1 Corinthians 14

A'amu somo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hungkuno uyahonɨngki a'amumo ujo'ne syoho'ne hungkunofoho.

Oseso sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho uyo yahino somo womano lɨkuji yokumpohn'nyo fiyoho'nɨmno. Sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho muyɨkuji sekwo yo'mayo syoho hopi'nono Anɨtuye Towahuno Wopɨngo mta'ni mayo'ne sekwo huno ne'no syafɨsyɨkuji oso hiso'ne Mpohumo jomo ulɨmno. I oso syoho hiso nom'ne somo yakolo'nnyoso olenoho. Anɨtu kakoe huno wopɨngo kijapososo kɨko nom'nihumo filutɨhwaho. Oso syoho hiso'no sekwo womano lɨkuji syoho yokumpohn'nyo fiyɨmno. Hwapɨngoso a'amu fihwo kako hungkuno Anɨtuye huno mta'ango a'amumo ulahonɨngki a'amu huhwo sohwa hofɨkoe hungkuno neso upa'nontɨfi oso hungkunoso a'amu hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnonohino Anɨtumo uyalokwofo somo yokumpohn'nyo usosofitofalofoho. Kako oso a'amu somo yahino wopɨngo somo inɨngkayo'ne hofɨkimo huno ufohotofalofoho. I oso'nji a'amu sɨmeho tango'njo somo wopɨngo umokalofoho. I oso'no a'amu fihwo kako Anɨtuye Towahuno mta'ni mampaho kengo kengo lɨwo'nɨngkiso sohwo kako oso hungkuno hiso a'amu somo mulalofiyoho. O'o, kako Anɨtumnohini ulalofoho. Hwapɨngoso a'amu sohwa hofɨko olo hungkuno Anɨtuye Towahuno mta'ango so'no huno muyofoho. Hungkuno hiso hiyaso'mjoso Anɨtuye Towahuno sohwo oso a'amu huhwo sohumo uyalofoho. A'amu kako mampaho kengo kengo kako huno muyo'njo lalokunjo sohwo kako kakoe sɨmehomnohini yokumpohn'nyo ito'nalofoho. I oso'no a'amu kako hungkuno Anɨtu mta'ango a'amufe hungkuno ne'njoso ulalokunjo sohwo kako Anɨtuye a'amu ne somo yokumpohn'nyo usosofitofalofoho. Oso'no sekwo Anɨtuye Towahuno mta'ni oso hungkuno kengo kengo a'amu huno muyoso'no hi semo'nɨngkwoloho. O'o sekwo oso hungkuno Anɨtuye huno mta'ango nom'ne a'amumo ujo'ne syoho so'no sekwo hi wasemo'nono. Sekwo hopi'nonohino soku sekwo mampaho kengo kengo Anɨtuye Towahuno somta'ni mayoso oso wopɨngofoho. I oso'no ngko oso yahino homo somo nom'ne yakolo'nnyoso sekwo mayo so'no nɨmo'nɨngkohoho. Olenoho. Sekwo hopi'nono Anɨtuye Towahuno mta'ni Anɨtuye hungkuno sejapeso sekwo a'amu nom'ne somo ujo so'no nɨmo'nɨngkohoho. A'amu kako Anɨtuye Towahuno mta'ni mampaho kengo kengo lɨhwosi nom'ne a'amu oso hungkuno hiso a'amu Anɨtuye hungkuno uyɨwo'nɨngkohofo somne'no mɨwolo'moku loso'manji kako oso a'amu homo somo yokumpohn'nyo musosofitofonehoho. Oso'no oso a'amu sohwo kakoe yahinoso monjenoho. I a'amu kako Anɨtuye hungkuno a'amu hopi'nonohino somo ulososo a'amu hopi'nonohinoso hofɨko upa'nɨfijo'manji oso a'amu huhwo sohwoe yahinoso honjenoho. Oseso, nje a'amu soku, ngko sekumo se'mahm'mo nom'ne a'amufe hungkuno kengo kengo Anɨtuye Towahuno mta'angoso selɨ'me'no sekwo oso hungkuno homo somo mupa'nyo'njo'manji ngko sekumo pipi sefo'ma'mnehono. O'o, awonoho. I ngko sekwoe hungkuno so'nji yo'mayo hungkuno Anɨtu ntɨhwasoso u hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso u hungkuno Anɨtuye huno mta'angoso u Anɨtuye hungkuno losetɨhwayoso ose selɨme'no sekwo hofiyo upo'nantɨfeho. Oso hungkuno hiso wosefo'ma'montonoho.

Nakwo Anɨtuye hungkuno a'amumo ujoso nakwoe hungkuno neso wolano.

Oso pa'nyoso a'amu fihwo kako tompuyo ne ane lontanɨngkuhwosi a'amu hofɨko nupa'nɨngkuji ole wolantɨfeho. U oso tompuyoso yoloho neso pehofo lalofoho wolantɨfeho. Hohonta a'amu fihwa hofɨko ikujoho fongki'nyo'ne yɨhufo towotowonnyo sofe mampaho pa'nyoso nto'no maho'nyo'manji ikujoho fongki'nyo'ne nto'no esyohumayo so'no huno pipi uyɨmontolo. Awonoho. Oso pa'nyoso sekwo nom'ne a'amufe hungkuno a'amu mupa'nyo'njo iwo'nɨngkohofoso ulɨfijoso oso sekwoe hungkunoso sikinjofoho. Oso hungkuno homo somjo ne hwapɨngoso hofɨko pipi wotɨpemantɨfito. O'o, awonoho. Hungkuno hiso ne anefoho. Siki yoka'nohinofoho. 10 U nehopi. Olo hwaho lopo hungkuno kengo kengo wo'nnyoponoho. Oso hungkuno hiso ne ane'njo'maho. O'o ne hi'njofoho. 11 I oso'no nakwo Anɨtumne'no uhu'mokuhwasi hwe fihwo kako ngkimo hungkuno ntoso somne'no hwapɨngo so'no huno manyo'njo ihwoso'no kako wantɨmontono, Oso a'amuso kengofoho. Ose ntɨhwoso'no ngko huhwo'ni ulɨmonno, Oso a'amu sohwo kako kengo mta'ango hweho. Oso'no nekwo mofo'mo'nahnnehwoyo. 12 Oseso, sekwo hoku sekwo Anɨtuye Towahuno somta'ni yo'mayo yahinoso womano lɨkuji sekwo syoho yokumpohn'nyo ikuji mapmno. I oso'no sekwo Anɨtuye Towahuno somta'ni yo'mayo yahinoso Anɨtuye a'amu ne somo yokumpohn'nyo usosofitofo'ne mayoso'no sekwo syoho yokumpohn'nyo yoho'nɨngkuji Anɨtuye hungkuno a'amu nto'no uyo'ne oso yahino hiso mampaho kengo kengo ujo'ne somo yakolo'nnyofoho.

13 Oseso a'amu fihwo kako mampaho kengo kengo Anɨtuye Towahuno mta'ni lɨwo'nɨngkiso'manji oso hwe huhwo sohwo kako nom'ne a'amu somne'no iwolo'mokujo yahino so'no Mpohumo jomo ulono. 14 Ihwoni. Ngko nom'ne hungkuno kengo Anɨtuye Towahuno mta'ango so'nji Anɨtumo jomo ulɨ'me'no nje huyo'mango sohwo kako hungkuno ulalofoho. I oso'no ngko nje hunoso monnyantonfiyoho. Nje hunoso siki weho. 15 Oseso nakwo pipi yanehwono. Olenoho. Anɨtuye Towahuno kako nom'ne mampaho kengo nejapososo nakwoe huyo'mango oso mampaho so'nji Anɨtumo jomo ulasoso nakwo nom'ne sɨkunomo hungkuno nakwoe huno mta'ango Mpohumo jomo ulano. Anɨtuye Towahuno kako ta mampaho kengo'nji nejapososo oso ta hiso Anɨtumne'no ulasoso ta nom'ne nakwoe huno mta'angoso Mpohumo jomo ulantanoho. 16 U nakwo Anɨtumne'no uhu'mokuhwasi oso hungkuno iwolo'mokujo yahino hiso nakwo miyo'njo yaso'manji nakwo mampaho kengo Anɨtuye Towahuno mta'ni Anɨtumo isamoyoka ulasoso u hwe fihwo oso yahino huno muyo sohwo kako nohumahwosi nakwoe mampaho kengo upa'nɨngkuhwosi ole malonehoho. Hungkuno nehopeho. O'o, ose malonehoho. Kako nakwoe mampaho kengo upa'nɨngkuhwosi ole wosyafɨhu'montonoho. U oso mampahoso kengofoho. Ngko huno maniyohoyohoho. Ose wosyafɨhu'montonoho. 17 Ihwoni. Kɨko mampaho kengo'nji Anɨtumo isamoyoka ulalokunoso nto'nohinofoho. I anga'nohinoso olenoho. Jɨje hungkuno kengoso oso hwe huhwo sohumo mufo'manehoho. 18 Ihwoni. Ngko Anɨtuye Towahuno mta'ni mampaho kengo manji sɨkuno pi'nɨngo engo somo lonji oso mampaho joso noseyakolofontnne'no ngko Anɨtumo isamoyoka ulalokweno. 19 I oso'no nakwo Anɨtuye tajo ango somo uhu'mokuhwasi ngko Anɨtuye hungkuno tɨfo nakwoe hungkuno'nji a'amumo lutɨhwameso hofɨko hungkuno homo somo ito'no upa'nɨfijoso oso wopɨngofoho. I ngko nom'ne mampaho kengo'nji hungkuno sawemo engo a'amu homo somo ulɨmeso hofɨko mupa'nɨfitnnehofo. Oso'no ngko a'amu'nji nohumahm'mo hungkuno upa'nɨfitnne'entnne'no walɨmonne'no yohono.

20 Nje a'amu soku, olo hungkuno mampaho kengo kengo jo'ne selalokwe loso'no sekwo mehomi we'eso ilofɨwo'nɨngkohofo pa'nyoso sekwo ilofɨkutoho. I mehomi milongoso hofɨko honɨngkano wonyo so'nji huno wonyo so'nji miyɨwo'nɨngkiyohofo. Sekwo oso mehomi honɨngkano wonyo miyɨwo'nɨngkiyohofo hopa hmmo'nɨmno. I oso'no olo hungkuno selalokwe so'no sekwo huno sokafo seyɨhwoso'no aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. 21 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu Jutaso hofɨko nje hungkunomo haloho mapewo'nɨngkiyohofo so'no ngko nom'ne a'amu kengo mta'ango mampaho kengo'njo sohwamo a'amu Jutafepono yokumpohn'nyo mokosyohumayo'ne wolɨhwajɨmonnoho.
Hofɨko oso a'amu huhwo sohwafe hungkunomo enjwa'mo ko humafɨkuji hofɨko ngkimo moningkapɨfitnnehofo.
Anɨtu ose ulɨmentisofoho.
22 Ose mtɨ'mokumentohofo so'no nakwo huno ole nayohoho. Sɨkuno fehohnjoso Anɨtu kako mampaho kengo kengo uyɨwo'nɨngkisoso a'amu kakine'nohini inɨngkawowo'nɨngkiso oso'nohinɨ'maho. O'o, a'amu Anɨtu kakine'no minɨngkayo'njo iwo'nɨngkohofo oso huhwamo uyɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no kako kakoe yokumpohn'nyo hofɨkimo itɨhwawo'nɨngkisofoho. A'amu Anɨtumo inɨngkawowo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtuye hungkuno hofɨkoe hungkuno'nji lutɨhwentanɨngkofi uhwonontɨfi ole lɨwo'nɨngkohofi, Olo hungkuno loso wopɨngofoho. Anɨtu kako nelalofoho. Ou, Anɨtu kako hungkuno uyalokusoso hofɨkimo ufo'mayo'nefoho. I a'amu Anɨtu kakimo sɨmeho muyo'njo somo oso hungkuno hiso hofɨkimo mufo'manehoho.

23 Oseso a'amu kako Anɨtuye hungkunomo nto'no minɨngkayo'njo sohwo kako sekwoe yahino Anɨtumo hungkuno kengo kengo'njo jomo ulontanɨngkuji nose'mahwosi nosehonɨngkuhwosi kako ole waselɨmontonoho, Sekwo huno ane hwayo hohnjo kuyoho. 24 I oso'no sekwo a'amumo sekwo hungkuno ne'njo Anɨtu mta'ango hungkuno lutɨhwahonɨngkuji oso hwe sohwo kako nosehonɨngkuhwosi u nosepa'nɨngkuhwosi oso hungkuno hiso oso hwe nongkwoe sɨmeho montɨmo me hopa wonahmmontonoho. 25 Yo'mayo hungkuno wonyo oso hwe sohwo kakoe sɨmeho mo'mo mnawo'nyo so'no huno syafɨsyɨhwosi kako ole walɨmontonoho, Anɨtu kako nje sɨmeho mo'mo nohonalofoho. Ose lɨhwosi kako Anɨtumne'no hwomtame ulohofɨhwosi kako ole walɨmontonoho, Anɨtu kako sekwo'nji nehopi humaho. Kako ose selɨhwosi kako Anɨtuye yofe woho'noma'montonoho.

Sekwo Anɨtune'no hwomtame ulohofo yahinoso nto'no fiyɨmno.

26 Oso'no nje a'amu soku ngko sekumo oso hungkuno selohe so'no neso pipilo. Sekwo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne uhu'mɨngo sopo sekwo hopi'nonohino soku nto'no fesyohumafɨkuno. A'amu fihwo kako ta walɨmontonoho. Nom'ne a'amu fihwo kako Anɨtuye iyoswo mta'ango hungkuno yoloho wolosetɨhwamontonoho. Nom'nihwo kako sekwoe hungkuno ne so'nji hungkuno Anɨtu uyɨsoso waselɨmontonoho. Nom'nehwo kako mampaho kengo Anɨtuye Towahuno mta'angoso waselɨmontonoho. Oso hungkuno homo somjo a'amu hofɨko huno muyo'njo so'no Anɨtuye Towahuno hwe nom'nehumo uyahonɨngki hungkuno homo somo hungkuno neso yoloho lɨjwaofo'ne hweho. Osohwo kako oso hungkuno hiso neso waselɨmontonoho. Oso yo'mayo hopi'nonohinoso ikuji sekwo Anɨtuye a'amu ne sokune'no sefo'mayo'ne yokumpohn'nyo sesosofitofo'nefoho. 27 U a'amu fihwa mampaho kengo kengo'nji Anɨtuye Towahuno mta'ango wolano lɨkujɨ'manji u anga'nohinotaho, hufa'utaho, hufa'u sɨhunetaho, oso hwa lohofoso nta'noho. Oso hungkuno homo somo hwe sɨmo'mjo sohwo nto losojwaofɨhwoso'no osopo nom'ne a'amuhwo kako kakoe hungkuno homo somo nto losojwaofɨhwoso'no osopo nom'nehwo walɨmontonoho. Oso hungkuno a'amu mupa'nyo'njo somo nom'nihwo kako ne so'no uwolo'mokalɨmonte hweho. 28 Oso hungkuno homo somo a'amu fihwo iwolo'mokujo'ne sohwo mohumentanɨngkuhwosɨ'manji ou, oso hopo sopo a'amu hungkuno kengo kengo'njo sohwa hofɨko hungkuno malɨfitnnehofo. O'o, hofɨko mampi'nyo wohumantɨfeho. Hofɨko mampi'nyo humafɨkuji Anɨtu'nji huno'nohini wosyofɨsyantɨfeho. 29 I a'amu nom'ne somo Anɨtu kakoe huno mta'ni kako kakoe hungkuno a'amu ujo'ne uyɨwo'nɨngkisoso a'amu hufa'utaho, hufa'u sɨhunetaho, oso hwa hofɨko woselantɨfeho. A'amu nom'neso hofɨko nohumafɨkuji Anɨtuye Towahuno sohwo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi hungkuno homo somo yano ulofantɨfeho. Huno ole wosyofɨsyantɨfe, Olo hungkuno loso Anɨtu mta'angotaho. Kengo mta'angotaho. Ose syafɨsyɨkuji yano ulofantɨfeho. 30 Hwe fihwo kako hungkuno Anɨtu mta'ango lontanɨngkuhwosi nom'ne a'amu osohwo kako oso hungkuno homo somo upo'nontohumentanɨngkuhwosi Anɨtu kako oso hwe sohumo kakoe hungkuno uyososo walɨmo lɨhwosi yahonɨngkuhwosi oso a'amu kɨko hungkuno sɨmo'mo lontijo oso hwosi kɨko mampi'nyo fosyohumaho. Oso a'amu tɨfinjo huhwo sohwo kako Anɨtuye hungkuno waselono. 31 Oso yahino anga'no anga'no hiso'no Anɨtu kako kakoe yokumpohn'nyo sejapɨhwoso'no sekwo anga'no anga'nohino soku oso syoho hofiyo ikuji a'amu hopi'nonohinoso Anɨtuye huno nto'no nupa'nɨngkuji sekwo yokumpohn'nyo wososofito'nantɨfeho. 32 A'amu Anɨtu kako hungkuno uyɨwo'nɨngkiso oso hwa hofɨko oso hungkuno a'amu somo ujo'ne yokumpohn'nyo somo monje uyohohu'mo loso'manji hofɨko oso hiso'no hoponoho. Oso yokumpohn'nyo homo somo monje yasyɨhwosi hungkuno hiso komo'no moi'wo wesejwao'montonoho. Hofɨko oso syoho homo somo mokosyohumunyo hwafoho. 33 Anɨtu kako sɨmeho afa inyo yahinoso hwapɨngo hweho. A'amu hungkuno lomtnnawe iwo'nɨngkohofo oso yahinoso Anɨtu mta'ango'maho. O'o awonoho.

34 Nakwo Anɨtuye hwe moya'mi ango'meemjo nakwo Anɨtune'no uhu'mokuwo'nɨngkuhwone hn'nwiye uhu'mɨngo sopo moya'mi sofa mampi'nyo humawo'nɨngkohofo pa'nyoso sekwo moya'mi sofasi mampi'nyo fosyohumamno. Sekwo hungkuno malɨfitnnehofo. Hwapɨngoso Anɨtuye hungkuno ole nalohoho. Moya'mi sofa hofɨkoe hwehwamo enjwa'mo wohumafe. Oso'no hofɨko oso uhu'mɨngo homo somo momokosyohumafitnnehofo. 35 Hungkuno fehohnjo somo moya'mi sofa nupa'nontɨfi hungkuno neso huno muyo'manji hofɨko oso uhu'mɨngo sopo oso hungkuno hiso'no nolohonɨngkutoho. O'o, hwangku hofɨkoe angomo nohumafɨkuji hofɨkoe hwehwamo oso hungkuno hiso'no ulohonantɨfeho. Oso uhu'mɨngo sopo moya'mi sofa hofɨko hungkuno lɨfijoso wonɨmango unɨmontonoho. 36 Sekwo oso yahino homo somo minɨngkayo'njo peho'no yalokwofo. Sekwo huno pipi seyohoho. Sekwo Anɨtuye hungkuno hwapɨngo'njo kulaho. Sekwo'nohini Anɨtuye hungkuno ma'mentohofo kulaho. Nom'ne a'amuso momaso'netaho. I sekwo hwahopo pawomno.

37 A'amu fihwo kako ole loso, Ngko Anɨtuye hungkuno kakoe huno mta'ni a'amumo ulɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Ou, nje hunoso Anɨtuye Towahuno mta'angofoho. Ose loso sohwo kako huno ole wosyafɨsyono. Ngko Poulɨ'ni olo hungkuno semtɨ'mokiyalokwe loso Anɨtuye honɨngkano hungkunofoho. Ose wosyafɨsyono. Oso hunoso mosyafɨsiyo'manji kako mango'nohino hweho. 38 A'amu fihwo kako olo nje hungkuno lomo hwotoho feso sohumo sekwo kakoe hungkunomo hwotoho hmhmno. 39 Oseso, nje a'amu soku, Anɨtu kako sekumo kakoe hungkuno sejopalokunjo so'no, sekwo kakoe yahwomehomi hopa emponawotofo soku, hungkuno Anɨtuye huno mta'ni ujo'neso hi wasemo'nono. Sekwo a'amu Anɨtuye Towahuno mta'ango mampaho kengo kengo lɨwo'nɨngkohofo somo nopɨjumofɨkutoho. 40 I oso'no ngko olo hungkuno selalokwe loso'no sekwo Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo soponjo yahino nto'nohini fiyɨmno. Sekwo sɨhufisahufi hungkuno likaofɨkutoho.

Copyright information for `APZ