Matthew 23

Jisas Naklipech Dodogowinyi Balan Umu Kobi Chugipech Amam Farisi Hanu Amam Henek Skulumech Umu Lo Uli Amamin Yowenyi Pasin

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 11:46, 20:45-46)

Ali Jisas anape naklipech balan wolobaichi elpech chanu ananim disaipel. Nakli, “Amam Farisi hanu amudak henek skulumech umu lo uli douk i save henek skulumepu enyudak lo kobi seiwak Moses naklipechuk umu. Namudak ali ipak imas pumnekom ali punek ihenyumali amam huklipepamu puneken uli. Wakuli huneken uli pasin, ipak douk kobi pugipechen, wak. Umu monoken, haklienyi balan, amam douk wo hugipechen ati e, wak. Amam douk i save haklipepu wolobainyi dodogowinyi lo ali ipak penek nebenyi moul pabilak umu pugipechen. Hatulipu namudak, wakuli wo hukli hunelekepu ali hiyagwleh hunek lo kobi nyunubu nyunek hat umu ipak pugipechen umu e, wak.

Ihenyumali amam heneken uli douk heneken umu kadak elpech chutulin umu. Amam douk henek bokisigun
Asudak chokusi bokis howechikos wahegas sanu loguh uli, amam douk hagipech echech Juda echechin pasin ali howechikos sape. Asudakmoli bokis douk chowemu enen God ananin balan chenyulu nyolu umu ulkwip pulomen ali chugipechen. Putik Namba 15:37-41.
ali howechikagun gnape amamigas wahegas uli loguh. Eke hitak huginohuk agundak owinyih umu amamih lowihi luseh umu kadak elpech chutulum chukli amam yopumi almom.
Chenek nebeguni woligun umu douk i save oub baitak umu hunak hupe yopugunmu gani nebemi atum hapemu. Echech Juda chape cheagwleh balan ogwi wilag chopuk i save oub baitak umu huwich hunak hupe hulik yopichi siahas. Agundak elpech i save chanak chowachobol umu, amam i save oub baitak umu hakli elpech chutulum chunemom gude ali chuhwalom nebemi Tisa.

Wakuli ipak yekipali douk yakli wak umu chuhwalepu nebepoli tisomi, wak. Punatimaguk pupe sachich owachich meyoh. Umu monoken, nebenali Tisa douk puhwalu yek otuwe. Apudak atap, ipak kobi puhwalu ananu alman ipakinu aninu, wak. Umu monoken, ipak douk atunu Aninu meyoh nape gani iluh heven. 10 Ali chopuk kobi chuhwalepu nebepali, wak. Umu monoken, nebeweli douk yanubu otuwe meyoh douk God natalihe ali nokoge yanamali inalau ipak elpech uli. 11 Anabuk douk nuklimu nupe ipakinu nebenalili, anan imas nupe nunemepu moul meyoh. 12 Elpech douk chunotuk echechich yeguh chukih uli, God eke wata nunekech chubihi yeguh wakech. Wakuli elpech douk chunek daunim umu echech yet uli, echebuk God eke nutukech chupe nebechi.”

Jisas Naklipu Amam Farisi Hanu Amam Henek Skulumech Umu Lo Uli Umu Yowenyi Amam Heneken Uli

(Mak 12:40; Luk 11:39-52, 20:47)

13 Jisas wata chopuk nakli namudak. Nakli, “O panubu mapilipu, ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Ipak papemu powechikumech yah echudak elpech douk chaklimu chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu uli. Namudak ali ipak yet douk wo puwich e, wak. Elpech chaklimu chuwich uli namudak ipak yet powechikumech yah. [ 14 O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Almagou douk alahasim hagak howobukuk uli, ipak i save panak penek lohumou ali patulu ponohul owowich echudak. Penekuk namudak ali panak peyotu wolobaichi chapemu penek lounyi beten umu kadak chutulipamu. Pagimeh namudak ali kwali God eke nubemepu ipakin yowenyi ali nunekepu pulau nebehi nyih.]

15 O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Ipak i save palau kolohliyol panak yousih o palahe panak atapih umu puklipech balan umu enen elpen nyumnek ali nyugipech ipak. Douk enen nyumnek nyugipechepu ali peneken nyanubu nyatoglu yowenyi elpen nyechalakuk ipak umu yowenyi enyen nyeneken uli. Ali enyudak elpen nyunu ipak eke punamu yowebuli wabul hel.

16 O panubu mapilipu ipak. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak douk wo pudukemech e pape kobi nabes sechukepu ali pakli pugilapech yah kipahechi. Ipak douk i save pakli, ‘Sapos enen elpen nyukli adul nyolimu God ananitu nebetali wilpat umu nyunek enech echudak, wakuli enyen kobi nyunekech umu, ipak pakli enyudak wosik balan wak enen nypenyin e, wak. Wakuli sapos enen nyukli adul nyolimu gol lakus numun God ananitu wilpat uli umu nyunek enech echudak umu, enyebuk elpen adul imas nyunubu nyunek kobi nyaklimu. Kobi nyunek loh, wak. 17 Ipak ati nabes sechukepu ali panubu pogolu pogolu. Ipak pakli monoken nyanubu yeul nyakihen? God ananitu nebetali wilpat waka aludak gol douk lakus numun uli? Ipak douk padukemech. Aludak gol douk lakus numun God ananitu nebetali wilpat, ali wilpat tenekol lanubu latoglu God ananil atul. 18 Chopuk ipak douk i save pakli, ‘Sapos enen elpen nyukli adul nyolimu alta umu nyunek enech echudak, wakuli enyen kobi nyunekech umu, enyudak pakli wosik balan wak. Wakuli sapos enyen nyukli adul nyolimu ofa douk chechemu enyudak alta umu chuku God ulimu, ipak pakli enyebuk elpen imas nyunubu nyunek kobi nyaklimu.’ 19 Ipak douk nabes sechukepu. Pakli malmu? Pakli yeul nyakih ofa douk chakli chuku God umu waka nyakih enyudak alta douk nyenek enyudak ofa nyatoglu God ananin atin uli? 20 Namudak ali elpen douk nyukli adul nyolimu alta umu nyunek enech echudak umu, enyen douk chopuk nyowanipamu ihenyumali ofa nyetemu alta uli chopuk. 21 Ali elpen douk nyukli adul nyolimu God ananitu nebetali wilpat umu nyunek enech echudak umu, enyen douk chopuk nyowanipamu anudak nape numun atudak wilpat uli. 22 Elpen douk nyukli adul nyolimu iluh heven umu nyunek enech echudak umu, enyen douk nyowanipamu God ananin nebenyi sia nyanu anudak netemeyen uli chopuk.

23 O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak douk panubu penek loh atili. Agudakmoli apigu douk chohwalogomu min, dil uli kumin, ipak i save panak palogu ali peyaisogomu 10-poleiluh ouluh. Ali otuh ouh douk i save poku God. Enyudakmali chokwinyi lo douk pagipechen. Wakuli nyanubu nebenyi balan nyape lo uli douk apatukemenyuk. Enyudakmali, punekumech duldulinyi pasin kipahechimu, punelek kipahechimu, punubu pusuh God ananin balan dadag umu. Enyudakmali susubein dodogowinyi balan douk deke punubu pugipechen kalbu. Ali enyudak enen lo douk chopuk deke puhwen pugipechen. 24 Ipak douk panubu nabes sechukepu ali pakli pugilapech yah kipahechi. Ipak douk pagimehumu God ananin lo kobi enyudak balan umu. Enyudak; Yamigou waglumepamu yabig umu, ipak douk i save patukou powachowoguk. Wakuli enen takweinyi mahin kemel nyagluk umu, ipak i save pagiyen panyoh umu yabig.

25 O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak douk panubu penek loh uli. Panubu pape kobi kas sanu yauleluh umu. Paklupoguk adukohich umu, wakuli numunich umu douk chanubu chanobosusih. Chape kobi ipakigun numun chuknigun umu yowenyi umu agundak wo punek bos umu ipak yet e ali paku oluh umu agundak didigep pape panotulich echudak kipahechimu. 26 Ipak Farisi, ipak panubu pogolu pogolu pape kobi nabes sechukepomu. Susubati ipak douk pulik punogapech ipakigun numun yopugun kobi pakwlupu numunis umu kas yopus umu. Ali aduk douk chopuk eke adakio yopugun.

27 O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak penek skulumech umu lo uli. Ipak panubu penek loh atili. Ipak douk panubu pape kobi hulusigwiluh douk chaloluh bulbudib umu ali chanugomu elpech. Aduk chechebeyogun chogolih-winali pen gnanubu dudukogun. Wakuli gani numun wak. Chagak uli echechiguh biguh hwanu enechi enech chataloluli echudak chakus. 28 Ipak douk chopuk pape namudak ati. Elpech chutik aduk ipakiluh yegechiweluh chukli duldulipali almom. Wakuli ipakigun numun douk gnanubu chuknigun umu agundak penek loh umu gnanu enenyi enen yowenyi.”

29 Ali Jisas balan nyeilen naklipam nakli, “O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak panubu penek loh atili. Ipak i save penek hulusigwiluh umu chunugamu amam profet umu. Hulusigwiluh chanugomu duldulichi elpech umu douk chopuk paginahwoluh. 30 Ali ipak i save pakli sapos ipak pupe ababuk nyultab ipakich popech yamech chapenyuboli nyultab ele, ipak pakli ipak deke kobi pugakamech pubo amam profet hugak, wak. 31 Douk peyagwleh enyudak balan ali ipak yet panubu ponowoleh umu ipak douk seiwakichi chabo amam profet hagak uli echechipu yamem. Panubu yowepali almom. 32 Namudak ali ipak imas punubu pigimah kobi echech chagimoh umu ali punubu puneken piyaten enyudak echech cheneken nyapeik uli yowenyi pasin.

33 Ipak douk panubu yowepu pape kobi wanahwiguhwi iguhumali. Chanubu yowechi elpech chape kobi iguhumali echechipu batowich. Namudak ali luhut God eke nunemepu balan ali nuwachepu pugluk yowebuli wabul hel. Pulhwas umu yah douk wakepu. 34 Namudak ali mnek. Yek eke inek salimumali anam profet hunu amam hanubu hadukemu God ananin balan kalbaluli hunakumepali. Hunali anam almam douk henek skulumepamu God ananin lo uli hunaki. Anam douk eke pitak pom punek nyilimumam krusehas hugak. Anam eke pitak pusakom echudak numun ogudak ipak pape peyagwleh balan ogwi wilag ali eke puhiyahom. Puhiyahom hunamu anabul wabul, punak agnabuk puhiyahom hunamu kipaibuli. 35 Seiwak susubati ipakinu yamenu Ken nabo yopunali alman Abel nagak. Ipakim popem yamen hagimehumech namudak ati yopichi elpech aliga aliga chanak chatoglomali Berekaia ananinu nuganinu Sekaraia. Sekaraia douk panu nagak olokohun umu alta nyanu God ananitu nebetali wilpat. Douk pagimu ehudak ali God eke nunekepu pulau nebenyi hevi umu agundak pabo hanatimaguk duldulimi almom hagak umu. 36 Aduligu atugu yaklipepu. God nube yowenyi pe umu ihenyumali enyudak yowenyimu, anan douk eke nuneken nyutoglomu ipak doumeipali elpech.”

Jisas Nanubu Nenelek Elpech Chape Wabul Jerusalem Uli

(Luk 13:34-35, 19:41-44)

37 Jisas natik wabul Jerusalem ali nakli, “O ipak elpech pape Jerusalem uli. Seiwak ipak i save pabo amam profet hagak. Almam God nokagam halaumepali ananin balan uli, ipak douk chopuk pakumom utabal pam hagak. Wolobaih atih yek yakli inalawepu ali igakomepu kobi anatu mamakitu owotu tohwalu nugag gwanaki atugun ali techukolug atatich abusineguh umu. Wakuli ipak douk panubu pakli wak. 38 Ali douk mnek. Nameitu aninu God douk anakli wakepu. Eke nutukemaguk ipakibul wabul ali eke blusitusatu blupeik wohibul. 39 Aduligu atugu yaklipepu. Ipak eke kobi wata putuliwe aliga abudak nyultab butoglu ali adakio pukli, ‘Apak makli God nunekumanu yopinyi anudak alman douk nanakumali Diginali ananin yeul uli.’”

Copyright information for `APE