1 Corinthians 13

A'amu nom'ne so'nji sɨmeho unyo yahino neso olenoho.

Ngko a'amufe hungkuno kengo kengo so'nji a'amu ahwomomjo sohwafe hungkuno'njo ko huhwo'ni ngko oso a'amu homo somo sɨmeho muyɨwo'nɨngkiyohe'manji oso ngko hofɨkimo yo'mayo hungkuno ulɨwo'nɨngkoheso sikinjofoho. Ahwomo yokino fonjahonɨngkofi yoka ho'nɨwo'nɨngkiso pa'nyo hwo'nyoho. Anɨtuye Towahuno sohwo kako hungkuno Anɨtuye huno mta'ni ujo'ne syoho ko ntopahonɨngki Anɨtuye hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso huno ko niyahonɨngki yo'mayo hwahoponjo huno hopi'nonohino hiyaso wo'mojo so'no huno ko niyahonɨngki ngko nom'ne a'amu somo sɨmeho muyɨwo'nɨngkiyohe'manji u ngko yo'mɨngohwonɨ'maho. Ngko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohe sohwo'ni ngko oso hwofɨki'nyo nongkumo ole ulɨme, Kɨko kengo nompo filohofayo ulɨmeso oso hwofɨki'nyo huhwo sohwo kako ko uhwoso'no ngko nom'ne a'amu somo sɨmeho muyɨwo'nɨngkiyohe hwo'nɨ'manji Anɨtu nonohonɨngkuhwosi jɨje syohoso ne ane hwosoho wantɨmontonoho. I ngko nje ho'yango hopi'nonohinoso a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofo somo ko uyonji ngko nom'ne a'amu somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo so'ne a'amu kengo sohwa ngkimo poyo wokumokantane'no ihwono ntahonɨngkuji ngko wopɨngofoho ko ulɨmeso u ngko nom'ne a'amu somo sɨmeho muyɨwo'nɨngkiyohe'ne'manji Anɨtu kako ngkine'no huno wopɨngo syanɨfɨsyonehoho.

A'amu kako nom'ne a'amu somo sɨmeho nehopi uyɨwo'nɨngkiso sohwo kako olo yahino lomo unɨngkamontonoho. A'amu fihwo kakimo wonyo ulohofoso so'no kakoe sɨmehoso tohino komo'no mumnonehoho. O'o, kako oso a'amu huhwo sohumo wopɨngo uloho'montonoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako nom'ne a'amufe yo'mayo ho'yango so'nji yofe wopɨngo so'nji hi ko umo'nɨngkahonɨngki kako oso a'amu huhwo sohumne'no sɨmeho tohino mumnonehoho. Kako yo'mayo wopɨngo iwo'nɨngkiso so'no kako kakoe yofe ho'noma'nyo'ne nom'ne a'amu somo mulonehoho. A'amu kako nom'ne a'amu somo sɨmeho nehopi uyɨwo'nɨngkiso sohwo kako nom'ne a'amu somne'no yokumpohn'nyo yahino ane'njo hweho. Huno kakine'nohini mosyafɨhu'niyonto kakoe sɨmeho wopɨngo imokinyo'ne huno mosyafɨsyɨwo'nɨngkiyohoho. Kakoe yo'mayo somo aho yokumpohn'nyo mokemokosyohumanehoho. O'o nom'ni hwamo umontonoho. Kako nom'ne somo sɨmeho wonyo mmo'nonehoho. A'amu nom'neso hofɨko kakimo wonyo ulohofoso so'no kako oso wonyo homo somo aku ulohofo so'no kako huno mosyafɨsyonehoho. Kako yahino wonyo somo uhwononte so'no kakoe sɨmehoso wopɨngo mumo'nɨwo'nɨngkiyohoho. O'o, awonoho. Kako Anɨtuye yahino wopɨngo osomnohini uhwononto kakoe sɨmehoso wopɨngo umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Kɨko nom'ne a'amu sohwamo sɨmeho nehopi uyɨwo'nɨngkino'manji u hofɨko kikimo wonyo kilohofɨkujo'no kɨko oso tango hiso nomahoji sɨmeho pompengo'nji wohumamonnoho. Nom'ne a'amu somne'no yo'mayo yahino wonyo so'ne ko upa'nɨngkohoji kɨko oso a'amu somo sɨmeho hi'ntnnono ne'no uyohoji oso a'amu somne'no huno wopɨngo wosyafɨhu'monnoho. A'amu huhwo sohwa hofɨko pɨwahupɨjo'manji kɨko nusɨkwajiyo'eno. O'o, kɨko hofɨkimo nulɨkafohoji honɨngkano wopɨngo tɨpemayo'ne kɨko ufo'ma'monnoho. Hofɨko kikimo wonyo kilohofɨkujo'no kɨko hiyaso mohumuhnnohino. O'o, kɨko yokumpohn'nyo ito'nɨngkohoji yokumpohn'nyo waloho'monnoho.

Anɨtu kako a'amu somo hungkuno uyahonɨngki ujo'ne syohoso moi'wo imo'nonefoho. Hungkuno mampaho kengo kengo'nji nakwo mupa'nyo'njo oso hungkuno ujo'ne syohoso moi'wo imo'nonefoho. Yo'mayo huno hiyaso'mo tɨpemayo'ne syohoso moi'wo imo'nonefoho. Oso hohosohonta Anɨtuye Towahuno sohwo kakoe yokumpohn'nyo oso syoho homo somne'no apa'no monejaponehoho. I oso'no anga'nohino ne'no nowentɨhwoneso olenoho, sɨmeho uyo yahinofoho. I olohonta Anɨtuye Towahuno kako kakoe yokumpohn'nyo nejopahonɨngki nakwo hungkuno Anɨtuye huno mta'ni ko lasoso nakwo yo'mayo hopi'nonohinoso huno monayo'njɨ'nwoho. O'o huno fehohnjoso weho. 10 Hwangku sohonta Jisas Kɨlais yo'mayo huno hwapɨngo'njo sohwo kako asomo poso sohonta nakwoe huno tɨfoso nohumpenefoho. Oso hohosohonta yo'mayo hopi'nonohinoso ujo ehontojwasyososo osohonta nakwo yo'mayo so'no huno ito'no ehohosonasyonefoho. 11 Hohonta ngko mehomi we'e sohwo'ni humamote sohonta mehomife hungkuno so'nji mehomife huno so'nji mehomife yahinoso imotefoho. Oseso hwangku ngko engo imo'nonji oso mehomi we'efe yahino oso imoteso nɨhu'nahono ho'nasyonji a'manefe yahino ma'mentohefoho. 12 Oso pa'nyoso olohonta nakwo Anɨtuye yahino somne'no huno wonaimto yonteso nakwo nehoholofalofoho. I hwangku sohonta ehohosonasyɨhwoso'no Anɨtu ne sohumo uhwonɨngkuhwosi kakoe yahino ne so'no huno nto'no wonayɨmtonoho. Olohonta ngko Anɨtu kakine'no huno we'enehwo niyohoho. Olohonta Anɨtu kako ngkine'no huno uyalokunjo hopaso oso hohosohonta ngko kakine'no huno niyonefoho. 13 Yahino hufa'u sɨhune ne'no nowentɨhwoneso olenoho. Nakwo Anɨtu kako nehopi humahoeso huno nayoso'ne kakimo tɨfi inɨngkayo. Oso'nji yo'mayo Anɨtu kako yoneso'no hontohumayo. Oso'nji a'amu nom'ne somo sɨmeho uyo. Oso hufa'u sɨhuneso engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho. I oso homo somjo yakolo'nnyo anga'nohinoso olenoho. A'amu somo sɨmeho uyo yahinoso yokintahopo weho.

Copyright information for `APZ