemnek God ananin balan, wakuli chechege-yenyuk. Namudak ali echech wo chunak chuwich chunek malolo e, wak. Namudak ali God wata natalih kipaibali nyultab ali nohwalabu “Doumun”. Aliga wolobaichi yalahas chanak chadiyuk, ali anan God nohul king Devit ali Devit nakli enyudak atin balan nyetemu nyalik uli. Devit nakli God neyagwleh enyudak, nakli,

“Doumun sapos yek God iklipepu enen balan umu, ipak kobi pichege-yenyuk, wak.”
Douk sapos Josua nulik echech Isrel chunak chuwich chunek malolo Kenan atugun ele, God deke kobi wata nutalih kipaibali nyultab alagun umu nukli ananich elpech chuwich chenek malolo umu, deke wak. Wakuli anah nyumnah douk watak hapemu God ananich elpech chunak chuwich chunek malolo umu. Kobi seiwak susubati nalik nenek enechi enech echudak neyatech 6-poleih nyumneh ali hakli namba 7 umu anan nape nenek malolo umu. 10 Meichi echebuk douk chuwich chunek malolo kobi God naklimu uli, echech douk cheyatak echechin moul ali chawich chenek malolo kobi seiwak God neyatak ananin moul ali nenek malolo umu. 11 Douk namudak ali apak imas munubu dodogowipu atupamu muwich munek malolo
Tik futnot umu Hibru 3:11.
namudak. Munek namudak umu eke kobi enech chudukuk atap umu kobi chuwich chunek malolo, wak. Kobi seiwak ipakich bahlagas chechege God ananin balan ali wo chuwich chupe chunek malolo umu e.

12 Apak kobi michege God ananin balan, wak. Umu moneken, ananin balan douk nyanubu dodogowin atin ali deke nyunek enechi enech yopichi echudak. Enyen douk nyanubu wanohwin atin nyechalakuk ihog bainatog douk chowatog chenek eles wibul wobul umu. Isave nyoble elpech nyawich gani numun douk apakip ulkwip uli michich chapemu, nyechalakuk nyanubu nyawich nyasuh gani douk biguh hwatakamu nyawich nyasuh abal blolu biguh uli. Nyawich ali anyape nyowolehi enenyi enen apakip ulkwip polomen uli nyanu enyudak apak oub baitak umu muneken uli. 13 Apak douk wo munokwnumu mubechuk enech echudak umu God e, wak. Anan yet nokwalmu enechi enech echudak ali natulich umu douk chonowoleh chapeli yopugun-maluli atich. Kwali apak eke muklipanamu ihenyumali enenyi enen apak moneken uli pasin.

Jisas Anan Douk Nanubu Nebenali Pris Nechalakuk Hanatimaguk Pris

14 Apak douk ananu nanubu nebenali pris nape olokohun umu apak manu God ali nape nagakomapu. Anan douk God ananinu nuganinu Jisas. Anan douk ananak nawich heven, agundak God napemu. Namudak ali apak douk munubu musuh ananin balan dadag. Enyudak balan douk apak mape magipechen ali meyagwleh elpech chemnekapamu. 15 Apakinu nanubu nebenali Pris douk adul isave nenelekapu ali nagakomapu. Abudak nyultab enenyi enen yowenyi nyunakumali apak ali wo dodogowipu abali e, Anan douk nanubu nadukemu apakin tinytin ali nagakomapu. Ali anan, Satan douk nechakamanu iheh yegwih umu nunek yowenyi kobi apak umu. Wakuli Anan wo nugoul nunek enen yowenyi e, wak. 16 Douk Jisas nape nagakomapu namudak ali apak kobi elgeipu, wak. Munubu dodogowipu atupu ali munak muwich agundak douk God nanubu nape nebenali ali nagakomu ananich elpech meyoh umu. Munek namudak ali abudak nyultab yowenyi nyukli nyunaki ali apak kobi dodogowipu abali, anan eke biguh hugamapu ali eke nugakomapu meyoh.

Copyright information for `APE