Luke 23

Nebemi Henek Kwot Umu Jisas Umu Pailat Douk Nape Nebenalimu Gavman Umu Judia Uli

(Matyu 27:1-2; 27:11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

Douk amam hemnek Jisas ananin balan umu julug ali amam hanatimaguk haitak halawanu hanamu Pailat douk nape nebenalimu gavman uli. Ali hanak hape henek loh henemanu balan hakli anan nape nohul elpech umu chunu gavman chulpak. Ali chopuk hakli anan nakli echech kobi chunek takis umu nanubu nebenalimu gavman uli Sisa. Ali chopuk hakli anan nakli anan douk Krais, ananu king douk God natalihanu nakaganu nanamali nunolau elpech uli.

Ali Pailat nasolikanu nakli, “Nyak douk echech Juda echechinu king?”

Ali Jisas naklipanu nakli, “Adul, yek douk kobi nyak nyaklimu.”

Ali Pailat wata naklipu amam nebemi pris hanu echudak wolobaichi elpech nakli, “Yek wak igwatu enen yowenyi anan neneken uli e.”

Wakuli amam dodogowim atum hakli, “Anan nenek skulumech enen balan echech almam almagou ali nohul echechiluh apaluh umu chunu gavman chulpak. Enyudak douk nenyuhuli provins Galili ali nanak ihalub walub apak Isrel apakilub. Ali nameitu douk enyudak nyanak nyatogloli agundak.”

Ali Pailat nemnek enyudak balan ali nasolikech nakli, “Anudak alman Jisas anan douk ananu echech Galili?”

Ali douk Pailat nemnek umu chakli Jisas anan douk napeli provins Galili douk Herot nape nebenalimu, ali anan nakaganu nanamu Herot. Ababuk nyultab Herot chopuk douk nanak nape Jerusalem.

Herot Douk Nape Nebenalimu Provins Galili Uli Nemnek Jisas Ananitu Kwot

Ali Herot douk nanubu nenehilau ababuk nyultab anan natik Jisas umu. Umu moneken, anan nemnek balan umu agundak chape chakliyanamu ali loubomu nyultab anan nape natulugun umu nakli nutulunu. Anan nakli nutulunamu nunek enen God atunu neneken uli moul. Douk namudak ali Herot nasolikanu wolobainyi balan Jisas. Wakuli Jisas wak kwalowi nubemanu enen balan e, wak. 10 Ali amam nebemi pris hanu amam henek skulumech umu lo uli hanak heyotu halakati ali dodogowim atum hape henemanu dodogowin atinyi balan. 11 Ali Herot nanu ananim soldia hape henekanu enenyi enen Jisas. Amam henek tok bilasumanu ali hanak hohuli anah dudukoh lupah douk nebemi atum henekeh uli ali hanaki hohusakumanu. Ali wata hakaganu nanamu Pailat. 12 Ali likuk Herot nanu Pailat isave henenemu birua. Wakuli hanubu ahabuk nyumnah Pailat nakagas Jisas nanamu Herot ahi, amam wata hanagabemu hape atugun.

Pailat Nakli Hunek Nyilumu Jisas Nil Lowag Kruse

(Matyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39-19:16)

13 Ali Pailat nohwalu nebemi pris hanu amam nebemimu echech Juda uli hanu echudak wolobaichi almam almagou chanaki. 14 Ali anan naklipech nakli, “Ipak palawali anudak alman umu yek ali pakli anan nohul elpech umu chunu gavman chulpak. Ali nameitu ipak douk pape ali yek yape yasalikanamu enyudak balan. Wakuli yek douk wak igwatu enen yowenyi anan neneken uli e. Yek yatik umu enyudak ipak penek kwotumanamen uli anan douk wo nuneken e. 15 Ali Herot chopuk douk wo nugwatu enen yowenyi Jisas neneken uli e. Ali anan wata nakaganu natanamalimu apak. Ali mnek. Anudak alman douk wo nunek enen yowenyimu eke monu nugakumen uli e, wak. 16 Douk namudak ali yek eke iklipam huleyanu enech echudak meyoh ali wata ikwechihanu nunak fri.”

17 [Ababuk nyultab echech douk chagipech enyudak pasin. Ihech yohleguh ahudak nyumnah hutoglomu chunek Pasovaigun woligun umu, Pailat imas nukwechih-umechi ananu nenek kalabus uli nutoglomechi nupe fri.]

18 Ali chanatimaguk elpech chanalamu chohwalu chakli, “Boweyanu nugak! Ali nyukwechih-umapali Barabas!”

19 Anudak alman Barabas douk nenek kalabus napemu agundak nohul onohw wanohw Jerusalem hwatik gavman ali nabo enech elpech chagak umu.

20 Ali Pailat nakli nukwechih Jisas nunak fri ali anan wata nagabe nasalikech. 21 Wakuli echech chohwalu chakli, “Ne nyilimanu lowag kruse. Ne nyilimanu lowag kruse.”

22 Ali Pailat wata chopuk naklipech anah alagun henekeh bieh atuh umu nakli, “Anan nenek moneken yowenyimu apak monu nugakumenyi? Yek wo igwatu enen yowenyimu eke monu nugakumenyi uli e. Douk namudak ali yek eke iklipam huleyanu enech echudak meyoh ali ikwechihanu nunak.” 23 Wakuli echech chape chohwalu nebegun atugun umu chakli chunek nyilumu Jisas umu lowag kruse ali chonu nugak. Echech chohwalu aliga ali echechin balan nyabouk Pailat ananin nyabihuk. 24 Namudak ali Pailat nakli wosik umu chubo Jisas nugak kobi douk echech chaklimu. 25 Ali nokwechih-umech Barabas nanak fri. Anan douk nenek kalabus umu agundak nanu gavman chalpak, ali nabo enech elpech chagak umu. Ali douk Pailat nokwechih-umechi anabuk echech chakli-analuli nanak ali nekech Jisas umu chugimeh-umanu kobi douk echech chaklimu.

Halau Jisas Hanak Umu Hunek Nyilumanu Lowag Kruse

(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26 Douk Pailat nekech Jisas nolu echechis wis ali amam soldia halawanu hanak. Amam hanak yah ali hogwatu Saimon douk nanaki wabul Sairini uli nanakumali nuwich Jerusalem. Ali amam hahwanu howemu lowag kruse ananih eleh ali hanalakumanu nenyusah nagimu Jisas.

27 Ali wolobaichi elpech chagipech Jisas chanak. Onou almagou chopuk wanamech chanak ali owo wape wolepanu. Owo woleh wanakukli wanaluwal.

28 Ali Jisas natanamu naklipou nakli, “Ipak almagou pape Jerusalem uli, ipak kobi pulepe yek, wak. Ipak pulepu ipakich batowich chunu ipak yet. 29 Umu moneken, nyultab eke butoglu ali ababuk nyultab elpech eke chukli,

‘Kupihewali almagou wanu owobuk douk wata wulu enech batowich uli e wanu owobuk douk wo wusuh enech batowich wukech nyumeb uli e owo wanatimaguk douk awonehilau.’
30 Ali banubu ababuk nyultab, elpech eke chuklipu mauntenab chukli, ‘Kitak putugwalekehi putu pultowopali.’ Ali eke chuklipu nusug chukli, ‘Putugwalekehi pubihi pultowopu umu pubechukapu.’ 31 Yek douk wak inek enen yowenyi e, wakuli nameitu echech chakli chubo yek douk yape kobi naminyi lowag ulimu. Ali ipak douk pape kobi alinyi lowag ulimu agundak penek yowenyimu eke chugimehumepu malmu malmu? Echech eke chunekumepu yowenyi ali chunubu chijahepu.” 32 Ali amam soldia halau Jisas nanu biam henek yowenyi uli hanak umu hom hugak.

33 Ali echech chanak chatoglu agundak douk gnape kobi elpenyim boglom umu. Ali agagun douk chohwalagun, “Elpenyim Boglom.” Ali agnabuk, amam henek nyilumu Jisas umu lowag kruse. Ali amudak biam henek yowenyi uli, ananu chenek nyilumanu neil wobul anunamu Jisas ali ananu neil wobul alganomu. 34 Ali Jisas nakli, “Aninu! Nyak kobi nyunohwen umu enyudak yowenyi echech cheneken umu yek uli ali nyukwleyenyuk. Enyudak chenekenyume uli douk wo chudukemen e.” Ali amam soldia habilak satu
Enyudak pilai satu, enyen douk echech Rom echechin pasin umu chubilak chunek win umu echudak umu. Tik Aposel 1:26
umu heneyais ananih luseh.

35 Ali elpech cheyotu chape chatulunu ali echech Juda echechim nebemi hape henek tok bilasumanu ali heyakasunu. Ali hakli, “Anan douk nagakamu kipaichi. Ali sapos anan douk Krais douk God natalihanu nanamali nunolau elpech ulimu, anan wata nugakamu anan yet.”

36 Ali amam soldia chopuk hanak halakati ali henek tok bilasumanu ali hakanu anabal nubutibali abal. 37 Ali haklipanu hakli, “Sapos adul nyak douk Juda echechinyu king umu, nameitu nyugakamu nyak yet.”

38 Ali amam howemu enen balan ali hakih hechopen chichah lowag kruse Jisas neil umu. Balan enyudak, “Anudak alman douk echech Juda echechinu king.”

39 Ali ananamu amudak biam yowemi almam douk heil wibulwabul uli, nenek tok bilas umu Jisas nakli, “Nyak douk Krais, douk God natalihenyu nakagenyu nyanamali nyunalau elpech uli? Namudak umu nyak lau gakomu nyak yet ali nyugakomu ohwak chopuk!”

40 Wakuli anudak ananu neil wobul uli nahanu nakli, “Apak manatimaguk douk meil otuh naduh. Apak douk chapomu eke mugak uli atupu. Ali nyak elgeinyamu God waka wak? 41 Ohwak douk wosik chahu wanonuluh yowenyi ohwak woneken uli. Wakuli anudak alman wak nunek enen yowenyi e, wak.”

42 Ali anan naklipu Jisas nakli, “Jisas, nyak ulkum mulome ababuk nyultab nyak nyupe nebenyalimu nyakich elpech umu.”

43 Ali Jisas naklipanu nakli, “Aduligu yek yaklipenyu. Doumeih nyak eke nyune wupe dudukabul wabul heven.”

Jisas Nagak

(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44 Douk aun nakihi aliga 12-kilok wah wo hutau e ali wab babihi. Ali blanatimaguk echech Juda echechilub walub blanubu yomotokweh tugtuguk. Agagun yomotokweh-igun gnape namobuk aliga wabigun 3-kilok ali wah wata hatau ali hwalalagun. 45 Ali lupah
Tik Futnot Matyu 27:51
douk chahaul numun God ananitu nebetali wilpat uli tukalah umu bieh.
46 Douk enyudak nyanakuk ali Jisas nohwalu nebegun nakli, “Aninu. Yek yekenyu yekin michin nyalu nyakis wis.” Douk nakliyuk namudak ali anan nanubu nagak.

47 Ali anudak nebenali soldia douk nenek bosumu 100-poleim soldia uli natik namudak ali natuk God ananin yeul nyakih. Ali nakli, “Aduligu. Anudak alman douk yopunali.”

48 Ali chanatimaguk elpech douk chanakimu chutik enyudak uli chatik namudak ali echechiluh apaluh hlanubu yoweluh umu chabo Jisas nagak umu. Ali echech chadiyaluhuk otuh ati ali chanamu echechilub walub. 49 Ali wolobaichi Jisas ananichumu chanu onou almagou douk wagipechi Jisas gani provins Galili wanaki uli, cheyotu kwalowi lougun ali chape chatik enyudak douk chape cheneken umu Jisas uli.

Chanugomu Jisas Umu

(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50 Ali ananu alman douk chohwalanamu Josep uli nape. Anan douk yopunali duldulinali alman. Anan douk nanaki echech Juda echechibul wabul chohwalobul umu Arimatia uli. Ali anan douk ananu kansol douk natanuh echech Juda echechim nebemi uli. 51 Ali enyudak balan amudak nebemi heyagwlehen umu hakli hubo Jisas nugak umu, anan douk wo nunom nuhwen e. Anan nakli wak. Ali anan isave nape nobeyogunmu abudak nyultab douk eke God nupe nebenalimu ananich elpech umu. 52 Ali anudak alman Josep nanak Pailat napemu ali nasolikanamu nunak nuble Jisas nunak nunugomanu.

53 Ali douk Pailat nakli wosik ali anan nanak noble Jisas nabihi atap ali nechlehanu anah yopuhi chogalihwihi lupah. Ali nanahul nanak nawich onohw hulupihw douk chalagun chenekech onok bulbuduk uli ali nawich nanabukuk agnabuk. Ohwudak hulupihw douk wata chunugamu enen nyagak uli elpen e, wak. 54 Ali ahabuk nyumnah echech douk chape chenek redimu echudak umu wehluwih ahudak nyumnah Sabat hutoglu ali echech moul eke wak chupe meyoh.

55 Ali almagou douk wanu Jisas chapeli Galili chanaki uli wagipech Josep wanak ali watikuk ohwudak hulupihw anan nanak nobukuk Jisas umu. Ali chopuk watik agundak Jisas ananim boglom uli ayas chakus umu. 56 Ali owo watanamu wanamu wabul wanak wonek redimu ananu marasin nanu yopuli wel leih kalbaluli. Owo wonek redimal umu wakli wunak wulayok Jisas ananihw yegenyihw. Douk wonek redimu echudak umu julug ali ahudak nyumnah Sabat hatoglu. Ali owo wonek malolo kobi douk God ananin lo nyaklimu.

Copyright information for `APE