1 Corinthians 10

Hwahoponjo yahinoso nakumo yamofo nalohofɨhwoso'no nakwo osomo inɨngkuhwaloho.

Nje a'amu soku, a'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo hwotoho hmmentohofo somne'no sekwo huno olo so'no fɨsyafɨhupmno. Hohonta Mouses kako a'amu Isɨlaelɨfe ajuyohwosamo hwaho Ijip mta'ni nomanto hofɨko Ijip nulɨko'mantɨfi hwaho a'amu anepono motawento osopo humamentohofofoho. Oso hopo sopo Mousesɨ'nji a'amu Isɨlael so'nji hofɨko osopo nohumentanɨngkofi himo a'amu hopi'nonohino somo ifehu'mokahumentisofoho. Sɨki ifehu'mokahumentiso'maho. O'o, honɨngkano utɨhwayo'ne ifehu'mokahumentisofoho. Osohonta hofɨko mijo ayo engo momɨngo sopo i'mofɨwahonɨngkofi Anɨtu kako hofɨkimo mijo ayo engo huhwo sohumo mtɨhupɨhwojahonɨngki a'amu hopi'nonohino hofɨko osopo wako'mentohofofoho. A'amu hiso hofɨko Mouses nakwoe hwe engo umo'nono lontɨfi hofɨko kako'nji ufohi'nontɨfi kakimo inɨngkawentɨfi hofɨko himo homo somo enjwa so'mo humantɨfi mijo engo somo wako'mentohofofoho. Oseso hofɨko mijoho uyahonɨngki Anɨtu kako ahwomo mta'ni wosopayo'nji mijo'nji hopi'nonohino somo umentisofoho. Nuyahonɨngki hofɨko nɨmentohofofoho. Oso hopo sopo mijo sojo mta'ni nɨmentohofoso oso mijo hwapɨngoso Kɨlaisɨyoho. A'amu hofɨko hano loho'nowentanɨngkofi Kɨlais kako hofɨkimo hofiyo emokosyohumamojo hweho. I oseso Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino homo somo wopɨngo ko ulohofahonɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engoso hofɨko yahino wonyoso yahonɨngkofi Anɨtu kako nuhwononto oso hwaho a'amu ane sopo Anɨtu kako hofɨkimo poyo umokumentisofoho. Umokahonɨngki hofɨkoe pijafoso oso hwaho hopo sopo hintalinyo pa'nyo osopo nonje hu'mehinawo'mentisofoho.

Oso yo'mayo hopi'nonohino imo'nɨmentisoso nakumo honɨngkano wopɨngo netɨhwayo'ne imo'nɨmentisofoho. Hofɨko yo'mayo so'no hi umo'nɨngkahonɨngki wonyo imentohofofoho. Oso hopaso nakwo miyanehwono. Oso'no neyakwosa fehohnjo sohwa hofɨko hwasyo anɨtumo inɨngkawentɨfi hofɨko hwomtame uloho'mentohofofoho. Oso hwamne'no Anɨtuye hungkunoso ole nalɨmento, Hofɨko hwasyo anɨtu somne'no hwomtame ulohofontɨfi hofɨko nohumantɨfi wosopayo'nji mijo'nji nontɨfi nolɨkafontɨfi hofɨko syohi'nyo wonyo imentohofofoho. Nakwo oso hopaso miyanehwono. I oso'no nakwo nom'ne a'amufe apohufo ihwaloho. Oso a'amu Isɨlael pi'nɨngo engoso hofɨko oso yahino wonyo hiso yahonɨngkofi Anɨtu kako oso sɨkuno anga'nohino somo hofɨkimo poyo imokumentisofoho. Oso a'amu hiso hofɨkotɨwenti-tɨli tausenɨfoho (23,000). I oso'no nakwo Anɨtumo yamofo nulohofɨhwaloho. A'amu Isɨlaelɨso hofɨko Anɨtumo yamofo ulohofontɨfi hofɨko kɨko nto'no monemokosyohumawo'nɨngkiyohino hwosoho ulahonɨngkofi Anɨtu kako oso a'amu homo somo homaso toho wolo'meehufe lonto homamo uhwojahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo somo homaso toho lofopijɨsyu'mo'mentohofofoho. 10 I yo'mayo Anɨtu iwo'nɨngkiso so'no yoka hnnɨngkuhwaloho. A'amu Isɨlaelɨso hofɨko Anɨtumne'no yoka hungkuno ulahonɨngkofi a'amu ahwomo mta'angoso kako a'amu pi'nɨngo engo somo fonjahumentisofoho.

11 Oso yo'mayo yahino wonyo imentohofoso a'amu fihwa hofɨko oso yahino wonyo imentohofo so'no Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko nakumo honɨngkano wopɨngo netɨhwayo'ne iyoswomo mtɨ'mokumentohofofoho. Nakwo olohonta nohumentanɨngkuhwoni sɨkuno moi'wo umo'nɨmonto yahonɨngki nakwo oso hungkuno homo somo nuhwonontani nakwo oso honɨngkano homo somne'no huno wopɨngo tɨpemalokuhwono. 12 Oseso a'amu fihwo kako ole loso, Ngko yokumpohn'nyo lohokwe so'no ngko honɨngkano wonyo mimnehono. Ose loso sohwo kako i'waho nto'no wehumano. Kako nopɨwasyonoho. 13 A'amu hopi'nonohino hn'nɨmo yo'mayo honɨngkano wonyo nontɨmne'no ipenemotawesoso kengo kengo'maho. O'o, afa'nohinofoho. Oso'no Anɨtu wosefo'ma'mo nalɨmentiso so'no nakwo huno nayohoho. Kako olohonta nefo'malofoho. Oseso honɨngkano wonyo nontɨmo nemotaweso sohwo kako nakwoe yokumpohn'nyo somo moneyakolofonehoho. Yo'mayo wonyo ne'maso sohwo woneyakolo'mo lɨhwosi ko yososo, Anɨtu nefo'mayo'ne honɨngkanoso umo'montonoho. Kakoe yokumpohn'nyo nejapɨhwoso'no nakwo yokumpohn'nyo wolohofantanoho.

Nakwo Anɨtumo inɨngkohwasi towahuno wonyo so'nji inɨngkohwaloho.

14 Anɨtu kako a'amu Isɨlael homo somo wopɨngo ko ulohofahonɨngki hofɨko wonyo imentohofofoho. Oso'no nje a'amu soku sekwo anɨtu hwasyo somo hohujo ikinjaofɨkuji i'waho fiyɨmno. 15 Sekwo huno'njo kuyoho. Ngko sekumo olo hungkuno selalokwe loso'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. 16 Kɨlais kako nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso oso'no wosyofɨsyano lontani nuhu'mokontani nakwo olo mijo Jisasɨye honɨyofoho lontani Mpohwo Anɨtumo isamoyoka ulontani nonontani ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono, Jisas nakumne'no kakoe honɨyo usɨhuma'mentiso sohumo ufohi'nalokuhwono. Nakwo wosopayo nomentani kutɨkujo lohofontani nontani Kɨlaisɨye a'apahofoho lɨwo'nɨngkuhwono. Kɨlais kakoe a'apaho nakwoe wonyo engo so'no tohino umnɨmentiso sohumo ufohi'nalokuhwono. 17 Oso wosopayo anga'nohinoso nakwo hwe moya'mi pi'nɨngo hn'nwi nakwo kutɨkujo lohofontani nɨmalohwone hn'nwi nakwo afa aswomjo pa'nyi'nwoho.

18 Sekwo a'amu Isɨlaelɨfe yahino so'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. Hofɨko Anɨtumne'no yahu fonjokisasyontɨfi hofɨko oso yahu fehohnjoso nonontɨfi ole syafɨsyɨwo'nɨngkohofi nakwo Anɨtu'nji mafohoto'nɨngkuhwono. 19 Ngko hungkuno hwapɨngoso pehofo selalokweno. A'amu hofɨko hwasyo anɨtu sohune'no yo'mayo ho'nasyɨwo'nɨngkohofoso ne hi'njotaho. Oso hwasyo anɨtu sohwo kako nehopi lohumaho. Ose loselalokweno. 20 O'o, oso awonoho. Hofɨko yo'mayo hwasyo anɨtu sohune'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sohwo oso towahuno wonyo somne'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofoso Anɨtumne'maho. Oso'no oso a'amu hofɨko towahuno wonyo sohwafe yofe ho'nomayo'ne uhu'mokukuji sekwo hofɨko'nji nomɨhu'mokinɨngkutoho. Sekwo hofɨko'nji mɨhu'mokinɨfijo'manji towahuno wonyo sohwanji ufohi'nantɨfeho. 21 Sekwo nuhu'mokontɨfi Kɨlaisɨye honɨyo'nji a'apaho'nji nontɨfi towahuno wonyofe wosopayo so'nji nomohu'mokukuji nonɨngkutoho. O'o, sekwo oso honɨngkano hufa'uyo homo somo sinɨngkakutoho. Sekwo Anɨtu'nji wohumano lɨkuji sekwo towahuno wonyo so'nji nohumafɨkutoho. 22 Sekwo oso honɨngkano hufa'uyo somo ifijo'manji Anɨtu kako ngkilaho selɨhwosi nakumo sɨmeho wonyo wonejapmmontonoho. Hwapɨngoso Ngko'nohini Hwe Engo hwo'nyoho ose nalɨmentisofoho. Nakwoe yokumpohn'nyoso kakimo uyakolofantontaho. Nɨhu'no awonoho. Ose selalokweno.

Sɨkuno huhwo huhwi nakwo Anɨtuye yofeso engolopohamo woho'nomehwano.

23 A'amu fehohnjoso ole lɨwo'nɨngkohofofoho. Yo'mayo hopi'nono Anɨtu kako nakumne'no hano mopitofasiyoso nakwo yasoso oso hiso'no honɨngkano wonyo anefoho. Oso hungkuno lɨwo'nɨngkohofoso nehopeho. I oso'no yahino fehohnjoso nakumo monefo'manehoho. Nakwo Anɨtuye honɨngkanomo inɨngkowentanɨngkuhwasi oso yo'mayo yaso sohumjo yokumpohn'nyo sohwo kako nakumo yokumpohn'nyo monasosofitofonehoho. 24 Yo'mayo nakwo uyano lɨhwasoso huno nakune'no syofɨhu'nɨngkuhwasi ihwaloho. O'o, nakwo huno nom'ne a'amu somne'no huno wosyofɨsyano. U, ngko ose i'mo nom'ne somo ufo'ma'montaho. Sekwo huno oso'no syafɨsyɨkuji yo'mayoso fiyɨmno.

25 Nakwo huno ole nayohoho. Olo yo'mayo hopi'nonohino olo hwaho lopo wojoso Anɨtuyefoho. Anɨtuye hungkunoso ose nalɨmentisofoho. Oseso nakwo yo'mayoso nasoso oso wopɨngofoho. Sekwo tongo wonano lɨkujoso uhu'mokiyo sopo nta'ni mpekuji sekwo oso tongo kakwo'yohwo sohumo olo tongo loso kɨko hwasyo anɨtu hwoso sohune'no fonjokisasyohino mta'angotaho. Ose ulohonɨngkiji mpehotoho. O'o, kɨko mpe'nohini yohoji hmnyo.

27 U hwe fihwo kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo sohwo kako wosopayo iloho ihwosi wonano lɨhwosi joho selɨhwoso'no u sekwo wosɨhwano lɨkujɨ'manji u sekwoe hunofoho. Noho fɨwanɨmno. Kako sekumo yo'mayo tongo sejapososo sekwo hmnɨmno. Oso tongo hiso'no sekwo huno pi'nɨngo syafɨsyɨkutoho. O'o, sekwo toho'nohini hmnɨmno. 28 I oso'no hwe fihwo kako sekumo ole seloso, Olo tongo loso hwasyo anɨtumne'no fonjokisahumalofo mta'angofoho. Ose selɨhwosi, Ngko manɨmnehono selɨhwoso'no sekwo oso hwe huhwo sohwoe huno somne'no huno syafɨsyɨkuji nonɨngkutoho. 29 Hwapɨngoso sekwo huno ole seyohoho, Ngko olo yahu loso nɨme'manji nje honɨngkano wonyo mmo'nonehoho. Huno ose ko seisoso oso hwe sohwo kako sekumo hungkuno seliso so'no kako ole syofɨsyalofoho. Olo yahu hiloso nɨmeso ngko hwasyo anɨtumo hopa inɨngkowalokweno. Oso a'amu huhwo sohwo kako huno ose syofɨsyalofoho. Oso'no sekwo oso yahuso nonɨngkutoho. I oso'no nom'ne a'amufe huno somta'ango somne'no nakwo honɨngkano somo hano pitofonesyalokwofoso wopɨngo'maho. Oso'no nakwo yo'mayo yahu nasoso'no a'amu ole nalɨfitnnoho, Oso yahinoso wonyofoho. Ose nalɨfitnnohontani yo'mayo yahu so'no nom'ne a'amu somo mulohonanehwono. 30 Ngko Anɨtumo wosopayo'ne isamoyoka ulɨ'mo nonɨ'me'no nom'ne a'amu sohwo kako ngkimo oso honɨngkanoso wonyofoho eso peho'no wantɨmontolo.

31 Oseso sekwo nonyo wosopayo wonano yo'mayo yahino uyano lɨkujɨ'manji sekwo sɨmo'mo huno ole fɨsyafɨhupmno. Yo'mayo imeso ngko Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokumontaho. Sekwo oso hiso'no huno kaki'no syafɨsyɨkuji sekwo yo'mayo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne fiyɨkuno. 32 Sekwo soku sekwo a'amu Juta so'nji a'amu temtitofo kengo so'nji a'amu Anɨtumo inɨngkawowo'nɨngkohofo so'ntnne'no huno fɨsyafɨhupmno. Sekwo yo'mayo iwo'nɨngkohofo somo senɨngkafijo'manji hofɨkoe honɨngkano wonyo ifijo so'no sekwo oso homo somo ikutoho. 33 Ngko huhwo'nɨye yahinoso oso pa'nyofoho. A'amu hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'none'enji ngko yo'mayo wopɨngoso iwo'nɨngkohefoho. Yo'mayo ngkimo nɨfo'mayo syoho osomnohini miyalokuyohono. O'o, a'amu pi'nɨngo engo somo wopɨngo ulohofo'neso syoho yalokweno. Hwapɨngoso a'amu hofɨko Anɨtumo inɨngkafitnne'enji ngko yo'mayoso yalokweno.

Copyright information for `APZ