1 Corinthians 7

Hwe kakoe ape'nji nto'no humayo'ne hungkunofoho.

Oso hungkuno sekwo ngkine'no mtɨ'mokumentohofo so'no ngko sekumo aku wasemtɨ'mokimne'no yohono. U, hwe fihwo kako ape momaso'njo hwosijo humayoso oso wonyo'maho. I oso'no a'amu pi'nɨngo engo honɨngkano wonyo yalokwofo so'no hwe fihwo kako apemne'no sɨmeho fefoyo umo'nososo kako yahino wonyo nu'manoho lɨhwosɨ'manji e, kako ape womano. U sekwo moya'mi anga'no anga'nohino sofasi sekwo hwehwamne'no syafɨsyɨkujɨ'manji e, hwehwamo uma'nɨmno. Apesi kako kakoe a'apahoso kako momokosyohumuniyoho. O'o, awonoho. Kakoe hwehwo mokosyohumaho. I oso hopaso hwe sohwo kakoe a'apahoso kako momokosyohumunyofoho. O'o, awonoho. Kakoe ape kako mokosyohumaho. I oso'no hwe sohwosi jɨje ape saho wofosyowaho kilɨhwoso'no kɨko ngkilaho ulohotoho. I oso pa'nyoso ape siki jɨje hwehwo afa saho wofosyowaho kilɨhwoso'no kɨko ngkilaho ulohotoho. Siko ape noma'nɨngkohosɨsi siko saho wofosyowaho lohosɨsi i'waho loho'nɨngkohosiloho. I oso'no siko osohi so'no sɨmeho afa inɨngkohosɨsi sɨkuno Mpohumo jomo ujo'ne somo i'waho we'enepi fehumunyo. Ehumahosɨsi Mpohumo jomo ulinyo. Oso wopɨngofoho. Oseso hwangku siko sikoe a'apahoso apa'no nem'no mɨhumokininyo. U, siko sikoe a'apahoso nem'no komo'no momɨhu'mokinyo'njo yohosɨsi humentanɨngkohosɨsi Seten kako sikoe sɨmehomo wonyo wasemokumontonoho. Oso hungkuno ngko selalokwe so'no sekwo ngkimo aku ntohonɨmentohofofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa olo so'no hofɨko mamtɨ'mokumentohofofoho. Oso'no sekwo ape womano lɨkujɨ'manji noho mapmno. I oso'no ngko huno ole niyohoho. Hwe moya'mi hopi'nono hofɨko ape moma'nyo'njo hwosijo ngko hopa humafijoso oso wopɨngofoho. I, Anɨtu kako nom'ne a'amu sohumo ulɨmontono, Kɨko ape maho. A'mu simo ulɨmontono, Kɨko hwehwamo uma'nyo. Ose ulɨmontonoho. I nom'nehumo ulɨmontono, Kɨko ape nomahotoho. Kɨko hwosijo fosyohumantono. I nom'ne simo ulɨmontono. U, kɨko hwehwamo muma'nyo'njo yawoso fɨwentono. Ose ulɨhwosi kako oso a'amu homo somo kakoe yokumpohn'nyo uyahonɨngkuhwosi oso a'amu hiso Anɨtuye hungkuno homo somo hofiyo unɨngkohwantɨfeho.

Hwe moya'mi ape moma'nyo'njo sɨkunonji moya'mi hofɨkoe hwehwa poyo nto pe'nɨmentohofo osofahnnonjimo ngko ole selalokweno. U sekwo ngko pa'nyo humayoso oso wopɨngofoho. U, hwe fihwo kako apemne'no sɨmeho fefoyo uyoso'manji oso sɨmeho fefoyo huno somo monje meesiyo'manji u, kako ape womano. U, a'mu fisi kako kakoe huno sɨmeho oso'nji huno ole syafɨsyoso u, ngko hwehwamo uma'nɨmo lososi oso wopɨngofoho. Kako uma'nono. U hwe fihwo kako ape woma'mo loso sohwo kako ape momaso'manji u kakoe sɨmeho mo'mo fefoyoso weho. U, a'musi kako hwehwamo uma'nɨmo lososi kako hwehwamo muma'nyo'njo'manji a'musi kakoe sɨmeho mo'mo fefoyoso weho. Oso'no oso hwe sohwo kako ape womano. A'musi kako hwehwamo uma'nono.

10 U, sekwo hwe moya'mi ape nto ma'nyosiyoswahnne'no olo honɨngkano hungkunolo selalokweno. Olo hiloso ngko nje huno mta'ango maselohoyohono. O'o, Anɨtu ntapmmasofoho. Oso hiso olenoho. A'mu siki kɨko jɨje hwehumo nulɨko'mahotoho. 11 U a'mu hisi kako kakoe hwehumo ulɨko'ma'masosi kako kengo nompo siki humasosi kako nom'ne huhwamo muma'nonehoho. O'o, kako siki wohumamo loso'manji wopɨngofoho. Sijo wohumano. I ngko olopo siki humayoso ngkilaho, ose loso'manji kakoe hwehwo sɨmo'mjo nongkumo apa'no uma'nono. Siko sɨmeho afa umo'nanjiyoho. Oso pa'nyoso hwe sohwosi sekwo sekwoe apeso wae yaofɨkutoho.

12 Olo hungkunolo ngko Poulɨ'ni nje huno mta'ni syofɨsyomanji waselɨmne'no yohono. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa olo so'no mamtɨ'mokumentohofofoho. Hwe fihwo kako Anɨtuye hungkunomo inɨngkunyo sohwo kakoe ape kako Kɨlaisɨmo minɨngkayo'njosi kako nje hwehwo'nji wohumamo loso simo oso hwe huhwo sohwo kako kakoe ape hisimo wae yaofɨhwoloho. 13 U, a'mu fisi kako Kɨlaisɨmo inɨngkunyo siye hwehwo kako Kɨlaisɨmo minɨngkunyo sohwo kako nje ape'nji wohumamo loso sohumo kakoe apesi kakoe hwehumo mulɨko'manehoho. 14 Oso hiso'no sekwo huno waseyono. Hwe fihwo kako Kɨlaisɨmo minɨngkunyo sohwo kako kakoe ape Kɨlaisɨmo inɨngkunyosi oso a'mu siye hunomo hwehumo epojisosyohumaho. U, hwe fihwo kako Kɨlaisɨmo inɨngkunyo sohwo kakoe ape Anɨtuye hungkunomo minɨngkunyo siya'u oso hwe sohwoe hunoso kakoe apemo epojisosyohumaho. Anɨtu kako oso pa'nyo muhwonyo'njo yontentesi u oso hisiya'uye mehomi somo Anɨtu kako ole ulɨhwonesohilo. Sekwo nje mehomi ku'maho. Ose ulɨhwonesohilo. Oso hisiya'u hwehwolaho, u a'mutaho, anga'nohino kako Anɨtuye hungkunomo tɨfi ne'no inɨngkaweso'manji oso hisiya'u sikoe mehomi tɨpemahosɨsi oso anga'nohino Anɨtumne'no huno uyalokuso so'no Anɨtu huno syofɨsyɨhwosi mehomi sohumo wopɨngo uloho'montonoho. 15 Anɨtu kako kakoe mehomi sɨmeho pompengo'nji humafitnne'ento joho selɨwo'nɨngkisofoho. Ikujoho mafongki'nɨfitnnehofo. Oso hiso'no hwe Kɨlaisɨmo inɨngkamentiso sohwoe ape kako Anɨtumo inɨngkayo so'no ngkilaho lososi kako kakoe hwehumo wokilɨko'ma'mo uloso'manji oso hwe huhwo sohwo kako kakoe apemo yokumpohn'nyo mokemokosyohumanehoho. U, ape Kɨlaisɨmo inɨngkahosɨsi kakoe hwehwo sohwo Anɨtumne'no ngkilaho. Nje ape Kɨlaisɨmo inɨngkawesɨsi ngko wae weekumo'mo uloso'manji ape hisi kakoe hwehwoe hungkunomo mamtɨhupenohoho. 16 U, Kɨlaisɨmo inɨngkuso a'mu ne siki kɨko jɨje hwehwo kako Anɨtumo minɨngkayo'njo osohumo kɨko kako'nji humahoji ufo'majoso kako Kɨlaisɨmo inɨngkaweso sohwo umo'nɨmontolɨkeno. Oso'no kɨko huno makiyohoyohoho. U, sekwo hwe Kɨlaisɨmo inɨngkayo sohwasi sekwoe ape sofa hofɨko Anɨtumo minɨngkayo'njo sofamo sekwo hofɨko'nji humafɨkuji ufo'mapijoso hofɨko Kɨlaisɨmo inɨngkamentohofoso umo'nantɨfetɨkeno. Oso'no kɨko huno makiyohoyohoho. Oso'no komo'no nulɨko'mahotoho.

Yo'mayo ape mayo'ne yahino wopɨngo Anɨtu kako nakumo nejapinyoso ne'no uyano.

17 Oso hungkuno selohe so'no syafɨsyɨkuji olo so'ntnne'no huno fɨsyafɨhupmno. Olo hungkuno hiloso ngko Anɨtuye a'amu ango'meemjo humalofo somo uyɨwo'nɨngkohefoho. Sekwo Anɨtuye hungkunomo mupa'nyo'njo nohumentanɨngkofi Anɨtu kako sekumo kakine'no inɨngkayo'ne joho selɨmentiso osohonta sekwoe yahino kengo kengo se'ma'mentiso so'no huno wosyofɨsyano. Yo'mayo yahino wopɨngo hiso Anɨtu kako sekwo a'amu anga'no anga'nohino sokumo yano selohmmentisofoho. 18 Yahino kengo kengo so'no selalokweso yolohoso olenoho. U a'amu Juta fihumo a'amu hofɨko kakoe a'apaho sɨhu ukolo'mentohofo sohwo kako hwangku sohonta Kɨlaisɨmo inɨngkahwosi hwangku kako oso a'apaho sɨhu kolo'mentohofoso nomahwosi kako apa'no wamɨfohi'nɨmontolaho. O'o, awonoho. U nom'ne a'amu temtitofo kengo mta'ango fihwo kako kakoe a'apaho sɨhu makolo'nnyo sohwo kako Anɨtumo inɨngkahwosi kako a'amu Juta pa'nyo a'apaho sɨhu wakolo'nɨmontolaho. O'o, awonoho. 19 Nom'nehwafe yahinoso peho'no mane'elo. A'apaho sɨhu kolo'nyo so'nji a'apaho sɨhu makolo'nyo so'nji oso yahino hiso neso anefoho. Yahino ne'njoso Anɨtuye hungkunomo tɨfi nto'no inɨngkayo so'nohinoho. Osomne'nohini fɨsyafɨhupmno.

20 Nom'ne yahino kengo so'no yolohoso waselɨmne'no yohono. Hwe fihwo kako a'amufe syoho ulohofiyo sohwo hamniyoho motɨpemaso'njo siki ulohofiyo sohwo kako ose nohumentanɨngki Anɨtu oso hwe huhwo sohumo kakimo inɨngkayo so'ne joho ulahonɨngki oso hwe huhwo sohwo kako Anɨtumo inɨngkawento kako oso siki syohoso ne'no mjɨmɨwalofoho. Nusɨkwajiyo'eno. Oso hwe huhwo sohumo a'amu hofɨko hofɨkoe syoho somne'no aho yokumpohn'nyo ko kemokosyohumafijoso kakoe honɨngkano wonyoso kakimo apa'no yokumpohn'nyo mokumokosyohumanehoho. O'o, honɨngkano wonyo somta'ni Kɨlais kako kakimo isɨhutofokuma'masofoho. Oso pa'nyoso nom'ne hwe fihwo kako nom'ni hwafe syoho mulohofiyo'njo o'o kakoe syoho'nohini iwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtumo inɨngkohwasi kako Kɨlaisɨye syoho ulohofiyohwo umo'nɨmontonoho. Oseso kɨko a'amufe syoho siki syoho ulohofiyontanɨngkuji Anɨtu kako kakine'no joho kilɨmaso'manji oso syoho homo somne'no kɨko sɨmeho tohino kumnɨngkuhwoloho. O'o, kɨko oso syoho hiso ne'no fiyo. I tɨfi no'mo kɨko oso syoho siki yontanɨngkiji oso syoho homo somo ulɨko'mayo'ne honɨngkano nto i'mofapɨhwoso'no kɨko oso honɨngkano homo somo finɨngkayo. 23 Anɨtu kako nakumo honɨngkano wonyo somta'ni mpe enemayo'ne kakoe hwomu kakoe honɨyo usɨhuma'mentisofoho. Oso'no nakwo kakoe syoho ulohofi'nwoho. Nom'ne a'amufe hunoso jɨje hunomo nomokokilo'mokokisyohumafɨkutoho. 24 Nje a'amu soku yo'mayo yahino wopɨngo kengo kengo a'amu yontanɨngkofi Anɨtu kako a'amu homo somo kakimo inɨngkayo so'no joho ulahonɨngki oso a'amu hiso hofɨkoe yahino kengo kengo somo musɨkwojɨfitnnehofo. O'o, oso yahino wopɨngo kengo kengo hiso Anɨtu'nji ne'no fiyɨmno.

Hwe moya'mi ape moma'nyo'njo sijo osofe hungkunofoho.

25 Sekwo hwe moya'mi ape moma'nyo'njo osomne'no hungkuno ntohonɨmalofofoho. Olo hungkuno hilo so'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa mamtɨ'mokumentohofofoho. I oso'no Anɨtu kako ngkimo wopɨngo ntohofonto kako huno wopɨngoso ntopantokunjo so'no nje huno mta'ni waselɨmne'no yohono. Oseso nje hungkuno hiloso hwasyo honɨngkano somo mipesemotawenohoho. 26 Nje hunoso olenoho. Olohonta nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nɨmo yo'mayo tango ne'malofoho. Oso'no hwe moya'mi ape moma'nyo'njo soku sekwo humawo'nɨngkohofo hopaso ne'no fosyohumantɨkuno. Oso yahinoso wopɨngofoho. 27 Ihwoni. Kɨko ape hi'njo hwosɨ'manji oso ape homo somo kɨko nusɨkwajohotoho. I, kɨko ape ane sohwosi ape mayoso'no huno nosyafɨsyohotoho. 28 I oso'no hwe fihwo kako ape woma'mo loso hwo'manji u, kako womano. Oso yahino hiso wonyo'maho. I a'mu fisi kako hwehwamo uma'nɨmo lososi ou, kako uma'nono. Oso honɨngkano hiso wonyo'maho. O'o, wopɨngofoho. I oso'no hwe moya'misiyoswa hofɨko olo hwaho loponjo tango engo malokwofo. Oso'no sekwo hwe moya'mi ape moma'nyo'njo soku oso tangoso sekumo se'mayoso wopɨngo'maho. O'o, oso humalofo hopa humayoso wopɨngofoho.

29 U nje a'amu soku ngko ole selalokweno. Anɨtuye syoho iyo so'ne sɨkunoso pi'nɨngo'maho. Oseso hwe ape ane sohwo kako Anɨtuye syohoso yokumpohn'nyo iwo'nɨngkiso oso pa'nyoso hwe ape'njo sohwo kako uyono. 30 A'amu sɨmeho tango'njo humantɨfi humotaho lalokwofoso hofɨko oso tango hiso'no huno apa'no nosyafɨsyɨkutoho. O'o, Anɨtuye syoho'nohini uyɨfe. A'amu hofɨko sɨmeho wopɨngo'nji hofɨko sɨmonyo yalokwofoso hofɨkimo yo'mayo sɨmeho wopɨngo umokoso oso'no huno apa'no syafɨsyɨkutoho. O'o, Anɨtuye syoho'nohini uyɨfe. A'amu kakoe ho'yango angomne'no ho'yango mpe iwo'nɨngkiso sohwo kako oso ho'yango hiso'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨhwoloho. O'o, kako Anɨtuye syoho'nohini uyono. 31 A'amu olo hwaho loponjo hamniyoho so'no syoho yokumpohn'nyo yalokwofoso hofɨko yo'mayo mpe iyoso'no hofɨko huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkutoho. O'o, oso yahinoso sekwo ikutoho. Hwapɨngoso olenoho. Nakwo huno ole nayohoho. Nakwoe hwaho so'nji yo'mayo so'nji moi'wo umo'nɨmontonoho.

32 Ngko ole'no nɨmo'nɨngkohoho. Sekwo yo'mayo tango so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkutoho. Hwe ape ane sohwo kako Anɨtuye syoho somne'nohini huno syafɨsyɨwo'nɨngkisofoho. Kako Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umokiyo oso'ne'no huno syafɨsyɨwo'nɨngkiso hweho. 33 Hwe ape'njo sohwo kako yo'mayo hofɨko'montohwafe a'apaho ufo'mayo'ne so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨwo'nɨngkiso hweho. Yo'mayo kakoe apefe sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne oso'ne'nohini syafɨsyɨwo'nɨngkiso hweho. 34 Oseso oso hwe huhwo sohwo kakoe hunoso hufa'u'njo hweho. Anga'nohinoso Anɨtunefoho. Nom'neso kakoe ape mehomi oso mokosyohumayo'nefoho. U, moya'mi a'moyawoso osofanji mu sijo sofanji hofɨko huno ole wosyofɨsyantɨfeho. Ngko Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokumo lɨ'mo nje huno so'nji nje a'apaho so'nji honɨngkano wopɨngo'nohini uyɨmo. Ose wolantɨfeho. Oseso ape hwehwanjo sofa hofɨko nakwoe hwehwafe sɨmeho wopɨngo umokano lɨkuji hofɨko yo'mayo ango mehomi oso nto'no wemokosyohumantɨfeho. 35 Ngko sekumo olo hungkuno selalokwe loso sefo'mayo'ne selalokweno. Olo hungkuno ape mayo'ne hiloso sekumo yokumpohn'nyo mokilo'mokomokosesyohumanehoho. O'o, sekwo Anɨtuye syoho hofiyo iyoso'no selalokweno. Sekwo Anɨtuye syohoso yokumpohn'nyo yontanɨngkiji yo'mayo jɨje syoho homo somo wopɨjwakumo'mo lɨhwosi ihwoso'no kɨko oso homo somo wae yaofohoji kɨko Anɨtuye syoho somne'no jɨje sɨmano motekulofo.

36 Hwe fihwo kako kako'ne ape nto ufohoto'nnyo sohwo kako Anɨtumne'no syoho yokumpohn'nyo yalokunjo so'no ape mayo'ne sɨkuno kengo no'mo ho'nahinyo so'no kako kakoe apemne'no sɨmeho fefoyo uyɨhwoso'no kako oso ape masoso oso honɨngkanoso wonyo'maho. 37 I oso'no hwe fihwo kako kakoe yokumpohn'nyo'nji yokumpohn'nyo ito'nonto yo'mayo kako ape mayo'ne mosokosoke ulohofo'ne sohwo awonoho. I oso'no kako kakoe sɨmehoso fefoyo u'maso osomo monje yasyɨhwosi i oso ape kakine'no ufohoto'malofosine'no kako ole loso kako ne'nohini yawoso wohumano loso sohwo Anɨtu kako kakimo uhwononteso hwe wopɨngo hweho ulɨmontonoho. 38 Oseso hwe fihwo kako kakoe ape ufohoto'nnyo simo masoso oso wopɨngofoho. I oso'no oso hungkuno selohe so'no hwe fihwo kako Anɨtuye syoho somne'no huno syafɨsyɨhwosi kako kako'ne ape ufohoto'nnyo simo momaso'njo yososo oso wopɨngoso yakolo'nnyofoho.

39 U, a'mu fisi kako kakoe hwehwo songo humunyo siya'u siko nɨhu'nahone nto makotɨku'nnyo ya'uyoho. I oso a'musi kakoe hwehwo poyo pe'nnyosi kako nohumahwosi huno ole syafɨsyoso, U, ngko hwehwamne'no nɨmo'nɨngkohoho. Oso syafɨsiyoso wopɨngofoho. I oso'no huno ose syafɨsyɨhwosi kako hwe Anɨtumne'no huno syafɨsyonto inɨngkawo'nɨngkiso oso humnohini uma'nono. 40 I, nje hunoso olenoho. Oso ape a'moyawososi kako nom'ne huhwamo muma'nyo'njo yososi kakoe sɨmeho wopɨngoso yakolo'nnyo umo'nɨmontonoho. Oso hungkunoso nje huno mta'ango selalokweno. A'amu kengoso hofɨko huno nom'ne kengo kosyofɨsyalokwofo. I oso'no ngko huno moi'wonoho. Anɨtu kakoe Towahuno huhwo olo hilo so'no ngko'nji sɨmeho afa inalokuhwayo. Ose syofɨsyalokweno.

Copyright information for `APZ