John 9

Jisas Nagabe Ananu Nabes Sechukanali

Jisas nape nanak ali natik ananu nabes sechukanali alman. Anan douk seiwak mamakik kwonalali atimu nabes sechukanu nape namobuk. Ali apak Jisas ananipu disaipel masalik Jisas makli, “Tisa, omuni nyeneken uli yowenyi nyenekanu ali anan dakio nabes sechukanu nolu ananik mamakik okwokih apahw ali kwonalali? Ananin yowenyi meyoh nyenekanu waka ananich mamechich echechin yowenyi nyenekanu?”

Douk amam hasolikanu namudak ali Jisas nakli, “Anan nabes wo sichukanamu yowenyi anan nanu ananich mamechich echechin e, wak. Anan douk nabes sechukanamu yek igilapu elpech umu agundak douk God deke wata nugabeyanamu. Ali nameitu abudak nyultab douk kobi nyumnah umu, ali apak mupe munek God douk nakagasi yek yanakili ananin moul. Ali anabu eke bunakili nyultab eke kobi douk wab umu. Ali ababuk nyultab eke kobi enech elpech chupe chunek God ananin moul, wak. Nameitu abudak nyultab yek yape apudak atap umu, yek yape kobi douk lait umu. Ali yek yenek wolobainyi yopinyi moul yopugunmu atugun umu wolobaichi chutiwe ali eke chugipeche munek enyudakmali atin yopinyi moul.”

Douk Jisas nakliyuk namudak ali nokuseh amnab naku alpigas nenekab batoglu kobi masil umu. Ali noluhul nalayak anudak nabes sechukanali ananis nabes. Douk nalayakumanu ali naklipanu nakli, “Nyak nyunak wayag chohwalagamu Siloam uli ali nyichlokuh.” Bawogenyumu enyudak yeul Siloam douk chakli “Nakaganu nanak.” Douk nanak nechlokuh ali anan nabes wata satulugun ali natanomalimu wilpat.

Ali echudak douk chananu chape atugunmaluli chanu echebuk likuk chatulunamu nape nonotaul elpech umu chukanu echudak uli douk chatulunamu wata natulugun umu ali chakli, “Nani douk nabes sechukanu nape nonotaul elpech umu chukanu echudak uli o nani kipainali?”

Wakuli enech chakli, “Douk anan wo.” Ali enech chakli, “Anan wak. Anan douk kobi anudak nabes sechukanalimu.” Wakuli anan yet nanubu nakli, “Douk yek wo, nabes sechukeli.”

10 Naklipech namudak ali echech chasolikanu chakli, “Nyak nyenekas malmu nyakis nabes, umu nameitu wata nyatulugun umu?” 11 Nemnek ali nebemech balan nakli, “Ananu alman chohwalanamu Jisas uli nanaki nohul amnab nokusehab nenek masil ali nalayokume nabes. Anan nalayokume ali nekegemu inak ichlokuh agudak wayag Siloam. Ali yek yaitak yanak yechlokuh ali yekis nabes wata satulugun. Ali nameitu yek dakio yatulugun.” 12 Ali echech chasolikanu chakli, “Anudak Jisas douk nape agunmu?” Ali anan nakli, “Yek wo idukemanu e.”

Amam Farisi Hatik Anudak Douk Likuk Nabes Sechukanali

13 Ali echech chalau anudak likuk nabes sechukanali chanak umu amam Farisi. 14 Ali ahudak nyumnah Jisas nokuseh amnab nagabe anudak nabes sechukanali ananis nabes umu douk Sabat, ahudak nyumnah douk lo nyakli kobi chunek enen moul umu. 15 Douk chalawanu chanak chatoglu gani amam Farisi hapemu ali amam hasolikanamu agundak anan nenek malmu ali dakio wata natulugun umu. Ali anan naklipam nakli, “Anan nokuseh amnab nenekab batoglu masil ali nalayokume yekis nabes. Nalayokume douk yanak yakwlupaluk ali wata yatulugun.” 16 Nakli namudak ali anam amam Farisi hakli, “Anudak nagabemanu nabes anudak alman uli, anan douk wo God nukaganu nunakili e, wak. Umu moneken, anan douk wo nugipech enyudak lo umu kobi enech chunek enen moul ahudak nyumnah Sabat umu e.”

Wakuli anam hakli, “Sapos anan douk ananu napemu nenek yowenyi ulile, anan douk deke kobi nunek enyudakmali God atunu neneken uli moul, wak.” Douk heyagwleh namudak ali anam hasuh enen tinytin ali anam hasuh enen.

17 Ali amam Farisi wata chopuk hagamu hasolik anudak likuk nabes sechukanali hakli, “Nyak nyakliyanu malmu anudak nagabemenyu nabes uli? Anan douk ananu yopunali alman waka ananu yowenali?”

Wakuli anan nebemom balan nakli, “Anan douk ananu profet.”
18 Anan nakli namudak, wakuli amudak nebemi Juda douk wo huklimu hunek bilip umu agundak likuk anan douk nabes sechukanu ali nameitu wata natulugun umu e, wak. Ali amam henekumech balan ananich mamechich chanaki. 19 Douk chanaki ali hasolikech hakli, “Anudak douk ipakinu nuganinu? Ali chopuk anan douk seiwak mamakik kwonalali ali nabes sechukanu nape namudak ati? Ali anan douk nenek moneken, umu nameitu wata natulugun umu?”

20 Wakuli ananich mamechich chakli, “Adul, anudak douk ohwakinu nuganinu. Ali ababuk nyultab mamakik kwonalali atimu anan wo nutulugun e, wak.” 21 “Wakuli ohwak douk wo wudukemech e umu anan nenek malmu ali dakio wata natulugun umu. Chopuk ohwak douk wo wudukemu anudak nagapechumanu nabes uli e, wak. Anan douk ayopunali. Pusalik anan yet nuklipepu!” 22 Echech Juda echechim nebemi douk ahowechik balan, umu hakli meichi elpech chukli Jisas anan douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech ulimu, amam eke kobi hukutuwechuk chuwich ati atudak echech Juda chape cheyagwleh balan atali wilpat, wak. 23 Douk namudak ali anudak nabes sechukanali ananich mamechich elgeich ali chakli, “Anan douk ayopunali. Pusalik anan yet nuklipepu.”

24 Ali amam hohwalu anudak nabes sechukanali anah alagun ali hasolikanu hakli, “Nyak nyulimu God ananin yeul umu kadak nyak eke nyukli adulin atin balan! Apak madukemech umu, anudak alman nagabemenyu nabes uli douk ananu nenek enenyi enen yowenyili.” 25 Ali anan nebemom balan nakli, “Yek wo idukemech e. Anan douk ananu yopunali waka ananu nenek yowenyili. Wakuli atin yek yadukemen uli douk Enyudak. Seiwak nabes sechuke, wakuli nameitu wata yatulugun.” 26 Wakuli amam nebemi Juda hasolikanu hakli, “Anan nenekenyu malmu ali dakio nagabemenyu nabes nyatulugun?”

27 Ali anan nebemom balan nakli, “Yek douk adukwechuk yaklipepu, wakuli ipak douk pakli wak umu pumnek. Ipak pakli pumnek wolobaih atih umu moneken? Ati ipak douk chopuk pakli pugipechanu putoglu ananipu disaipel, waka?”

28 Wakuli amam haklipanu enen enen hakli, “Nyak douk anabuk nagabemenyu nabes uli ananinyu disaipel. Apak wak. Apak douk Moses ananipu disaipel. 29 Apak madukemech umu seiwak God douk nanu Moses heyagwleh. Ali nameitu anudak Jisas, apak douk wo kwalowi mwudukemech umu agundak anan nanakumali e, wak.”

30 Wakuli anudak douk seiwak nabes sechukanali nakli, “Enyudak douk nyanubu enen sik dodogowinyi moul! Anan nagabeme yekis nabes, wakuli ipak douk wo pudukemech umu agundak anan napeli ali naitak nanakumali e, wak. 31 Apak madukemech umu, God eke kobi numnek echudak douk chenek enenyi enen yowenyi uli chusalikanamu, wak. Anan eke numnek echebuk douk chenek lotumanu ali chagipech ananin laik uli atich. 32 Seiwak aliga aliga nameitu, apak douk wo kwalowi muti mumnek umu enen elpen nyagabemen nabes kipainyi, douk mamakik kwenylali atimu sechuken sape namudak ali enyen wata nyutulugun e, wak. 33 Ali anudak alman douk kobi nunali God hupeli ali nukaganu nunakile, anan deke kobi nunek enen enyudakmali moul, wak.”

34 Wakuli amam nyihihichim ali haklipanu hakli, “Likuk wata mamakik kwenyalali ati nyenek enenyi enen yowenyi aliga nameitu ali nyakli nyupe nyunek skulumapamu bawogenyumu balan umu God ananin balan apak?” Ali amam hahwanu howachanu natoglu aduk atudak echech Juda chowachabal chape cheyagwleh balan atali wilpat.

Echebuk Douk Wo Chunek Bilip Uli E, Echech Douk Chape Kobi Nabes Sechukech Ulimu

35 Jisas nape ali nemnek umu agundak echech Juda echechim nebemi hasuh anudak likuk nabes sechukanu uli ali howachanu natoglu aduk umu. Nemnek ali naitak natimanu nanak. Douk nanak nogwatanu ali nasolikanu nakli, “Nyak nyenek bilip umu Anudak Alman douk natoglu aduligeinyi elpen uli o wak?” 36 Ali anan nebemanu balan nakli, “Nebenyali, Anudak Alman natoglu aduligeinyi elpen uli douk meinali? Yakli nyuklipemanu ali yek eke inek bilipumanu.”

37 Ali Jisas naklipanu nakli, “Nyak douk anyatulunu. Anudak alman, anan douk nameitu nanenyu pape peyagwleh.” 38 Douk Jisas nakli namudak ali anudak alman nakli, “Diginyali, yek yenek bilip umu nyak.” Ali nabih noduk ohlubus natau halakatimu Jisas natuk ananin yeul nyakih.

39 Ali Jisas naklipanu nakli, “Yek yanaki apudak atap umu inek skelumu elpech ali iyaisech. Yanakumali echebuk douk nabes sechukech wo chudukemu God uli e wata chutulugun, ali echebuk chatulugun chadukemu God uli wata nabes sichukech.”

40 Jisas nakli namudak ali anam Farisi douk hanonu heyotu agnabuk uli hasolikanu hakli, “Nyak nyakli apak douk chopuk nabes sechukopu, waka?” 41 Ali Jisas naklipam nakli, “Sapos ipak nabes sichukepu ele, God eke wata nugabeyepu ali ipak eke kobi enen yowenyi nyupenyipu, wak. Wakuli ipak douk pakli ipak patulugun. Douk namudak ali balan umu ipakin yowenyi douk watak nyapenyipu.”

Copyright information for `APE