1 Corinthians 5

Ango Koulin sopo yahino pisakino'njo wo'nnyoponoho.

A'amu fehohnjoso hofɨko sekumne'no ole ntɨmalofi, Sekwoe ango sopo yahino pisakino'njoso i'mofapohoho. Oso yahino nɨhu'no wonyoso a'amu Anɨtumo inɨngkunyoso hofɨko oso yahino hiso mifitnnehofo. Oso yahino hiso olenoho. Hwe fihwo kako kanɨngkwohwoe ape ma'masofoho. I oseso sekwo sekwoe yofeso peho'no ho'nomo'nalokwofo. Oso'no sekwo yokumpohn'nyo yahinoso noho'naofɨkuji sekwo humotaho fisahnnɨmno. Oso yahino hiso'no sekwo wonɨmango wasenono. Sekwo oso hwe yahino wonyo yalokunjo huhwo sohumo sekwo wae yaofɨkujo'no kako sekwo'nji apa'no Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne nomɨhu'mɨkukutoho.

Ngko sekwo'nji mohumuleno. I oso'no ngko sekune'no huno ne'no syosefɨsyalokwe so'no ngko sekwo'nji hopa humaleno. Oso'no oso hwe yahino wonyo'njo sohumne'no sekwo ngko'nji ulohofane'ntnne'no hungkuno nto mtito'maleno. Sekwo Kɨlaisɨye yofe so'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo sopo uhu'mokahonɨngkofi nje huno sohwo kako sekwo'nji humasoso ngko sekwo'nji hopa humaleno. Oseso nakwo Jisasɨye yofe so'no uhu'mokuhwasi nakwo kakoe yokumpohn'nyo'nji nakwo oso hwe huhwo sohwo kako oso yahino wonyo somne'no sɨmeho uwolo'mokono lɨhwasi nakwo kakimo wae yaofɨhwasi Setenɨye ahomo hwe huhwo sohumo uhumojano. Seten kako oso hwe huhwo sohumo nomahwosi kako yo'mayo tango kakimo uyɨhwosi kakoe a'apaho wonyo umokumontonoho. Sekwo ose ulohofɨkujo'no oso hwe huhwo sohwo kakoe sɨmeho uwolo'mokoso sohwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais asomo poso sohonta oso hwe huhwo sohumo asomo utɨma'montonoho.

Poul kako a'amu Koulin somo hwe wonyo imaso sohumo wae feeopmno ulɨmentisofoho.

Sekwo yokumpohn'nyo yahino iwo'nɨngkohofoso oso yahinoso wopɨngo'maho. Nakwo huno wonayono. Tongo sɨhu kolofɨhwasi oso huyo we'e nonto sɨhu kolofofisɨngkitofomasoso oso huyo mijo nonto tongo mɨkufo hopi'nonohino somo nɨhu'nahone mijo uwolofososo oso tongo mɨkufoso nɨhu'nahone wonyo umo'nɨmontonoho. Oso hwe kako wonyo yalokunjo sohwo kako oso huyo wonyo oso pa'nyo hweho. Kako sekwo'nji ne'no humasoso oso tongo wonyo imo'nɨwo'nɨngkiso hopaso sekwo hopi'nono wonyo wasemokumontonoho. Oseso sekwo kakimo wae yaopijoso sekwo wonyo ane wopɨngo'nohini wohumantɨfeho. Tongo huyo ane'njo pa'nyo nohumafɨkuji sekwo oso yahusipsip wonyo nɨhu'no aneso hofɨkoe wonyo somne'no fonjokisahumentohofo hopa umo'nantɨfeho. Oso yahu hiso ne nakwoe wonyo somne'no fonjokisahumentohofoso nakwoe Hwe Engo Kɨlaisɨyoho. Oso'no nakwo nohumehwasi Kɨlais kako wonyo nɨhu'no ane sohwo nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso so'no huno wosyofɨsyantanoho. Nakwo huno ose syofɨsyɨhwasi nakwo yahino wonyo nɨhu'no ane nohumehwasi honɨngkano wopɨngo'nohini uyano. Hungkuno nehopi'nohini wolano.

Nom'ne iyoswo sekune'no nto mtɨ'mokumentoheso ole mtɨ'mokumentohono. A'amu hofɨko ape mayo yahino somo wonyo imokuwo'nɨngkohofo sohwanji sekwo nomajopohi'nɨngkutoho. Ose semtɨ'mokimentohefoho. 10 Ngko oso hungkuno a'amu Anɨtuye hungkuno mupa'nyo'njo oso hwamne'no mtɨ'mokumentohe'maho. I a'amu hofɨko Anɨtuye hungkunomo mupa'nyo'njo sohwa hofɨko ape mayo yahino osomo wonyo umokuwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Hofɨko nom'ne a'amu sohwafe yo'mayoso hufo iwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko Anɨtu songo ne'no humayo sohumo hwotoho fentɨfi hwasyo anɨtu oso hwamo u'mawo'nɨngkohofofoho. I sekwo oso a'amu hopi'nonohino huhwo sohwamo ulɨko'mano lɨkujɨ'manji sekwo ntɨ'mne hwasilo. Olo hwaho lopo oso a'amu huhwo sohwamo sekwo ulɨko'mapitnneso honɨngkano aneponoho. 11 I oso'no nje hungkuno semtɨ'mokimentohe hwapɨngo neso olenoho. Hwe fihwo kako ngko Anɨtuye a'amu ne hwo'nyoho, ose seloso sohwo kako yo'mayo wonyo ne'no yɨhwoso'no'manji sekwo kako'nji nomajopohi'nɨngkutoho. U, kako ape mayo yahino somo wonyo imokososo i, kako nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi umo'nososo, kako hwasyo anɨtu sohwoe honɨngkano hwasyo somo inɨngkawesoso, kako nom'ne a'amu somo hungkuno wonyo ulososo, kako mijo yokumpohn'nyo nɨngkuhwosi nilohofososo nom'nefe yo'mayoso hufo masoso oso a'amu huhwo sohwo'nji sekwo nomajopohi'nɨngkutoho. O'o, nɨhu'no awonoho. A'amu ose sohwo'nji sekwo kako'nji wosopayo manɨfitnnehofo. 12 A'amu Anɨtuye a'amu ne mmo'nyoso hofɨkoe yahino somne'no nakwo yamofo mulohofanehwono. O'o, nakwoe syoho'maho. Anɨtu kako'nohini yano ulohmmontonoho. U, nakwoe syoho neso Anɨtuye a'amu neso hofɨko nakwo'nji humalohwono, hofɨkoe yahino somo yamofo ulohofasoso nto'no womɨhwojantanoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu fihwo sekwo'njo mta'ango sohwo kako yahino wonyo ne'no iwo'nɨngkiso'manji sekwo kakimo ulɨmno.
Kɨko nakwo'nji nejokohumahotoho.
Ose ulɨmno kako sekwo'nji nosejokohumahwoloho. Wayo feeopmno.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho. Oso'no sekwo oso hungkuno homo somo finɨngkamno.

Copyright information for `APZ