John 20

Jisas Nagak Wakuli Wata Chopuk Naitak Nape

(Matyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

Ali wehluwih aglupil ahudak susubeih nyumnah
Putik futnot umu Mt 28:1.
umu wik, wata yomotokweh ali Maria douk kwanaki Makdala uli kwaitak kwanak umu kutik hulupihw agundak hanugomu Jisas umu. Douk kwanak wakuli kwatik umu amudak utam douk hechosom umu hagah nuguhigamu iwagaluli douk wo mutaku nuguhigamu e, wak. Manak makusuk algas.
Douk kwatikuk namudak ali kwatanamu kwasahul kwanak kwaklipu Saimon Pita nanu anudak ananu disaipel douk Jisas anan ulkum manubu manohwanu uli kwakli, “Enech chanaki chawich hulupihw ali chohul apakinu Diginali chalawanu chanak. Ali apak douk wo mudukemu agnabuk chanak chanabuk umu e, wak!”

Douk okwok kwaklipam namudak ali Pita nanu anudak ananu disaipel haitak hasahul hanak gani douk iwagu golomu. Hasahul hanak, wakuli anudak ananu disaipel nadiyuk Pita ali anan nalik nanak natoglu agundak iwagu golomu. Nalik nanak natoglu ali wo nuwich e. Neyotu aduk meyoh nape nogolpamu natiku numunahigamu agudak hulupihwigu iwagu. Natulugunu ali natiku ehudak chogolihwihi luseh atih hakusuk. Saimon Pita douk nagimanu nanaki ali nanaki nanubu nawich hulupihw. Nawich ali natik luseh atih hakus. Ali ahudak lupah douk hapnugumanu boglom umu douk wo hunu ehudak eneh hukus atugun e, wak. Ahah douk kobi enech chadalechah ali hanak hakusuk sik umu. Ali anudak disaipel douk nalik nanak natoglomu iwagaluli chopuk nagipech Pita nawich natik ehudak luseh. Natulih ali nenek bilip nakli aduligu atugu Jisas douk naitak nape. Ali ababuk nyultab, apak douk chopuk watak mugamu mudukemu balan nyetemu God ananik buk uli e, umu Jisas douk eke nugak wakuli eke wata nitak nupemu, wak. 10 Douk amudak biam disaipel hatikuk iwagu ali wata hatanamamu wabul.

Jisas Natoglomu Maria Douk Kwanaki Makdala Uli

(Matyu 28:9-10; Mak 16:9-11)

11 Douk amam hanak ali Maria kweyotuk adukahigamu iwagu hulupihw kwape kwoleh. Kwoleh ali kwogolpamu kwape kwatiku numunahigamu. 12 Kwatulugunu ali kwatiku biech enselahas douk cheneki chogalihwihi atih luseh uli chapeli. Kwatulich chape okwobuk outuk douk susubati Jisas nakus umu. Enen nyape boglom makus umu ali enen agundak ayas umu.

13 Ali chasolikokwi chakli, “Nyak nyape nyeleh umu moneken?”

Ali okwok kwakli, “Enech chanaki chohul yekinu Diginali chalawanu chanak. Chalawanu ali yek douk wo idukemu agundak chanak chanabuk umu e, wak.”

14 Douk kwakliyuk namudak kwakli kutanamu kutulugunuk ali kwatik Jisas neyotu. Kwatulunu wakuli wo kwudukemech umu anan douk Jisas e, wak.

15 Ali Jisas nasolikok nakli, “Nya, nyak nyape nyeleh umu moneken? Ali chopuk douk nyape nyaulimu omuni?”

Douk nasolikok namudak ali okwok kwakli anan eke nenek moul agnabuk yawihas uli. Namudak ali kwaklipanu kwakli, “Nebenyali, sapos nyak nyunahul nyunak nyunabukuk anagun umu, nyak wata nyuklipemogun ali inak inahuli.”

16 Wakuli Jisas nanubu nasolikok okwokin yeul nakli, “Maria.” Ali okwok kwatanamu kwatulunu ali kweyagwleh tokples Hibru kwakli, “Rabonai.” Enyudak balan Rabonai douk chakli, “Nebenali Tisa.”

17 Wakuli Jisas naklipok nakli, “Nyak kobi nyususuhwe, wak. Umu moneken, yek douk watak itanamu ilto ikih itik yekinu Aninu e, watak. Ali nyak douk nyunak nyuklipu yekim owahlim amam disaipel, umu yek eke itanamu ilto ikih itik yekinu Aninu. Anan douk chopuk ipakinu Aninu. Anan douk yekinu God ali ipakinu God chopuk.”

18 Ali okudak Maria kwanaki Makdala uli kwatanamu kwanaku. Kwanaku ali kwaklipu apak Jisas ananipamu disaipel umu agundak kwatikuk Diginali ali naklipokwimu kunaki kuklipapu enyudak balan douk kwaklipapamu.

Jisas Natoglomu Ananim Disaipel

(Matyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19 Ali wabigun umu ahudak susubeih nyumnah umu wik
Putik futnot umu Mt 28:1.
halakatimu wab ali Jisas ananipamu disaipel manak mawich mowachabal mape anatu wilpat. Apak douk elgeipomu echech Juda echechim nebemi ali manak mawich mowaluk duahas numun ali mape. Douk mape wakuli Jisas nanaki neyotu agundak apak mapemu ali nakli, “Ipakiluh apaluh hlulu kalbu.”
20 Douk nakliyuk namudak ali nogilapopu wis agundak amam soldia henek nyilimanu kruse umu sanu agundak labusinamu douk soldia nakumanu bulawog umu. Douk anan nogilapapu nyublug matulug ali manubu monehilau malikuk umu agundak matik apakinu Diginalimu.

21 Ali Jisas wata chopuk naklipapu nakli, “Ipakiluh apaluh hlulu kalbu. Yek eke ikegepu punak punek yekin moul kobi likuk yekinu Aninu nakagasi yek yanamali apudak atap umu.” 22 Douk nakli namudak ali nehepich ananip yap panamali apak ali nakli, “Ipak pulau God ananin Michin. 23 Sapos ipak kobi pusuh enech elpech echechin yowenyi pupe ali pukleyenyuk umu, orait echechin yowenyi eke kobi wata nyupenyich, wak. Wakuli sapos ipak pusuh echechin yowenyi pupe ali kobi pukli pukleyenyuk umu, orait echechin yowenyi eke wata nyupenyich.”

Tomas Natik Jisas

24 Tomas enyudak enen yeul chohwalanamu Didimas uli douk ananamu apak Jisas ananipamu 12-poleipu disaipel. Ali ababuk nyultab Jisas nanaki natoglomopu abali, anan douk wo nunapu mupe ye, wak. 25 Ali apak anapu disaipel maklipu Tomas makli, “Apak amatulunu apakinu Diginali.”

Wakuli Tomas nakli, “Sapos yek itik nyublug wis douk nyiguh hwawich umu ali iwemu hah umu, yek eke inek bilip ikli adul. Ali chopuk sapos iwemu wis agundak labusinomu douk soldia nakumanu bulawog umu, yek eke inek bilip ikli adul. Wakumomu eke wak.”

26 Douk aliga anagu wik gechalakuk ali apak Jisas ananipamu disaipel wata manak mowachabal mape atugun atudak wilpat. Ali ababuk nyultab Tomas douk chopuk nanopu mape. Mawich mowaluk chanatimaguk duahas ali mape numun. Mape wakuli Jisas nanaki neyotu agundak apak mapemu ali nakli, “Ipakiluh apaluh hlulu kalbu.” 27 Ali naklipu Tomas nakli, “Nyak wemu nyakih hah agundak yekis wis douk nyiguh hwawich umu. Ali chopuk nyuwemu wis agundak labusiwemu. Nyak kobi nyusuh bien tinytin, wak. Yek yakli nyak imas nyunubu nyunek bilip nyukli yek adul yagak ali wata chopuk yaitak yape.”

28 Ali Tomas nebemanu balan nakli, “Nyak douk yekinyu Diginyali ali yekinyu God.”

29 Ali Jisas naklipanu nakli, “Nyak douk nyatiwe ali dakio nyenek bilipume. Ali echebuk elpech douk wo chutik yek wakuli chusuh yekin balan chukli adulin uli, echech wosik iken chunubu chunehilau.”

Bawogenyumu Balan Umu Jon Nenyemu Okudak Buk Umu

30 Jisas douk nenek wolobainyi God atunu neneken uli moul chopuk ali ananipu disaipel matulin. Neneken ali yek douk wo iwemu balan umu nyanatimaguk anan neneken uli moul okudak buk e, wak. 31 Ali balan nyetemu okudak buk uli, yek douk yenyemomu yakli ipak putalihen ali punek bilip pukli Jisas anan douk Krais, anudak douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli. Ali chopuk umu punek bilip pukli Jisas anan douk adul God ananinu Nuganinu. Punek bilipumanu namudak ali ipak eke punubu pupe kalbu eheh nyumneh.

Copyright information for `APE