1 Corinthians 9

Poul kako Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho so'ne hamniyoho momaso so'no sɨmonyo imentisofoho.

Ngko Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo hwo'nyoho. Olo hwahoponjo syoho hiloso a'amu hwahoponjoso montapmmentohofofoho. O'o, Anɨtu kako ntapmmentisofoho. Oso'no yo'mayoso ngkimo mokilo'mokomokonɨsyohumanehoho.Apousel nom'ne sohwa hofɨko nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨmo uhwonɨmentohofoso ngko huhwo'ni uhwonɨmentohefoho. Ngko kakine'no kakoe hungkuno loseku'mofahonɨngko sekwo oso hungkuno homo somo sɨmeho umentohofo so'no olo nje syoho homo losomo ne imo'nɨmentisofoho. I oso'no a'amu fehohnjoso ngkine'no ole lalokwofo. Olo hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho loso Anɨtu kako Poulɨmo muyɨmmentisofoho. Ose ko lontɨfi sekwo soku sekwo Anɨtuye hungkuno nje mango mta'ni upa'nontɨfi inɨngkamentohofo so'no sekwo huno wopɨngo neso ole tɨpema'mentohofi, Poul kako Anɨtuye syoho nehopi yalofoho. Oso'no nakwo huno nayohoho, Poul kako Anɨtuyeapousel ne hweho. Sekwo oso hiso'no huno seyohoho.

A'amu fehohnjoso hofɨko nje syoho somne'no yoka ntɨwo'nɨngkohofo so'no ngko olo hungkuno homo losomo aku ulɨwo'nɨngkohono. Nekwo Mponopasɨ'nji Anɨtuye hungkuno a'amu somo ulɨhwaso'no hofɨko nekumo wosopayo ejapɨfijo'manji e'wa, oso yahinoso wonyotaho. Pita'nji nom'ne hwe Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwanji Jisasɨye konɨngkwa'wehwo sohwanji hofɨko moya'mi Anɨtumo inɨngkawowo'nɨngkohofo osofamo ape ma'mentohofofoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno a'amumo lɨku'mofoso a'musyanji emoyontɨfi lɨku'mofalokwofo somo sekwo wosopayo yo'mayoso uyalokwofo. I oseso nekwo Mponopasɨ'nji nekwo ose yasoso oso wonyotaho. I nekwo Mponopasɨ'nji hamniyoho syoho yontai hamniyoho hiso notɨpementai nekwo wopayo yo'mayo oso mpe iwo'nɨngkuhwoyo. I nom'ne sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno selahonɨngkofi sekwo wopayo uyɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Nekwo wosopayo'ne yo'mayo so'no jomo selonontentasi Anɨtu kako yahino nto'nohinɨ'maho elɨhwonesohilo. Olo so'no huno waseyono. Hwe engo sohwafe a'amu itokuso'njo sohwa hofɨko siki syoho liwo'nɨngkohofo. O'o, awonoho. Hofɨko hamniyoho nomantɨfi wosopayo mpe iwo'nɨngkohofo. A'amu wopasyoho iwo'nɨngkiso osohwo kako siki syoho liwo'nɨngkohoho. O'o, kako wopayo nomahwosi wanɨmontonoho. A'amu yahu mokosyohumayo sohwo siki syoho liwo'nɨngkohoho. O'o, awonoho. Yahu fehohnjoso wanɨmontonoho.

Ngko olo hungkuno selalokwe loso'no nakwo a'amu olo hwaho lopo humalohwone hn'nwi nakwo huno nayohoho. Oso hungkuno nehopeho lalokuhwono. I nakwo'nohino'maho. O'o, Anɨtuye hungkuno hi hi'njofoho. Mouses kako hohonta olo hilo so'no ole mtɨ'mokumento, Sekwo yahumpulɨmokau sohwo hofɨko wosopayohwit paho wae yaofo'ne hwotoho feehonɨngkuji sekwo hofɨkoe mango somo nopɨjumofɨkutoho. Ose mtɨ'mokumentisofoho. Oso yahumpulɨmokau huhwo sohwo kako kakoe syoho somne'no mijoho uyahonɨngkuhwosi wosopayohwit fehohnjoso wanɨmontonoho. Anɨtu kako oso yahumpulɨmokau osomnohini syafɨsyonto nalɨmentisotaho. 10 O'o, nakwo a'amu hi'nnontnne'no syafɨsyonto nalɨmentisofoho. Anɨtu kako olo yahino loso'no umo'nɨngkohoho. A'amu kako wopasyoho osomne'no hwaho ikutofɨwo'nɨngkiso sohwo'nji a'amu wosopayo toyo yahonɨngki hu'memawo'nɨngkiso sohwo'nji siko wosopayo fehohnjoso nomahnne'enji syafɨsyonji syoho iwo'nɨngkisiyofoho. 11 Oso pa'nyoso nekwo Anɨtuye Towahunoso sekwoe sɨmeho mo'mo uyo hulɨmentɨhwoyofoho. Oso syoho imentɨhwoyo homo somne'no sekwo yo'mayo a'apahomne'no ejapɨfijo'manji oso wonyotaho. O'o, oso yahino hiso nto'nohinofoho. 12 Nekwo sekumo noselɨko'mahonɨngkuhwoi nom'ne a'amu sohwa hofɨko sekumo Anɨtuye hungkuno losetɨhwahonɨngkofi sekwo hofɨkimo wosopayo yo'mayoso uyɨmentohofofoho. Ose uyɨmentohofo so'no sekwo hofɨkimo yahino nto'nohinoso uloho'mentohofofoho. Sɨmo'mo Anɨtuye hungkunoso sekwoe ango sopo m'mofape sohonta nekwo Anɨtuye hungkuno losetɨhwamentɨhwayofoho. Oso'no nekwo sekumta'ni yo'mayoso mayoso oso wonyotaho. Oso yo'mayoso womantayo ko imentɨhwayoso oso hiso nekwo momasofoho. Hwapɨngoso nekwo ole syafɨhu'mentɨhwoi, a'amu nekumne'no huno ole syafɨhupitnnehofo, Siko wosopayo'nji mijo'nji engo womaho nolonji Anɨtuye hungkuno lonetɨhwalokusiyo. Ose syafɨhupitnnehofo. Nekwo Kɨlais kakoe hungkunoso mopɨjwosyahnnohontai nekwo nakwoe hamniyoho'nji hofɨkoe yo'mayo wosopayo mayo so'no yo'mayo tango kengo kengo nekumo e'ma'mentisofoho.

13 Sekwo olo hilo so'no huno maseyotaho. A'amu hofɨko Anɨtuye ango engo somne'no wopayo Anɨtumne'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofoso a'amu oso ango homo somjo syoho'njo sohwa hofɨko nomantɨfi nɨwo'nɨngkohofofoho. Oso ijempoho Anɨtumne'no yahu fonjokisasyɨwo'nɨngkohofo soponjo a'amu syoho'njo sohwa hofɨko yahu fehohnjoso nomantɨfi nonɨwo'nɨngkohofofoho. 14 Oso yahino hiso'no Anɨtu kako nakumo olo honɨngkano hungkuno loso nejapmmentono. A'amu Anɨtuye hungkuno lonetɨhwawo'nɨngkohofo sohwa hofɨko oso hungkuno hiso lonetɨhwahonɨngkuji nakwo a'amu hn'nwi nupa'nɨngkuhwasi nakwo oso a'amu huhwo sohwafe a'apahomne'no ufo'mayoso wosopayo uyantanoho. Anɨtu oso honɨngkano hungkunoso nejapmmentisofoho.

15 Ngko sekwo'nji humamentohe sohonta ngko sekumta'ni wosopayo'no jomo selontɨ'mtentesi oso yahinoso wopɨngo'nesohilo. I oso'no ngko sekwo'nji nohumanji yo'mayoso momaso'njo hwo'nyoho. I olohonta ngko yo'mayoso ma'mne'enji momtɨ'mokalokuyohono. O'o, ngko moma'mnehono. Olo nje yahino loso'no nje sɨmeho wopɨngo numo'nɨmaho. Oso nje sɨmeho wopɨngoso a'amu fihwo kako wae ntohofonoho. Ngko olo syoho loso ne'no i'mo mijoho'no pe'nɨme'manji e'wano. Nje sɨmeho wopɨngo wanɨmo'nɨmontonoho. 16 Ngko Anɨtuye hungkuno losetɨhwalokwe so'no ngko nje yokumpohn'nyo so'no ngko nje yofe woho'namo'nɨmontaho. O'o, oso nɨhu'no awonoho. Anɨtu kako ngkimo olo syoho loso ntapmmentiso loso ngko molosetɨhwayo'njo'manji u ngko tango engo woma'monnoho. 17 Hungkuno selalokwe hwapɨngoso olenoho. Ngko olo syoho loso ngko nje huno mta'ni uyɨmo lontɨ'mtentesi u ngko sekumo ole selɨ'mnesohilo. Sekwo nje syoho somne'no yo'mayo ho'yangoso ntapmno. Ose selɨ'mnesohilo. O'o, olo syoho loso Anɨtu kako ngkimo nonɨhwosopento ntapmmentiso so'no ngko nom'ne honɨngkano ngko umneso ane hwo'nyoho. O'o, ngko Anɨtu kakoe syoho'nohini ulohofiwo'nɨngkohe hwo'nyoho. 18 I oso'no ngko olo nje syoho losomne'no ngko peho hamniyoho ma'mnehono. Nje hamniyoho mayoso olenoho. Ngko Anɨtuye hungkuno a'amumo lutɨhwawo'nɨngkohe so'no ngko hamniyoho mantɨ'mtentesi oso yahinoso nto'nohinɨ'maho. I oso'no ngko yo'mayo hamniyoho oso momaso hwo'nyoho. O'o, ngko siki syoho yalokweno. Oso yahino ngko esetɨhwalokwe so'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho. Oso sɨmeho wopɨngoso nje hamniyoho pa'nyofoho.

Poul kako hwe moya'mi hopi'nonohinofe syoho ulohofiyo hweho.

19 Ngko hwe hwahoponjo sohwoe syoho ulohofiyo umo'nɨmonjɨ'maho. Oseso ngko hamniyoho mayo'ne a'amufe hungkunomo enjwa'mo mohumuleno. I oso'no ngko a'amu hopi'nonohino sofe syoho ulohofiyo imo'nɨmentoheso hwe moya'mi hopi'nonohini hofɨko Anɨtumo sɨmeho uyɨfitnne'enji imentohefoho. 20 Ngko a'amu Juta somo Kɨlaisɨmo inɨngkafitnne'enji hofɨkoe yahino somo enjwa'mo humanji Kɨlaisɨye hungkuno lutɨhwamentohefoho. I ngko Kɨlaisɨmo sɨmeho uyalokwe so'no Kɨlais kako Jutafe honɨngkano hungkuno somta'ni ngkimo isɨhutofonɨma'mentisofoho. Oso'no ngko honɨngkano hungkuno somo enjwa'mo mohumuleno. I oso'no a'amu honɨngkano hungkunomo enjwa'mo humalofoso hofɨko Kɨlaisɨye hungkunomo inɨngkafitnne'enji ngko honɨngkano hungkunomo enjwa'mo humaleno. Osopo humanji ngko Anɨtuye hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohefoho. 21 Oso pa'nyoso a'amu temtitofo kengoso hofɨko a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno somo enjwa'mo mohumunyo so'nji ngko hofɨko'nji nohumanji ngko huhwo'ni oso honɨngkano hungkuno homo somo enjwa'mo mohumawo'nɨngkiyohono. Ose yontanɨngko nohonontɨfi hofɨko Kɨlaisɨmo inɨngkafitnne'enji iwo'nɨngkohefoho. I oso'no ngko oso pa'nyo nohumanji ngko Anɨtuye honɨngkano hungkuno so'no inɨngo maniyofoho. O'o, ngko Kɨlaisɨye honɨngkano hungkuno somo enjwa'mo ne'no humawo'nɨngkohefoho. 22 A'amu fehohnjoso hofɨkoe sɨmeho mo'mo huno anga'nohino yokumpohn'nyo muto'nnyoso hofɨko huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkohofi, U, nakwo yo'mayo yahu oso nasoso nakwoe honɨngkano wonyo umo'nɨmontonoho. Hofɨko oso yahino so'no ntahonɨngkofi ngko oso yahino hiso'no wonyo'maho kosyafɨsyonji ngko hofɨko'nji nohumahm'mo oso yahino hiso ngko huhwo'ni mimnehono. Ngko oso hiso i'me'no nohonɨngkuji hofɨko Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngo somo nupa'nɨngkuji hofɨko sɨmeho yokumpohn'nyo uyantɨfeho. Ngko a'amu ango'meemjo so'nji ngko hofɨko'nji nohumanji hofɨkoe yahino somo inɨngkamentohefoho. A'amu fehohnjoso hofɨko ngkimo nonehonɨngkuji hofɨko Anɨtumo inɨngkafitnne'enji oso yahinoso iwo'nɨngkohe hwo'nyoho. 23 A'amu fehohnjoso hofɨko Kɨlais Jisasɨye hungkuno somo tɨfi inɨngkakuji oso homo somo Anɨtu kako hofɨkimo wopɨngo ulohofo'ne'enji olo syoho loso yalokweno. Oso pa'nyoso ngko huhwo'nnonjimo wopɨngo ntohofone'nji yalokweno.

Nakwo Anɨtuye syoho yokumpohn'nyo yaso'manji nakwo wopɨngoso womantanoho.

24 A'amu hopi'nono hofɨko mjake'we wohnnano lɨkuji mjake'we ko hnnifijoso a'amu fehohnjoso hofɨko ho'yango wopɨngoso womantɨfe'maho. Oso'no sekwo huno maseyoho liyohoho. Oso pa'nyoso sekwo hokunonji Anɨtu mta'ni yo'mayo wopɨngo mayo'ne sekwo Anɨtuye syoho yokumpohn'nyo fiyoho'nɨmno. 25 A'amu hofɨko yo'mayo mjake'we hnnyo somjo ho'yangoso womano lɨkuji hofɨko piso'mo'nyo ikutoho. O'o hofɨko hofɨkoe a'apaho yokumpohn'nyo ito'nyo'ne syoho ne'no mjimɨwekuji mjake'we hnnyo somjo ho'yango mayo'ne syoho engo uyantɨfeho. I oso syoho engoso hwahoponjo ho'yango'nefoho. Oso hiso moi'wo umo'nɨmonte'no yohoho. I oso'no nakwo Anɨtuye syoho yalokuhwone hn'nwi nakwo ho'yango engolopohamo ne'no wentɨhwone so'no syoho yalokuhwono. Oso'no syoho yokumpohn'nyo uyano. 26 A'amu mjake'we hnnyo sohwa hofɨko hano ito'nohino yontɨfi hohwafo sopo komo'no i'mofapɨwo'nɨngkohofofoho. Hano ikitokitofo so'njo'maho. O'o, awonoho. Oso pa'nyoso ngko Anɨtuye syoho iwo'nɨngkohono. A'amu yɨhufo wopolofano lɨkuji hofɨkoe meso siki wofantɨhm'maho. O'o, hofɨko yɨhufo ne somo nuhwonɨngkuji wofantɨfeho. Oso pa'nyoso ngko Anɨtuye syoho yalokweso siki miyalokuyohono. 27 O'o, awonoho. Ngko nje hunomnohini minɨngkowalokuyohono. O'o, yo'mayo wonyo nje sɨmeho sohwo umo lonte somo ngko monje yasyonji Anɨtu kakoe syohoso yɨhufo nemo uhwonontɨfi polofohofo oso hopa nto'no yalokweno. U ngko ose mimme'manji Anɨtu kako ngkimo olo hungkuno loso wantɨmontonoho. Kɨko a'amu somo nje hungkunoso ko ulonji kɨko yo'mayo yahino wonyo jɨje sɨmeho sohwo umo lonte somo monje meesiyo'njo iso'manji kɨko ho'yango momatnnohino. Anɨtu kako ngkimo ose ntonohonji ngko syoho yokumpohn'nyo yalokweno.

Copyright information for `APZ