Matthew 15

God Ananin Lo Douk Nyanubu Susubein Nyechalakuk Echech Juda Echechim Yamem Amamin Balan

(Mak 7:1-13)

Ali ababuk nyultab anam Farisi hanu amudak anam henek skulumech umu God ananin lo uli hapeli Jerusalem ali hanaki hatik Jisas. Hanaki ali hasalikanu hakli, “Umu monoken ali nyakim disaipel hablo enyudak lo seiwak apakim bahlohwim hagipechen hanak ali nameitu douk apak magipechen uli? Amam douk wo huklupu wis ali adakio huwak woligun ati e, wak.”

Ali Jisas nebemom balan namudak. Nakli, “Namudak malmu, umu ipak i save pagipech ipakim yamem haklipe-peyenyuk uli pasin ali pablo God ananin lo umu? Enen God ananin lo douk nyakli, ‘Ipak imas pupe chukamomu ipakich mamechich ali pumnek echechin balan pugakamech. Elpech douk chuklipech yowenyi balan echechich mamechich uli douk pech chugak.’ Wakuli ipak i save pakli: ‘Sapos enen elpen nyubuk enech echudak chukus douk deke nyugakomu enyenyich mamechich umu, wakuli enyen nyitak nyuklipech nyukli, “Echudak douk deke iku ipak, wakuli wak. Ayaglahech umu God.” ’ Ipak pakli namudak douk wosik. Pakli enyenyich mamechich, enyen douk kobi nyugakomech nyukech echudak douk anyaglahech umu nyuku God uli, wak. Ali tik. Ipak douk pagimeh namudak ali patukemaguk God ananin balan nyapeik pagipech ipakich yamech echechin. Ipak penek loh uli. Seiwak profet Aisaia douk neyagwleh God ananin balan ali nanubu nenyemaguk duldul umu ipak. Balan enyudak.

God nakli,

‘Echudak elpech echechig yowatog otug chatuk yekin yeul nyakih. Wakuli echechip ulkwip douk wo punubu pulomu yek e, wak.
Echech i save chaklipu kipahechi enyudak lo elpech meyoh cheneken uli ali chenek lohumech chakli enyen douk yekin. Douk namudak ali echech douk chenek lotume meyoh meyoh.’”

Enenyi Enen Nyapenyupu Uli Yowenyi Douk Nyenekapu God Natulupu Nohwalopu Yowepali

(Mak 7:14-23)

10 Jisas nahwalu echudak wolobaichi elpech chanaki agundak anan napemu ali naklipech nakli, “Ipak pugamu pumnek enyudak balan kalbu umu pudukemen. 11 Echudak douk elpech chachah yowatog uli, echech douk wo chunek elpech chunobosusih ali God nutulich nuhwalech yowechi e, wak. Wakuli enyudak cheagwlehen uli balan douk adul i save nyenekech chanobosusih.”

12 Ali ananim disaipel hanaki agundak anan napemu ali haklipanu hakli, “Nyak eke nyadukemech waka wak? Amam Farisi douk hemnek enyudak nyak nyeyagwleh-enyi balan ali apaluh yoweluh hakli waken.”

13 Ali Jisas nebemom balan naklipam enyudak woblen balan nakli, “Yekinu Aninu nape iluh heven uli douk nalib anagu nahabigu nau kakwich-agu. Ali ihech kakwich douk anan wo nuwech wakuli chakih meyoh uli douk eke nublachuk. 14 Ipak kwabukeyomuk amabuk Farisi. Amam douk hape kobi nabes sechukomi almom ali hakli hugilapech yah kipahechi elpech. Wakuli sapos ananu nabes sechukanali alman nukli nulik kipainali nabes sechukanalimu, amam biom alagun ati eke hunak hugoul hugluk bobigu.”

15 Ali Pita naklipu Jisas nakli, “Nya, klipapu bawogen umu enyudak woblen balan dokwechuh nyaklien uli.”

16 Ali Jisas naklipam nakli, “Ipak douk chopuk wo pudukemech e? 17 Ipak eke padukemech waka wak? Enechi enech pachah uli douk chagluk apaluh ali wata panak palkeyechuk. 18 Wakuli enenyi enen nyatoglali ipakig yowatog uli, enyen douk nyapeli ipakip ulkwip ali peyagwlehen nyatoglali. Ali nyenek elpech chanobosusih God natulich nahwalech yowechili douk akenyudakmoli. 19 Agagun douk gani numun ipakip ulkwip palik polomu enyudak enenyi enen yowenyi ali ipak dakio peneken. Enyudak. Enenyi enen yowenyi tinytin, chabo elpech chagak umu, chanosonukeh chanak hwaloh umu, chablo marit umu, chaku olugwih umu, chenek loh umu, chenek loh chakli kipahechi chenek yowenyimu. 20 Nyenek elpech chanobosusih ali God natulich nahwalech yowechili douk akenyudakmoli. Wakuli agundak umu kobi pitak puklupu wis ali adakio pusuh kakwich pichah umu eke kobi gnunekepu punobosusih ali God nutulipu nuhwalepu yowepali, wak.”

Onok Almatok Echech Kenan Kwanubu Kwonek Bilip Umu Jisas

(Mak 7:24-30)

21 Jisas natukemaguk agnabuk ali nanamu kipaigunmu douk albudak biolub walub Taia uli Saidon blapemu. 22 Ali onok almatok echech Kenan douk kwape agnabuk. Okudak almatok kwanaki halakatimu Jisas ali kwohwalu nebegun kwakli, “O Diginyali, Devit ananinu Yamenu, nyak nyukli mapiliwe yek. Enen sagabu douk nyape yekik nugawik ali nyenekok kwanubu kwape sisahw.”

23 Okudak kwohwalu wakuli Jisas wo nuklipok enen balan e, wak. Ananim disaipel hanaki halakati ali hanalakumanu hakli, “Nyak nyuklipu okudak almatok kunak. Okwok douk kwagipechopoli ali wo kukli kusak umu agundak kwohwalomu e, wak.”

24 Amam haklipanu namudak ali natanomu naklipok nakli, “Aninu God douk nekege yanamali igakamu echech Isrel atich. Enech douk achatukemoguk God ali chape kobi chanak chawichuk uli sipsip umu. Kipahechi eke kobi igakomech, wak.”

25 Wakuli okwok kwanaki kwabih kwoduk ohlubus kwatau kwatik atap agundak anan neyotumu ali kwaklipanu kwakli, “Diginyali, yakli nyugakome wo.”

26 Ali Jisas wata nebemok balan nakli, “Namudak douk wo kalbamu muhul batowichich kakwich ali muwachech umu nubag gwichuhul gwichah e, wak.”

27 Wakuli kwaklipanu kwakli, “Diginyali, enyebuk adul. Wakuli nubag i save gwohul totokonigosich umu kakwich gwachah, douk chachah ali chenekech chaglukuk chukamu ogwogwinu nebenali ananin tebol uli.”

28 Jisas nemnek namudak ali nebemok balan nakli, “Nya, nyak douk nyanubu nyenek bilip umu yek. Namudak ali enyudak nyak nyaklimu inekenyumenyu uli douk yakli nyutoglomenyu.” Ali banubu ababuk nyultab okwokwik nugawik wata yopuk.

Jisas Nagabe Wolobaichi Agasudak Senekechi elpech Yopich

29 Jisas natukemaguk agnabuk nape nagimu algasinyumu enyudak raunwara Galili nanak aliga nanak nalto anatu nukut nakih nape. 30 Nakih nape ali wolobaibi lainab elpech chape chanaki agundak anan napemu. Chanaki ali chalawali ayas yowegasichi elpech, nabes sechukechi, loguh o ayasich biguh elketech uli, wo chiyagwleh atili e chanu wolobaichi anagali anagu agudak genekech uli. Chalawech chanaki chechubuk agundak Jisas napemu ali nagabeyech yopich. 31 Nagabeyech ali elpech chatik umu wo chiyagwleh atili e wata cheagwleh, loguh uli ayasich biguh elketech uli wata yopich chape duldul, ayas yowegasichi chalahe, nabes sechukechi chatulugun. Chatik namudak ali kluk chanakuk. Ali chatuk echech Isrel echechinu God ananin yeul nyakih.

Jisas Nekech Woligun wolobaichi Elpech Almom Atum Umu Douk Hatoglu 4,000

(Mak 8:1-10)

32 Jisas nahwalu ananim disaipel hanaki agundak anan napemu ali naklipam nakli, “Chanaki chane mape ali yakli mapilich echudak elpech. Umu monoken, echech douk chane mape bieh atuh nyumneh ali kakwich wakech. Ali douk yakli wak umu nyulub blech ali ikegech chunamu echechilub walub, wak. Kedeke chunak yah yomotog gwilech ali chugoul.”

33 Ali amam disaipel haklipanu hakli, “Agundak mape wohigunmu elpech wak umu. Namudak ali bret eke munak muhuli anatu agnumu, umu munaki muku echudak wolobaichi elpech chutowoh tunokwnumech ulimu?”

34 Jisas nemnek ali nasalikam nakli, “Ipak pasuhi makwnitu bret?”

Ali haklipanu hakli, “7-poleitu bret tanu gwodus chokusi yelbus.”

35 Ali Jisas naklipu echudak wolobaichi elpech chabih chape atap. 36 Ali nohuli atudak 7-poleitu bret tanu yelbus nahwech ali nenek tenkyumu God. Ali anape nagwudukech noku amam disaipel ali amam hanak hape habilomu echudak elpech. 37 Chanatimaguk chachah dugolech ali chakusuk uli douk hatulichech hechluk 7-poleig basketog ali chichuknig. 38 Elpech chawak agundak woligun uli, almom atum douk hanubu wolobaimi 4,000-poleim. Almagou wanu batowich wo chudalehech e. 39 Jisas nakagas echudak elpech chanakuk ali nanak nalto bot nanamu enyudak distrik Magadan.

Copyright information for `APE