1 Corinthians 15

Kɨlais kako poyo nto pe'nɨmentiso sohwo apa'no lɨka'mentisofoho.

Nje a'amu soku, ngko Kɨlais Jisasɨye hungkuno wopɨngo selɨmentohe so'no sekwoe huno somo apa'no huno wasefohoto'monne'no yohono. Oso hungkuno hiso sekwo nupa'nontɨfi inɨngkawentɨfi olohonta sekwo yokumpohn'nyo lohokwofo. Oso hungkuno upa'nɨmentohofo somo sekwo tɨfi ne'no inɨngkakuji aho yokumpohn'nyo kemokosyohumafɨkujo'no Anɨtu kako sekumo asomo setɨmahwoso'no sekwo ahwomomo wohumantɨfeho. I oso'no sekwo oso hungkuno homo somo sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofoso ne ane'manji Anɨtu kako asomo mosetɨmanehoho.

Ngko oso hungkuno hiso nom'ne hungkuno hopi'nonohino somo hwofilo'nnyoso nupa'nonji sejapmmentohefoho. Oso hungkuno hiso olenoho. Hohonta a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko Kɨlais kako nakwoe wonyo'ne poyo pe'none so'no mtɨ'mokontɨfi nalɨmentohofofoho. Oso mtɨ'mokumentohofoso ne imo'nɨmentisofoho. Jisas kako poyo pe'nɨngkahonɨngki hofɨko sokimomo ho'nahumentohofofoho. Hohonta a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Kɨlais kako poyo pe'nɨngkuhwosi sɨkuno hufa'u sɨhune imo'nɨngkuhwoso'no apa'no songo lɨkafonefoho lɨmentohofofoho. Oso lɨmentohofoso ne imo'nɨngkahonɨngki Kɨlais kako nolɨkafonto hwangku kako Pitamo u'ma'mentisofoho. Tɨfi sohonta kako kakoe inomokomoyo hopi'nonohino sohwamo u'ma'mentisofoho. Nom'ne sohonta a'amu Kɨlais kakine'no inɨngkamontofoso hofɨko nuhu'mokontɨfi humentanɨngkofi Kɨlais kako hofɨkimo u'ma'mentisofoho. Oso a'amu pi'nɨngo engo hiso hofɨkoefaif hantɨlet (500) somo yakolonoho. Ngko olo iyoswo semtɨ'mokiyalokwe loso olohonta oso a'amu homo somjo pi'nɨngoso songo humalofo. Fehohnjoso hofɨko poyo nto pe'nɨmentohofofoho. Sɨkuno nom'nemo Kɨlais kako Jemɨsɨmo
15:7 Jemɨs huhwo sohwo kako Anɨtuye a'amu ne Jelusalem humamentohofo somo mokosyohumamentiso hweho.
u'ma'mentisofoho. Nom'nehonta kako kakoe inomokomoyo (apousel) hopi'nonohino sohwamo apa'no u'ma'mentisofoho.

I tɨfi sohonta ngko Poulɨ'nɨmo nɨ'ma'mentisofoho. Kako ngkimo nɨhu'no hwotohonepo nɨ'mahonɨngki ngko kakoe inomokomoyo ae'uyo hwo'ni imo'nɨmentohefoho. Sɨmo'mo ngko Kɨlaisɨmo minɨngkayo'njo yonji kakoe a'amu ne somo ngko wonyo umokumentohefoho. I oso'no Anɨtu kako ngkimo kakoe hungkuno lɨku'mofo (apousel) syohoso yo'mɨngohwo'nɨmo hopa peho'no ntapmmentisoto. O'o, ngko nom'ne inomokomoyo (apousel) sohwamo enjwa'mo humaleno. 10 I oso'no olo yahino ngko wopɨngo yalokwe loso hwapɨngoso Anɨtu kako ngkine'no hitoho ulofahonɨngki ntapmmentisofoho. Anɨtu kako ngko yo'mɨngohwo'nɨmo hopa wopɨngo ntoho'mentisoso oso hiso ne'maso imo'nɨmentiso'maho. O'o, kako ngkimo wopɨngo ntohofahonɨngki ngko kakoe syoho so'no yokumpohn'nyo yoho'nonji oso syoho hiso inomokomoyo nom'ne sohwamo uyakolo'mentohefoho. I oso hiso ngko nje yokumpohn'nyo'nji miyalokuyohono. O'o, Anɨtu kako ngkimo wopɨngo ntohofonto kakoe yokumpohn'nyo ntopahonɨngki ngko kakoe syoho yokumpohn'nyo yalokweno. 11 I sekwo huno ole syafɨsyɨkutoho. Poul kako syoho ntiso imaso hwolo. I inomokomoyo nom'nehwa hofɨko syoho ntiso imalofɨhwalo. Ose lɨkutoho. O'o, oso'ne'maho. Nakwo Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo sohwona'ni oso hungkuno Kɨlais kako poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentiso so'no a'amu pi'nɨngo engo somo ulahonɨngkuhwoni sekwo oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi sekwo kakoe a'amu ne imo'nɨmentohofofoho.

A'amu hopi'nono hofɨko poyo pe'nɨmentohofoso hwangku hofɨko nolɨkapitnnefoho. A'amu oso hungkuno homo somo minɨngkayo'njoso hofɨko Anɨtuye a'amu ne'maho.

12 Ou, nakwo ole lɨwo'nɨngkuhwono, Kɨlais kako nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohumo Anɨtu kako pi'nɨmo mta'ni apa'no songo ulɨka'mentono. I oso'no nom'ne a'amu fehohnjoso hofɨko sekwo'nji humalofoso hofɨko ole peho'no lalokwofo. A'amu poyo pe'nɨngkujoso apa'no songo molɨkapitnnefoho. Ose peho'no lalokwofo. 13 I oso'no a'amu poyo pe'nyoso hofɨko molɨkafontɨfijontentesi Anɨtu kako kakoe hwomu Kɨlaisɨmo mulɨkafɨhwonesohilo. 14 Ou, nehopi. Anɨtu kako Kɨlaisɨmo mulɨkafe'njo yontentesi u hungkuno nakwo selɨmentɨhwoneso ne ane imo'nɨngkuhwonesohilo. I oso hungkuno nakwo selɨmentɨhwone somo sekwo sɨmeho hi'ntnnono siki uyɨkutnnesohilo. 15 Oso hofɨkoe hungkunoso nehopi lontɨfijontentesi nakwo Anɨtune'no hungkuno losetɨhwawo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Anɨtumne'no hwasyo hungkuno losetɨhwehwanesohilo. Hwapɨngoso Anɨtu kako Kɨlaisɨmo ulɨka'mentiso oso'no yoloho selɨwo'nɨngkuhwonefoho. I oso'no Anɨtu kako a'amu poyo somo songo mulɨkafonefohoeso hungkuno nehopi lontɨfijontentesi i kako Kɨlais huhumo mulɨkafɨhwonesohilo. Nakwo hwasyo hungkuno selɨhwanesohilo. 16 U, Anɨtu kako oso a'amu poyo somo mulɨkafeso ne'njontontentesi Kɨlais huhumo ulɨkafoso ne ane'nesohilo. 17 U Anɨtu kako Kɨlaisɨmo mulɨkafe'njo yontentesi sekwo kakine'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofoso kako sekumo mosefo'mahwonesohilo. O'o, sekwoe honɨngkano wonyo somne'no tohino mentanɨngkutnnesohilo. 18 Oso hungkuno hiso ne'njontentesi a'amu Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi pe'nɨmentohofoso hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no tohino mafɨkuji tɨkanomo wentanɨngkutnnesohilo. 19 Nakwo olo hwaho lopo nohumentani Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone hn'nwi nakwo Kɨlais asomo netɨmayo'ne hontohumalohwono. Nakwo poyo pe'nɨngkuhwaso'no kako asomo monetɨmaso'manji a'amu hofɨko nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nɨmne'no hitoho mɨkunɨmposo ulofɨhwonesohilo.

20 I oso'ne'maho. O'o, Kɨlais kako poyo pe'nɨngkahonɨngki Anɨtu kako ulɨka'mentisoso hungkuno nehopeho. Oso'no nakwo huno ole nayohi, Kako a'amu poyo pe'nɨmentohofoso lɨkapitnne'ento sɨmo'mo Kɨlaisɨmo ulɨka'mentisofoho. 21 Anɨtu kako hwe sɨmo'mjo mtɨ'mokumentiso sohwo Atam, kako poyo pe'nyo'neso pe'nɨhwonɨma'nɨmentisofoho. I hwe nom'nehwo Kɨlais kako songo lɨkafo'neso lɨkofɨhwonɨma'nɨmentisofoho. 22 Ihwoni. Oso pa'nyoso neyakwo Atam pe'nɨmentiso hopaso nakwo imuso'ni pe'nalokuhwono. I a'amu hofɨko Kɨlaisɨye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi Anɨtu kakoe mehomi imo'nɨngkahonɨngkofi Anɨtu kako oso mehomi homo somo Kɨlaisɨmo ulɨka'mentiso oso hopa ulɨkafonefoho. 23 Nakwo a'amu anga'no anga'nohino hn'nwiye sɨkuno somo Anɨtu kako nelɨkafonefoho. Sɨmo'mjo sohwo Kɨlaisɨyoho. Tɨfi no'mo Kɨlais kako kakoe a'amune'no asomo poso sohonta nakwo hopi'nonohino hn'nwi nelɨkafonefoho.

24 Kɨlais kako yo'mayoso moi'wo esojwaofonefoho. Oso hohosohonta kako yo'mayo hwahoponjo mokosyohumayo so'nji hwe engo sohwanji yo'mayo towahuno wonyo so'nji hofɨkoe yokumpohn'nyoso moi'wo umokumontonoho. Oso hohosohonta Kɨlais kako yo'mayo hopi'nonohinoso kanɨngkwohwoe ahopo ho'nɨsyɨhwosi ulɨmontono, Kɨko yo'mayo hopi'nonohinoso mokosyohumaho. Ose ulonefoho. 25 Oso'no Kɨlais kako yo'mayoso nomokosyohumahwosi kakoe mango sohwamo hwotoho wahmmontonoho. 26 Kakoe mango sohwamo wae yaofonefoho. Oso'no oso hohosohonta a'amu hn'nwi apa'no mape'nanehwono. Nɨhu'nahone songo nohumanefoho. 27 Oso hiso'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso kakoe sɨfɨlaku'nyo'mo ho'nahumentisofoho. Ose mtɨ'mokumentisofoho. I oso'no nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso kakoe hwomufe sɨfɨlaku'nyo'mo ho'nahumentisoso kako oso yo'mayo homo somo enjwa'mo mujokohumanehoho. O'o, awonoho. 28 Tɨfi sohonta yo'mayo hopi'nonohinoso Anɨtu kako kakoe hwomufe sɨfɨlaku'nyo'mo ho'nasyɨhwoso'no Kɨlais kako kanɨngkwohumo ulɨmontono. Ngko huhwo'ni kikimo enjwa'mo wohumamo. Ose ulahonɨngkuhwosi Anɨtu kako oso yo'mayo hopi'nonohino somo mokosyohumane hweho.

A'amu hofɨko Anɨtu a'amu poyo pe'nyo somo ulɨkafonefoho esomo minɨngkayofoho.

29 Oso hungkuno a'amu poyo pe'nɨngkujoso apa'no songo molɨkapitnnehofo eso nehopi'manji a'amu fehohnjoso olo yahino hiloso peho'no yɨwo'nɨngkohofo. A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtumo inɨngkawentɨfi mijo momaso'njo yontɨfi poyo pe'nɨmentohofofoho. Nope'nɨngkahonɨngkofi a'amu nom'ne mijo mokiyomasoso hofɨko a'amu poyo pe'nɨmentohofo hiso songo lɨkafo'ne so'no huno syafɨsyontɨfi ole lɨmentohofi, Nakwo a'amu songo humalohwone so'nwi nakwo a'amu poyo pe'nɨmentohofo somne'no nakumo mijo apa'no wokiyonemantɨfeho. Ose lɨmentohofofoho. Ou, Anɨtu kako a'amu poyo pe'nyoso songo mulɨkafonefoho eso hungkuno nehopi lontɨfijontentesi hofɨkimo ufo'mayo so'no mijo peho'no kiyomafɨkutnnesohilo. 30 Sɨkuno huhwo huhwi nakwo Anɨtuye hungkuno lɨku'mofontanɨngkuhwoni nakwoe mango sohwa hofɨko nakumo poyo wosemokano nalɨwo'nɨngkohofofoho. I oso a'amu poyoso molɨkapitnnefoho eso nehopi lontɨfijontentesi nakwo olo syoho loso ihwasi tohino engo nomehwasi olo yahino loso hwayohohnnesohilo. 31 U, nje a'amu soku, nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨmo sekwo sɨmeho uyalokwofo so'no kako nakumo asomo songo nelɨkafo'ne so'no huno neyahonɨngki nakwo sɨmonyo yalokuhwono. Oso hungkuno yokintahopo ne'no nehopi selohono. I oso'no olo hungkuno hi ne'njofoho. Sɨkuno huhwo huhwi nje mango sohwa hofɨko ngkimo poyo wonɨmokantɨfetɨkeno ntnne'no hontohumaleno. 32 Ngko ango Efesos sopo nohumentanɨngko nje mango sohwa hofɨko ngkimo siki sɨwojo hopa wolofonɨsyantɨfi inomokomanyɨmalofofoho. Oso'no a'amu poyo pe'nyo sohwa hofɨko molɨkapitnnefoho eso nehopi lontɨfijontentesi i ngko olo syoho loso imeso oso tango nɨ'mantontentesi olo yahino loso hwayohohnnesohilo. A'amu fehohnjoso hofɨko Jisas kako nakumo asomo songo nelɨkafo'ne sohumo minɨngkayo'njoso ole lɨwo'nɨngkohofi, Nakwo poyo pe'nɨngkuhwasi songo lɨkafoso miyanehwono. O'o, nakwo nɨhu'nahone wope'nantanoho. Oso'no nakwoe honɨngkano wonyo somne'no huno pi'nɨngo engo peho'no wosyofɨsyantanto. O'o, nakwo mijo nonyo wosopayo engo mehwasi syohi'nyo niyontasɨhn'nwi mo'nɨngkanta nakwo poyo wope'nano.

33 A'amu oso hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkohofoso hofɨkoe honɨngkano wonyo somo sekumo ipesemotawofitnnoho. Ose ifijoso hofɨko sekwoe honɨngkano yahino wopɨngo somo wonyo wosemokantɨfeho. Oso'no sekwo i'waho nto'no fiyɨmno. Hofɨkimo ujokohumafɨkutoho. 34 Sekwo sekwoe yahino hwayo hohnjo osomo hohujo ikinjaofɨkuji yahino wopɨngo osomne'no huno nto'no fɨsyafɨhupmno. Honɨngkano wonyoso apa'no ikutoho. Sekwo upa'nɨmno. A'amu fehohnjo sekwo'nji humalofoso hofɨko Anɨtumne'no huno nto'no muyofoho. Oso hiso'no sekwo wonɨmango masenɨngkoho liyohoho.

Anɨtu kako a'amu poyo pe'noso sohumo nulɨkafɨhwosi kako a'apaho nom'ne songo uyɨmontonoho.

35 A'amu fehohnjoso hofɨko ole lohonɨwo'nɨngkohofo. Anɨtu kako a'amu poyo pe'nyo somo pipi ulɨkafoneto. U a'amu poyo pe'nyo sohwo peho a'apaho'nji hopa mufohi'nɨngkuji lɨkapitnneto. 36 A'amu hofɨko hungkuno ose lɨwo'nɨngkohofoso hofɨko huno nɨhu'no anefoho. Sekwo a'amu yangkume topoyo oso yo'mayo uyo mofɨwo'nɨngkohofo soku huno seyohoho. Oso yangkume topoyo oso kwefoho ihwoso'no iwofasyɨkuji apa'no uyo mopijoso hwaho mo'm swo mafe'njo ihwosi tɨmoso mafokafonehoho. 37 Oso yangkume uyo mofontɨfeso swo yokino pmpongo oso uhwonɨwo'nɨngkohofoso sekwo huno waseyono. Yokino swo pmpongo oso'nji mamofefoho. O'o, ne nɨhu'no we'e sohwo hwahomo'mo ho'nahinyo somta'angofoho. 38 Anɨtu kako hohonta pmpongo swo yokino ose ne kengo kengo imo'nyo'ne'ento huno syafɨhu'mentiso so'no oso yangkume swo pmpongo yokino oso yo'mayo hopi'nonohino wofoka'montonoho. Oso pa'nyoso nakwo poyo pe'nɨngkuhwasi a'apaho nom'ne songo'nji nakwo lɨkofanefoho. 39 Ihwoni yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentisoso paho kengo kengofoho. A'amufe a'apaho kengofoho. Tongofe kengofoho. Yɨhufofe kengofoho. Inanɨku mijomo emoyɨwo'nɨngkiso oso pahoso kengofoho. 40 Yo'mayo ahwomomjoso hwahoponjo pa'nyo'maho. O'o, kengo kengo mtɨ'mokumentisofoho. A'amu ahwomomjo sohwafe a'apaho wonyoangkafoso tɨpomponaho pa'nyofoho. Nakwo hwahoponjo hn'nwiye a'apahoso toho pijijo pa'nyofoho. 41 Nakwo ahwomomjo yo'mayo somo uhwonontaneso mofehi'nyo joso kakoe kengofoho. Hamno joso kengofoho. Hntokwaliyo kengo kengo sohwa hofɨkoe joso kengo kengo wo'nnyofoho.

42 Oso pa'nyoso a'amu poyoso lɨkafoso hofɨko hofɨkoe a'apahoso kengo umo'nantɨfeho. Oso pijafo nakwo pi'nɨmomo ho'nosyontaneso wonyo imo'nɨwo'nɨngkohoho. A'apaho songo lɨkafososo wonyo mmo'nonehoho. O'o, songo ne'no humayo'nefoho. 43 Pijafo nakwo pi'nɨmomo ho'nosyɨwo'nɨngkuhwoneso piso imo'nɨwo'nɨngkohoho. Kakoe yokumpohn'nyoso anefoho. Oso a'apaho songo lɨkafososo oso wonyo angkafofoho. Yokumpohn'nyo hi'njofoho. 44 A'mopijafo nakwo pi'nɨmomo ho'nasyɨwo'nɨngkuhwoneso oso hwahoponjofoho. A'apaho songo ne'no humayo'ne lɨkafoso oso ahwomomjofoho.

Olo hwaho lopo humayo'ne a'apahoso hwahoponjofoho. Ahwomomo humayo'ne a'apahoso ahwomomjofoho.
45 Oso hiso'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko ole lɨmentohofi, Anɨtu kako hwe sɨmo'mjo mtɨ'mokumentiso Atam osohwo kako nakwoe hwaho loponjo a'apaho hwapɨngo hweho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. I tɨfi no'mo Kɨlais nakwoe hwaho lopo imo'nɨmentiso osohwo kako songo ne'no humayo'ne ahwomomjo a'apahoso hwapɨngo hweho. 46 Ahwomomjo a'apahoso nakwo sɨmo'mo ma'mentɨhwone'maho. O'o, sɨmo'mo hwahoponjo a'apaho ma'mentɨhwonefoho. Hwangku tɨfi no'mo nakwo a'apaho ahwomomjoso nomanefoho. 47 Hwe sɨmo'mjo sohumne'no Anɨtu kako hwaho nomanto a'amu mtɨ'mokumentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako hwahoponjo a'apaho hi'njo hweho. I tɨfinjo imo'nɨmentiso Kɨlais osohwo kako ahwomo mta'ango hweho. 48 Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi nakwo Atamɨye imu'nwoho. Oso'no Anɨtu kako hwe hwahopo nta'ni mtɨ'mokumentiso oso mta'ango'nwoho. I a'amu hofɨko Anɨtumo inɨngkawowo'nɨngkohofoso hofɨko oso hwe ahwomo mta'ni pmmentiso Kɨlais osohwo hopa imo'nɨfitnnefoho. 49 Olohonta nakwo Atamɨye a'apaho hi'njɨ'nwoho. Hwangku sohonta nakwo Kɨlais ahwomo mta'ango sohwoe a'apaho hopa mane'nwoho.

50 Nje a'amu soku, ngko olo hungkuno loso yoloho waselɨmonne'no yohono. Nakwoe a'apaho olo hwaho loponjoso mokosyohumalohwone'njo hn'nwi nakwo yo'mayo wopɨngo Anɨtu nakumne'no enesyohumasoso momanefoho. O'o, nakwoe a'apaho piso imo'nyo'neso Anɨtuye ango wopɨngo yo'mayo piso mmo'nyo sopo m'mofawenefoho. 51 Sekwo upa'nɨmno. Anɨtu kako hiyaso hungkuno ngkine'no ujo lɨjwanɨmo'masoso ngko waselɨmonne'no yohono. Nakwo Anɨtumo inɨngkawowo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo fehohnjo hn'nwi wope'nantanoho. Fehohnjo hn'nwi mope'nanehwono. I oso'no nakwo hopi'nono nakwo nom'ne a'apaho songo womantanoho. 52 Ou, sɨkuno ae'uyo sohonta kounoho yoka ahwomo mta'ni ho'nɨngkuhwoso'no nakwo nakwoe a'apaho songo tɨmo lo'ntnno komo'no imo'nanefoho. I oso kounoho yoka hiso ho'nɨngkuhwoso'no a'amu poyoso hofɨko nolɨkafɨkuji a'apaho songo piso mmo'nyoso mapitnnefoho. Osohonta nakwo a'amu songo humalohwone hn'nwi nakwo nakwoe a'apaho songo'nji imo'nanefoho. 53 Ihwoni. Anɨtu kako ole nalɨmento, Sekwoe hwahoponjo a'apaho piso imo'nɨwo'nɨngkisoso sekwo a'apaho nom'ne songo piso mmo'nyo'njo ne'no wentɨhwone somne'no uyohopopitnnefoho. Sekwo poyo pe'nyo yahinoso nɨhu'nahone ho'naofɨkuji a'apaho nom'ne songo ne'no humayo'neso nomapitnnefoho. 54 Oso sɨkuno homo somo nakwoe hwahoponjo a'apaho piso imo'nyoso poyo pe'nɨwo'nɨngkisoso ho'nasyɨhwasi nom'ne a'apaho songo piso mmo'nyo'njo songo ne'no humayoso nomehwaso'no oso hohosohonta oso hungkuno a'amu mtɨ'mokumentohofoso ne umo'nɨmontonoho. Hungkuno hiso olenoho.

Anɨtu kako poyo pe'nyo somo nɨhu'nahone hwotoho hmmentisofoho.
Kakoe mango hopinonohino sohwamo nɨhu'nahone uyakolo'mentisofoho.
55 Poyo pe'nyo yahino sohwosi jɨje yokumpohn'nyoso ntɨ'mo weho. Awonoho. Nɨhu'nahone moi'wo'nnyo hwosoho.
56 A'amu poyo pe'nɨwo'nɨngkohofo hwapɨngoso pehoto. Poyo namokiyoso olenoho. Nakwoe honɨngkano wonyo sohwo namokuwo'nɨngkohoho. Nakwo Anɨtuye honɨngkano hungkuno somo hwotoho fentaneso nakwo huno nayohoho. Honɨngkano wonyo yalokuhwono. 57 I oso'no Anɨtu kako nakumo Hwe Engo Jisas Kɨlais nejapmmentiso sohwo kako nakwoe wonyo so'no pe'nonto kako oso wonyo huhwo sohwoe yokumpohn'nyoso wae yao'mentisofoho. Oso hiso'no Anɨtu kako poyo pe'nyo yahino somo nɨhu'nahone hwotoho hmmentisofoho. Oso'no nakwo Anɨtune'no isamoyoka ulɨwo'nɨngkuhwonefoho.

58 Oso'no nje a'amu sokumo ngko Poulɨ'ni ngko sɨmeho sejopalokweno. Sekwo Anɨtuye hungkunomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumafɨkuji osohonta piso'mo'nyo senɨngkuhwoso'no nusɨkwajɨkutoho. O'o, sekwo yokumpohn'nyo lohofɨkuji Anɨtu kakoe hungkuno homo somo ne'no hmnɨngkamno. Anɨtu kako pi'nɨmo mta'ni nelɨkafone so'no nakwo huno ole nayohoho. Nakwo Anɨtu kakoe syoho homo somo yokumpohn'nyo ihwoso'no syoho hiso ne ane mmo'nonehoho. Oso hiso'no sekwo inɨngo mofɨkutoho.

Copyright information for `APZ