1 Corinthians 12

Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako yo'mayo syoho nakumo nejapɨwo'nɨngkiso so'ne hungkunofoho.

Nje a'amu soku, sekwo yo'mayo syoho Anɨtuye Towahuno Wopɨngo nejapɨwo'nɨngkiso so'no sekwo huno nto'no mosyafɨsiyoso wopɨngo'maho. Sekwo huno seyohoho. Hohonta sekwo Anɨtu ne sohumo sɨmeho mummentohofo sohonta oso hohosohonta Seten kako hwasyo anɨtu, ne ane, songo ne'no mohumanyo'njo sohwoepono ipesemotasɨmentiso sohumo sekwo tɨfi inɨngkamentohofofoho. Kako sekumo aho yokumpohn'nyo kesemokosyohumamojofoho. Oso hohosohonta yo'mayo Anɨtuye Towahuno sohwo kakoe mehomi hn'nɨmo nejapɨwo'nɨngkiso so'no sekwo huno maseimojofoho. I oso'no olohonta sekwo huno nto'no waseyono. A'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hi'njo sohwo kako Anɨtu kakoe Towahuno somta'ni hungkuno mawo'nɨngkiso sohwo kako Jisasɨmne'no sɨfajo malonehoho. I a'amu kako Jisasɨye Towahuno ane sohwo kako Jisasɨmo ole mulonehoho. Kɨko nje Hwe Engo ne hwosoho. Ose mulonehoho.

Anɨtuye Towahuno Wopɨngo syoho kengo kengo nejapɨwo'nɨngkiso sohwo kako Towahuno kenga'nohino hweho. Oso syoho kengo kengo iwo'nɨngkuhwoneso Anɨtu kako anga'nohino humaso sohune'no iwo'nɨngkuhwonefoho. Anɨtuye syoho iyo so'ne yahinoso kengo kengo weho. I oso'no Anɨtu kako anga'nohino sohwo kako oso syoho homo somne'no yokumpohn'nyo nejapɨwo'nɨngkiso hweho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako kakoe yokumpohn'nyo kengo kengoso a'amu anga'no anga'nohino hn'nɨmo nejapɨwo'nɨngkisofoho. Oso yokumpohn'nyo hiso'nji fo'mo fo'mo loho'nontanɨngkuhwasi a'amu hofɨko nonahonɨngkuji hofɨko Anɨtuye yokumpohn'nyo somo wonehonantɨfeho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako a'amu anga'no anga'nohinomo nto'no uyɨmontonoho. A'amu fihumo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi oso a'amu huhwo sohwo kako nom'ne a'amu somo kako huno wopɨngo Anɨtu mta'angoso utɨhwamontonoho. Anɨtuye Towahuno anga'nohino huhwo sohwo kako nom'ne a'amu sohumo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi oso hwe huhwo sohwo kako hungkuno hiyaso wo'mojo Anɨtu mta'angoso a'amu somo ulɨmontonoho. Oso Towahuno anga'nohino huhwo sohwo kako nom'nehumo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi oso hwe huhwo sohumo Anɨtu kako yo'mayo yoneso'no huno uyososo hwe huhwo sohwo kako sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwosi walɨmontonoho. Ne u'mofapmmontonoho. Nom'nehumo oso Towahuno anga'nohino huhwo sohwo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi oso hwe huhwo sohwo kako nom'ne a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumontonoho. 10 Nom'nihwo kako oso Towahuno sohwoe yokumpohn'nyoso nomahwosi yo'mayo wopɨngo kengo a'amu hofɨko miwo'nɨngkiyohofoso Anɨtuye yokumpohn'nyo itɨhwayo'ne uyɨmontonoho. Nom'nehwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo nomahwosi kako hungkuno wopɨngo Anɨtuye huno mta'ni nomahwosi kako a'amu somo wolutɨhwamontonoho. Nom'nihwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo nomahwosi kako yo'mayo hungkuno upa'nɨwo'nɨngkiso so'no yo'mayo imo'nɨwo'nɨngkiso so'no kako ole walɨmontonoho. Oloso Anɨtuye Towahuno mta'angofoho. Oloso towahuno wonyo somta'angofoho. Ose walɨmontonoho. Nom'nihwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo nomahwosi kako a'amu kengo kengo sofe hungkuno kako huno muyososo walɨmontonoho. Nom'nihwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo nomahwosi kako hungkuno kengo kengoso nupa'nɨngkuhwosi oso hungkuno hiso kako huno ko muyahonɨngkuhwosi kako neso walɨmontonoho. 11 Oso Towahuno anga'nohino huhwo sohwo kako oso yokumpohn'nyo kengo kengoso nakwo a'amu anga'no anga'nohino hn'nɨmo nejapɨwo'nɨngkisofoho. Kako kakoe huno mta'nnohini nejapɨwo'nɨngkisofoho.

Nakwo Anɨtuye a'amu hopi'nonohino hn'nwi nakwo Kɨlaisɨye a'apaho'nwoho.

12 Oso yokumpohn'nyo kengo kengo Anɨtuye Towahuno nejapɨwo'nɨngkiso so'no nakwo nakwoe a'apahomne'no pahnnɨmo hungkunoso huno waseyono. A'amufe a'apahoso ne anga'nohino wo'nnyofoho. A'apaho kenga'nohino ko hiso sɨmano sɨfe sɨmeho yo'mayo hiso Anɨtu kako ho'nahinyofoho. Oso pa'nyoso nakwo Kɨlaisɨmo inɨngkawowo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo humalohwono. 13 Ihwoni. A'amu Juta hn'nnonji a'amu temtitofo kengo hn'nnonji a'amu syoho ulohofiyo so'nji a'amu sikinjo sɨkunonji nakwo hopi'nonohino hn'nwi Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo nonemanto kako nakumo a'apaho anga'nohini nemokalofoho. Oso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo huhwo sohwo kako nakwo anga'no anga'nohino hn'nɨmo nehumanto kako mijolɨmo hopa imo'nɨngkahonɨngki nakwo mijo homo somo nontani nakwo a'apaho anga'nohino'njɨ'nwoho.

14 Nakwoe a'apaho somne'no nakwo huno nayohoho. Nakwo sɨfe'nohinɨ'maho. O'o, nakwo tɨmo sɨmano sɨfe aho yo'mayo hn'njɨ'nwoho. 15 Nakwoe sɨfe sohwo ole walɨmontolaho. Yo'mayo syoho aho sohwo iwo'nɨngkisoso ngko mimnehono. Oso'no ngko olo a'apaho loso ulɨko'ma'mo. Ose ulɨhwosi a'apaho hiso ulɨko'ma'montolaho. O'o oso siki hungkunofoho. Sɨfe sohwo a'apaho loso fehohnjo hweho. 16 Nakwoe haloho sohwo ole walɨmontolaho. Ngko tɨmo hwonɨ'maho. Oso'no ngko olo a'apaho loso fehohnjo'maho. Oso siki hungkunofoho. Oso haloho huhwo sohwo kako a'apaho loso fehohnjo hweho. 17 I nakwoe a'apaho tɨmo'nohinɨ'manji nakwo yo'mayo hungkuno somo pipi upo'nanehwono. I nakwoe a'apaho haholo'nohino'manji nakwo yo'mayo akinoso pipi wonewa'mtolo. 18 Nakwoe a'apahoso ose'maho. O'o, Anɨtu kako nakwoe a'apaho so'no sɨfe aho tɨmo mnokino oso yo'mayo hopi'nonohino so'no huno anga'nohino nano mtitofonto kako ne anga'nohino mtɨ'mokumentisofoho. 19 Nakwoe a'apahoso tɨmo'nohinɨ'manji i a'apaho'maho. O'o, tɨmofoho. Ose'manji a'apaho neso mtɨ'mto. 20 O'o, ose'maho. A'apaho fehohnjoso pi'nɨngofoho. I oso'no a'apaho neso anga'nohinofoho. Oso pa'nyoso nakwo Kɨlaisɨmo inɨngkawowo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Anɨtumne'no syoho kengo kengo iwo'nɨngkuhwoneso nakwoe neso anga'nohino'njɨ'nwoho.

21 U tɨmo sohwo kako aho sohumo ole mulonehoho. U, kɨko mohumayo'manji ngko anga'nohino sohwo'ni ngko nto'nohini wohumamonnoho. U, mnokino huhwo kako sɨfe sohumo ole mulonehoho, U, kɨko mohumayo'manji i ngko anga'nohino sohwo'ni nto'nohini wohumamonnoho. 22 O'o, awonoho. A'apaho fehohnjo so'no nakwo huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono, Yokumpohn'nyo anefoho. I nakwo huno ose ko syofɨsyɨhwasi nakwo oso yo'mayoso ane'njontentesi nakwoe humayoso nto'nohinosohi'maho. 23 I nakwoe a'apaho fehohnjo so'no huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono, Wonyo we'efoho. Lontani nakwo noimo kame nɨkuyoho wokoso oso yo'mayoso ufotofɨwo'nɨngkuhwono. I nakwoe a'apaho fehohnjo a'amu hofɨko tɨmo nahonɨfijoso wonɨmango nanonehontani nakwo hiyaso ekojisosyohumalohwono. 24 I nakwoe a'apaho fehohnjoso oso wopɨngofoho. Utɨhwa'nyopo weho. Anɨtu kako nakwoe a'apaho mtɨ'mokumentiso sohonta a'apaho fehohnjoso ole lososo, Ngko yo'mɨngohwonɨ'maho ose loso sohumo Anɨtu kako syoho engo uyɨmontonoho. 25 Hwapɨngoso nakwoe a'apahoso mtɨhupo mtɨhupe loho'nɨngkuhwoloho. O'o, a'apaho fehohnjo somo fo'mo fo'ma'nyo afa'no afa'no woloho'nɨngkuhwano. 26 I oseso a'apaho fehohnjo somo tohino umnoso so'no a'apaho hopi'nonohino homo somo tohino huhwo sohwo ufehu'mokahumontonoho. A'amu fihwo kako jɨje a'apaho fehohnjo so'no wopɨngo hwosoho kilɨhwoso'no jɨje a'apaho hopi'nono sɨmonyo uyɨmontonoho.

27 Ngko oso hungkuno hopi'nonohino selalokwe hiso'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. Sekwo Kɨlaisɨye a'apaho kuyoho. Sekwo anga'no anga'nohino soku Kɨlaisɨye a'apaho fehohnjo kuyoho. 28 Oso a'apahomjo hungkuno yolohoso olenoho. Anɨtu kako a'amu kakine'no sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofo somo syoho kengo kengo kengo uyɨwo'nɨngkisofoho. Sɨmo'mjo syohoso a'amu Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njofoho. Osopo a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nom'ne a'amu somo ulɨwo'nɨngkisofoho. Osopo a'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofofoho. Osofeponjoso a'amu hofɨko yo'mayo wopɨngo a'amu hofɨko miwo'nɨngkiyohofoso itɨhwawo'ɨngkohofofoho. Osofeponjoso hofɨko a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokuwo'nɨngkohofofoho. Nom'neso a'amu sɨmeho tango'njo somo ufo'mawo'nɨngkohofofoho. Nom'neso a'amu syoho kengo kengo'njofe hungkuno hofɨko huno muyo'njoso lɨwo'nɨngkohofofoho. 29 Sekwo huno pipi seyohoho. Anɨtu kako nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo kakoe hungkunoso lɨku'mofo syoho nejapmmentisotaho. A'amu hopi'nonohino hn'nɨmo Anɨtu kakoe hungkuno kakoe huno mta'ni uyahonɨngki ujo'ne syoho nejapmmentisotaho. A'amu hopi'nonohino hn'nɨmo Anɨtu kakoe hungkuno a'amu somo lutɨhwayo syohoso nejapmmentisotaho. Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo yo'mayo wopɨngo a'amu miwo'nɨngkiyohofoso itɨhwayo'ne syoho nejapmmentisotaho. 30 U Anɨtu a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokiyo'ne syohoso nejapmmentisotaho. U, Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo hungkuno nakwo huno monayo'njoso jo'ne syoho nejapmmentisotaho. I Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo hungkuno kengo kengoso iwolo'mokajo'ne syohoso nejapmmentisotaho. O'o, oso'ne'maho. Anɨtu kako a'amu anga'no anga'nohino hn'nɨmo kakoe syohoso anga'no anga'no nejapɨwo'nɨngkisofoho. 31 I oso'no sekwo oso syoho Anɨtuye Towahuno nejapɨwo'nɨngkiso syoho hwofilo'nnyo so'no sekwo hohayo jafɨkuji fɨtɨpemapmno. Yo'mayo syoho hwofilo'nnyoso tɨpemafɨkujo'no ngko oso syoho iyo so'ne honɨngkano wonyoangkafoso wosetɨhwamne'no yohono.

Copyright information for `APZ