1 Corinthians 6

Nakwo a'amu Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkuhwone hn'nwi nom'ne a'amu somo hungkuno ikwolofo'ne ango sopono ipemotohwaloho.

A'amu hufa'u sohwa'u Anɨtumne'no sɨmeho unyo sohwa'u siko yoka hnnɨngkohosɨsi siko oso yoka hiso ikwolofo'ne sopo motusoso wopɨngotaho. O'o, a'amu Anɨtumo sɨmeho muyo'njoso hofɨko oso hungkuno somo mɨhwajiyoso wopɨngo'maho. Oso'no sekwo wonɨmango masotaho. Anɨtuye a'amu ne sohwa hofɨko nto'no womɨhwajɨfe. Sekwo olo so'no huno maseyotaho. Hwangku nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nwi hwe moya'mi olo hwaho lopo humalofo sofe hungkunomo ukwolofantanoho. Oso'no huno maseyotaho. I, hwangku sekwo a'amu hopi'nonohinofe hungkuno ikwolopijo'manji u oso hungkuno we'e yoka hnnalokusiyo so'no sekwo ole lolalokwofo. Oso yoka hungkuno homo somo nto'no mɨhwajiyoso nakwo hopo'maho. Ose lolalokwofo. I oso pa'nyoso nakwo a'amu ahwomomjofe yahino homo homo yano ilofanefoho. Oso'no sekwo huno maseyotaho. Ou, hwangku nakwo ose yaso'manji olohonta olo hwaho loponjo hungkunoso nakwo ikwolofoso hoponoho. I oseso sekwo yoka hi'njo hwasɨ'manji u sekwoe'nohinofoho. Oso hungkuno hiso sekwo nto'no mɨhwajɨmno. Sekwoe hungkuno somo a'amu mempo hohnjo sohwa hofɨko Anɨtumo minɨngkayo'njo sohwamo sekwo sekwoe yoka hungkunoso nomotu'mafɨkutoho. Ngko olo hungkuno sekumo selalokwe loso'no wonɨmango wasenono. Sekwo Anɨtuye a'amu ne sohwanjɨ'mta'ango hwe fihwo sekwoe yoka hungkuno nto'no muhwajiyo'neso mohumuliyoho. Awolaho. O'o, a'amu pi'nɨngo humalofo. I oso'no sekwo yokumpohn'nyo imo'nontɨfi mempo hohnjo a'amu sohwafepono motawowo'nɨngkohofo kuyoho. Anɨtuye a'amu ne hufa'u sohwa'u siko yoka hungkuno hi'njo sohwa'u siko oso yoka hungkunoso mempo hohnta'ango sohumo motausoso oso wonyofoho. I oso'nji siko a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo sohwamo sikoe hungkunoso motu'mayoso nɨhu'no wonyofoho.

I sekwo Anɨtuye a'amu ne soku sekwo yoka hnnalokwofo so'no sekwo Anɨtuye honɨngkano somta'ni nto pɨwahu'malofo. A'amu sekumo wonyo seloho'malofo so'no sekwo oso wonyo seloho'malofo homo somo sɨmeho tohino ne'no peho'neto. Hofɨkoe syohofoho. U, hofɨko sekwoe yo'mayoso hufo mapijo'manji sekwo tɨmo'nohini uhwontohumamno. Senɨngkwa'wehwosafoho. I sekwo ose miyalokuyohofo. O'o, sekwo soku sekwo senɨngkwa'wehwosa senampijamo wonyo ulohofalokwofo, ose yontɨfi sekwo hofɨkimo hwayo itɨhwantɨfi sekwo hofɨkoe yo'mayoso siki malokwofo. U, sekwo ose yontɨfi sekwoe a'amu somo wonyo ulohofalokwofo.

A'amu yahino wonyo'njoso hofɨko Anɨtu mokosyohumaso ango sopo mu'mapitnnefoho. Oso'no sekwo huno maseyoho liyohoho. Sekwo sekwoe sɨmehomnohini hwasyo hungkuno hnnɨngkutoho. A'amu a'mohufo yoso sohwo, a'amu hwasyo anɨtu oso hwamo tɨfi inɨngkaweso sohwo, a'amu ape mayo yahino somo wonyo imokoso sohwo, u a'amu fihwo kako ape pa'nyo imo'nonto nom'ne hwe'nji kifosyoho loho'nɨwo'nɨngkisiyo oso hwanji 10 hufo iwo'nɨngkohofo sohwanji nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi umo'nɨwo'nɨngkiso sohwanji, a'amu mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nilohofɨwo'nɨngkohofo sohwanji nom'ne a'amumno sitofo lɨwo'nɨngkohofo sohwanji, a'amu nom'ne a'amufe yo'mayoso siki mawo'nɨngkohofo sohwanji oso a'amu hopi'nonohino huhwo sohwa hofɨko Anɨtuye ango kako mokosyohumaso sopo mu'mapitnne hwafoho. 11 I sekwo a'amu fehohnjo soku sekwo oso a'amuso pa'nyo humamotofo kuyoho. Oso'no Anɨtu kako sekwoe wonyoso wae yasemofonto kako sekumo kako'ne nto sema'maso kuyoho. Oso'no Anɨtu kako sekumo wopɨngo kuyoho selalofoho. Hwapɨngoso nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako wopɨngo selohofahonɨngki Anɨtuye Towahuno sohwo kako sekwoe sɨmeho mo'mo syoho yalofoho.

Anɨtuye a'amu ne hn'nwi nakwo Anɨtuye ango'nwoho. Oso'no nakwo nakwoe a'apahomo nto'no womokosyohumunano.

12 A'amu fehohnjoso ole lalokwofo. Yo'mayo yahino Anɨtu kako ngkine'no hano mopitofasiyoso ngko imeso oso hiso'no honɨngkano wonyo anefoho. Oso hungkuno lalokwofoso nehopeho. I oso'no yahino fehohnjoso ngkimo monɨfo'manehoho. Oso yahino homo somo ngko ne'no i'me'no oso yahino huhwo sohwo ngkimo monɨsɨkwajonehoho. O'o, ngkimo yokumpohn'nyo wokenɨmokosyohumamontonoho. Oseso ngko oso yahino hiso mimnehono. 13 A'amu fehohnjoso ole lalokwofo. Wosopayo hopi'nonohinoso nakwoe sɨmehomnefoho. Nakwoe sɨmehoso wosopayo'nefoho. Oso hungkuno lalokwofoso nehopeho. I oso'no hwangku Anɨtu kako a'apaho songo nejapɨhwoso'no a'amufe sɨmeho yo'mayo wopayo oso kako moi'wo umokumontonoho. I oso'no nom'ne yahino so'no huno fɨsyafɨhupmno. Anɨtu kako hwe'nji ape'nji mtɨ'mokumentisoso a'apahoso akngkilɨke'ne mtɨ'mokumentiso'maho. O'o, nɨhu'no awonoho. Nakwoe a'apahoso Anɨtumo inɨngkayo'nefoho. Nakwoe Mpohwo Anɨtu kako nakumo nefo'mayo'nefoho. 14 Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji kako Jisas nakwoe Hwe Engo sohumo ulɨka'mentisofoho. Hwangku nakwo poyo pe'nasoso kako Jisasɨmo pi'nɨmo mta'ni ulɨka'mentiso hopaso nakumo hwangku nelɨkafonefoho.

15 Sekwo huno olo so'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo Anɨtuye a'amu ne soku sekwoe a'apahoso Kɨlaisɨyefoho. Oseso ngko Kɨlaisɨye a'apaho fehohnjo sohwo'ni ngko oso Kɨlaisɨye a'apaho hiso oso a'mu hwa'ntesimo ufohi'nɨmontaho. O'o, nɨhu'no awonoho. Nehopeho. 16 Hwe fihwo kako oso ape mayo yahino osomo mtɨhupehwosi oso ape hwa'nte nonjimo ufohi'noso sohwo sikoe a'apahoso nɨhu'no anga'no umo'nɨmontonoho. Oso'no huno maseyotaho. Anɨtu kako ole nalohoho. Hwe fihwo'nji ape hihn'nji ufohi'nisoso sikoe a'apahoso nɨhu'no anga'nohinoho. Ose nalohoho. 17 Hwe fihwo kako nakwoe Hwe Engo Kɨlaisɨmo ufohi'noso sohwo siko afa umo'nanjiyoho. Sikoe neso anga'nohinoho. 18 Akngkilɨke yahino so'no i'waho nto'no fiyɨmno. Anɨtuye hwe moya'mi ne sokumo a'amu fefoyo yahino wonyo somo inɨngkawowo'nɨngkohofoso hofɨko oso honɨngkano wonyo homo somo upesemotowano lɨkuji ikujo'no sekwo oso a'amu somta'ni nolahn'nɨngkuji hiyaso fohumpopmno. Olo fefoyo yahino wonyo so'nji akngkilɨke yahino so'nji a'amufe a'apaho wonyo imokuwo'nɨngkisofoho. I nom'ne yahino wonyoso a'amufe a'apahomo oso pa'nyoso wonyo mmokonehoho. 19 Sekwo olo so'no huno waseyono. Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngoso sekumo sejopahonɨngki sekwo kako'nji humalofo. I kako sekumo humaho. Oso'no sekwoe a'apahoso kakoe ango kuyoho. I oso'no kɨko jɨje a'apahoso kɨko kakwo'yohwosi momokosyohumuhnno. Oso'no jɨje hunomnohini inɨngkahutoho. 20 O'o, awonoho. Anɨtuye Towahuno kumokosyohumaho. Hwapɨngoso Anɨtu kakoe hwomu anga'nohino sohwoe honɨyo'nji mpe esema'mentisofoho. Oseso yo'mayo yahino wopɨngoso Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokiyo'neso oso'nohini fiyɨmno.

Copyright information for `APZ