1 Corinthians 2

Poul kako Kɨlaisɨye iyo hwojiyafɨjiyo so'no hungkuno ulɨmentisofoho.

Oseso nje a'amu soku, hohonta ngko sekumo nose'manji ngko Anɨtu kakoe hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso selɨmote sohonta sekwo huno ole syafɨhupitnne'enji maselɨmmentohono, Kɨko yofe engo'njo hwosoho. Huno hwapɨngo'njo hwosoho. Ose ntɨfitnne'enji maselɨmmentohono. O'o, ngko nje sɨmeho somne'no ole nto hnnɨmentoho, Ngko sekwo'nji nohumahm'mo yo'mayo kengo kengo so'no ngko hungkuno maselɨmnehono. O'o, awonoho. Ngko Jisas Kɨlais kako iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso sohune'no ngko huno nihwoso'no oso'nohini wolosetɨhwamne'no yohono. Hohonta ngko sekwo'nji humamentohe sohonta ngko yokumpohn'nyo ane nohumanji iyoho nnɨmentisofoho. Sekwo nje huno somo tɨfi nnɨngkapɨfitnne'enji hungkuno selɨmote'maho. O'o, sekwo Anɨtuye yokumpohn'nyo somo tɨfi inɨngkafitnne'enji hungkuno selɨmentohefoho. Oso'no ngko Anɨtuye hungkuno losetɨhwamentohe sohonta a'amu huno'njoso hofɨko nom'ne a'amufe hunomo uwolo'mokantɨfi hungkuno nto'no esyohumawo'nɨngkohofo pa'nyoso selɨmentohe'maho. O'o, ngko Anɨtuye hungkuno selahonɨngko Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngofe yokumpohn'nyoso sekwo utɨhwa'nyopo nuhwonontɨfi sekwo huno ole syafɨhu'mentohofi, Olo hungkuno loso ne'njofoho. Huno ose syafɨhu'mentohofofoho.

Anɨtuye Towahuno sohwo kako nakumo huno wopɨngo nejopalofoho.

Anɨtu kako huno engo nejapmmentisoso nakwo a'amu Anɨtuye hungkunomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo somo lutɨhwawo'nɨngkuhwonefoho. Oso huno engo hiso olo hwaho loponta'ango'maho. U, a'amu olo hwaho lopo nakumo yokumpohn'nyo ne mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwa mta'ango'maho. O'o, hofɨkoe yokumpohn'nyoso moi'wo umo'nɨmontonoho. Nakwoe Anɨtu mta'ango huno engoso lutɨhwawo'nɨngkuhwonefoho. Oso huno engo hiso hiyaso'mo wo'mojofoho. Anɨtu kako nakwoe hwaho mamtɨ'mokiyo sohonta Anɨtu kako nakumo kakoe a'amu ne namokuhwosi nakwo kako'nji kakoe ango wonyoangkafo sopo humane'ento hungkuno mtito'mentisofoho. A'amu olo hwaho lopo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwa hofɨko oso huno hwapɨngo somo huno nto'no mosyafɨsiyo'njo hwafoho. I oso'no hofɨko nakwoe Hwe Engo Anɨtu pomponaho hwapɨngo sohwoe hwomu sohune'no huno nto'no syafɨsyontɨfijontentesi hofɨko kakimo iyo hwojiyafɨku'nnyo somo mofonjinto'ofasyɨkutnnesohilo. Ngko olo hungkuno selalokwe loso'no a'amu Anɨtuye hungkuno nɨhu'no hohonta mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi yo'mayo wonyoangkafo somo muhwonyoso
yo'mayo wonyoangkafo so'no haloho mupa'nyo so'nji yo'mayo wonyoangkafoso a'amufe hunomo mufohotofo'njo
oso yo'mayo hiso Anɨtu kako kakoe a'amu sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofo somne'no nto'no esyohumaho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
10 Oso yo'mayo so'no hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso Anɨtu kakoe Towahuno wopɨngo sohwo netɨhwamentisofoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo huhwo sohwo kako yo'mayoso nakwo hiyaso'mo yalokuhwone somo utɨhwa'nyopo nahononto yo'mayo wopɨngo Anɨtuye hunomjo oso'nji kakoe yahino so'no kako huno uyohoho.

11 A'amu tɨhwolo, nom'ne a'amu sohwoe huno somo uhwonyosofo. O'o, awonoho. Oso hwe sohwo kako'nohini kakoe hunoso huno uyohoho. Oso pa'nyoso a'amu fihwo kako Anɨtuye huno somo kako huno muyo hweho. Anɨtu kakoe Towahuno sohwo'nohini kako Anɨtuye huno so'nji yahino so'nji huno uyohoho. 12 I oso'no nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nwi nakwo olo hwaho loponjo yahino wonyoso momaso'nwoho. O'o, Anɨtu kako nakumo kakoe Towahuno nejapmmentiso oso hiso yo'mayo wopɨngo Anɨtu kako siki nejapɨwo'nɨngkiso so'no nakwoe hunoso nto'no nto ehohosonasyohoho. 13 Yo'mayo wopɨngo Anɨtu kako nakumo siki nejapɨwo'nɨngkiso so'no selalokuhwoneso nakwo nom'ne a'amufe huno mta'ni mentani moselalokuyɨhwono. O'o, olo hungkuno loso Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo nakumo lonetɨhwahonɨngki selalokuhwono. Oso hungkuno hiso nakwo a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hi'njo somne'no lutɨhwalokuhwono.

14 U, a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ane sohwo oso a'amu huhwo sohwo kako Anɨtuye Towahunofe hungkunoso huno nto'no muyo hweho. U, oso hiso peho'neto. Oso a'amu huhwo sohwo kako oso hungkuno hiso nupa'nonto huno ole syofɨsyalofoho. Olo hungkuno loso hwayo hohnjo hungkunofoho. Ose syofɨsyalofoho. Nakwo a'amu Anɨtuye Towahuno hi'njo hn'nwi nakwo Towahuno Wopɨngofe hungkuno hilo so'no huno nto'no nayohoho. I a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo aneso kako olo hungkuno hwapɨngo ne hilo so'no huno muyonehoho. Oso'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kakoe wopɨngoso oso a'amu hisomo muyonehoho. 15 Oso hiso'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwoe huno somne'no huno tɨhwo uyohoho.
Anɨtu sohumo tɨhwo wolutɨhwamontolo. O'o, nɨhu'no awonoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho. I oso'no nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hi'njo hn'nɨmo Kɨlais kakoe huno fehohnjoso nejapmmentisofoho. Oseso a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hi'njo sohwo kako yo'mayo yo'mayo somo uhwonɨngkuhwosi kako yamofo uloho'montonoho. Oloso wopɨngofoho. Oso wonyofoho. Huno ose uyohoho. U, a'amu kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngo aneso kako Anɨtuye a'amu ne somo yamofo mulohofonehoho. O'o, Anɨtuye Towahuno Wopɨngonjo sohumo yahino wopɨngo utɨhwamontonoho.

Copyright information for `APZ