Luke 10

Jisas Nakagas 72-Poleim Almam Hanak Umu Hunek Moul

Douk enyudak nyanakuk ali Diginali wata natalih 72-poleim almam alagun ali nakagam hanak biam biam. Anan nakagam halik hanak ihalub walub douk anan nakli nunakalubi. Ali anan naklipam nakli, “Wolobaichi kakwich chasu chape, wakuli elpech chusagunmech uli douk gwodich. Douk namudak ali ipak punek beten umu Diginali douk neglemu agudak nahabigalulimu nukagas wolobaichi elpech umu chunak chusagunmu echudak kakwich. Ipak punak, yek eke ikagepu punak kobi douk sipsip douk wo dodogowich uli e, punak olokohun umu wanalig nubag. Ali ipak kobi punoluk anas paus douk ipak pape panaluk utabal umu sunu ichaluh uli su. Ali ipak punak wisnabul, ipak kobi piyotu punu enech elpech douk pugwatech yah uli piyagwleh, wak.

Ali douk punak puwich anatu wilpat umu, susubuati ipak imas pulik pukli, ‘Apak makli ipak pape atudak wilpat uli ipakiluh apaluh hlulu kalbu.’ Ali sapos ananu yopunali alman nupe atabuk wilpat umu, enyebuk balan ipak paklipaneyen uli eke nyunanu nyupeik. O wak umu, enyebuk yopinyi balan eke wata nyutanamali nyupemu ipak yet. Ali ipak pupe atabuk atutu wilpat ali puwak echebuk kakwich uli abal echech chukepeyech uli. Umu moneken, ipak penek God ananin moul ali dakio chatalipu chekepu echebuk kakwich. Ali ipak kobi pupe anatu wilpat ali wata pitak punamu kipaigwi, wak. Ipak punubu pupe atabuk atutu. Ali douk punak anabul wabul ali enech elpech chulawepu punamu echechig wilag ali chunek enech kakwich chukepamu, echebuk kakwich ipak imas pichah. Ali pugabe agasudak sachi douk chape ablabuk wabul uli. Ali puklipu elpech chape agnabuk uli pukli, ‘Nyultab douk abanaki halakatimu God nupe nebenalimu ipak ananipu elpech umu.’ 10 Wakuli sapos punak anabul wabul ali elpech chape agnabuk uli chukepaguk agabus umu, ipak punak piyotu yah ali pukli, ‘Okudak ipluk apak malikwechok ipakibul wabul uli okudak wata magudupechok kwakus-umepaguk. Apak monek namudak umu ipak putulupu ali ipak ulkwip pulomu enyudak. Nyultab douk abanaki halakatimu God nupe nebenalimu ananich elpech umu.’ 12 Yek yaklipepu, ahabuk nyumnah God nunaki nunemech balan chunatimaguk elpech ahi, elpech douk seiwak chape Sodom uli eke chumnek nebehi nyih kwalowi ati. Wakuli echebuk douk chokepaguk agabus ipak uli eke chunubu chunamnek nebehi nyih!”

Analub Walub Douk Chemnek God Ananin Balan Ali Wo Chuhwen Chugipechen Uli E

(Matyu 11:20-24)

13 Ali Jisas balan nyeilen nakli, “Mapilipu ipak elpech pape Korasin blanu Betsaida uli. Ipak eke pumnek nebehi nyih ali eke punubu pupe sisahw! Umu moneken, seiwak sapos ananu alman anunek enen God atunu neneken uli moul gani Taia uli Saidon kobi douk yek yeneken ipakilub walub umu ele, echech deke aseiwak chutukemaguk yowenyi ali chutanamu chukanu apaluh God. Ali echech deke chitak chusak yowehi luseh ali chichlokuh algabus umu chugilapech umu echech douk achekenyuk agabus yowenyi! 14 Ali ahabuk nyumnah God nunaki nunemech balan chunatimaguk elpech umu, hevi douk eke nyutoglomu ipak Korasin punu Betsaida uli eke nyunubu nyichalakuk enyebuk douk eke nyutoglomu echebuk douk seiwak chape Taia blanu Saidon uli. 15 Ali ipak Kapaneam chopuk, ipak pakli eke God nukli wasik ali nulawepu pulto iluh heven waka? Wak. God eke nuwachepu pugluk chagak uli chanak chapemu!”

16 Ali Jisas naklipu ananim disaipel nakli, “Echebuk douk chumnek ipak uli douk chemnek yek. Ali echebuk douk chekepu agabus ipak uli douk cheke agabus yek. Ali chuke agabus yek uli douk chakanu agabus anudak douk nakagasi yek yanaki uli.”

Amudak 72-Poleim Almam Wata Hatanamali

17 Douk amudak 72-poleim almam wata hatanamali ali amam hanubu henehilau. Ali amam hakli, “Diginyali, apak manak mahu sagabehas douk chawich chape elpech uli maklipech umu nyakin yeul ali echech chanahwo-gamapu chatoglu chalhwas.” 18 Ali Jisas naklipam nakli, “Adul, yek yatik Satan wo dodogowinu e ali natukemaguk iluh heven nagluki kobi douk utagu bagalagamu. 19 Ipak mnek. Yek douk ayekepu namba uli pawa umu pulikwech idulguh uli pupiyagwial chunu nyunatimaguk pawa apakinu birua Satan ananin. Ali ipak eke kobi enech yowechi echudak chunekepu, wak. 20 Ali ipak kobi punehilaumu agundak sagabehas chemnek ipakin balan umu, wak. Ipak imas punehilaumu agundak God anowemu ipakich yeguh chetemu iluh heven umu.”

Jisas Nenehilau Ali Nenek Tenkyumu God

(Matyu 11:25-27; 13:16-17)

21 Ali ababuk nyultab God ananin Michin nyenek Jisas nanubu nenehilau ali nakli, “Yekinyu Aninu, Diginyalimu iluh atap uli! Yek yenehilau ali yatuk nyakin yeul nyakih. Umu moneken, nyak nyobechuk bawogen umu nyakin pasin uli balan umu echudak elpech douk chakli echech chanubu chadukemech ali chalau wolobainyi save uli. Wakuli nyak wata nyagilapu echudak kobi douk chokwichi batowich ulimu. Adul Aninu, nyak douk nyagipech nyakin atin laik ali nyenehilau nyenek namudak.”

22 Ali anan balan nyeilen nakli, “Yekinu Aninu douk aneke ihechumali echudak. Ali wak enech elpech chudukemu yek ananiwe nuganinu e, wak. Aninu atunu nadukeme. Ali chopuk, wak enech elpech chudukemu Aninu e, wak. Yek ananiwe nuganinu yanu echebuk douk yek yakli igilapech-analuli atupu madukemanu.”

23 Ali Jisas natanamali natik umu ananim disaipel atum heyotu ali naklipam nakli, “Echebuk elpech douk chatik enyudak moul douk yek yeneken patulin uli, echech douk achenehilau! 24 Umu moneken, yek yaklipepu, wolobaimi profet hanu wolobaimi king hakli hutik enyudak moul ipak patulin uli wakuli wak. Amam hakli humnek enyudak balan ipak pemneken uli wakuli wak.”

Ananu Sameria Nagakamu Ananinu Birua Nanaki Jerusalem Uli

25 Anah nyumnah ananu nenek skulumech umu lo douk seiwak God nakaguk Moses enyi nanak ali nakli nichakamu Jisas. Ali nasolikanu nakli, “Nebenyali tisa, yek eke inek moneken ali eke dakio ipe kalbu eheh nyumneh?” 26 Ali Jisas naklipanu nakli, “Nyak nyatik God ananin lo nyaklipenyu malmu? Ali chopuk nyak nyenyanamu malmu?” 27 Ali anudak nenek skulumech umu lo uli nakli, “Ipak imas ulkwip punubu punosuh God. Ali ipakiluh apaluh hlunu ipakich michich chunu ipakin tinytin imas chunubu chunosuh Diginali ipakinu God anan atunu ali pukwu nyunatimaguk ipakin strong umu punek ananin moul. Ali chopuk, ipak ulkwip imas punubu punosuh echebuk douk chape halakatimu ipak uli ali pugakamech kobi douk ipak ulkwip panosuh ipak yet umu.”

28 Ali Jisas nakli, “Nyak nyakli wasik. Nyak eke nyunek namudak ali nyak eke nyupe kalbu eheh nyumneh.”

29 Wakuli anudak nenek skulumech umu lo uli nakli Jisas nutulunu nuhwalanu duldulinali. Douk namudak ali anan nasolik Jisas nakli, “Ali echudak chape halakatimu yek uli douk meichi?”

30 Ali Jisas naklipanu enyudak woblen balan nakli, “Ananu alman nape Jerusalem ali naitak naglumu Jeriko. Anan nanak yah ali yowemi almam douk hakwu aluh atuh uli hogwatanu ali hanu henekanu atuhigu ali anan halakatimu nugak. Ali amam hanabuk nakusuk ali hatulunu honowal ananih luseh hanu echudak anan nanohwech uli hanohwech ali hanak. 31 Ali ababuk nyultab ananu pris nagimu yah nanak. Anan nanak natulunu wakuli nanubu nechalakanu nanakuk woblahahih umu yah ali nanubu nanak. 32 Douk anan nanakuk ali ananu Livai douk nagakamu amam pris uli chopuk nanaki nanak neyotu natulunu ali nanak woblahahih umu yah ali nechalakanu nanak. 33 Douk anan nanakuk wakuli ananu Sameria nanak natoglu agundak anan nakus umu. Ali anan natulunu wakuli anan amatog gwanubu gwagak umu anudak Juda. 34 Douk namudak ali anan nanak halakatimu anan ali nenyukul wel uli wain ebudak eleb iyuh ali nowechikeb. Douk nowechikumanu eleb julug ali nanahul nonowemu ananin donki ali nalawanu nanak. Anan nalawanamu anatu elpech chanak chape chechuhatali wilpat ali nanak nape nenek lukautumanu. 35 Douk hanak hape aliga wehluwih ali anudak Sameria naitak neyak anabal utabal naku anudak neglemu atabuk wilpat uli. Ali naklipanu nakli, ‘Nyak nyupe nyunek lukautumanu. Ali sapos nyak nyukwu anabal nyakibal utabal nyutalumanu enech echudak umu, yek eke itanamali ali ibeyabal-umenyu.’”

36 Ali Jisas nasolik anudak nenek skulumech umu lo uli nakli, “Nyak nyakli malmamu amudak biam atunu. Meinali nagabe anudak douk hakwu aluh atuh uli hanu hanabukuk uli kobi douk nanagabe echebuk douk chape halakatimu anan ulimu?”

37 Ali anan nakli, “Anabuk douk natulunu nenelekanaluli.”

Ali Jisas nakli, “Nyak nyunak ali nyunek namobuk ati.”

Jisas Nanak Natik Mata Uli Maria

38 Ali Jisas nanu ananim disaipel hanak. Douk hanak hatoglu anabul wabul ali onok almatok douk kwonohwalamu Mata uli kwalmam chanamu okwokwitu wilpat. 39 Ali Mata okwokwik owawik douk kwonohwalamu Maria uli kwanaki kwape halakatimu Diginali ananiluh yaliluh ali kwape kwomnek ananin balan. 40 Ali Mata otuk kwape kwonek kakwich. Ali okwokwim ulkum molu manak umu echudak douk eke okwok kunekech uli ali okwok nyihihichik. Ali okwok kwanak kwaklipu Jisas kwakli, “Diginyali, yekik owawik kwatukemeik ali yek otuwe yape yenek kakwich. Ali nyak wo ulkum mulomu enyudak ali nyuklipok kunaku kugakome e? Nyak klipok kunaki kugakome!”

41 Wakuli Diginali nakli, “Mata, nyak ulkum molomu wolobaichi echudak ali nyakihw apahw yowehw. 42 Wakuli atin yopinyi pasin nyak wata nyulawen e. Ali Maria douk kwakli kulau enyudak yopinyi pasin. Douk namudak ali eke kobi enech elpech chutulukwenyuk, wak.”

Copyright information for `APE