Hebrews 7

Melkisedek Anan Douk Nanubu Nebenali Pris Douk Nenek Moulamu God Uli

Anudak alman Melkisedek douk nebenali king umu wabul yeulibulmu Selem. Anan douk chopuk ananu pris ali isave nenek ofa enechi enech noku anudak God douk nabouk ihechumali echudak chabihuk uli. Seiwak Ebraham nanamu wanoh nabouk amudak nebemi almam king hagak ali wata natanamomu wabul. Nape nanak ali anudak Melkisedek nanaki nogwatanu yah. Nogwatanu ali nasolik God umu nunekumanu yopinyi anan Ebraham. Ali Ebraham naitak nobuk ihechumali echudak douk nanamu wanoh nechuhulili umu tenpoleip hip. Ali atup hip douk noku Melkisedek. Bawogenyumu enyudak yeul Melkisedek douk nyakli, “Nebenali alman king douk nenek duldulinyi atin pasin uli”. Enyudak balan umu nape king umu wabul Selem umu, bawogenyumu enyudak balan douk nyakli, “Anan nape nebenali alman king nagakomu ananich elpech ali wanogwiluh wak chape kalbu chenehilau.” Anudak alman Melkisedek, balan nyetemu God ananik buk uli douk wo nyuklipapamu ananinu aninu o mamakik o enech ananich popech yamech e, wak. Chopuk nyultab naitak abali o nagak abali apak wo mudukemabu e, wak. Anan douk nenek pris nape namudak ati eheh nyumneh kobi God ananinu Nuganinamu. Wak nune julug e.

Ali douk yakli ipak ulkwip pulomu anudak nanubu nebenali alman Melkisedek. Tik, Ebraham anan douk apakinu yeul nyakihanali susubeinu yamenu. Wakuli anan nagwuduk yopichi echudak douk nanamu wanoh nechuhulili umu ten poleip hip, ali atup hip douk noku Melkisedek. Enyudak lo seiwak God nakaguk Moses enyi douk nyakli amam hitak Livai ananip awilop ali hutoglu pris uli atum imas hulau enech echudak douk echech Isrel chonogwatech uli. Echech douk chanu amam apudak awilop Livai chanubu atich chaitak atunu yamenu Ebraham. Wakuli enyudak lo nyakli namudak. “Echech asudak anas awilas imas chugwuduk ihechumali chonogwatech uli echudak umu ten poleip hip ali atup hip imas chuku amam pris.” Anudak Melkisedek, anan douk wak ananu echech apudak awilop Livai e, wak. Wakuli Melkisedek douk nalau anagunich umu echudak Ebraham nechuhulili. Nalawech iyuh ali nasolik God umu nunekumanu yopinyi Ebraham. Enyudak yopinyi douk seiwak God naklipanu adulin atinyi balan umu eke nuneken-umanu nupe kalbamu. Ali apak douk madukemech. Elpen nyusolik God umu nunekumen yopinyi kipainyili, enyebuk elpen douk yeul nyakihen nyechalakuk enyudak enen douk enyen nyusolik God umu nunekumen yopinyili. Amam pris douk halau anagunich umu echudak douk echech Isrel chonogwatech uli, amam douk wak hunubu hupeye, wak hagak. Wakuli anudak alman Melkisedek douk nalau anagunich umu echudak douk Ebraham nechuhulili, anan douk nape eheh nyumneh kobi God ananik buk kwaklipapamu. Livai douk nanubu bawagas umu amam pris haitak ananip awilop uli. Amam douk halau anagunich umu echudak douk echech Isrel chonogwatech uli. Abudak nyultab Ebraham nakanu anagunich umu nechuhulili echudak Melkisedek abali, apak deke mukli enyebuk douk kobi Livai nakanamu. 10 Apak deke mukli namudak umu moneken, adul ababuk nyultab Ebraham nakanu anagunich umu nechuhulili echudak Melkisedek abali, Livai douk watak nitak e, watak. Wakuli douk wolobaichi yalahas chanakuk ali anan douk naitak apudak Ebraham ananip awilop atup.

Ananu Nanubu Nebenali Pris Douk Naitak Nechalakuk Seiwakimi Pris

11 Seiwak echech Isrel chalau lo umu agundak chunek lotumu God umu. Ali enyudak lo douk nyakli amam apudak awilop Livai atum husuh enyudak moul pris. Ali sapos enyudak moul nyunek elpech chutoglu duldulich ele, God deke kobi wata nuklimu kipainali pris nutoglu, wakuli wak. Anudak nupoleinu pris douk wo nuduk Eron e, wak. Nanubu natoglu kobi Melkisedek umu. 12 Douk anudak nupoleinu pris natoglu ali enyudak lo seiwak God nakaguk Moses enyi imas nyunek senis. 13 Anudak yaklipepu-manaluli pris douk kipaipi awilopinu. Anan douk wo nitak apudak awilop Livai e, douk isave hasuh enyudak moul pris ali henek moul alta hakanu echudak God ulimu e, wak. 14 Ali apak douk madukemech. Apakinu Diginali douk naitak apudak awilop Juda. Ali seiwak, Moses douk wo nuklimu amam Juda husuh enyudak moul pris e, wak.

15 Apak douk matik anudak nupoleinu pris natoglu nanubu naduk Melkisedek. Namudak ali munubu mudukemech kalbu umu anan douk yeul nyakihanu nechalakuk amam pris douk haitak apudak awilop Livai uli. 16 Anan douk wak nitak Livai ananip awilop ali dakio nutoglu pris e, wak. Anan natoglu pris umu moneken, anan douk nanubu dodogowinu atunu ali eke nupe eheh nyumneh kobi nugak, wak. Namudak ali anan dakio natoglu pris. 17 Balan nyetemu God ananik buk uli, God douk nakli namudak. nakli,

“Nyak eke nyune pris nyupe namudak eheh nyumneh kobi Melkisedek umu.”
18 Enyudak balan douk nyagilapapu duldul. Nameitu God douk nene rausim-umaguk ananin nyalik uli lo. Umu moneken, enyen douk wo dodogowin ali nyunokwnumu nyugakomapu e, wak.

19 Elpech douk chagipech lo seiwak God nakaguk Moses enyi ali chenek lotumu God uli, anan God douk wak nutulich ali nuhwalech duldulichi e, wak. Namudak ali God douk nenekumapu kipaihi yopuhi yah. Ahah douk hanubu hechalakuk halik uli umu chagipech lo umu. Nameitu apak douk mugipech ahudak nupoleih yah ali munak mupe halakatimu God.

20 Seiwak abudak nyultab God natalih Jisas umu nutoglu nebenali pris abali, anan douk wo nutalihanu meyoh e, wak. Nalimu ananin yet yeul nakli adulin atin dakio natalihanu. Wakuli amam seiwakimi pris douk wo nutaliham namudak e, wak. 21 God nautu Jisas umu enyudak moul pris abali, anan douk nanalimu ananin yet yeul nakli adulin atin dakio nautunu natoglu pris. Nautunamu, balan nyetemu God ananik buk uli douk nyakli namudak,

“Diginali nalimu ananin yeul ali nakli adulin atin, nakli, ‘Nyak eke nyunek pris nyupe namudak eheh nyumneh.’”
22 God nalimu ananin yeul nakli adulin atin ali natalih Jisas natoglu pris namudak. Namudak ali apak madukemech umu Jisas natoglu nebenali alman ali nape olokohun umu apak manu God. Anan douk nanubu nanokwnu ali nenek enyudak dodogowinyi balan kontrak nyanubu nyatoglu adulin atin. Enyudak kontrak douk nyanubu nyechalakuk nyalik uli lo. 23 Seiwak douk wolobaimi almam isave hatoglu pris. Umu moneken, amam isave hagak ali henek senis senis. Wak hunek pris hupe namudak ati e, wak. 24 Wakuli Jisas douk wak namudak e. Anan douk nape eheh nyumneh ali nasuh enyudak moul pris. Eke kobi ananu nulau ananik outuk, wak. 25 Namudak ali wihlu wehlu anan douk nanubu nanokwnumu nunolau echebuk elpech douk chunamali God umu ananin yeul ali nugakomech chunubu chupe kalbu. Umu moneken, anan douk nape eheh nyumneh ali isave nenek beten nasolik God umu nugakomech. 26 Anudakmali nanubu nebenali pris douk nanubu nanokwnumu nugakomapu. Anan douk nanubu duldulinu. Wak nunek enen yowenyi nyupenyunu e. God natulunamu douk nanubu nape duldul yopuyopunu. God nalawanu nakih nape gani iluh heven yeul nyakihanu ali napeik sik umu echech chenek yowenyili. 27 Amudak anam halik uli hanubu nebemi pris douk moul nyapenyum umu hunek ofamu echudak huku God wihlu wehlu. Susubati amam halik henek ofamu echudak hoku God umu nenekuk amamin heneken uli yowenyi nyalik. Ali echech almam almagou douk adakio henek ofamu echudak hoku God ali nenekuk echechin cheneken uli yowenyi. Wakuli Jisas, enyudakmali moul douk wak. Anan douk nenek ofa atuh meyoh nakanu anan yet God ali julug. 28 Seiwak amudak hanubu nebemi pris douk henekam kobi lo God nakaguk Moses enyi nyaklimaluli, amam yet wo dodogowim e. Wakuli enyudak adulinyi balan douk God nalimu ananin yet yeul nagikuk nakliyen nyagimali lo uli, enyen douk nyatalih God ananinu Nuganinu natoglu pris. Anudak nanubu nebenali pris douk nanubu duldulinali ali eke nunubu nupe namudak ati eheh nyumneh.

Copyright information for `APE