1 Corinthians 16

A'amu Koulinɨso hofɨko Anɨtuye a'amu yo'mayo so'no umofonyo iwo'nɨngkohofo somo ufo'mayo'ne hamniyoho hu'meesiyo'ne hungkunofoho.

Sekwo Anɨtuye a'amu nom'ne Jelusalem humalofo so'ntnne'no hamniyoho hu'meesiyo'ne hungkuno ntohonɨmalofo so'no ngko olo hungkuno loso waselɨmne'no yohono. Ngko a'amu Ngkolesiya somo utɨhwamentohe hopaso sekumo wosetɨhwamne'no yohono. Sekwo ole fiyɨmno. Sɨkuno iyoho humayo (Sante) huhwo huhwi sekwo yo'mayo syoho homo somne'no hamniyoho tɨpemawo'nɨngkohofo so'no sekwo anga'no anga'nohino soku sekwo oso hamniyoho hiso nom'ne a'amu somne'no huno syafɨsyɨkuji fehohnjoso nomafɨkuji sekwoe ango somo kengopo foho'nahumno. Ose hu'mesyontanɨngkuji ngko nose'mahm'me'no oso hamniyoho hiso'no sekwo syoho engo mifitnnehofo. Oseso hwangku ngko i'mofapm'me'no sekwo nom'ne a'amu somo oso hamniyoho uyohojae'ne uhwosopopmno. Oso a'amu huhwo sohwamo ngko hofɨkimo iyoswo honɨngkano imofo'neso uyɨ'mo ngko hofɨkimo oso hamniyoho'njo iyoswoso pone Jelusalemno uyahotɨmonne'no yohono. Hamniyoho hu'mesyalokwofo somo ngko ole syafɨsyɨ'mo, Ngko huhwo'ni wamolɨme'manji u hofɨko'nji wowantanoho.

Poul kako a'amu Koulin somo uhwonɨmo lonto kako hano uyoso'no sɨkuno ho'nahumentisofoho.

Nje hunoso ole syafɨhu'malefoho. Ngko hwaho Masetouniya oso ajwo sopoe u'mo u'ma'mo. Ose mtito'malefoho. Oso'no sɨmo'mo ngko hwaho Masetouniya osopoe wekapm'mo wose'ma'monnoho. I oso'no ngko sekwo'nji we'enehwo wohumamontɨkeno. Oso'no ngko huno maniyohoyohoho. Ngko sekwo'nji humahm'mo oso ifoyo hamno so'no wohontohumamtɨkeno. Ose'manji moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no ngko hano nom'ne angopono ntɨ'mo wamo lɨ'mo yahonɨ'mo sekwo ngkimo nonɨfo'mafɨkuji honɨngkanopo wonɨhwojowantɨfeho. Sekwo huno seyohoho. Ngko sekwo'nji we'enehwo humahm'mo komo'no selɨko'mayoso ngkilaho. O'o, Anɨtu kako ngkimo sekwo'nji sɨkuno sawemo humayo so'no ntɨhwoso'no u ngko sekwo'nji ne'no wohumamonnoho. Ngko olo ango Efesos lopo nohumentanɨ'mo oso Sɨkuno Engo (Pentikous)
16:8 Ap. 2:1 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
Anɨtuye Towahuno nakwoe hwaho lopo pmmentiso sɨkuno somne'no syafɨsiyo'ne sɨkuno osohwo nto i'mofapɨhwoso'no osohonta ngko olo a'amu lohwamo nulɨko'mahm'mo sekwoe angopono wapmmonnoho.
Hwapɨngo neso olenoho. Anɨtu kako olo syoho lomne'no kako ngkine'no hoku'yo nohwosampo'maso so'no ngko Anɨtu kakoe hungkunoso lutɨhwahonɨngko a'amu pi'nɨngo engoso hofɨko inɨngkowalokwofo. I oso'nji a'amu pi'nɨngo engoso hofɨko olo hungkuno lomne'no mangohwa imo'nalokwofo.

10 We'enepi Timouti kako sekumo se'maso'manji sekwo kakimo hofiyo'no umokosyohumafijo so'no kako sekwo'nji sɨmeho wopɨngo'nji wohumamtonoho. Sekwo upa'nɨmno. Timouti sohwo kako ngko pa'nyo Anɨtuye syoho engo yalofoho. 11 I oso'no a'amu fihwo huno ole syafɨsiyo'eno, olo hwe songo lohwo sohwo kako yo'mɨngohwo'maho. Oso'no nakwo kakimo hohujo ukinjɨmofano. Huno ose syofɨsyɨhwaloho. O'o, sekwo kakoe sɨmeho wopɨngo umokumno. Oseso hwangku sekwo kakimo kakoe honɨngkano somo uhwojapɨkujo'no kako ngkimo wonɨ'mano. Ngko Timouti'nji a'amu nom'ne so'nji nɨ'mayo'ne hontohumaleno.

12 Nenɨngkwa'wehwo Apoulousɨye hungkunoso olenoho. Ngko nohumanji Apoulousɨmo ole ulɨwo'nɨngkoho, Kɨko ango Koulin sopo uhwonamo lohojoso olo a'amu lo'nji uhuji uhwonae. Ose ulɨwo'nɨngkohefoho. I kako olohonta sohonta uyoso ngkilaho lalofoho. I hwangku sohonta Anɨtu kakine'no honɨngkano umofihwoso'no wapmmontonoho.

Poulɨye hungkuno fehohnjofoho.

13 Yo'mayo Anɨtuye syoho somo wonyo umo'nɨmo lɨhwosi yososo sekwo i'waho nto'no fiyɨmno. Sekwo Anɨtune'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo osomo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. Sekwo hwe ne imo'nɨngkuji yokumpohn'nyo lohofɨkuji aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. 14 Yo'mayo hopi'nonohino sekwo iwo'nɨngkohofoso oso'nohini ikuji nom'ne a'amu somo sɨmeho uyɨkuji sekwo hofɨkimo nto'no femokosyohumamno.

15 Nje a'amu soku sekwo Sɨtefanosɨye a'amu osomne'no huno seyohoho. Hofɨko oso hwaho Ngkɨlik osopo humantɨfi Anɨtumo sɨmo'mo inɨngkamentohofofoho. Oso'no hofɨko hofɨkoe huno mta'ni hofɨko Anɨtuye a'amu ne somo hofiyo'no ufo'mawo'nɨngkohofofoho. 16 A'amu oso pa'nyo humawo'nɨngkohofo somo sekwo hofɨkimo enjwa'mo fosyohumamno. Sekwo hofɨkoe hungkuno somo haloho popmno. I nom'ne a'amu hofɨkimo ufo'mawo'nɨngkohofo somo sekwo hofɨkimo tɨfi finɨngkamno.

17 Sɨkuno pi'nɨngo engo somo ngko sekwoe sɨmano masehonyo'njo nohumanji huno ne'no syosefɨsyahonɨngko oso hwe hufa'u sɨhune sekwoe angoponta'ango sohwa Sɨtefanosɨyo Foutiyunetasɨyo Akaikosɨyo hofɨko sekwoe sɨmano mafohi'nontɨfi ngkimo nɨ'mahonɨngkofi ngko sɨmonyo imalefoho. Hwapɨngoso sekwo hopi'nono monɨ'mapitnnohofo. I oso'no hofɨko nonɨ'mahonɨngkofi ngko sekwo'nji humentani hopa sɨmonyo yalokweno. 18 Hofɨko ngkimo nɨ'mantɨfi sɨmeho wopɨngo nɨmokumalofofoho. Sekwoe sɨmeho hi osenohinoho. Oso'no sekwo oso a'amu huhwo sohwa hofɨko Anɨtuye syoho hofiyo yalokwofo sohwanji nom'ne a'amu oso pa'nyo sohwanji hofɨkoe yofeso foho'nomapmno.

19 Oso hwaho Esiya loponjo Anɨtuye a'amu neso hofɨko Anɨtumne'no ango'meemjo uhu'mokuwo'nɨngkohofo hofɨko sekumo nje a'amuhwafo selalokwofo. Akwila'nji kakoe ape Pɨlisila'nji sikoe ango somo nom'ne a'amuso hofɨko Anɨtune'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo a'amu so'nji hofɨko sekwo Anɨtumo inɨngkowalokwofo so'no hofɨko nakwoe a'amufo selalokwofo. 20 Anɨtuye a'amu ne ngko'nji humalofoso hofɨko nakwoe a'amufo selalokwofo. Nakwo Anɨtuye a'amu ne so'nji swo'nontani nakwo aho popotohumo'nɨwo'nɨngkuhwone hopaso sekwo aho popotohumo'nɨmno.

21 Ngko Poulɨ'ni ngko oso a'amu olo iyoswo ngkine'no mtɨ'mokalokuso sohumta'ni iyoswo nomanji ngko aho'nji ifalifaliyo mtɨ'mokonji
16:21 Poul kakoe aho'nji mtɨ'mokumojo'maho. O'o, kako nolahonɨngki nom'nehwo mtɨ'mokumojofoho. Olo hungkuno honɨngkanomo wo'nyo loso Poul kako mtɨ'mokumentisofoho.
ole selalokweno, Nje a'amufo.

22 U a'amu fihwo kako Anɨtumo inɨngkayoso ngkilaho loso sohwo kako tɨkanomo wene hweho. U, nje Hwe Engo Jisas Kɨlais kako komo'no noho wapono nɨmo'nɨngkohoho.

23 Nakwoe Hwe Engo Jisas kako sekumo wopɨngo ne'no waselohofono. 24 Sekwo nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨmo humalofo sokumo ngko sɨmeho sejopalokweno. Olo hungkuno loso ngko Poulɨ'ni mtɨ'mokohono. Hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ