1 Corinthians 8

Hwasyo anɨtune'no tongo fonjokisasyɨwo'nɨngkohofo oso'ne hungkunofoho.

A'amu fehohnjoso hofɨko hwasyo anɨtune'no yahu fonjokisasyɨwo'nɨngkohofo so'no sekwo ngkimo oso yahu hiso'no hungkuno ntohonɨmalofo kuyoho. Oso'no sekwo ngkimo ole ntɨmalofo. Olo yahu loso nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nwi wonantantaho. Manyo'njo uyantantaho. Ose ntɨmalofofoho. Olo hilo so'no a'amu huno kengo kengo mokosyohumalofo. A'amu fihwo kako huno ole syafɨsyɨhwoloho. Nje hunoso nto'nohinofoho. A'amu huno kengo'njoso hofɨkoe hunoso nto'nohinɨ'maho. A'amu kako huno ose syafɨsyoso sohwo kako yokumpohn'nyo imo'nonto nom'ne a'amuso monje esyalofoho. O'o, kɨko huno olo'no fɨsyafɨsyo. A'amu olo hilo so'no huno kengo kengo'njo so'nji nakwo sɨmeho uyano. Oso yahino wopɨngo huhwo sohwo nakumo yokumpohn'nyo wonasosofito'mtonoho. A'amu fihwa hofɨko huno ole syafɨhu'malofi, oloso nakwo yo'mayo hopi'nonohino so'no huno nayohoho. Oso a'amu huhwo sohwafe hunoso nto'no mosyafɨsiyofoho. Fehohnjoso huno motɨpemaso'njo humalofo. U, a'amu fihwo kako Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkiso oso hune'no Anɨtu kako huno nto'no uyohoho. Nje a'amu ne hwosoho ulalofoho.

Oseso oso yahu anɨtu hwasyo sohune'no fonjokisasyɨwo'nɨngkohofo so'no ole selalokweno. A'amu nakwoe Anɨtu ne sohumo minɨngkayo'njo sohwa hofɨko ole lɨwo'nɨngkohofo, Yo'mayo ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji nakwoe hwe engo anɨtuyoho. Ose lontɨfi oso hwamne'no hofɨko inɨngkawentɨfi hwomtame ulohofɨwo'nɨngkohofofoho. I nakwo hn'nwiye Mpohwo Anɨtu kako anga'nohinohwo humaho. Kako yo'mayoso hwapɨngo hweho. Oseso nakwo kakoe'nwoho. Anɨtu kako'nji humane so'no nakumo namtɨ'mokumentisofoho. Jisas Kɨlais kako'nohini nakwoe Hwe Engo hweho. Kako yo'mayo yo'mayo hopi'nonohinoso mtɨ'mokumentiso hweho. Nakwoe songo humayoso kakinta'angofoho. Oseso nakwo oso hwasyo anɨtu sohune'no nakwo huno ole nayohoho, neso anefoho. Anɨtu pi'nɨngo mohumuyoho. O'o, nakwoe Anɨtu songo ne'no humayo'ne sohwo kako'nohini humaho.

Oseso a'amu fehohnjo hofɨko hohonta hwasyo anɨtumo inɨngkamotofoso hofɨko olohonta nakwoe Anɨtu ne sohumo kahopi inɨngkowalokwofo. Oso'no hofɨko hwasyo anɨtu ne anefoho eso'no huno nto'no muyofoho. Oseso hofɨko ole syofɨsyalokwofo, a'amu hofɨko oso yahu hwasyo anɨtumne'no fonjokisasyɨwo'nɨngkohofoso hofɨko nifijoso u hofɨko oso hwasyo anɨtu sohwoe yofeso ho'nomalokwofo. Ose syofɨsyalokwofo. Oso'no hofɨko ole lalokwofo. A'amu hofɨko hwasyo anɨtu sohune'no yahu fonjokisasyɨwo'nɨngkohofoso oso yahu hiso nakwo naso'manji u nakwo yahino wonyo yalokuhwono. Oso'no huno waseyono. Nakwo oso yahuso naso'manji Anɨtu kako nakumo ole monalonefoho. Oso yahinoso wonyofoho. U, nakwo oso yahuso manyo'njo yaso'manji Anɨtu kako nakumo ole monalonefoho. Oso yahinoso wopɨngofoho. Ose monalonefoho. I oso'no sekwo nom'ne a'amu somne'no huno fɨsyafɨhupmno. Anɨtuye a'amu ne fehohnjoso hofɨko Anɨtumo sɨmeho we'e'nohini uyalokwofoso hofɨko huno ole syofɨsyalokwofo. Hwasyo anɨtumne'no yahu fonjokisasyohofoso nakwo naso'manji oso wonyofoho. Ose syofɨsyalokwofo. I sekwo soku sekwo huno ole syofɨsyalokwofo. Oso yahu hiso nakwo naso'manji oso wopɨngofoho. Honɨngkano wonyo anefoho. Ose syafɨsyɨkuji oso yahu hiso sekwo nonontanɨngkuji oso a'amu sɨmeho we'e unyoso hofɨko nosehonɨngkuji ole wolantɨfeho, U, hofɨko yahu nalokwofo. Oso'no ngko huhwo'nnonji wonano. Ose ko lɨkuji yahu nifijo'manji u hofɨko hofɨkoe sɨmeho mo'mo hungkuno hnnyoso hwotoho wofeentɨfeho. Ose ikujo'no Anɨtu kako wonyofoho ulɨmontonoho.

10 Sekwo a'amu yo'mayo so'no huno nto'nohino'njɨ'nwoho lɨwo'nɨngkohofo soku sekwo oso hwasyo anɨtuye ango somo nosyukuji yahu nɨngkahonɨngkuji a'amu nom'nehwo kako sɨmeho mo'mo huno anga'nohino yokumpohn'nyo muto'nyoso huno kengo kengo syafɨhu'nyo sohwo kako nosehonɨngkuhwosi kako oso yahu hwasyo anɨtu oso hune'no fonjokisasyohofoso kako huhwo'nji yahu hiso wonantɨfeho. 11 Ihwoni, senɨngkwa'wehwo huhwo sohwo oso hwe sohumne'no Kɨlais kako asomo utɨmayo'ne poyo pe'nɨmentiso oso hwe huhwo sohumo sekwoe huno wopɨngo so'nji sekwo kakimo wonyo umokantɨfeho. 12 Oso a'amu sɨmeho mo'mo huno anga'nohino yokumpohn'nyo muto'nyo sohumo sekwo wonyo umokufijo so'no sekwo Kɨlais huhumo wonyo ulohofantɨfeho. 13 Oseso ngko yahu fehohnjoso nonɨ'moho. Hwapɨngoso ngko oso yahu hiso nɨmeso nje nɨngkwahwoe honɨngkanoso wonyo umokumeso'no ngko oso yahuso apa'no manɨmnehono.

Copyright information for `APZ