Matthew 21

Jisas Nawich Jerusalem Kobi Ananu King Umu

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Douk chanak halakatimu Jerusalem ali chanak chatoglamu abuldak wabul yeulibulmu Betfasi. Ababul douk blape halakatimu anudak maunten Oliv. Ali Jisas nakagas biom disaipel umu hulik hunak. Naklipam enyudak balan nakli, “Punamu blabli wabul blapeli woblahah uli ali pukli puwich ati eke punubu pugwatu enen mamakin donki. Chodowen naduh nyeil ali nugan douk nyanen cheyotu atugun. Pukwechihech ali pulawechumeli. Ali sapos enen elpen nyukli nyuklipepu enen balan umu, ipak douk puklipen pukli, ‘Diginali anan enen moul umu echudak donkihas.’ Ali enyebuk elpen eke wisnabul nyuklipepamu pulawechi.”

Enyudak douk nyatoglamu enen balan seiwak ananu profet naklienyuk uli nyutoglu adulin. Balan enyudak.

“Kale klipech enyudak balan echech douk chape nebebuli wabul Saion uli. Nyukli, ‘Tik, ipakinu king anudak nanakumepagu. Anan douk nanubu nenek daunimumu anan yet ali netemogu enen donki. Netemogu enen nugan donki ali nyalawanagu.’”
Ali amudak biom disaipel hanak henek enyudak kobi Jisas naklipam umu. Douk halawali echudak mamakin uli nugan donkihas hanaki ali howemu onog amamig umu saketog agabusich umu. Hogwemu ali Jisas nalto netemu enen. Ali chanubu wolobaichi elpech chape chalabik onog echechig saketog ahudak yah. Enech chobleli lowasiyu yeguhwiyu ali chogolikou chaginoh yah. Ali echudak wolobaichi chagipech anan chanakili chanu echudak chalik uli achape chohwalu nebegun chakli, “Apak monehilaumu Devit ananinu Yamenu ali matuk ananin yeul nyakih. Makli God wosik iken nunekumanu yopinyi anudak alman douk nanamali Diginali ananin yeul uli. Apak makli echech chape iluh heven uli chopuk chunehilau-manu ali chutuk God ananin yeul nyukih!”

10 Douk aliga Jisas nanak nawich Jerusalem ali chanatimaguk chape Jerusalem uli chanubu loguh hwonechlukech. Ali chape cheagwleh nebenyi balan chanosusolimu chakli, “Anudak alman douk meinali?”

11 Ali echudak wolobaichi cheili Jisas uli chakli, “Anudak alman douk Jisas. Anan douk ananu profet ali nanaki wabul Nasaret, enyudak provins Galili.”

Jisas Nanak Nawich Banis God Ananitu Nebetali Wilpat Tatawomu

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

12 Jisas nanak nawich asudak banis God ananitu nebetali wilpat tatawomu ali nehiyah echebuk douk chape chenek salimumu echudak uli chanu echebuk elpech douk chatalich uli chatoglu chalhwas. Nablonomech tebolahas echebuk douk chape chenek senis umu manili
Enyudak balan chenek senis umu manimu douk nyakli elpech douk chasuhi echech Rom chanu Grik echechin mani chanaki ali chenek senis umu God ananitu wilpatin mani stret. Chenek senisumen ali chatal echudak agnabuk tempel ali chenek ofamech umu God o nebik umu douk chenek takis utabal blanamu ananitu wilpat.
chanu echebuk chenek salimumu almiguh uli.
13 Ali naklipech nakli, “Balan nyetemu God ananik buk uli nyakli namudak. Nyakli, ‘Yekitu wilpat douk eke chuhwalotu chenek beten atali wilpat.’ Wakuli ipak douk pagimehumotu kobi chaku olugwih uli chawich chonobechuk umu.”

14 Jisas wata nape numun banis atudak God ananitu nebetali wilpat tatawomu ali enech nabes sechukechi chanu ayas yowegas uli chanaki. Chanaki ali nagabeyech yopich. 15 Wakuli amam nebemi pris hanu amudak anam henek skulumech umu lo uli hatik enyudak ali nyihihichim. Nyihihichim umu agundak Jisas nenek enyudak God atunu neneken uli moul umu nyanu agundak batowich chohwalu chakli, “Apak monehilaumu Devit ananinu Yamenu ali matuk ananin yeul nyakih.”

16 Namudak ali haklipu Jisas hakli, “Nyak nyemnek enyudak balan chokwichi chape chohwalamen uli?”

Ali Jisas naklipam nakli, “Douk yemnek wo. Enyudak God ananin balan eke patalihen waka wak? Balan enyudak. ‘Nyak God douk nyohul chokwichi batowich chanu echudak cheil chabah uli ali chatuk nyakin yeul nyakih.’”

17 Jisas naklipam enyudak balan umu julug ali natukemomuk natoglu Jerusalem nanamu Betani. Nanak ali ababuk wab douk nechuh agnabuk.

Jisas Neyagwleh Balan Meyoh Ali Enyudak Lowag Fik Nyanubu Alin

(Mak 11:12-1, 11:20-24)

18 Aglupil atul Jisas naitak ali wata natanomomu Jerusalem. Nape nanak yah ali nemnek nyulub blanu. 19 Natik enen lowag fik nyeyatu algas yah ali neilmen nanak. Nanak wakuli wo nutik enep chulkwip pil e, wak. Chus atus. Natik namudak ali naklipu enyudak lowag nakli, “Nyak eke kobi wata enep chulkwip pil, wak.” Ali ahudak atuh enyudak lowag nyanubu alin.

20 Amam disaipel hatik namudak ali hanubu loguh hwonechlukam. Ali hakli, “Malmu ali dakio nyanyi lowag fik alin wisnabul?” 21 Ali Jisas nebemom balan nakli, “Aduligu atugu yaklipepu. Sapos ipak kobi biep ulkwip, wakuli punubu punek bilip umu God umu, enyudak yeneken umu enyudak lowag uli douk chopuk puneken. Ali deke kobi punek enyudak atin, wak. Sapos ipak puklipu atudak nukut umu titak tugluk yous, atat eke titak tugluk umu atugun. 22 Sapos ipak punubu punek bilip umu God ali punek beten pusolikanamu enech echudak umu, orait ihechumali ipak pusolikanamech uli echudak eke pulawech umu atugun.”

Nebemi Hasalik Jisas Umu Omuni Nyokanu Namba Dakio Dodogowinamu Nenek Enyudakmali Moul

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23 Jisas wata nanak nawich banis God ananitu nebetali wilpat tatawomu ali nape nenek skulumech God ananin balan. Ali amam nebemi pris hanu echech Juda echechim nebemi hanaki anan napemu hasalikanu hakli, “Nyak nyalau monoken namba umu nyenek enyudak moul? Omuni nyekenyu enyudak namba?”

24 Ali Jisas nebemom balan nakli, “Yek chopuk douk yakli isalikepu atin balan. Sapos ipak pubeme tukanin umu, yek eke iklipepamu omuni nyeke namba ali dakio yenek enyudak moul. 25 Ali Jon nenek baptaisumech umu douk omuni nyokanu enyudak moul dakio nenek baptaisumech? God waka elpech?”

Hemnek enyudak ali amam yet hape heneyagwleh hakli, “Sapos mukli God nokoneyen umu, anan eke wata nusolikapu nukli, ‘Douk namudak ali Jon ananin balan douk wo punek bilipumen e umu monoken?’
26 Wakuli sapos apak mukli elpech meyoh chokoneyen ali dakio neneken umu, apak imas elgeipomoguk almom almagou. Umu monoken, echech chanatimaguk chakli Jon anan douk ananu profet.”

27 Namudak ali hebemanu balan Jisas hakli amom wo hudukemech e.

Ali anan wata naklipam nakli, “Namudak ali yek chopuk eke kobi iklipepamu omuni nyeke namba ali dakio yenek enyudak.”

Jisas naklipam Woblen Balan Umu Ananu Alman Nanu Ananim Biom Nugamim

28 Ali Jisas wata naklipam nakli, “Ipak douk pakli malmu, umu enyudak woblen balan? Ananu alman douk nololi biom nugamim. Ali nanamu saninu naklipanu nakli, ‘Nuganinu, doumeih yakli nyak nyunak nyunek moul nahabigu yau wain umu.’

29 Ali nuganinu nakli, ‘Ati yakli wak.’ Douk napegu wakuli wata nenek senis umu tinytin ali nanak nenek moul agudak wainigu nahabigu.

30 Aninu wata nanamu anudak ananu nuganinu ali naklipanu enyudak atin balan. Nuganinu nemnek ali nakli, ‘Aninu, wosik eke inak.’ Wakuli nenek loh wo nunak e. 31 Ali amudak biom nugamim, ipak pakli meinali nagipech aninein balan?”

Ali amam hakli, “Saninu wo.”

Ali Jisas wata naklipam nakli, “Aduligu atugu yaklipepu. Amudak almom halau tagis uli hanu weyatu yegwih uli almagou, nameitu echech douk achape chagimeh namudak. Echech douk achape chatanamu chakanu apaluh God ali achape chalik chawich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu. Ipak kawepu. Eke pugikuk puwich waka wak?
32 Umu monoken, Jon nenek baptaisumech uli douk ananakumali ipak nagilapepu duldulinyi pasin, wakuli ipak wo punek bilip umu ananin balan e, wak. Amam halau tagis uli hanu weyatu yegwih uli atich chenek bilipumanu. Enyudak douk patulin, wakuli wo puklimu punek senis umu tinytin ali punek bilipumanu e, wak.”

Jisas Naklipam Woblen Balan Umu Yowemi Almom Henek Moul Wainigu Nahabigu uli

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 Ali Jisas wata naklipam nakli, “Ipak pumnek enyudak kipainyi woblen balan alagun. Ananu noglemu anab amnab uli nalib anagu nahabigu nau wain ali nalokogu nalub. Nawonu iyuh ali nalak bobigu onok bulbuduk. Nalogomu chichichu wainip chulkwip ali wainibal abal blubih blulomu. Nenekuk enyudak ali nowemu anap potemoguk iluh uli oulop umu ananu alman nukih nupe nunek was umu nohobigomu. Moul nyatuh ali nanak naklipaguk anam almom umu hulau kontrak anan ali hupe hunek moul ananigu nahabigu. Naklipamuk ali nanak nape anabul lougunibul wabul. 34 Nanak nape aliga wainip chulkwip kolokwip ali nakagas kipaimi henemanu moul meyoh uli umu hunak hutik henek moul nohobigaluli ali husuhumanali ananip umu chulkwip.

35 Henemanu moul uli hanak hatoglu wakuli amudak henek moul nohobigaluli haitak hahwom, ananu hanu meyoh, ananu hanu nanubu nagak ali ananu hakumanu utabal. 36 Chopuk nohobigeinali nenek salimumu kipaimi henemanu moul uli hanak. Nameitu kwalowi wolobaimi hechalakuk halik hanak uli. Hanak wakuli henek moul nohobigaluli hagimehumom namudak ati kobi halik hanak ulimu. 37 Nape wak ali nagikuk nenek salim umu ananinu nuganinu meyoh nanamu agudak nahabigu. Anan douk nenek tin nakli, ‘Yekinu nuganinu nunak umu wosik eke humnekanu.’

38 Wakuli henek moul nohobigaluli hatiku nuganinu nanaki ali hanoklipomu hakli, ‘Nuglemu anineich echudak uli douk akonudak. Yowi monu nugakuk umu agudak ananigu nahabigu eke apak munolawagu.’ 39 Ali hanak hahwanu howachanu natoglaguk aduk agudak nahabigu ali hanu nagak.”

40 Ali Jisas nasolik amudak nebemi Juda nakli, “Namudak ali abudak nyultab nohobigeinali nukli nunaki abali, amudak henek moul nohobigaluli eke nunekam malmu?”

41 Ali hebemanu balan hakli, “Amudak yowemi almom douk eke nom hulau nebehi nyih ali hugak. Ali agudak wainigu nahabigu eke nuku kipahemi hunek lukautumagu. Umu abudak nyultab chulkwip kolokwip abali, ananip umu douk eke wata hudiyep hukanu duldul.”

42 Ali Jisas naklipam nakli, “Ipak patulin enyudak balan nyetemu God ananik buk uli e. Balan enyudak.

‘Amudak utam douk halak wilpat uli hakli wakamuk uli, nameitu amam douk manubu matoglu anam susubeim utam
Bawogen umu enyudak balan umu Susubeim Utam douk nyaklimu Jisas. Echech Juda chalak wilag umu douk i save chaku utubal chalog. Ali amudak susubeim utam douk i save masah woblatamu wilpat uli.
umu chulok wilpat umu. Enyudak douk Diginali meyoh neneken nyatoglu. Neneken apak matulin ali monehilau makli enyen douk Diginali atunu neneken uli moul.’
43 Namudak ali yaklipepu. Ipak, God douk eke nunalakumepu putoglaguk umu agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu. Anan eke wata nunolawali echudak enech elpech douk eke chusuh ananin balan ali chunek yopinyi pasin uli chunaki chuwich. [ 44 Ali echebuk elpech douk chugoul chulto amudak utam uli eke chubih plulakelech chunakuk chokugun atugun. Ali sapos amam mubih mubo enen elpen umu, enyebuk elpen eke micholiken nyunubu nyunenemu minyagu.”]

45 Amam nebemi pris hanu Farisi hemnek Jisas ananin woblen balan ali hadukemech hakli anan douk nakliyen nenyemu amam. 46 Namudak ali hechakamech umu hakli huhwanu hunak hunekumanu balan. Wakuli wak. Amam douk elgeimumaguk echudak wolobaichi elpech. Umu monoken, echech chakli Jisas anan douk ananu profet.

Copyright information for `APE