Revelation of John 2

Balan Nyanamu God Ananich Elpech Chape Efesas Uli

Ali Jisas balan nyeilen naklipe nakli, “Jon, nyak wemu enyudak balan anap chup nyunamu enyudak ensel douk nyape nyenek lukautumu God ananich elpech chape Efesas uli. Yek Jisas yekin balan douk enyudak. ‘Yek douk yasuh 7-poleiyu unib yekin anin lagul ali yape yalahe olokohun umu 7-poleich echudak douk chenekech gol ulimu chape chowemu lepoguhas-umaluli yenekumepagu enyudak balan ipak. Yek yadukemu nyanatimaguk pasin nyanu enyebuk nebenyi moul ipak pape peneken uli. Ali yadukemepamu agundak peyotu dodogowipu atipamu enenyi enen hevi douk nyatoglo-mepaluli. Ali ipak panubu pakli wakuk echudak chenek yowenyi pasin uli elpech. Ali chopuk, yadukemepamu ipak douk apechakomom amudak almam douk henek loh hakli amam douk aposel douk haklipech God ananin balan uli. Ali ipak apadukemom umu amam douk wo aposel omi e, wak. Amam douk henek lohumech uli. Ali chopuk, yek ayadukemepamu agundak elpech chatulipamu pasuh yekin balan pagipechemu ali chenek yowenyimu ipak umu. Wakuli ipak peyotu dodogowipu ali wo nyihihichipu e. Ali chopuk, yek ayadukemepamu ipak douk wo puneiles umu punek enyudak nebenyi moul umu pugipech yek umu e, wak. Ipak peyotu dodogowipu atipu. Wakuli nameitu yek yakli iklipepu enen balan umu enyudak yowenyi douk nameitu ipak pape peneken uli. Susubati ipak ulkwip panubu panohwe dadag ali pagipeche. Wakuli nameitu wak. Wakuli yek yakli ipak ulkwip pulamaguk agundak likuk ipak papemu. Susubati ipak pape kalbu, wakuli nameitu ipak apagoul paglukuk lougunmu. Ipak ulkwip douk awo punohwe dadag e, wak. Wakuli nameitu yek yakli ipak imas putukemaguk ipakin yowenyi ali wata putanamu puke apaluh yek. Ali ipak ulkwip punubu punohwe dadag kobi susubati ipak ulkwip panohwemu. Wakumomu, yek eke inaku itukuk ipakin enyudak douk chape chowemu lam umu agnabuk douk enyen nyape nyatawamu. Wakuli nameitu ipak wata panosuh enyudak yopinyi pasin umu panubu pakli wakuk enyudak pasin douk anudak lain douk chanahwalamu Nikolas
Anudak lain Nikolas isave chanu echech Kristen chape Efesas blanu Pegamam uli chape chenek lotu. Wakuli echech isave chenek skulumech umu chunek enenyi enen yowenyi.
uli cheneken uli. Yek alagun douk yanubu yakli waken.

Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pumnek enyudak balan God ananin Michin nyaklipu ananich elpech enyi ali puhwen dadag pugipechen! Echebuk elpech douk chiyotu dodogowich atich chunek wanoh chubo yowenyi nyubihuk uli, yek eke ikech yopinyi namba umu echech chuwak epudak chulkwip douk peil enyudak lowag douk nyatau God ananumu yawihas gnanahwalamu Paradais uli. Ali echebuk elpech chuwak epudak chulkwip uli eke chupe kalbu eheh nyumneh.’”

Balan Nyanamu God Ananich Elpech Chape Smena Uli

Ali Jisas wata chopuk naklipe nakli, “Jon, nyak wemu enyudak balan anap chup nyunamu enyudak ensel douk nyape nyenek lukautumu God ananich elpech chape Smena uli. Yek Jisas yekin balan douk enyudak. ‘Seiwak bawagas umu, chanatimaguk enechi enech echudak watak enech chupe e wakuli yek ayape. Ali kwali chopuk, ababuk nyultab chunatimaguk echudak chunak chutuhuk umu, yek eke ipe. Douk seiwak chae yagak wakuli nameitu wata yaitak yape. Yek douk ayadukemech umu enenyi enen hevi douk nyatoglomu ipak uli. Ali chopuk, yadukemech umu ipak panohwagagun umu enechi enech echudak. Wakuli wak. Ipak douk peglemu wolobaichi yopichi enechi enech echudak chakusumepu iluh heven. Ali yek douk ayadukemech umu enyudak yowenyi balan douk echudak elpech douk chenek lohumepu chaklipe-peyen uli. Echech chakli echech douk Juda wakuli echech wo chunubu Juda e, wak. Echech douk Satan ananich. 10 Ali ipak kobi elgeipamu enenyi enen hevi douk eke nyutoglomepu ali nyunekepu pumnek nebehi nyih uli. Ipak pumnek! Satan eke nunek enepu punak punowechik pupe kalabus umu nichakome-pamu punek yowenyi. Wakuli ipak eke punomnek nyih banabu nyultab meyoh kobi 10-poleih nyumneh meyoh umu. Douk enech chukli chepu pugak umu, ipak imas pusuh yekin yopinyi balan dadag ali piyotu dodogowipu atipu. Ali yek eke ituk ipakich yeguh chukih ali eke inekepu pupe kalbu eheh nyumneh. Yek eke igakomepu pupe kalbu. 11 Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pumnek enyudak balan douk God ananin Michin nyaklipu ananich elpech enyi ali puhwen dadag pugipechen! Echebuk elpech douk chiyotu dodogowich atich chunek wanoh chubo yowenyi nyubihuk uli, echech eke kobi chugak anah alagun,
Jisas wata nutanamali ahi, chagak uli eke wata chitak ali chiyotumu kot. Ali echebuk douk wo chunek bilip uli e eke chunamu yowebuli wabul ali eke chugak anah alagun.
wak.’”

Balan Nyanamu God Ananich Elpech Chape Pegamam Uli

12 Ali Jisas naklipe alagun nakli, “Jon, nyak wemu enyudak balan anap chup nyunamu enyudak ensel douk nyape nyenek lukautumu God ananich elpech chape Pegamam uli. Yek Jisas yekin balan douk enyudak. ‘Yek douk yasuh atudak wanohwitali bainat douk wanohwitu wibul wobul uli yenekumepagu enyudak balan ipak. Yek douk ayadukemu ipakibul wabul. Satan douk nape nebenalimu ipakibul wabul. Wakuli yek yadukemepamu ipak pasuh yekin balan dadag pagipech yek atuwe. Ali echech chabo anudak duldulinali alman Antipas douk nanubu nasuh yekin balan dadag naklipechen uli nagak ipakibul wabul douk Satan napenyubuli. Ali ababuk nyultab echech chanamu, ipak chopuk peyotu dodogowipu ali wo pukli pukwleik yekin balan e, wak.

14 Wakuli nameitu yek yakli iklipepu enen balan ipak umu enen yowenyi douk ipak pape peneken uli. Ipak enepu douk wata pahwen dadag enyudak Belam ananin yowenyi pasin. Ananin pasin douk enyudak. Seiwak anan nagilapanu enyudak yowenyi pasin Belak ali Belak nenek loh umu echech Israel chenek yowenyimu chakanaguk agabus God. Belak douk naklipech chawak echudak mahich uli kakwich douk chalik chenek ofamech choku amudak wo adulimi god omi uli e. Ali chopuk, naklipech chanasonukeh umu chanak hwaloh. 15 Ali nameitu chopuk douk namudak ati. Ipak enepu douk pasuh enyudak yowenyi pasin echudak anudak lainich elpech chohwalech umu Nikolas
Tik futnot Revelesen 2:6.
uli echechin. Douk namudak ali ipak imas pukenyuk agabus yowenyi ipak pape peneken uli ali wata putanamu pukanu apaluh God. Wakumomu, yek eke halakatimu inaku ali inu echebuk douk chagipech enyudak echech Nikolas echechin pasin uli mulpak. Ali eke ikwumech atudak bainat douk tatogloli yekitu yokwataluli.
17 Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pumnek enyudak balan God ananin Michin nyaklipu ananich elpech enyi ali puhwen dadag pugipechen! Echebuk elpech douk chiyotu dodogowich atich chunek wanoh chubo yowenyi nyubihuk uli, kwali yek eke ikech enech kakwich douk chohwalech umu mana douk chonobechuk chakus uli. Ali chopuk, yek eke iwemu echechich nupoleich yeguh anabal chagalihwi-bali utabal ali eke ikech abaldak utabal echech atin ati. Ali kipaichi elpech eke kobi chudukemu echudak nupoleich yeguh, wak. Echebuk douk chalau abaldak utabal uli atich eke chudukemech.’”

Balan Nyanamu God Ananich Elpech Chape Taiataira Uli

18 Ali Jisas naklipe nakli, “Jon, nyak wemu enyudak balan anap chup nyunamu enyudak ensel douk nyape nyenek lukautumu God ananich elpech chape Taiataira uli. Yekin balan douk enyudak. ‘Yek God ananiwe Nuganinu douk yekis nabes saglak kobi nebehi nyih hanu ali haglak umu. Ali yekiluh yaliluh hlaglak kobi enyudak okigwanaluh-inyi kapa douk chohwalen umu bras douk chenyeh nebehi nyih uli nyaglak umu. Yek yenekumepagu enyudak balan ipak.

19 Yek ayadukemu enyudak yopinyi pasin ipak pape peneken ulimu agundak ipak ulkwip panosuh God nanu kipaichi elpech umu. Ali pasuh yekin balan dadag pagipechen ali nameitu penek yopinyi moul umu pagakomu wolobaichi elpech umu. Ali chopuk, ipak peyotu dodogowipu atipu ababuk nyultab hevi nyatoglo-mepamu. Ali yek ayadukemech umu enyudak yopinyi pasin douk nameitu ipak pape peneken uli douk nyechalakuk enyudak yopinyi pasin likuk ipak palik peneken uli.

20 Wakuli nameitu yek yakli iklipepu enen balan umu enyudak yowenyi douk ipak pape peneken uli. Ipakin yowenyi douk enyudak. Ipak pakli wosik ali pape patuluk meyoh okwudak yowekwi almatok Jesebel ali okwok dakio kwanepu kwape. Okwok douk kwonek loh kwakli okwok douk onok profet douk kwaklipech God ananin balan uli. Wakuli okwok douk kwonek loh uli. Okwok kwonek loh umu echudak chenek yekin moul uli kwaklipech chanasonukeh umu chanak hwaloh. Ali chopuk, chawak echudak kakwich douk chenek ofamech umu amudak wo adulimi god omi uli e. 21 Ali yek douk yakutuwokwuk kwape eneh nyumneh alagun umu yakli kwukenyuk agab okwokwin yowenyimu agundak kwanu kipaichi chanasonukehumomu. Ali yakli wata kwutanamu kwunamali yek, wakuli wak. 22 Douk namudak ali yek eke inekok kwichuh kwuwatech umu kwumnek nebehi nyih. Ali sapos echebuk elpech douk chanok chanasonukeh umu chanak hwaloh uli kobi chukenyuk agabus echechin yowenyi ali chutanamu chunamali yek umu, yek eke inekech namudak. Yek eke inekech chunubu chunomnek nebehi nyih. 23 Ali chopuk, yek eke ibo echebuk douk chagipech okwokwin balan uli chugak. Yek eke inek namudak ali chunatimaguk God ananich elpech eke chudukemech chukli yek douk yanubu yadukemech kalbu chanatimaguk elpech echechin tinytin uli apaluh cholu chanak umu. Ali yek eke ibemepu enechi enech chunokwnumepu atin atimu ihenyumali pasin ipak pape peneken uli.

24 Wakuli nameitu yek yakli iklipu ipak enepu douk pape Taiataira uli. Ipak wo pugipech enyudak okwokwin yowenyi balan e. Ali chopuk, ipak wo pugipech enyudak pasin douk enech kipaichi chohwalen chakli, “Satan ananin pasin douk nyanubu nyonobechuk atili.” Ali yek eke kobi wata iklipepu enen kipainyi balan alagun umu ipak pugipechen uli, wak. 25 Wakuli yek yakli ipak imas pusuh enyudak ihenyumali yopinyi pasin uli balan douk nameitu ipak palawen uli. Ali piyotu dodogowipu atipu aliga yek wata itanamagu. 26 Ali echebuk elpech douk chugipech yekin laik ali chiyotu dodogowich atich chunek wanoh chubo yowenyi nyubihuk aliga echechibu nyultab umu chugak umu butoglomu, yek eke inekech namudak. Yek eke ikech nebechi dodogowichi yeguh umu chupe nebechumali wolobaichi elpech douk chape ihen kantri uli. Ali echech eke chupe nebechi chunek bosumech namobuk ati kobi douk seiwak yekinu Aninu neke nebenyi yeul ali yape nebeweli yenek bosumu wolobaichi elpech umu. Enyudak eke nyutoglu kobi God ananin balan douk nyetemu ananik buk uli nyaklimu. God nakli namudak, “Anan eke nunubu nupe dodogowinu atunu ali eke nusuh anagu ainigu stig ali nupe nunek bosumech. Anan eke nunekech kobi ananu alman douk nawal malus chenekas magus uli gwulgwal-alas chokugun atugun umu.”

28 Ali yek eke ikech okwudak unuk douk kwanahwalomu kwaginech uli. 29 Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pumnek enyudak balan God ananin Michin nyaklipu ananich elpech enyi ali puhwen dadag pugipechen!’”

Copyright information for `APE